Pápai Hírlap – XIX. évfolyam – 1922.

1922-01-06 / 1. szám

Fájdalmasan érdekes a hirdetési rovat, az új honfoglalók letelepedése és terjeszkedése. „Millus" János ruhafestő üzletet hirdet, Wap­penstein Hermán és fiai „Bratislavá'-ból ajánl­ják déligyümölcseiket, a „Bohemia" nemzet­közileg akar szállítmányozni Komáromban, a „Slovensko iBank" fiókot nyitott „Komarno"­ban. Mindez hagyján, de hirdették ezt is: Megjelent az ötödik ív is! „A csehszlovák köz­társaság területén élő népek története. A nosz­trifikációs vizsgálatok figyelembevételével össze­állították: sezo Márton és Banai Tóth Pál." Banai Tóth Páll Finom fráter lehet. A nevét jó lesz megjegyezni. Még majd beszámolhatunk arról, hogyan vette figyelembe a „nosztrifiká­ciós vizsgálatokat ! a A könyvpiacról. Ma nem szokás könyvekről írni, az újsá­gok legtöbbször csupán maguk által gyártott reklámjaikat közlik. Törjük meg e téren a jeget s tartsunk önálló szemlét a könyvpiacon. Feltűnő ma a sok gyűjtemény-vállalat, Genius könyvtár, Amicus, Kultura-kiadás, Pan­theon-vállalat, Mesterművek, Nagy regények stb., stb. Még feltűnőbb, hogy a megjelent müvek nagyobb, talán jóval nagyobb része fordítás. Ennek oka egyrészt az, hogy több írónk emigrált, másrészt az, hogy a kiadó keve­sebb tiszteletdíjat fizet a fordításért, mint az eredeti munkáért. A háború rémségeiből veszi tárgyát Vitéz Miklós „Haláltánc" c. egy felvonásos színmüve. A fedezékben játszódik le pihenő, borozgató, sőt már mámoros tisztek közt. Mindeniket meg­törte már a frontélet, de valamennyi közt leg­keserűbb lett az, akinek legérzőbb lelke volt: egy orvos, aki megutált mindent, mindenkit, önmagát. A mű legkomorabb akkordja a záró­jelenet : egyik fiatal tiszt, hegedűművész kimegy a figyelőhelyre s nemsokára visszahozzák fél­holtan, légnyomást kapott és megsiketült. Háborús tárgyú Kari Rosner regénye is: A király. A mű Németországban, ha a magyar kiadás reklámja igaz, már százezernél több példányban kelt el. A számban nincs semmi lehetetlen, békében is elért némelyik német regény két-háromszázezres példányszámot. „A király" a német front utolsó napjait, a végzetes befejező marnei offenzívát beszéli el. Kinn van a császár, ő a cimben szereplő király. Megjelené­sével a csapatokra akar hatni, de hiaba. A sereg kimerült, a belső front izgatások miatt meggyen­gült, a nagy támadás előtt sokan átszöknek a franciákhoz és elárulják az offenzívát. A nagy csatát a szerző a császár lelkére tett hatáson keresztül irja le. A kommunista világot irta meg egy Magyar­országon járt olasz ujságiró, Arnaldi: „Vörösek és fehérek" c. könyvében, afféle úti napló alak­jában. Müve főleg az olasz misszió szerepével foglalkozik s dicsőíti Romanellit. Sok érdekes dolgot mond el és nagy — valószínűleg a délszlávoktól való félelmében — szimpátiát mutat irántunk. Ellenszenves a könyvben a szerző póza, mellyel komolyan hirdeti, hogy ők, az olaszok, legyőztek bennünket! A fordított regények közt a legkiválóbbak: Dosztojevszky Sihedere. „A siheder" cime a fordító Trócsányi Zoltán előszava szerint „A zöld ifjú" akart lenni, de egy orosz újságíróval történt beszélgetés után „Siheder"-re változtatta. A regény tartalmának jobban megfelelt volna „A zöld ifjú" cim. Egy végzett földesúr tör­vénytelen fia a regény hőse, aki elvégezvén a gimnáziumot, nem megy egyetemre, mert neki különb „eszmé"-je van: Rothschild akar lenni, s ha ezt elérte, pénzét odadobja a társadalom­nak, s ő maga, mint ismeretlen csavargó kol­dus fog élni. Mindebből persze semmi sem lesz, meri apja egy herceg mellé juttatja titkár­nak, főrangú emberekkel érintkezik, egy tábor­noknét imád, emmellett kártyázik, nagy lábon él, egy fiatal hercegtől, nővére kedvesétől vett kölcsönpénzen, de azután belátja tévedéseit és új élethez készül kezdeni. A befejezés emlé­keztet a „Bün és bűnhődés" befejezésére. Raszkolnyikov célja a hatalom, ideálja Nepoleon, a zöld ifjú gazdagságra tör és szabadságot akar. A regény páratlan gazdag tartalmú könyv, meséje, bonyodalma pedig már szinte túlterhelt. Hasonlókép értékes Tliomas Mann regénye: A Buddenbrook ház, egy gazdag kereskedőház emelkedésének és hanyatlásának története. Ezt tartják ma a legjobb német regénynek, bár első megjelenésekor, 1902-ben a kritika egészen hűvösen fogadta. Tárgya látszólag költőietlen s maga a szerző éppen nem mutatkozik izzó temperamentumunak és mégis érdekessé tudja tenni regényét. Tartása inkább szkeptikus, hűvös — emberek emelkednek, emberek buk­nak, üzlet az élet, üzlet a házasság —, ki tehet róla? Érdeme, hogy ment minden frivolságtól, sikamlósságtói. • A fordítások közt egy csomó Zola-könyv szerepel. Ezeket valószínűleg még a kommün idején kiszedték s most adják ki. Zola regé­nyeinek nagy része „szociologiai regény", me­lyekre az ismert napoleoni mondást ilyen vál­tozatban lehet alkalmazni: tudománynak — regény, regénynek — tudomány. Több Mau­passant könyv is szerepel. Ezek jóval többet érnek, de nagyobbrészt férfiolvasmányok. Eredeti magyar munkát, sajnos, jóval kevesebbet láttunk. Nem jelent meg új Herczeg-, új Gárdonyi-könyv. Szabó Dezső „Ölj!" címen adta ki novelláit, csakhogy „Az elsodort falu" után az embernek elment a kedve minden Szabó Dezső könyvtől, bár szerzőjük kétség­telen tehetség, de szertelen. A magyar szerzők­ről egyébként máskor többet... Dr. Trócsányi Dezső. ÚJDONSÁGOK. T. előfizetőink szíves figyelmébe I A „Pápai Hírlap" előfizetési árai 1922 január 1-től Kezdve a következők lesznek: Egész évre . . 120'— K Fél „ . . 60-- K Negyed „ . . 30'— K Cgyes szám ára 3 korona. ­Kérjük azokat a f. előfizetőinket, akik már az 1922. évre a régi árak szerint előfizettek, szíveskedjenek a különbözetet pótlólag beküldeni. A kiadóhivatal. — A rendőrkapitány hivatalában. Dr. Tóth István rendőrkapitány, a helybeli m. kir. államrendőrség vezetője, a hét folyamán ismét átvette hivatala vezetését Hamuth János rendőr­kapitánytól, eddigi helyettesétől. — Az irgalmasrend köréből. Thuróczy Kornél, az irgalmasrend tartományi főnöke, a pápai rendházhoz lelkésznek Sztapkó Flóris áldozárt, kórházi főorvosnak; dr. Komlós Gyulát helyezte át, aki már át is vette a kórház nő­gyógyászati és szülészeti osztályának vezetését. — A polgármester jótékony akciója. Felhívjuk a figyelmet a polgármester által meg­indított jótékonysági akcióra s ezzel kapcsolat­ban lapunk mai szemléjére is. — Az anya- és csecsemő-diszpenzér megnyitása. A Zimmermann-utcai ovodában berendezett anya- és csecsemő-diszpenzér a jövő hét elejére teljesen megkészül. A városi hatóság az ünnepélyes megnyitást folyó hó 12-ére tervezi, amikorra meghívta Pedlow kapi­tányt, az amerikai vöröskereszt misszió buda­pesti vezetőjét és dr. Bókay János egyetemi tanárt, a Stefánia-szövetség elnökét is. — Gyász. Részvéttel vettük a gyász­jelentést, mely tudatta velünk, hogy Domonkos Aladár gyarmati postamester múlt hó 27-én életének 32. évében elhunyt. Nején, három kis­korú gyermekén és anyján kivül testvérbátyja, Domonkos Géza, a pápai járás köztisztelt tiszti orvosa is gyászolja elhunytát. — Mezőgazdasági kamara. A héten jelent meg a mezőgazdasági kamarák felállítá­sáról intézkedő miniszteri rendelet. Vármegyénk abba a kamarába tartozik, melynek székhelyéül Győr jelöltetett ki. — Köszönetnyilvánítás. Az Izraelita Nőegylet által múlt hó 26-án rendezett kultúr­estély összes szereplőinek, valamint mindazok­nak. kik ez alkalommal felülfizetni szívesek voltak, ez úton mond hálás köszönetet özv. Krausz Vilmosné elnök. — Szilveszter-est. Az ó-év — nehéz és zaklatott esztendő — lejárt s Szilveszter-este elbúcsúztatván, kívántunk magyar hazánknak, édes mindnyájunknak a réginél jobb, könnyebb, nyugalmasabb új-esztendőt. A Kaszinóban nagyszámú díszes közönség gyűlt egybe barátságos tea-estre. A teát tánc követte, mely vidám hangulatban tartott éjfélig, mikor is Tar Gyula, a Kaszinó elnöke, szép, hazafias köszöntőben üdvözölte a társaságot, a Kaszinó tagjait s a magyar haza boldogságáért ürítette poharát. A mulatság aztán a legjobb hangulatban záróráig tartott. Az estélyről meg­maradt rengeteg finom süteményt, kiflit és zsemlyét másnap vagy 100 szegény gyermek közt szétosztotta a Kaszinó vezetősége. Hogy a kicsinyeknek nagy volt az örömük, azt mon­danunk sem kell. A Polgári Körben szintén igen szép szám­ban gyűltek össze a tagok, és családtagjaik körében kellemes szórakozásban töltötték az ó-év utolsó estéjét. A Danántúli Blockban tömörült egyetemi és főiskolai ifjak a Griffben rendeztek fényesen sikerült táncmulatságot Szilveszter-este. A mu­latságon különösképpen sok bájos fiatal leány vett részt s a rendező ifjak dicséretére legyen mondva, senkinek nem volt oka panaszra, mindenki pompásan mulatott. A bál hatalmas összeget hozott a Block hazafias, bajtársias céljaira. — Eljegyzések. Haas Miksa (Pápa) és Hirschler Irénke (Budapest) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Révész József, az Érmihályfalvai Egye­sült Takarékpénztárak áruosztály-főnöke és Halász Lilike jegyesek. — Panasz a munkásbiztosító pénztár ellen cimü, mult heti közleményünkre vonat­kozólag a pénztár vezetősége bemutatta nekünk a még Friedrich István miniszterelnök által ki­adott, 1919 szeptember 30-án kelt 5400/919. M. E. számú rendeletet, melynek 10. §-a sze­rint „Annak a biztosítottnak, ki betegségének tartama alatt bizonyos időn át munkáltatójától a neki járó illetményeket teljes összegben meg­kapja, erre az időre táppénz nem jár". Ugyan­csak bemutatták a helybeli munkásbiztosító pénztárnál 1921. évi december 5-én tartott köz­ponti vizsgálat alkalmával felvett jegyzőkönyvet, melynek 6. pontjában utasításul adják a pénz­tár vezetőségének, hogy „A táppénz kifizetése előtt a munkaadó által.minden esetben igazo­landóí, hogy a beteg tag betegsége idejére fize­tést vagy bért nem kap, s ezek az igazolványok az első táppénz-utalványhoz csatolandók". Ezzel a helyi pénztár igazolta, amit mi mult heti közleményünkben egyébként sem állítottunk, hogy a táppénzek kifizetésénél a munkaadói igazol­ványokat nem önkényesen követeli be a tagok­tól ; ezt mi készséggel tudomásul is vesszük; de magára az eljárásra vonatkozó vélemé­nyünket teljes egészében fenntartjuk. A szóban levő rendelet antiszociális és inhumánus s annak hatályon kivül helyezése egyik legsürgősebb feladata volna a kormánynak. — Az ev. énekegylet bálja. Az ev. énekegyletnek új-év napján tartott bálja fényes sikerrel folyt le. A népszerű mulatságon annyian voltak jelen, hogy már-már a vén Griff teher­bíró képességét kellett félteni. Hajnali 4 óráig virágos jókedvben, lankadatlan buzgalommal folyt a tánc; petrezselyem-árulásnak hire-hamva sem volt. Az éjféli szünetben az énekkar el­énekelt néhány ropogós népdalt, ami még job­ban emelte a hangulatot. Hajnalban a pub­likum azzal távozott a pompás mulatságról, hogy bárcsak mielőbb ismételnék meg. — Az iparos-tanoncok jutalmazására fordított összeget gyűjtés útján hozta össze az elnökség; erre a célra adakozni szívesek vol­tak : Pápa város 2000 K, Pápai Takarékpénz­tár' 500 K, ifj. Fa Mihály, Kunt Testvérek 300—300 K, Kluge Ferenc 200 K, Bodai István, Pápay Imre, Schneider Ferenc, Gigler N., Hütter Vilmos, Hochschorner Jenő, Hanauer Béla, 'Széchenyi-téri Hangya, Pápa Városi és Vidéki Takarékpénztár, Vágó Dezső 100—100 K, Czifra József, Gedey József, Kohn Mór Fiai, Oszvald János, Ötvös Sándor, Bencés rendház, Milkovits Antal, Fóriss Sándor, Stein Ferenc, ifj. Eisler Mór, Böröczky Testvérek 50—50 K. Az adakozók szíves áldozatkészségéért ez úton mond hálás köszönetet az Ipartestület elnöksége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom