Pápai Hírlap – XVIII. évfolyam – 1921.

1921-01-01 / 1. szám

valók voltak; a korsó fennmaradt, a pohár he­lyett az elitéltek újat tartoztak készíttetni. 29-én, 1625-ben gr. Esterházy Miklósné­nak hozott örömöt, ekkor adta ki II. Ferdinánd azon rendeletét, mely szerint gróf Thurzó Imre és báró Nyáry Krisztina gyermekei, nagyanyjuk kezéről, édesanyjuk kezére kiadandók és így azok a gróf Esterházy-család körébe jutnak, hol azután a r. kath. vallásbán neveltetésüket nem akadályozhatja meg nagyanyjuk, aki a maga vallásában, az ág. h. ev. vallásban szerette volna megtartani őket. 30-án, 1803-ban a ref. kollégiumi benn­lakó deákok folyamodnak, hogy szabad legyen hegedülést tanulniok, de a tanári kar nem en­gedi meg, mert attól tart, hogy az ifjak nem ismervén a r. kath. ünnepeket, még ilyen na­pokon is hegedülnének és a r. kath. polgárok ellenszenvét vennék magukra. Csak a gitár, citera, fuvola és hárfa maradtak engedélyezett hangszerek. Kis Ernő. — Uj előfizetési áraink. A nyomdai költségeknek 33%>-os emelkedése folytán kénytelenek vagyunk ismét lapunk elő­fizetési díjait emelni. Amidőn ezt tesszük, abban a reményben közöljük új előfize­tési árainkat, hogy megértő közönségünk, amely évek óta hűségesen kitart mellet­tünk, ezúttal is magáévá fogja tenni a viszonyok kényszerítő hatásából szárma­zott elhatározásunkat. 1921 január 1-től előfizetési áraink a következők: Egész évre . . . 60'— K Fél „ . . . 30'- „ Negyed „ . . . 15'— „ Egyes szám ára . . 150 „ Természetesen, ebben az arányban emelkedtek hirdetési díjaink is. Kérjük továbbra is olvasóink szives pártfogását. A Pápai Hírlap kiadóhivatala. T. előfizetőinknek és munka­társainknak boldog újévet kívánunk. — A népszámlálást január 1-től 10-ikéig terjedő időben ejtik meg. Városunkban a mun­kálatokat dr. Uzoayi Kálmán v. tanácsos vezeti, aki az egész várost 37 körzetre osztotta és ugyanannyi népszámláló biztos fogja az össze­írást végezni. A felveendő adatok az 1920 december 31-ike és 1921 január 1-je közötti éj­félnek megfelelő állapotokat tüntetik ki. A számlálólap kiállítása a családfő, vagy helyette­sének kötelessége, csak ha irásnemtudók, vagy ha ebbeli kötelezettségüket más okból nem teljesíthetnék, hárul e tiszt a számláló bizto­sokra. A számláló biztosok hatósági személyek s e minőségükben a kormány különös oltalma alatt állanak. A statisztikai lapok kitöltésénél a legnagyobb pontossággal kell eljárni, aki tudva bármi okból, akár tréfából is, hamis adatot vall be, kihágást követ el s megbüntetik. — Kis József zongoraművész halála. Csendesen, szerényen, úgy, ahogy az egész élete elteilett, távozott el örökre körünkből egy igazi művész, egy lelkes tanár, egy talpig be­csületes, derék ember. Kis Józsefet, a zongo­rást, mindenki ismerte a városban. Hisz nem volt egyesület, nem volt jótékony cél, mely hosszú három évtizeden át igénybe nem vette volna az ő mindig készséges közreműködését, az ő mindig megcsodált művészetét. Amig mes­tere volt a zongorának, mint önálló művész, oly kiváló volt, mint kisérő. Operai csillagok a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak róla. De mig operai csillagok, ha itt jártak, művé­szetüket tisztességesen megfizettették, addig a mi Kis Józsefünk az ő száz és száz szereplé­séért soha egy fillért nem kért, nem is kapott. Hogy így aztán vagyont nem szerezhetett, az természetes. De még a maga tanítói munkáját sem honoráltatta úgy, ahogy megérdemelte volna. Ő csak tanított a mai időkben ritkaság­számba menő lelkiismeretességgel s legnagyobb honoráriumnak tanítványai előmenetelét és si­kerét tekintette. 16 év óta állandó zongora­tanára volt a református nőnevelő intézetnek, mely meghatott hangú gyászjelentést adott ki elhunytáról. Mindössze 56 éves volt, amikor pár heti szenvedés után — szivtágulása volt, ami tán régebben is kínozhatta, de róla senki nem tudott — e hó 25-én éjjel elhunyt. A szo­morú esetet a városban az ünnep miatt elkésve tudták meg, ezért megtört öreg édesanyján, mélyen sújtott nővérén s fivérén, dr. Klein La­jos nyug. ezredes-orvoson kivül barátai s a nőnevelő intézet tanári kara s néhány tanít­vásya kisérhették el utolsó útján. De akik nern lehettek jelen, akik ismerték, kegyelettel meg­őrzik örökre nemes lényének, nemes művésze­tének emlékét. — Ügyészből ügyvéd. Dr. Lányi Sándor kir. ügyészt, a veszprémi ügyészség kiváló vezetőjét, saját kérelmére nyugalomba helyezték. Dr. Lányi, aki ügyésze a veszprémi ág. hitv. ev. egyházmegyének, 1921 január hó l-jével Vesz­prémben, Szabadi-utca 23. sz. alatt ügyvédi irodát nyit. — Szilveszter-esték városunkban. A pápai kaszinó folyó hó 31-én, Szilvesztereste, saját helyiségében, hagyományos szokásához hiven, tánccal egybekötött teaestélyt rendez, 9 órai kezdettel, melyre a tagokat és azok ven­dégeit a rendezőség tisztelettel meghívja. Tea­jegy 25 K. Az estély alkalmával Tar üyuláné ajándékozásából egy kis malacot adnak el ame­rikai árverés útján. A vételárat szegény gyer­mekek felsegítésére fordítják. A zenét Horváth Karcsi zenekara szolgáltatja az ő személyes vezetésével. A Polgári Kör is Szilveszter estélyt tart, társasvacsorával egybekötve, melyre a Kör t. tagjait ez úton is tisztelettel meghívja az elnökség. — Magyaróvár — rend. tan. város. Mosonvármegye székhelye nagy ipari és kultu­rális fejlettsége ellenére mindeddig nagyközség volt. Az idei karácsony hozta meg a község polgársága régi óhajának teljesülését, a belügy­miniszter jóváhagyását, hogy az eddigi nagy­község rendezett tanácsú várossá alakulhasson át. A határszéli város fejlődésére döntő jelen­tőségű ezen akeró sikerre vitelében jelentékeny része van az illetékes vármegyei tényezőkön kivül Ruff Andor magyaróvári lapszerkesztőnek. — Fodor József eladta találmányát. Annak idején mi is hirt adtunk Fodor József­nek, a volt pápai diáknak világraszóló zseniális találmányáról, mely a szikratávíró tökéletesíté­sét a villanyos áramszakgatás hihetetlen nagy fokozásával van hivatva elősegíteni. A szenzá­ciós felfedezés hire az egész művelt világot bejárta még annak idején s a német élelmes­séget dicséri, hogy egy ottani nagy gyárválla­lat egy miilió márkával sietett megvásárolni az értékes találmányt. A márka eladáskori ár­folyama szerint hat és fél millió koronát kapott kézhez a szerencsés felfedező, aki most a somogymegyei Marczaliban rendez be magának további buvárlataihoz kísérleti laboratóriumot. Bizva reméljük, hogy még több új felfede­zésre fog bukkanni az emberiség boldogítására és szegény hazánk gazdasági talpraállítására. — Több világosságot! (Beküldetett.) Tek. Szerkesztő Úr! Nem új, de mindig jogos a panasz, hogy villanytelepünk vezetősége az áramszolgáltatás terén a legszerényebb igénye­ket is alig elégíti ki. Készséggel elismerem, hogy ez nem éppen a vezetőség hanyagságá­nak a következménye, hanem súlyos viszo­nyainkból folyik. De azért kettőt nem hallgat­hatunk el: Nem furcsa, katasztrofális szénhiány­ról beszélni ott, ahol 20 km. távolságban nagy mértékben nekilendülő szénbányászat folyik? S ki meri azt állítani, hogy némi szárítás után, esetleg másfajta barnaszénnel keverve, a nosz­lopi szén rácstüzelésre nem alkalmas? A be­fuvarozást pedig a város saját fogatain könnyen eszközölhetné. Ezt először. Másodszor: a város közbiztonsága az az ok, amiért 9 órán túl a házakban nincs világítás, ellenben az üres ut­cákra és terekre hull sokáig a mesterséges fény ? Mert ez, tekintve éber rendőrségünk szélesebb kereteire, igazán nem elég nyomós ok. Inkább tán megfordítva, mint azt más váro­sokban is látjuk. Holdvilágos estéken és éjje­leken miért kell az utcákat egyáltalán világí­tani? Az ábrándozókat és andalgókat, ha ugyan még vannak ilyenek, minek zavarni, fényt viszont a hold is ad. És végül harmadszor: miért vannak olyanok, akik a világítás terén kivételes kedvezményt, vagyis másoknál több világítást élveznek . . . Várjuk, nagyon várjuk már az üdvös változásokat! — Kiváló tiszte­lettel egy tanulni akaró (de villanyfény hiánya miatt tanulni nem tudó) főiskolai hallgató. — Postabélyegeknek forgalomból ki­vonása. 1921 január 1-től bérmentesítési cé­lokra nem használhatók a Károly király és Zita királyné arcképével készült; a nemzeti hadsereg bevonulása felirattal ellátott; a búzakalász (kéve) átnyomással ellátottak; a köztársaság, szóval át­nyomott postabélyegek ; továbbá a 10, 15 és 40 filléres hadisegély bélyegek, akár át vannak nyomva a köztársaság szóval, akár nem. Mind­ezen postabélyegek 1921 jan. 1—31-ig becse­rélhetők a postahivataloknál, azon túl becseré­lésnek nincs helye. — Hadirokkantak, özvegyek és árvák összeírására vonatkozó határidők január 15-ig meghosszabbíttattak. A Hadiöá. figyelmezteti úgy az érdekelteket, mint az összeírást és a gyüjé­seket eszközlőket, hogy gabonanemitek és fel nem dolgozott lisztnemüek gyűjtése a belügy­minisztérium engedélye alapján tilos. A házfel­ügyelők irják össze a házban lakó hadirokkan­takat, özvegyeket és árvákat kivétel nélkül. — Jegyzői értekezlet. Járási jegyzőink 1921 január 6-án délelőtt a járási főszolgabírói hivatalban értekezletet tartanak. — Erdélyi menekültek figyel mébef! Bérces Erdély országunk elszakadott véreink tömörülését, támogatását az „Erdélyi Otthon" segélyző egyesület nyújtja. Szerény tehetségé­hez képest felvilágosításokkal szolgál és a so­kat hányódó nép összetartásukat célozza. Tag­sági díj egy évre 24 korona. Az egyesület" lapot is nyújt a gazdag és változatos tartalmú „Er­délyi Híreket", amely a legújabb és legfrissebb hireket szoigálja a meggyötört Erdélyből. Üze­neteket, híreket ad oda és hoz onnan. Akik az Otthon tagjai kívánnak lenni, jelentkezzenek az Országos Menekültügyi Hivatal székesfehér­vári kirendeltségének pápai körietirodájában dél­után 4—6 óra között (Petőfi-utca 12. szám). Pártoló tag lehet bárki is! Kardhordó László kirend. megbízott. — Az amerikai flanell. Több oldalról érdeklődtek az amerikai vöröskereszt segélyé­nek, a kéí láda flanellnek kiosztási módozatai iránt. Illetékes helyről értesülünk, hogy az érkezett flanell egy részét a Kath. Nővédő Egyesület kis gyermekruháknak dolgoztatja fel s úgy ezeket a ruhákat, mint a többi flaaellt a városházán fogják kiosztani a különböző felekezeti nőegyletek által beterjesztendő liszták alapján.? — A „Délvidéki Liga* gyűjtéséből ka­rácsonyi adomány cimen négy segélyt kérő menekült részére 1200 K-t, azaz ezerkettőszáz koronát utalt ki. A folyamodók névszerint: Ko­vács Ernő tanítókéző intézeti tanár 400 K-t; Schőnvizner János gyakorlóiskolai tanító 300 K-t, id. Kovács Géza nyug. igazgató-tanító 300 K-t és Röszler Gusztáv segédmérnök 200 K-t már meg is kapták. A kegyes adományért a mene­kültek nevében ez úton mond hálás köszöne­tet Kardhordó László kirendeltségi megbízott. — A balesetbizt. díjak és járadékok fel­emelése. A hivatalos lap miniszterelnöki ren­deletet közöl az Országos Munkásbiztosító Pénztárnál fizetendő balesetbiztosítási díj fel­emeléséről. E szerint 1921 január 1-től kezdő­dően a balesetbiztosítási összeget évi 9600 korona legmagasabb összegben állapítják meg és a munkaadók által minden egyes alkalma-* zott után fizetendő balesetbiztosítási dijat január elsejével heti 50 fillérre emelték. Az évi 9600 koronát meghaladó javadalmazással biró mun­kások baleset esetén a fölemelt járadékon felül még bizonyos pótlékban részesülnek. E pót­lékot azonban csak az esetben igényelhetik, ha a baleset következtében munkaképességük­nek legalább felét elvesztik. Azok a munkások, akiknek évi javadalmazása eléri a 36.000 koro­nát, a külön járadékpótlékban nem részesül­hetnek. ÚJDONSÁGOK. ,Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország."

Next

/
Oldalképek
Tartalom