Pápai Hírlap – XVII. évfolyam – 1920.

1920-01-17 / 3. szám

ÚJDONSÁGOK. — Főispán-kormánybiztos. A magyar kormány Hunkár Béla földbirtokost Veszprém vármegye főispáni teendőinek ellátásával is meg­bizott törvényhatósági kormánybiztosává ki­nevezte. — Az új főispán nyeszkenyei föld­birtokos s fia néhai Hunkár Dénes volt főispá­nunknak, kinek működése rokonszenves emlé­kezetében van a vármegye közönségének. Hun­kár Béla maga mintegy tiz év óta élénk részt vett a vármegyei közéletben. A megyegyülése­ken több izben felszólalt s számos vármegyei közgazdasági intézmény alapítói közé tartozik. — Választási tudnivalók. Dr. Kerényi Alajos, a pápai választókerület választási biz­tosa hirdetményben tájékoztatja a választóközön­séget a szükséges tudnivalókról. A hirdetmény lényeges tartalmát a következőkben közöljük: jelölni a mai napon (szombat) d. u. 6 óráig lehet. A jelölést 500 választónak kell aláírni és a vál. biztosnak (a főjegyzői irodában átadni). A választás január 25-én d. e. 8 órakor veszi Kezdetét. A városban kilenc szavazókör van, melyek elnökei: Karlovitz Adolf, Faragó János, Kristóffy Gyula, Meisel József, Martonfalvay Elek, dr. Kluge Endre, dr. Szeleczky Gyula, dr. Molnár Imre, Okolicsányi József. Szavazni fog: az l. kör a Főtéri r. k. elemi iskolában a II. „ a Csatorna-utcai városi ovodában a III. „ a Petőfi-utcai ref. ó-kollégiumban a IV. „ a Török Bálint-utcai r. k. elemi iskolában az V. „ a Fazekas-utcai ev. népiskolában a VI. „ az Anna-téri ipariskolában a VII. „ a Zimmermann-u. r. k. elemi iskolában a VIII. „ a Jókai-utcai ref. elemi iskolában a IX. „ az Esterházy-uti sport-telepen. A csend és rend fenntartásáról Karlovitz Adolf, az I. kör szavazatszedő küldöttségének elnöke fog gondoskodni. A szavazásban minden, a választói lisztában felvett szavazó pénzbírság terhe mellett résztvenni tartozik. Január 24. este 6-tól a szavazás lezártáig szeszes ital árusításai kiosztása tilos. A szavazáshoz nem szabad botot vinni. Fegyverrel csak hivatalos szemé­lyek jelenhetnek meg. A szavazásnak a városi és vidéki szavazatszedő küldöttségnél történt befejezése után a szavazatok összeszámítása alapján a választás eredményét a választási biztos a városháza épületében fogja kihirdetni. Közelben és tá­volban, szerte az országban tanítványok százai és ezrei, valamint e város lakossága is őszinte részvéttel fogadta a gyászos hírt, hogy Sebestyén Dávid nyug. kollégiumi tanár, volt ipariskolai igazgató, a ref. egyház presbitere e hó 12-én csendesen elhunyt. A megboldogult professzor 1844-ben a komárommegyei Kocson született, a közép­iskolát Pápán végezte, a theológiai akadémiát részint Pápán, részint Budapesten. Főiskolai tanulmányai végeztével előbb előkelő családok­nál nevelői állást töltött be, majd a bonyhádi ev. gimnáziumban vállalt tanári állást, honnan 1882-ben a pápai kollégiumhoz választatott meg. Előbb mennyiségtant s mértant, utóbb kizáró­lag a felsőbb osztályokban mennyiségtant ta­nított s így több mint három évtizeden át mind­azok, kik Pápán érettségiztek, tanítványai voltak. Nagy buzgalmu, rendkívüli pontos és lelki­ismeretes, szigorú, de igazságos tanár volt, tanítása eredményét bizonyítja, hogy tanárko­dása idejéből a kollégium számos neves mér­nököt és tudóst adott a hazának. Öt év előtt vonult nyugalomba s azóta csendes visszavo­nulásban éldegélt Jókai-utcai házában. Szerető gyermekei közül legidősebb leánya: Juliska Barcsi Józsefnek, a kollégium jeles természet­rajz tanárának felesége, Etelka dr. Gobbi pécsi kórházi ig. főorvosnál van férjnél, Béla ugyan­csak Pécsett föreáliskolai tanár, Erzsébet a budapesti áll. nőképző tanárnője. Megszállott területen levő gyermekei sem halálos ágyához, sem temetésére nem tudtak megérkezni. Teme­tése e hó 14-én nagy részvét mellett ment végbe. A gyászoló közönség sorában megjelent Németh István dunántúli ref. püspök is. A gyászszer­tartást Czeglédy Sándor theol. akadémiai tanár végezte, megható szép búcsúztatót tartván, a simái lic. Rácz Kálmán főgimn. tanár mon­Sebestyén Dávid. dott a szeretett kollégának meleghangú végső Istenhozzádat. Az alsóvárosi temetőben a fő­iskolai kántus gyászdala után helyezték az élet­ben fáradhatlan munkást végső pihenőre. — Pihenjen békében 1 — A városházáról. Dr. Temlinger József polgármester betegségéből felgyógyult s hivatala vezetését a tegnapi napon ismét átvette. — A bencés főgimnázium — régi otthonában. A helybeli bencés főgimnázium impozáns épülete volt az, amelyet az iskola igazgatósága a háború kitörésekor elsőnek aján­lott fel hadikórház céljaira. Azóta az iskola másutt volt meghúzódni kénytelen, meglehetős nehézségekkel küzdve a tanítás menetében. E hó 12-én végre az intézet elfoglalhatta régi, kényelmes helyét. A termeket előbb heteken át alaposan kitisztogatták, ami nem kis munka volt, mert a nyáron a vörösök kaszárnyának használták az épületet, s amikor minden rendbe jött, a tanári testület s a növendéksereg ismét bevonult a tiszteletreméltó falak közé. Dr. Kocsis Lénárd, a főgimnázium kitűnő igazgatója rövi­den méltatta az eseményt, s néhány buzdító szót intézvén az ifjúsághoz, a Himnusz elének­lése után reggel 8 órakor kezdetét vette a tanítás. Adja Isten, hogy a szent munkát többé ne zavarja meg semmi sem. — Az Ébredő Magyarok estélye. A múltkorihoz hasonló szép sikerrel zajlott le folyó hó 10-én, szombaton az Ébredő Magyarok zártkörű házi estélye az ev. gyülekezet tanács­termében, szép számú közönség előtt. Az estély­nek első s egyúttal legértékesebb pontja dr. Trócsányi Dezső ref. főgimn. tanár szabad­előadása volt, aki „Művészetek és közszellem" c. értékes és újszerű gondolatokban bővelkedő előadásában a jelen kornak azt a romboló ha­tását mutatta be, mely szerint a közélet minden terén, úgy a művészet és főleg az irodalom terén is a keresztyéni erkölcsnek és józan ha­ladásnak hadat üzenve, a közszellemet és a közízlést, megmételyezte. Hozzászólt fejtegeté­séhez dr. Kocsis Lénárd bencés főgimn. igazgató, aki — ,mint érdekes szavaiból kicsengett — nagyjában magáévá tette az előadó nézeteit. A műsor többi száma kellemes szórakozást nyújtott a közönségnek. Két énekszám volt: az egyik Bodorné Vései Piroskáé, aki kellemes hangján néhány műdalt adva elő, ismét ki­vívta a közönség tetszését, a másik Medgyessy László főhadnagyé, akit már magyaros ruhájá­ban való megjelenésekor, majd az egyes számai után is lelkes ovációban részesítettek. Pataky Maurus és Gáty Miklós fuvolakettőse külön élvezete volt a közönség zenekedvelő részének. Befejezésül egy szellemességekben túlságosan nem bővelkedő Kukli prédikációk c. színdara­bot adott elő egy kis társaság, pergő előadás­ban, eléggé összetanult együttesben. Úgy a hölgyek — Krausz Adrienne, Csizmadia Irénke, Kunszt Manci —, mint a férfiszereplők — Kis Gábor, Turul V., Barbarits Lajos, Rezenka Jenő, Harsányt Kálmán — megkapták ügyes játé­kukért a megérdemelt tapsokat. Nem volna teljes referádánk, ha fel nem említenénk, hogy a zene- és énekszámokat Kosztka Vilmos a tőle megszokott rutinnal kisérte zongorán és hogy az egyes számokat Barbarits Lajos kedélyes konferálása vezette be, ki monológját azonban a világítás korlátozására való tekintettel, nem tudta eiőadni. — Dr. Rácz Dezső újabb kiküldetése. Dr. Rácz Dezső ügyvéd és hírlapíró, városunk szülötte, kinek nagyszabású politikai tanulmá­nyairól több izben megemlékeztünk, a háború befejezését megelőző időszakban Bernben sajtó­főnök volt. Állásáról a Károlyi forradalom ki­törése után lemondott s Pápára költözve itt csendes nyelvmesteri foglalkozással töltötte ide­jét az egész kommunista éra alatt mind mos­tanig, mikor is a jelenlegi külügyi kormányzat ismét elhívta magányából s a most Genfben szervezett sajtó-propaganda élére állította. Dr. Rácz Dezső országos jelentőségű megbízatásá­ban a héten utazott ki Svájcba. — A népkonyhai ebéd díja. A városi tanács a népkonyha ebéd díját 3 K-ban állapí­totta meg. — A tej maximális ára. Az élelmezési bizottság a tej árát 3 koronában állapította meg, aki tehát ennél többet követel vagy fogad el, árdrágítást követ el. Szentgyörgy. Sándor, j BJ-J- £ zsák. Nemcsak a tudománynak, a művészetnek is meg van a maga méltán siratott halottja. Férfikora delén, 48 éves korában kidőlt az élők sorából Szentgyörgyi Sándor, a helybeli róm. kath. egyház karnagya, akinél talentumosabb muzsikus — főkép a maga speciális szakja, az egyházi zene terén — nem nagyon sok volt az országban. Szentgyörgyi 20 év előtt került Pápára s már akkor ismert neve volt az egyházi zeneirodalom terén. Számos azóta is szerzett műve, orgonakiséretes karénekei, eredetiek és átiratok szerte az országban közkézen forognak. Az egyházi zenét a helybeli főtemplomban itt működése alatt magas színvonalra emelte, a gregórián énekeket eredeti tisztaságukban ve­zette be. Neki magának tisztán csengő tenor hangja volt, igazi lelki élvezet volt egy-egy zenés miséjét végighallgatni. Fáradhatlan volt, mint oktató is. Tanított a zárdában, tanított műkedvelőket is, az utolsó másfél évtized alatt zenei életünknek egyik legagilisebb tényezője volt, kinek korai elköltözésével alig pótolható ür marad hátra. Szentgyörgyi Sándor szerveze­tét már régebben megtámadta a gyilkos kór, de tulajdonképeni beteg csak pár hétig volt. Szenvedéseitől e hó 13-án hajnalban váltotta meg a halál. Temetése e hó 14-én igen nagy közönség részvételével ment végbe. A gyász­szertartást Meisel József apátplébános végezte káplánjai segédletével. A Kálvária-temetőben helyezték örök pihenőre Szentgyörgyi Sándort, kinek elhunytát felesége szül. Svényi Mária s leányai Elza és Lea siratják. Velük gyászolja a jeles és kedvelt karnagy elhunytát a hivők s a tisztelők és jó barát®k egész serege is. Az örök világosság fényeskedjék neki! — A MOVE köréből. Országos tanács­ülés. A MOVE országos tanácsülésére a helyi osztály vezetőségének következő tagjait küldte ki az egyesület tanácsa: Kovács Kálmán al­ezredest, Magassy Antal cs. felügyelőt, Kauker Ferenc rendőrtizedest és Kovács Lajos Jenő titkárt. Az ersz. tanácsülés jan. 17 tői 20-ig tart és nagy ünnepségek keretében zajlik le. — Ruhaszövetek. A tagok számára polgári szövet­minták érkeztek, métere 160 K. A minták a titkári hivatalban (Griff-szálló) tekinthetők meg s ott vétetnek föl a rendelések is. — Megbízás. A városi tanács Szokoly Viktor h. városi tanácsost a lakáshivatal vezetése alól, egyéb irányú nagy elfoglaltsága miatt felmen­tette s e fontos hivatal vezetésével dr. Miklós Géza ügyvédjelöltet bízta meg. — Tavasz a télben. Hétfőn és kedden csakugyan erre gondoltunk, mikor az enyhén tűző napsugár 16° C-ra felhajtotta árnyékban: a hőmérő higanyát. Csodálatosan meleg volt ez a két nap, de másnap már zuhogó eső és a vadul száguldó szél inkább a kevésbbé kel­mes őszt juttatta eszünkbe. A tél azonban (elég okosan) nem igen mutatja magát. Vannak, akik ebben az idáig enyhe télben a bolygók azt a bizonyos megjavult rendkívüli konstellá­ciójának a hatását vélik felismerni, melyről kb. ezelőtt egy. hónappal írtak a lapok. Ha az igazi kemény tél idénről végleg elmaradna, annak a különben didergésre kárhoztatandó emberiség nevében csak örülni tudnánk. — Halálozás. Nagyon sokan igaz sajná­lattal vettek és vesznek hirt Galambos János­nak élete 56. évében, rövid szenvedés -után történt elhunytáról. A megboldolgult előbb évek hosszú során át a helybeli gőzfürdőnél volt mint masszőr alkalmazva, később a dohány­gyárnál dolgozott és amellett régi mesterségét mellékfoglalkozásként űzte. Ügyességéért, jó modoráért, páratlan tisztességtudásáért mindenki kedvelte, akinek csak dolga volt vele. Becsüle­tes, derék munkás volt, aki szaktársainak példa­képül szolgálhatott. F. hó 11-én végbement temetésén őszinte részvét kisérte sírjába. Rozmán Gyula főtéri kávés apóját gyászolja a meg­boldogultban. — Értesítés. A polgármesteri hivatal értesíti mindazokat, akik a kupi erdőn ki­termelt tűzifára a mai napig előjegyzést eszközöltek, hogy az utalvány átvétele végett a város faügyi osztályánál a hivatalos órák alatt jelentkezzenek. A fa befuvarozása — szombat és hétfői napok kivételével — bár­mely napon eszközölhető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom