Pápai Hírlap – XVI. évfolyam – 1919.

1919-12-27 / 51. szám

AZOK, KIK MEGMARADTUNK. Azok, kik megmaradtunk, Be kevesen vagyunk! Ha így megy, nemsokára Mindnyájan elfogyunk. Az ősz még messze s máris Kopasszá lessz a fánk, De szél fú a hegyek közt S itt a nyár is falánk. Elnyelte, elsodorta A jó barátokat S ma már csak puszta árnyuk, Mi hozzánk látogat, Alig néhány arasz mély A durva sir üreg, Éjféli néma órán Alakjuk fellebeg. Be halvány drága képük, Szemük be fénytelen! Balsorsuk ott sötétlik Rút, véres sebhelyen. És mindnek ajka zárva, Azon nem látni vért, De ott ül ráfagyottan A nagy kérdés: Miért? Miért a hősi küzdés ? Miért az áldozat ? Kihajt-e sziklaágyból Porunk virágokat? Miért megsemmisülni Idegen téreken, Ha vésztől és nyomortól Az otthon védtelen ? S mig a kérdés riasztón Zuhan lelkemre le, Egyszerre akna robban, A bérc meging bele, Szétfoszlik füstgomelyban A bús árnyékcsapat És hí a kötelesség Követni útjokat. Zugna-Torta, 1917 julius hó. * A „Harctéri versek"-böl. Kőrös Endre. ÚJDONSÁGOK. T. előfizetőinknek és munka­társainknak boldog új-esztendőt kívánunk. Lapunk mai száma a kará­csonyi munkaszünet miatt kivéte­lesen vasárnap reggel jelent meg. — Kormánybiztos - változás. Bartos János kerületi kormánybiztost a minisztertanács állásától buzgó szolgálatai elismerése mellett felmentette. A kerületi kormánybiztos távozását a gondjaira bizott öt vármegye közönsége őszinte sajnálattal fogadja, mert működése négy hónapja alatt mindenütt csak tiszteletet vivott ki magának. Távozásának kettős oka van: egyik az, hogy mint a felvidéki viszonyok egyik leg­alaposabb ismerőjét s a tót nép körében köz­kedvelt vezérférfiut a kormány a nemzetiségi kisebbségek minisztériumában óhajtja vezető szerephez juttatni; másik oka távozásának aa, hogy a nemzetgyűlési választások alkalmával mint az ugodi kerület keresztény szociálista képviselőjelöltje lép föl. — A magunk részéről csak örülünk, hogy mint a szomszédos kerület leendő képviselőjével kapcsolatunk továbbra is fennmarad volt kormánybiztosunkkal. — Dr. Antal Géza — békedelegátus. A fővárosi lapok a hét elején közölték az Apponyi Albert gróf elnöklésével Neullybe kül­dendő békedelegátusok névsorát, melyben a re­formátus egyházi ügyek előadójaként dr. Antal Géza, főiskolánk neves tanára is helyet foglal. Kétségtelen, hogy a választás nem eshetett volna érdemesebbre s az is kétségtelen, hogy jelen­legi kiküldetéséből, valamint az előbbiekből is, melyek folyamán a holland és angol rokon­szenv megszerzésével tett hazánknak nagy szol­gálatokat, disz fog hárulni városunkra és fő­iskolánkra. — Képviselőjelölés. A keresztény nem­zeti egyesülés pápai pártja folyó hó 27-én tar­tott gyűlésében döntött véglegesen a képviselő­jelölés dolgában. Lapunk zártáig (szombat délig) a jelölés eredményéről nem értesültünk, de ismerve az előzetes megállapodásokat, a párt nagy többségének hangulatát, biztosra vehető, hogy véglegesen is Szűcs Dezső főgimnáziumi tanár, a párt nagy ügybuzgalmu elnökének jelöltségében állapodtak meg. — A pápavidéki körorvosi állás be­töltése. A néhai dr. Rechnitz Ede halálával megüresedett pápavidéki körorvosi állás betöl­tésére járásunk főszolgabirája elnöklete alatt a választás folyó hó 23-án tartatott meg, mely alkalommal az állásra közfelkiáltással dr. Miklós Endre győrszentmártoni járásorvost választották meg. — Az elhalt körorvos hosszú, lelkiisme­retes, minden tekintetben kifogástalan és buzgó működéséről elismerőleg emlékezvén meg, ha­lála fölött őszinte részvétüket fejezték ki, s kimondották, hogy ezen elismerés és részvét a boldogult özvegyével jegyzőkönyvi kivonaton közöltessék. — Eljegyzés. Örömmel vettük a rózsás hirt, hogy Horváth Endre, a kollégium jeles fiatal tanára, tart. tüzérfőhadnagy, f. hó 24-én eljegyezte Bajcsy Kató úrleányt, nőnevelő­intézeti zongoratanítónőt, Bajcsy Gyula felsőőri ref. lelkész leányát. — Köszönőirat a hollandoknak. Dr. Antal Géza a holland jótékony akció bizottsá­gához a következő köszönőlevelet intézte : „Né­hány héttel ezelőtt az Önök körében szólottam arról a szomorú állapotról, melyben nép és egyház Magyarországon vannak. Legyen szabad most szólanom arról a köszönetről, melyet ezer és ezer sziv érez most, hogy a hollandi szeretet­adományok azt mutatják, hogy nagy Ínségünk­ben számíthatunk a minden jótékonyságnál elől járó holland hatékony részvétére. Ezt természe­tesen nem úgy teszem, mint hivatalos tolmácsa ennek a köszönetnek, de teszem azért, mert kedves kötelességemnek tartom annak a város­nak nevében, melyben lakom s melyre Önök oly szeretettel gondoltak, néhány hálaszót* in­tézni Önökhöz. Fájdalom, a karácson, újra be­köszönt anélkül, hogy Magyarország számára meghozta volna a békét, de a másik nagy ka­rácsonyi szó, az általános emberszeretet igéje eljött hozzánk Hollandiából s bátorságot és re­ményt ad ezekben a nehéz, komor időkben. Mindazoknak, kik ilyen módon jöttek segítsé­günkre, a leghálásabb köszönet! Pápa, 1919 december 24." — A MOVE f. hó 14 én tartott köz­gyűlésén a következőként alakult meg a vezető­ség. Elnök: Gróf Lubienszky Jánss tábornok. Alelnök: a) csoport: Zichy Rubidó huszár­őrnagy; b) dr. Kocsis Lénárd bencés főgimn. igazgató, Bélák Lajos főszolgabíró; c) Magassy Antal csendőrfelügyelő, Kauker Ferenc rendőr­tizedes. Tanács: b) csoport: Faragó János ref. főgimn. igazgató, Juhász Imre tan. képz. tanár; c) Fülöp Lajos, Szili Gyula rendőrök, Gubicza Ferenc pénzügyőr. Titkár: Kovács Lajos Jenő t. főhadnagy. Ügyész : Osztermann Gyula hadb. százados. Pénztáros: Hamvai Gyula tan. képz. tanár. Gazdasági főnök: Hajnóczky Árpád kereskedő. Tagfölvétel naponta 9—11-ig és 3—5-ig a Griff-szállóban lévő hivatalos helyi­ségben. — Tisztviselők állami segítése. A pénzügyminisztérium leiratot intézett a köz­tisztviselői beszerzési csoportokhoz, hogy a köztisztviselőket természetbeni segítséggel támo­gatni hajlandó, oly formán, hogy a Budapesten felállított központi köztisztviselői fogyasztási szövetkezet útján jútányos áru háztartási cikke­ket utalna ki a vidéki köztisztviselői fogyasz­tási szövetkezetek részére, e célból szükséges­nek tartván, hogy a vidéki köztisztviselői be­szerzési csoportok alakuljanak át sürgősen fogyasztási szövetkezetekké. A helybeli köz- és magántisztviselők és alkalmazottak fogyasztási szövetkezetének igazgatósága kedden este tartott Ülésén foglalkozott a pénzügyminisztérium le­iratával, s elvben szükségesnek tartotta ugyan a köztisztviselői fogyasztási szövetkezet fel­állítását, de ragaszkodott ahhoz, hogy a fejlő­désnek minden kellékét magában hordó, s a háborús esztendők nehézségei alatt is szépen felvirágzott köz- és magántisztviselők és alkal­maszottak fogyasztási szövetkezete jelenlegi összetételében tovább is fennmaradjon, s kontaktusban működjön a majdan felállítandó köztisztviselői fogyasztási szövetkezettel. Kará­csony másnapján pedig maguk az érdekelt köz­tisztviselők jöttek össze nagy számban a város­háza tanácstermében, ahol Tánczos Antal szövetk. igazgató, aki a mult héten résztvett a pénzügyminisztériumban tartott szövetkezeti értekezleten, ismertette a pénzügyminisztérium fenntemlített leiratát, s azt, hogy mik volnának azok az élelmicikkek, amelyeket a központi szövetkezet már most bocsáthatna a vidéki közalkalmazottak részére, hangsúlyozván, hagy két legfontosabb élelmicikket, lisztet és zsirt most nem áll módjában a központi szövetkezetnek a vidék részére kiadni. Az értekezlet nem táplált ugyan valami vérmes reményeket a természet­beni támogatás iránt, ám azért többek hozzá­szólása után megbizta Tánczos Antalt, hogy igyekezzék a pápai közalkalmazottak részére megszerezni mindazokat az előnyöket, amelye­ket a pénzügyminiszter leirata kilátásba helye­zett. Tánczos Antal még felemlítette, hogy a központ helyén valónak találná, ha megalakíta­nák városunkban is a Közszolgálati Alkalmazot­tak Nemzeti Szövetségének helyi csoportját. Az értekezlet mielőtt állást foglalna, meghallgatja Arató Gyula miniszteri tanácsost, aki meg­hívásra a közel jövőben lejön Pápára a Szövet­ség célját ismertetni. — Halálozások. Részvéttel vettük a szomorú hirt, hogy Czirfusz Antal helybeli vendéglős e hó 21-én életének 77. évében elhunyt. Temetése kedden délután ment végbe nagyszámú tisztelői igaz részvéte mellett. Czirfusz Vince ihászi áll. tanitó a boldogultban édes atyját gyászolja. Egy hónap után érkezett hozzánk a meg­szállás alatt sínylődő Munkácsról a gyászjelen­tés, mely tudatja id. R. Vozáry Gyula tanár halálát. A megboldogultban, ki a magyar nyelv­nek valóban páratlanul buzgó apostola volt s számos nyelvészeti és irodalomtörténeti munkát irt, Vozáry Erzsébet, a helybeli ref. tanítónő­képző-intézet kiváló tanárnője édes apját gyá­szolja. — Az ipartestület szinielőadása. A pápai ipartestület mult szombaton és vasárnap színielőadást rendezett a színházban, a hadi­özvegyek és árvák javára. A derék műkedvelő gárda Tóth Ede „A tolonc" cimü népszínmű­vét hozta szinre, a régi Népszínháznak ezt a műsoron sokat szerepelt, kedves darabját. A színielőadást megelőzőleg Pék Margit sümegi úriéány fülbemászó, kristálytisztán csengő szop­ránján műdalokat énekelt, zúgó tapsvihart váltva ki a hálás hallgatóságból. A finoman simuló zongorakiséretet Kecskés Lajos h, karnagy szolgáltatta énekéhez. A „tolonc" szerepét Horváth Terus játszotta megértéssel, alapos belemélyedéssel. Műkedvelőtől ritka otthonos­sággal mozgott a színpadon, a méltatlanul sokat üldözött, önfeláldozóan szerető leány érzelemvilágát hűen kifejezésre juttatta. Szép énekeiért is dicséretet érdemel. Méltó partnere volt Bornemissza József (Miklós), aki nemes hévvel, az akadályokkal szembeszálló erős akarattal vitte diadalra igaz szerelmét. A pergő nyelvű, gazdagságában elbizakodott Kontráné Mika Emiliában talált igen jó megszemélyesí­tőre. Pompás alak volt a vén vándorló (Mravcsák) szerepében Turul Veremund, aki sokszor meg­kacagtatta a közönséget jóizü komikumával. Buday Margit a züllött vén koldusasszonyt nagy önmegtagadással, reálizmussal játszotta meg. Kisebb szerepeikben jól megállották helyü­ket Wandlich Károly (Kontra Fridolin), Peczkes Fülöp (jegyző), Hoffmann Margit és Dudás Terus (ápolónők), s igen keves volt ,a kis­városi zsidókisasszonyok " élénk társasága. A darabot Schlamadinger Vendel bencés tanár tanította be és rendezte nagy hozzáértéssel. A közönség zajos tapsokkal hívta a f ggöny elé, de ő a nyilvános elismerés elől szei ényen kitért s nem mutatkozott a közönség előtt. Záradékul a „Megfőztem a Katit" cimü kabaréjelenetet adta elé egy ügyes trió: Pék Manci, Sass Ferenc és Pék Vidor. — Az előadások mintegy 3000 koronát hoztak a fentemlített nemes célra. — Találtatott Németbánya községben egy vörös szőrű vadász eb. Igazolt tulajdonosa a németbányai bírónál átveheti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom