Pápai Hírlap – XVI. évfolyam – 1919.

1919-01-04 / 1. szám

K PAP*/ HI f^ LA F^ MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. RFFfiRMÁTIIK FfllSKMll Előfizetési árak: Egész évre 20, félévre 10, negyedévre 5 K. Egyes szám ára 40 fillér. Laptulajdonos főszerkesztő: DR, KŐRÖS ENDRE. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar úr könyv- és papirk^reskedésében. Politika. Két hónapja immár módunkban állana szabadon beszélni e helyen politi­káról. Nincs többé bilincs, mely a gondo­lat szabadságát megbénítsa, 5000 K óvadékkal sem kell megváltani a jogot a kormány szidásához vagy — ami vidéki politikai lapoknál szinte általános volt — a kormány tömjénezéséhez. Ha mi ma is alig politizálunk többet, minta végbement nagy forradalmi változás előtt, annak egyedüli oka, hogy ez a lap megalapítása első percétől fogva Pápa város és a vármegye közjavát akarta szolgálni s e cél elérését a napi politika eseményeihez való hozzászólás inkább gátolta, semmint előmozdította volna. Általános nagy politikai eszmék igenis irányítottak bennünket. így, hogy mást ne mondjunk, demokraták voltunk mi már akkor, amikor ez még sokak szemében nem volt népszerű; a munkásság érdeké­ben emeltük fel szavunkat, amikor a hatóság kitoloncoltatás brutális eszközé­ve! akarta mozgalmaikat elfojtani. 4m ha eredményt értünk el, nem politikai siker­nek tekintettük ezt, hanem az igazság­nak az erőszak felett aratott győzelmének. Minden kínálkozó alkalmat félretolva, minden népszerűséggel kecsegtető kísér­letet mellőzve, ezentúl is a régi, jónak bizonyult célt szolgálatában akarunk maradni. E cél, mint irtuk: városunk és a vármegye közjava, aminek egyedüli kritériuma e mai, még egyre válságosán forrongó világban: a rendnek és béké­nek fenntartása. Tudjuk, hogy az embereket ma mindeneknél jobban izgatja a politika. Mohón várják némelyek, hogy egyszerre megváltozzék a világ képe, holott a leg­szebb idea gyakorlati megvalósításához is idő és törvényes formák kellenek, mások cstiggedeznek régi ideáljaik el­halványulásán s szabadság helyett 4 a szabadosság sötét rémével riasztják magu­kat. A kormányt kritizálni akár ebből, akár amabból a szempontból oly könnyű, oly hálás dolog volna, de egyszersmind — oly igazságtalan is. A maival csak félig-meddig összemérhető nehéz időkben még soha nem kormányoztak Magyar­országon. 48 a feltornyosuló akadályokat tekintve eltörpül mellette. Ellenünk vol­tak akkor a nemzetiségek, ellenünk a Icirály — de nem volt ellenünk egy MODIANO vesztett háború átka és az összes idegen hatalmak! Ha ilyen viszonyok között hibák is követtetnek el, türní kell, hallgatni, el­nyelni, várva, bizva, remélve, hogy a végső kibontakozás még jóvá tehet mindent. Hogy magyar ember — a sok közül csupán egyet említve — egy makulányit is elragadtatva lenne a Ruszka Krajnától, azt mi például nem tudjuk el­képzelni, de ha valóban ez segít hozzá bennünket a területi integritáshoz, szo­rongó érzések között ám térjünk át a kanton-rendszerre. Ha viszont nem segít hozzá, ha mégis megcsorbíttatnánk ősi örökünkben, akkor a kantonok és a nem­zetiségi miniszter amúgy is egyszerre buknak. Egy nagy politikai gondolatban szeretnők azonban mi mégis egységes­nek !átni nemcsak e város, e vármegye, de az egész ország népét, munkásokat, polgárokat kivétel nélkül mindet egy­aránt. Ez a gondolat: az ország meg­mentése. Megmentése, ha lehet és amennyire lehet, teríiietileg s megmen­tése minden körülmények között gazda­ságilag. Tudjuk, hogy az első cél elérése mondhatni kizárólag olyan tényezőktől függ, akikhez még hozzáférkőzni se tudunk, hisz a volt ellenségek erősebb bástyákat vontak maguk köré, mint a legádázabb harcok idején, amikor a magyar vitézség olykor ledöntötte a bástyákat s módot nyújtott a közvetlen érintkezésre. Ma nem tudunk eljutni hozzájuk, rideg gőggel zárkóznak el előle, hogy igazunkat bizonyítsuk, jogunkat a földhöz, melyen ezer éve kultúrát, gazda­ságot, jólétet, mindent a magyar és egyedül csak a magyar teremtett, míg a többiek legfeljebb nagynéha segítő társai ha voltak. Ám ha hallani nem akarnak ben­nünket, látni azért jól látnak messzirül is. Lássanak tehát megtörhetlen erkölcsi erőben, összeszorított ajkkal, de rendü­letlen, nem a fegyefmetlenség konvul­zióiban, de büszke önérzettel, nem egy­mást marva, de egymást megértve s már ezáltal is egymást támogatva! Az ország gazdasági megmentésé­nek gondolatában könnyen egymásra találhatnak az emberek. Az kétségtelen, hogy a háború költségeit nem viselheti senki azok közül, aki a háborúnak csak kárát látta, hanem a terheket egész terjedelmükben át kell hárítani azokra, akik sokszor minden munka nélkül száz­ezreket és milliókat kerestek. Német­ország a maga 60— 80%-os hadinyereség adótervezetével már mutatja a példát. De példa nélkül is világos a tennivaló. Törvényes úton meg kell szerezni azokat az anyagi eszközöket, amik a dolgozó kis emberek — munkások, hivatalnokok, földmivelők — megélhetését biztosítják. A nagytőkék, nagybirtokok, nagy ház­csoportok fedezni tudják mindezt anélkül, hogy azért — cipőfűzőt kellene árulni volt mágnásoknak az utcasarkon. A mi politikánk ennyi és nem több. De ez tulajdonképen nem is politika, hanem létföltétel. Ha lélföltételünket bizto­sítottuk, minden egyéb magától következik. Dr. K. E. Á vármegyei gazdasági Egyesület jövő évi munkaprogrammja. A Veíízprémvárm^gye,* Gazdasági Egye­sület győzelmes békére építette a jövő°évi munkaprogrammját, de sajnos, a sors igazság­talan volt a hős magyar néphez, hiába vérez­tünk 51 hónapon át, elvesztettük a háborút. Letettük a fegyvert, de ezen fegyverletétel kapcsán visszanyerte Magyarország rég elvesz­tett függetlenségét, visszakapta önrendelkezési jogát. Ha népünk a szabadsággal megfelelően élni tud, ez esetben egy boldogabb jövő fog reánk virradni. A boldog jövő megteremtésében fontos szerep vár a vármegyei gazdasági egyesüle­tekre. — Kötelessége a gazdatársadalmi testü­leteknek állami életünk szervezetének agrár alapon való kiépítése. Ennek a fontos alkotás­nak pedig talpköve a békességes munkának szorgalmazása, a termelés szervezése. — Ha a magyar föld mi velő nép nem dolgozik, nagyobb veszélybe sodorja állami önnállóságunkat, mint a múltban volt. Termelés nélkül elfogynak a készletek, munka nélkül pedig megszűnik a termelés; ha pedig kifogy a gazda raktára, az új termés pedig nem biztosítja a jövő idők élelmezését, úgy • rövid időn belül végtelen nyomorúság és szenvedés fog reánk zudulni, nyomorba fog jutni mindenki s a szabadságot tévesen értelmező, félrevezetett egyének, akik ma a munkát megtagadják, dolgozni nem akar­nak, ép úgy elpusztulnak, mint azok, .akikben most ellenségeiket látják. Országunk az a kis része, ahol népünk hazánk nyelvén beszél, körül van zárva ellen­ségeinkkel. Erdeinket, szén- és sóbányáinkat, petróleumforrásainkat valószínűleg el fogjuk veszteni. Most azon az áldott kis darab földön, amelyen mind magyarok laknak, a különféle társadalmi osztályok egymással viszályban, ellen­CIGARETTAPAPÍR ES HÜVELY FELÜLHULIflATATLAII W> % wem * 1 T sS^B ^TÍGYilimk A VÉDJEGYRE ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom