Pápai Hírlap – XV. évfolyam – 1918.

1918-11-02 / 44. szám

tése. 2. A helyi Nemzeti Tanács megalakítása. A honvédállomás parancsnokság nevében Szeöke Bálint alezredes már október 31-én közölte a polgármesterrel, hogy a Nemzeti Tanácsból ala­kult kormány intézkedéseinek magát mindenben aláveti. — Tisza István gróf halála. Tisza István gróf, Magyarország volt miniszterelnöke, október hó 3)-én gyilkos merényletnek esett áldozatául. A volt miniszterelnököt városunkhoz szoros, de kizárólag egyházi vonatkozások fűzték. 1907. év óta főgondnoka volt a dunántúli református egyházkerületnek s annak közgyűlésein rend­szeresen megjelent és elnökölt. Jragikus sorsa felett érzett igaz részvéttel emlékezünk meg e helyen azokról az érdemekről, melyeket főgond­noki minőségben az egyházkerület pápai kul­turális intézményeinek fejlesztése körül szerzett. — Esküvő. Dubovay Géza győri ev. hit­oktató-lelkész kedden délután tartotta esküvőjét Bélák Rózsi úrhölggyel, Bélák Lajos pápai járási főszolgabíró leányával. A polgári eske­tést a városház javítási munkálatai miatt a ref. ránevelő-intézet dísztermében végezte Szűcs Gyula áll. anyakönyvvezető, az egyházi áldást pedig Gyurátz Ferenc nyug. püspök adta az ifjú párra az ev. templomban költői szép be­széd kíséretében. Násznagyok voltak a meny­asszony részéről Szarvasi Dezső főhadbiztos, a vőlegény részéről Sáry Sándor. A tem­plomban nagyszámú, előkelő közönség volt tanuja a szép frigykötésnek, és sokan elhalmoz­ták szerencsekivánataikkal a boldog ifjú párt. — Az Uri Kaszinó köréből. A tartalék­kórháznak Pápáról történt elhelyezése folytán a helybeli Uri Kaszinó négy év óta lefoglalt helyiségei is felszabadultak, melyeket a mult héten a kaszinó elnöksége teljesen rendbehoza­tott, úgy hogy már vasárnaptól — november 3-tól — kezdve a kaszinói tagok régi helyisé­geiket látogathatják. A renoválási munkák kö­zül különösen kiemelendőnek tartjuk a kaszinó helyiségeinek festését, amelyet Régner Pál, álta­lánosan ismert jónevü festőnk a tőle megszo­kott jóizléssel készített, úgy hogy a legkénye­sebb igényeket is kielégíti. — Elhalasztották az iskolák megnyi­tását. A járványbizottság f. hó 28-án, hétfőn dr. Tenzlinger polgármester elnöklésével ülést tartott, melyen a polgármester beszámolt a spanyol-járvány leküzdése tárgyában tett intéz­kedésekről. Ezután dr. Csehszombathy főorvos tett jelentést a járvány állapotáról: az utolsó héten 120 új betegedési és 6 haláleset fordult elő, úgy hogy határozottan csökkenés mutat­kozik. Javaslatára kimondta a bizottság, hogy az iskolák megnyitását egy héttel — nov 1 l-ig — elhalasztják. November 2-án újból összehívják a bizottságot, remélhető, hogy akkorra annyira szűnik a járvány, hogy az iskolák nov. 11-iki megnyitása határozatként kimondható lessz. — Eljegyzés. Őszinte örömmel vettük a kedves hirt, hogy Sült Jenő, kir. gazdasági segéd tanár, Sült József, kir. közjegyző, közéle­tünk illusztris vezető-férfiának fia, eljegyezte Ferenczy Aranka úrhölgyet Nagyaron. — A spanyol-nátha ellen. Dr. Domonkos Géza járási tiszti orvos és a főszolgabíró meg­bízásából dr. Jerfy József tb. főszolgabíró a következő Hirdetmény-t bocsátották ki a pápai járás közönségéhez: „Spanyol-nátha dühöng az egész járásban, sok a haláleset! A betegség nagyon ragályos és veszedelmes, megkaphatja mindenki, aki spanyol-betegségben szenvedővel érintkezik, sőt az is, ki olyan szobába bemegy, melyben spanyol-náthás beteg van. A betegség megtámadja a tüdőt, szivet, gyomrot, beleket, idegeket, végtagokat. Leggyakoribb tünetek : hirtelen rosszullét, hideg-, melegérzés, láz, de­rék- és végtag-fájdalmak, torokszárazság, orr­vérzés, erős köhögés, szemhurut, de gyakori a hányás a hasmenéssel. Hogy ezen veszedelmes betegségnek elejét tudjuk venni, tartsa mindenki kötelességének, hogy spanyol-náthás beteget meg ne látogasson; azzal ne érintkezzen, ilyen beteg, ha csak lehet, a családtói különíttessék el, jól szellőzött és tiszta legyen a lakás, tartsa tisztán magát és ruházatát, a kezeket étkezés előtt hideg vizzel mossa meg és a száját öblítse ki, az orrát naponta többször fújja ki, meg­hűléstől, gyomorrontástól tartózkodjék. Aki spa­nyol-náthás beteget ápol, annak ajánlatos Lyso­formos vizet használni kézmosáshoz és annak még fokozottabban kell szem előtt tartani a fent jelzett óvrendszabályokat. Senki gyülekezetbe ne menjen, összejövetelektől mindenki tartózkodjék, ha csak lehetséges, ne utazzék 1 Kerüld a spa­nyol-náthás beteget!" — Uj doktor. Széky László kir. járás­bírósági joggyakornokot a debreczeni m. kir. tud. egyetem jogi fakultásán az államtudomá­nyok doktorává avatták. — Felemelték a villamos világítás díját. Október hó 23-án a villamos telep fel­ügyelő bizottsága a polgármester elnöklete alatt ülést tartott, mely alkalommal az előállítási költségek óriási mérvű emelkedésére tekintettel a villamos világítás áramdíját november hó elsejétől hektowatt-óránként 15 fillérre emel­ték fel. — A ref. leányegyesület október 27-én tartotta szezonnyitó közgyűlését, melyen a tagok a dühöngő járvány miatt szokatlanul kevesen jelentek meg, de annál fontosabb határozatokat hoztak. Az egylet buzgó elnöke, özv. Széky Aladárné figyelemmel hallgatott, érdekes meg­nyitója után, melyben főképen egymás szeretését kötötte a hallgatók szivére, helyettes elnökül egyhangú lelkesedéssel megválasztották Kötse Istvánnét; ugyancsak ő lett a rendező bizottság elnöke is. A szokott házi összejöveteleket a jár­vány miatt egyelőre nem tartják meg. Ezen az összejöveteleken ezentúl nemtagok is részt ve­hetnek 1 K belépődíj ellenében. Első nagyobb­szerü nyilvános estély idejéül ádvent első vasár­napját állapították meg. Új munkaágul kitűzték bibliakörök szervezését is, amelynek fontosságát Pongrácz Józsefné mély érzéstől sugalmazott lelkes szavakkal emelte ki. — Elhunyt postatiszt. Moravek Adolf, a csóti fogolytábor derék fiatal postatisztje, életének 21. évében elhunyt e hó 27-én Csóton. Kedden temették impozáns részvét mellett. Rava­talát a koszorúk özöne borította be. Mivel az el­hunyt 31. honvéd gyalogezredbeli felmentett ka­tona volt, badenbergi Szeparovitz Mihály ezredes, táborparancsnok elrendelte, hogy katonai pom­pával temessék el. A gyászmenetben résztvett a tábor egész tisztikara. Ebben a főérdem föl­dinket, Cziller Péter postafőnököt illeti, aki három évi ottléte alatt konciliáns modorával a tisztikar megbecsülését érdemelte ki. A gyász­szertartást Kolankó János tábori lekész celeb­rálta. A gyászmenetet a helybeli katonazenekar kisérte. A temetőben emlékbeszédet mondott Cziller Péter postafőnök és dr. Hoffer Dezső e. é. önk. őrmester. — Felmentettek figyelmébe. A mező­és erdőgazdasági érdekből f. évi november hó 30-ig engedélyezett katonai felmentéseknek meghosszabbítsa iránti eljárások a földmivelés­ügyi miniszter rendeletéből folyamatban vannak. A vármegye alispánja figyelmezteti Veszprém­vármegye közönségét, hogy a felmentések ki­eszközlése érdekében úgy a főispáni vagy fő­szolgabírói hivatalba, mint Budapestre a minisz­tériumokba se maguk ne utazzanak, ne díjazott vagy díjazás nélküli megbizottjukat el se küld­jék. Mindenki tartsa hazafias kötelességének, hogy maradjon otthon polgári munkája mellett, mert ezt a kötelességet ebben a pillanatban elsősorban az őszi vetés és az őszi munkála­tok követelik parancsolólag. Azok, akik fel­mentésük meghosszabbítása érdekében folytono­san járnak-kelnek: voltaképen nem polgári foglalkozásuk helyén tartózkodnak, hanem ezt, a számukra katonai őrhely gyanánt kijelöli gazdasági fontos őrállomást, minden kényszerítő ok nélkül elhagyják és így magukat a munká­tól elvonják. Szükségtelen tehát a felmentési ügyeket — főként a díjazott, de akár díjazat­lan megbízott vagy a családtag által is — sürgetni, mert: 1., aki november 30-ig fel van mentve s meghosszabbítási kérelmét előterjesz­tette, a járási főszolgabírónál, — vagy a városi polgármesternél, november hó 30-tól számított 10 (tíz) heti bevárási engedélyt kaphat; 2., ha a felmentett vagy hozzátartozóinak férfi és női családtagja felesleges okból hazulról eltávoznak, a gazdaságukat, családjukat elhanyagolásnak tehetik ki. A panasz utja szükség esetén nyitva áll mindenki számára; De névtelen levelek figyelembe nem vétetnek. Igaz ember, igaz úton jár. Legokosabban cselekszik az, aki panaszát a jegyző vagy szolgabirónái terjeszti elő. így elsősorban sok vélt sérelem kiengesztelődhetik és a hatóságok rengeteg felesleges írásbeli munkától megmenekülnek. A gazdasági terme­lés első főpiacán: a falukon pedig sok harag csirájában kiengesztelődhetik és ismét gyökeret verhet a társadalmi békesség és -az emberek kölcsönös egyetértésének termőfája, — mint a háború ellenében legerősebb védelmünk. — Eljegyzés. Székely Kató és Losonczi Simon jegyesek. (Minden külön értesítés he­lyett.) — A vármegye törvényhatósága f. hó november hó 7-én a Nemzeti Tanács meg­alakítása céljából rendkívüli közgyűlést fog tar­tani, melyet megelőzőleg f. hó 4-én a vár­megye országos képviselői tartanak e tárgyban Veszprémben értekezletet. — A csendőrök költözködése. A Pápa városi csendőrség, amely eddig a Zimmermann­utcai r. kath. elemi iskolában volt elszállásolva, november hó elsejére a Korona-vendéglőbe költözött. — Megállapítják a temetkezések árát. A Veszprémi Hirlap legutóbbi számában olvas­tuk a következő kis közleményt: „A pénteken tartott közegészségügyi bizottságban megbeszé­lés tárgyát képezte a temetkezési költségeknek magas ára. A bizottság tagjai a hallott esetek­ből kifolyólag arra a megállapodásra jutottak, hogy a bajon okvetlenül segíteni kell. Határo­zatba ment, hogy megállapítják a temetkezési költségek legmagasabb árát. Három osztályba fogják beosztani az árakat. Lesz egy egyszerű, díszesebb és mégdiszesebb temetésre szóló hi­vatalos költségvetés." — Hasonló hatósági intéz­kedés elkelne nálunk is. x A Figaró uj száma, mely szerdán jelent meg, ezekben a szomorú időkben a temetők meg­hatott hangulatát varázsolja a közönség elé. Régi és friss színésznőkről csináltak érdekes riportot Írásban és képben Lukács Gyula és Labori Miklós. A komoly Rátkairól Lakatos László irt szenzációs cikket. Kosztolányi Dezső A színészek ugorka-szezonja cimen irt pompás riportot a spanyol-szünetről. Kosáry Emmynél tett lá­togatásáról Szini Gyula számol be, kedves portrét adva a népszerű primadonnáról. Riportok, fotográfiák, egy szenzációs pesti pletyka, apróságok, művészi rajzok vannak, még az uj Figáróban, mely már mindenütt kap­ható. Ára 1 korona 20 fillér. A Figáró előfizetési ára negyedévre 12 korona 50 fillér. Aki most előfizet, ingyen kapja Szenes Béla szenzációs színházi regényének, A meztelen táncosnőnek eddig megjelent folytatásait. Ki­adóhivatal Teréz-körut 5. x „Derék : becsületes Újság !" „Becsülete­és hiven szolgálja a magyar állameszmét!" „Azért üls dözik, mert derék és becsületes!" „Nem alkuszik velük!" Ezek a kifelentések a képviselőház október 23-iki ülésén hangzottak el. Nem egy képviselő mondta, többen, sokan és ezek a kijelentések az egész ország­nak egyöntetű Ítéletét és vélekedését fejezik ki Lázár Miklós napilapjáról: a „Déli Hirlap"-ról. Derék, becsü­letes, bátor szókimondó újság a „Déli Hirlap", ezért szereti és ezért olvassa mindenki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom