Pápai Hírlap – XV. évfolyam – 1918.

1918-01-05 / 1. szám

MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. mmm mim iég: Liget-utca 6. .ára.. V VT SF? /re 16, félévre 8, negyedévre 4 K. szám ára 32 fillér. Laptulajdonos főszerkesztő : DR. KÖRÖS ENDRE, Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar úr könyv- és papirkereskedésében. Tárjuk már a jelentést. Azt a jelentést értjük, amely a köz­élelmezési bizottság működésének vizs­gálatáról szól. Még a mult év szeptember havában kérte a közélelmezési bizottság maga ellen a vizsgálatot és ha jól emlékszünk, még ugyanazon hóban a v. közgyűlés telje­sítette a bizottság ebbeli kérelmét s föl­kért négy városi képviselőt e vizsgálat mielébbi végrehajtására és az eredmény­nek a v. közgyűlés elé terjesztésére. A fölkért vizsgálók tudomásunk sze­rint nemsokára hozzáfogtak e munkájok­hoz és csaknem egy teljes hónapon át szentelték idejök egy nagy részét ennek az ügynek. Négy heti kihallgatások után befejez­ték a vizsgálatot, az erről fölvett jegyző­könyvet lezárták és tudomásunk szerint elhatározték a jelentés megszerkesztésé­nek idejét és ^módját is. Azonban — hogy-hogy nem — a vizsgálat jegyzőkönyvét az alispánhoz küldték el s mint értesültünk, magának az alispánnak kértére. És az egész munka talán egy hónapnál is tovább maradt ott a megyénél, aminek következtében a je­lentést ez alatt az idő alatt a bizottság tagjainak megszerkeszteniök nem állott módjukban. Hogy mi cimen és jogon kerülhetett e jegyzőkönyv a vármegye alispánjához, mielőtt a vizsgálatot elrendelő v. köz­gyűlés elé terjesztették volna, — oly kér­dés, amely szinte kivánja a megvitatást. Azonban mi ezt most feladatunk köré­bői kizárjuk, sőt nem is bánjuk, ha me­gyénk első hivatalnoka beletekintett a vallomásokba és láthatta, hogy miféle közigazgatási^ állapotok vannak Pápán. Mult év december hó elején — hal­lomásunk szerint — már itthon volt ez a jegyzőkönyv. Azóta teljes egy hónap mult el és a várva-várt jelentés csak nem akar a közgyűlés szine elé kerülni. Pedig már két izben a képviselőtestületi gyűlés tárgy­sorozatába is fel volt véve, — és mind a kétszer, mivel nem volt kész, lekerült a napirendről. Nem akarunk mi szemrehányást tenni a bizottsági tagoknak, sőt azért a nagy és önzetlen fáradságért, amelyet ez ügy­ben oly lelkiismeretesen kifejtettek a vá­ros érdekében, köszönöttel tartozunk. Továbbá elismerjük azt is, hogy e do­logban egyedül ők érezvén a felelősség súlyát, intézkedésüket irányítanunk nincs is jogunk. De mégis, mivel már a két­szeri napirendre tűzés miatt a közönség és a képviselőtestület is jogos és köteles ér­deklődése annyira várja, kérjük a bizott­ságot, hozza mielébb abba a helyzetbe a v. közgyűlést, hogy ezzel a — szerin­tünk — nagyfontosságú jelentéssel ér­demlegesen és behatóan foglalkozhassak. Nem egy pár kíváncsi ember, hanem — úgyszólván — az egész város nevében szól e tiszteletteljes kérelmünk. Érdeklődő. A fenti vezetőcikkhez pár felvilágosító és megnyugtató sort kell fűznünk. A mindenről jól értesült érdeklődőt és vele a nagyközönséget megnyugtathatjuk, hogy ez a jelentés előbb-utóbb a v. közgyűlés szine elé kerül. Ami illeti az eddigi elmaradását a jelen­tésnek, annak az volt az oka, hogy a bizottsági tagok magánelfoglaltságuk halmaza miatt nem juthattak abba a helyzetbe, hogy az irásos je­lentést végleg elkészítsék. De hihető, hogy rövi­desen az is meglesz. í városi nőegylet hangversenyei. - 1917 december 29. és 30. — „A téli nyomor enyhítésére." Ez volt a jelszava annak a két nagyszabású müvész­estélynek, amelyeket a városi jótékony nőegylet mult szombat és vasárnap szegényeink javára rendezett. A téli nyomor enyhítésére ez a leg­nagyobb altruista intézményünk — mely szinte pótolja a városházán — sajnos - hiányzó | szociális ügyosztályt —Eleddig is megtettMnin­[ den tőle telhetőt. Mivel azonban munkájához a jelen .endkívüli vis?onyol^ között saját anyagi eszközei elégtelenek, segítségül hivta a bűvös erejű művészetet, melynek ihletett művelőit iga­zán a legnagyobb elismerés s őszinte hála illeti meg városunk részéről, amért — engedve a nőegylet kitűnő elnöknője, Karlovitz Adolfné úrhölgy vendégszerető meghívásának — telje­sen önzetlenül vállalkoztak a Budapestről való elutazás ma heroikus feladatára, hogy itt két estén gyönyörködtetvén közönségünket, 2000 K­nál nagyobb összeget segítsenek előteremteni — a téli nyomor enyhítésére. A hangversenyek' lefolyásáról a következő tudósításunk számol be : A szombati estélyen a Griff termét egé­szen megtöltötte városunk előkelő közönsége. A megjelentek díszes sorában ott láttuk Ester­házy Marianna grófnőt is. A műsor alkalmas volt a legmagasabb művészi igények kielégí­tésére Stílszerű, hangulatos megnyitója volt az estnek Tomor Árkád bencés tanár szép prológja. Az erkölcsi tanúságával felemelő és allegorikus voltában is szívhez szóló költeményt maga a szerző szavalta el nagy hatással. Dicsérő mél­tatás helyett mai számunkban egész terjedel­mében közöljük, beszél maga helyettünk. A művészvendégek közül elsőnek Antalffy Zsíros Dezső zeneakadémiai tanár mutatkozott be. Antalffy Zsírost az ország első orgonistá­jának tartják. Sajnos, a mi Qriff-termünkben ebben a minőségében nem ismerhettük meg. Zongorán játszotta saját végtelen melodikus, szép szerzeményeit, mindegyikkel igaz művészi hatást érve el. Utána Romagnoli Ferenc egy kevésbbé ismert hangszer, a vadászkürt virtuóza, szerepelt két értékes számmal sok tapsot aratva. Nagy érdeklődés előzte meg városunk országgyűlési képviselőjének, dr. Antal Gézá­nak előadását. Szerényen felolvasásnak volt ne­vezve, pedig a valóságban egy pompásan meg­konstruált és igazi ékesszólással előadott szónoki beszédet volt alkalma a közönségnek élveznie. A háború eredményeiről és tanúságairól szólott. Az eredmények közül a nemzet fennmaradásá­nak, országunk területe sértetlen megőrzésének ténye domborodott ki leghatalmasabban, a tanú­ságok közül a harctéri önfeláldozást magasz­talta leglendületesebben és a ránk váró felada­tok elvégzésében összes erőnk egyesítésének szükségét hangsúlyozta legmeggyőzőbben. A viharban, jégben fejecskéjét kidugó hóvirág: a béke poétikus képe zárta be a gyönyörű elő­adást, melynek végeztével a hallgatóság meleg ünneplésében volt része. Steiner Hugót, a pápai származású kiváló művészt, a pódiumra léptekor zúgó tapssal fo­gadták. Régi ismerőse ő közönségünknek. De ahányszor körünkben megjelenik, mindig töb­bet, mindig szebbet kapunk tőle, mint előző alkalommal. Szinte ünnepi csend lett, amint vonója megszólalt. A „négy kis húr" igazán élővé válik az ő keze alatt. Sir és kesereg és ujjong, mint ezúttal is a csárdajelenetben. Gyö­nyörűség volt hallgatni, s amint elhallgatott, viharos taps követelte és kapta meg újból és újból a ráadást. Megértő, művészi zongorakísé­rettel járult hozzá sikeréhez a mi derék Kis Józsefünk. Nagyszerű volt a zárószám Demeter Lajos zeneakadémiai tanár fuvola-játéka is. Ahhoz, hogy hegedűvel művészit lehet produkálni, végre is hozzá vagyunk szokva, de hogy az egyszerű tilinkó hogy változhatik bámulatosan művészi hangszerré, azt most láttuk először. Egy egész nagy koncert-ábránd fuvola-szólóban. íiyent még ritkán adatott élveznünk, de hogy élvezett min­denki, annak bizonyítéka volt az elragadtatás­nak hangos kitörése. A művésznek ráadást is kellett adnia és sikerét ezzel is csak növelte. Zongorakisérője Antalffy Zsiros tanár természe­tenes szintén művészit produkált. A második este ugyazon művészek szere­peltek, de egészen új .műsorral. Sikerük talán még erősebb, még belsőségesebb volt, mint az első este. Antalffy Zsiros számaiból a saját szerzeményű Rococo igazi lelki rekreáció gya­nánt hatott. Steiner Hugó a Bruch-féle Adagioval és a Dvorák-féle humoreszkkel s még néhány ráadással remekelt. A zeneszámok közé ékelődött dr. Körös Endre felolvasása harctéri éleményei­ről. Gyönyörűen játszotta a Faust-ábrándot fuvo­lán Demeter Lajos: Steiner Hugó műsoron kí­vüli hegedüszámokkal lopta be még jobban magát, szivünkbe. Befejezésül fuvolán, kürtön és zon­gorán egy szerenádot adtak elő Demeter, Ro­sí u A D M á*\ |U I 1/ /% Kitűnő hangú, háromváltós nrtKnlUWIIVH acélsarku K 50 NBERG » B Még finomabb, orgona­—MI mi —»• hangja nagyszerű! hangú K 80­2-soros,21 billentyüSjfinom K120' , , z-soros,zi Diiieniyus,nnom n — BUDAPEST. VII.. RAKOCZI-UT 60, saját palota. Rendelésnél a pénz előre beküldendő * i

Next

/
Oldalképek
Tartalom