Pápai Hírlap – XII. évfolyam – 1915.

1915-05-29 / 22. szám

LEÁNYKA RUHA Előírás szerinti ÁPOLÓNŐI KÖPEBÍY KÉZIMUNKA KÉZIMUNKA fej védővel és vöröskereszt jelvénnyel együtt 5 korona LEÁNYKA RUHA LEÁNYKA RUHA <-><n /W T^ . , KÉZIMUNKA öZUJLUöY 111. CÉGNÉL (MATUS-HAZ) LEÁNYKA RUHA KÉZIMUNKA — Orosz fogságból. Már régebben meg­I emlékeztünk arról, hogy orvosi karunk rokon­szenves, fiatal tagja: dr. Sugár Jenő orosz _ fogságba jutott. Hosszú időbe került, mig aggódó • családja róla hirt kapott, de újabban már elég H sűrűn érkezik dr. Sugártól híradás, s ő is rendesen megkapja az innét hozzá küldött F levél- és pénzküldeményeket is. Legutóbb terje­H delmesebb, részletes levél is érkezett tőle a I szibériai Berezovkából, hol régi hivatását foly­I lathatja s honfitársai gyógykezelésével tölti I legtöbb idejét. Üres óráit az orosz és angol | nyelv tai ulásának és főleg orvosi tanulmányok­• nak szenteli, bár nagy hiányát érzi a szükséges műszereknek. A hazától és övéitől való távollét |i fájdalmaitól s a honvágytól eltekintve elég jól j i:ölti napjait. Több orvostársával közös lakásban I " lakik, külön konyhájuk van, melyben magyar szakács főz, s így az élelmezésük teljesen ki­elégítő. Délelőtt a kórházban van elfoglalva, s •csak délután jut idő egy kis sétára. Persze minden levélnek eleje, vége a nehezen várt I viszontlátás örömeiről való álmadozás, s van-e I valakiszéles e hazában, aki ne óhajtaná immár I végét — szerencsés végét — e nehéz napoknak. — Lelkes ifjak. A pápai református kollégium két lelkes növendéke önként beállott katonának. Az ifjak testvérek, Balla Endre csetényi lelkész derék fiai. Az egyik, Károly, I. éves theológus, lemondott a törvényben bizto­sított hadmentességi kedvezményről, a másik, Gábor, főgimn. VII. o. tanuló pedig szülői beleegyezéssel cseréli fel a Múzsák hajlékát a kaszárnyával. Itt említjük meg, hogy Fülöp László ref. segédlelkész, Fülöp József körmendi lelkész fia, aki tavaly fejezte be a pápai theológián tanulmányait, ugyancsak lemondott a hadmen­tességi kedvezményről s önként beállott kato­nának. A lelkes ifjakat védje, vezérelje a Magyarok Istene a hadak utján, melyre a leg­tisztább honszeretetből léptek. — A 43—50 évesek sorozása. Mint értesülünk, most már bizonyos, hogy az új népföl­kelési korosztályok csak az aratási munka teljes befeje?ése után, tehát legkorábban augusztus végén, vagy szeptember elején fognak szolgálatra bevonulni. Megelőzőleg természetesen el kell végezni az előkészítő munkákat. A jövő hetek­ben meg fog történni az illető korosztályokba tartozó új népfölkelési kötelezetteknek össze­irása és osztályozása a különböző népfölkelési szolgálatokra. Maga a bemutató szemle junius­ban és juliusban fog tartatni. Az öregebb nép­fölkelési korosztályok első sorban helyi szolgá­latra jönnek tekintetbe, hogy azokat a fiatalabb munkaerőket, melyek eddig a harcvonal mögött lévő országrészeken teljesítettek katonai szolgá­latot, ezután mint pótlást a frontra lehessen küldeni. — Olaszok Pápán. Nagy élénkséget hozott utcáinkba pünkösd vasárnapján az a néhány száz idogen, akiket a hadvezetőség monarchiánk­nak Olaszországgal határos és oly tengerparti községeiből távolított el, amelyek a hadszíntér közeiéhe eshetnek. Pápára 266 olaszt szállá­soltak el, akik persze felháborodva tiltakoznak ez elnevezés ellen, hiszen ők hű alattvalói a monai chiának, javarészt asszonyok és gyermekek, kiknek férjeik vagy apjuk mint katona védi határainkat az olaszok orvtámadása ellen. Több­nyire lerongyolódott, szegénysorsn emberek, kik a népkonyhán kapnak ellátást s néhány üresen álló házban lakást, a 266 között alig van egy­kettő, ki saját költségén tud ellátásáról gondos­kodni. Városunk lakossága eleinte idegenke­déssel, de később szánalom és részvéttel fogadta a háború által otthonuktól megfosztottakat. — Hulla a gödörben. Hétfőn délelőtt az uradalmi téglagyárnál levő mély gödrök egyiké­ben a viz szinén egy már oszlásnak indult hullát találtak. A nyomozás megállapította, hogy Vecsei Márton 60 éves nagygyimóti csizmadia a vízbe fult, ki már 2—3 hét előtt a faluból eltűnt. A nyomozás szerint Vecsei, ki mint megrögzött alkoholista volt ismeretes, részegen i>ukott a vizzel telt gödörbe. — Vizsgák az áll. tanítóképzőben. A pápai áll. tanítóképzőben junius 1, 15, 16, 18, 19. napjain lesznek az osztály vizsgálatok. Az osztályképesítő vizsgálatok május 21, 22, 31, és junius 17, 18, 19. napjain, a befejező képe­sítő vizsgálatok pedig junius 2, 28, 30. napjain lesznek. Az évzáró ünnepélyt junius 15 én, a Te Deumot 16 án tartják. A vizsgálatok d. e. 8-, d. u. 3 órakor kezdődnek. Az Írásbeli vizsgá­latok kivételével a többi vizsgálatok nyilvánosak, melyeken a szülőket s az érdeklődőket szívesen látják. — Padokat az Anna-térrel A város évekkel ezelőtt szépen befásította az Anna­teret, s a dús lombozatú fák immár igen kellemes sétahellyé tették a renovált teret. Azonban a közönség most sem igen használhatja a sétányt, mert a város padokat nem helyeztetett el rajta. Az alsóvárosi közönség óhajának adunk kifejezést, mikor arra kérjük a várost, hogy helyeztessen el a sétatéren néhány padot, melyeken napi munkája után az üdülő közön­ség megpihenhetne. — Téves halálhírek. A háború forgata­gában nem egy téves halálhír kerül még a hivatalos kimutatásokba is. A pápai állami anyakönyvvezetői hivatalhoz megkeresés érkezett a belügyminisztériumból Farkas József és Ede­lényi Szabó Sándor pápai illetőségű katonák halálesetinek anyakönyvezése iránt. Anyakönyv­vezetői hivatalunk persze vizsgálatot indított s megállapította, hogy Farkas József betegségéből felgyógyulva már ismét Nagykanizsán szolgál, mig Edelényi Szabó Sándor, kinek karját át­lőtték e miatt mint rokkant elbocsáttatott a hadsereg kötelékéből. — Elhalasszák a Cinca beboltozását. A képviselőtestület még a mult évben elhatá­rozta, hogy a Cinca ároknak az Erzsébet-liget Hosszu-utcai bejárója mellett elhúzódó szaka­szát beboltoztatja. A munkával Kohn József cementgyáros bízatott meg, ki a városi tanács­tól most egy évi halasztást kért a munka el­végzésére, mert a munkáshiány és fuvaroshiány miatt a beboltoztatást elvégezni nem képes. A tanács mult heti ülésén a kérelemnek helyt is adott. — Nyilvános elszámolás és köszönet. A „Füsttelen nap" 356 K 80 fillért jövedel­mezett a rokkant katonák javára; jegyekből befolyt 342 K 60 fillér; felül fizetés volt 23 K 20 fillér; felmerült kiadások 9 K. 356 K 80 fillért az Auguszta-alapnak beküldtem. Ezt a szép eredményt a következő úrhölgyeknek köszön­hetjük : Braun Dezsőné, dr. Beke Manóné, Böbm Mariska, Bischitz Erzsi, Deutsch Elza és Jolán, Goldberg Irma, Goldschmid Juci, Fischer Edit, Havas Ernőné, Hunka Anna, dr. Herczog Manóné, Hirsch Piroska, Koréin Flóra, Kerpel Gusztávné, dr. Kóródi Simonné, Kohn Irma, Lázár Klári, Singer Arturné, Scháffer Frigyesné, dr. Sugár Jenőné, Sági Sománé, Sági Bözsi, Strausz Rózsi, Schwartz nővérek, Schlesinger Malvin, Rosenfeld Manci, Rechnitz Henrikné, Ungár Mihályné, Wallenstein nővérek, Weisz Franci, Weisz Frida, Weisz Vilma, Wittmann Rózsi, akik a gyűjtés körül buzgólkodtak. Fogad­ják fáradozásukért hálás köszönetemet. Dr. Fürst Sándorné, a leányegylet elnöke. — Apró közlemények. Gazdák figyelmébe. A polgármesteri hivatal felhívja a gazdákat, hogy a szénát, gabonát a vasúti pályatesttől 95 méteren túl helyezzék el, nehogy meg­gyulladjanak, lehetőleg aratás után sürgősen takarítsák be, a gabona és a vasút közti terü­letet lehetőleg szántsák fel, hogy a tüz el­harapódzását megakadályozzák. — A gyapju­készlet bejelentése tárgyában kiadott miniszteri rendelet alapján felhivatnak mindazok, akik még fel nem dolgozott, vagy feldolgozás alatt nem álló gyapjút tartanak készletben, hogy a junius 1-én volt készletet legkésőbb junius hó 3-áig a polgármesteri hivatalban jelentsék be. A gyapjú árának szabályozásáról szóló min. rendelet a városi jegyzői irodában betekinthető. — A tengerit nem szabad felhasználni. Mindazok­nak meghagyja s városi tanács, kiknél tengeri vétetett zár alá, hogy a zár alá vett készletü­ket fel ne használják, mert arra az állam tart igényt. — A selyemgubó ára. A selyem­tenyésztők között az a híresztelés kapott lábra, hogy a gubó árát nem fizetik ki, vagy annak egy részét hadicélokra, katonai kórházak javára és hadisegélyekre levonják. Illetékes helyről fel­kérettünk annak közlésére, hogy ez a híreszte­lés nem egyéb, mint rosszakaratú megtévesztés, mert a gubó árát beváltáskor úgy mint eddig, az idén is készpénzben kifizetik. — Magyar Nök Korona-Alapja. A hon­védelmi minisztérium Hadsegélyző Hivatala a vitéz katonáink özvegyei és árvái érdekében a háború kitörése óta folytatott humanitárius munkájába aktiv munkatársul kívánja bevonni a magyar női társadalmat. Az eddigi gyűjtés eredményétől teljesen külön álló alapot óhajt teremteni. Az özvegyek és árvák életbevágóan fontos érdekeinek felkarolására Magyar Nők Korona-Alapja néven indul hódító útjára ez a nemes és szép akció, mely méltó kifejezője lesz a magyar társadalom asszonyai és leányai példátlan nagylelkűségének, a nagy i dők szel­lemétől való ihlettségének és igaz haza fiságának. Az akció országos jellegű, nem maradhat ki abból egyetlen magyar asszony, egyetlen magyar leány sem. A Magyar Nők Koroaa-Alapjának tagjává válik mindenki, aki legalább egy (1) K adománnyal járul az alaphoz. Akik az alaphoz adományaikkal hozzájárulnák:. művészi emlék­szelvényt kapnak. Hogy e nemes mozgalom minél szélesebb körben elterjedjen, a magyar női társadalom vezető-tagjai Budapesten egy nagyválasztmány keretében csoportosultak, da már a legközelebbi időben az ország minden városában és községében is hadsegélyző hölgy­bizottságok alakulnak, programmjukba véve a koronás emlék-szelvények árusítását. Az emlék­szelvény-füzetekért (á 20 korona), vagy az egyes szelvényekért (á 1 korona) a Hadsegélyző Hiva­talhoz (Budapest, képviselőház épülete) kell fordulni, vidéken pedig a hadsegélyző hölgy­bizottságnál s azok tagjainál is kaphatók. KÖZGAZDASÁG. Az Anker élet- és járadékbiztosító társaság Wienben 1915 május 15-én tartotta rendes közgyűlését. A lefolyt év előterjesztett számadási jelentése szerint 12.386 kötvény állíttatott ki újonnan 68,154.493 K 32 f tőké­ről és 180.334 K 16 f járadékról. A biztosítási állomány az 1914. év végén 91.516 szerződés­sel 615,634.491 K 90 f tőkét és 2,173.820 K 75 f járadékot tett ki. A számadási évben a bevételek 36,876.685 koronára rúglak. Az összes vagyon 219,412.920 K 49 f. A biztosítottak részére 1914. évben kifizetett összegek 23,586.615 K 30 f-t tettek ki. Az évi felesleg az egyes nyereségosztalék-kategóriák eredményének be­számításával 3,054.084 K 17 f; ebből a halál­esetre nyereségrészesüléssel biztosítottak javára 2,004.621 K76 f esik. A részvényesek 480.000K-át (részvényenként mint az előző évben 240 K-át) kapnak, a tartalékok javára 300.000 K utaltatott át. A társaság tulajdonában levő értékpipirokon szenvedett újabb árfolyamveszteség a folyó szám­lából teljesen fedezhető volt, úgyszintén az összes 1914. évi decemberhó 31-ig bejelentetthadikárok. A létező árfolyamveszteségi és háborubiztosítási tartalékok érintetlenül rendelkezésre állanak most is. A nyereségrészesüléssel kötött haláleseti- és vegyes biztosítások üzemszámlájának feleslegé­ből a biztosítottak javára az 1914. évre nyereség­osztalék gyanánt kifizetésre kerül: és pedig A osztalékterv szerint (régi számla) az évi díj­nak 40 százaléka, A osztalékterv szerint (új számla) 20 százalék és B osztalókterv szerint a biztosítási tartam mérvéhez képest egy évi díj 42 százalékig terjedő nyereség-osztalék. Az igazgató-tanácsba gróf Hoyos Szaniszló újra beválasztatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom