Pápai Hírlap – XII. évfolyam – 1915.

1915-04-03 / 14. szám

LEÁNYKA RUHA Előirás szerinti ÁPALOFJÖI KÖPESJY KÉZIMUNKA KÉZIMUNKA fejvédövei es vöröskereszt jelvénnyel együtt 5 korona LEÁNYKA RUHA LEÁNYKA RUHA ar2 T \7 T^I . KÉZIMUNKA KÉZIMUNKA öZOLiUö Y hj. CÉGNÉL (MATUS-HAZ) LEÁNYKA RUHA — Dr. Klein Mór főrabbi meghalt. Egykoron városunk társadalmi és közéletében előkelő szerepe volt dr. Klein Mórnak, a pápai volt neolog hitközség országos hirü, tudós fő­rabbijának, ki a mult héten Nagybecskereken meghalt. Dr. Klein Mór a magyar rabbi kar egyik legkimagaslóbb alakja volt. A hazai zsidóság magyarosodása, az egyházi szónoklat fejlesztése, a magyar zsidó tudományi irodalom terén •elévülhetetlen érdemeket szerzett magának. Mint talmud tudós is az elsők egyike volt. Leg­kiválóbb alkotása Maimonides nagy művének, A tévelygők útmutatójának magyar fordítása és magyarázata, mely az Akadémia támogatásával jelent meg. Jótékony és társadalmi tevékenysége általánosan szeretett közéleti tényezővé avatták mindenütt, ahol működött. A király nagy ün­nepséggel lefolyt negyvenéves papi jubileuma alkalmából a Ferenc József-rend lovagkereszt­jével tüntette ki. Tagja volt az Országos Rabbi­szeminárium vezérlőbizottságának évtizedeken át s elnöke a rabbi vizsgálóbizottságnak. Halála mély gyászba borította a hazai zsidóságot. Fia, dr. Kiss Arnold budai főrabbi, az ismert iró és egyházi szónok az atyját gyászolja benne. — Segédlelkész kirendelés. Németh Ist­ván ref. püspök Szabó Imre főiskolai széniort, a fiatal lelkészi generáció szép tehetségekkel meg­áldott tagját, Komáromba rendelte segédlelkész­nek. Szabó Imre a szokásos szerda esti isteni­tisztelet végeztével búcsúzott el a közönségtől, mely legnagyobb részt nőkből állott, akik két diszes virágtartót csokorral, egy aranyozott kötésű bibliát és egy szép zsoltárt nyújtottak át neki emlékül. — Katonák szabadságolása gazdasági munkára. Többször irtunk már arról, hogy a honvédelmi és a földmivelésügyi miniszter egyetértő rendelkezéséből a harcvonalon kivül álló katonák a tavaszi gazdasági munkánál segédkezés céljából szabadságot kapnak. A szabadságolások megkezdődtek, a hét elején 14 napi szabadságra több katona érkezett haza Pápára. Noha az idő a mult napokban nem volt kedvező, a derék hadfiak, akik eddig kemény markukban a fegyvert forgatták, most kapát, ásót fognak, ekét kormányoznak, hogy az itthonmaradottaknak elűzni segítsék a nél­külözés rémét. A háború halált osztó eszközei és a munka békés szerszámai így vívják ellen­ségeink ellen a harcot, melyből csak a győze­lem, a béke boldogságot hozó forrásai fakad­hatnak. — Téves hal álhir. Legutóbb megemlékez­tünk arról, hogy a trencséni népf. parancsnok­ság megkérte Pápa város tanácsát, hogy Tocsik Antal haláláról annak családját értesítse. Öröm­mel jelentjük, hogy a nópfölkelő parancsnok­ságnak ez az értesítése téves volt, mert 1—2 nappal utóbb Tocsik Antaltól március 2-án kelt levél érkezett családjához Rybinszkből (a jarosz­laui kormányzóságban, Moszkvától északra), a melyben tudatja, hogy jól érzi magát. — A pápai jérás hazafias jótékonysága. A jáiási főszolgabíró által a hadbavonultak ós azok családtagjai, valamint a sebesültek javára rendezett gyűjtés eredménye 1. Készpénzben 11.955 K 96 f. 2. Különböző kórházakhoz, hadsegélyző hivatalhoz, Orsz. Vörös Kereszt Egyesületbe elküldött, vagy közvetlen hadba­vonuló katonáink részére kiadott ágy- és ruha­nemüek értéke 25.922 korona 51 fillér. 3. Hüségszövetségi jelvény ára fejében befolyt 683 K. 4. Természetben adott élelmi szerek, termények értéke 7860 K 56 fillér. 5. Hadba­vonultak családjai részére szolgálatadóik ki­fizettek cselédbórt 32.457 K 34 fillért. 6. Hadbavonultak családjai részére mezőgazdasági munka teljesíttetett 7386 K értékben. 7. Pápa­kovácsiban özv. gróf Wallis Gyuláné által el­tartott nyolc- ós dr. Nagy Imre körorvos által eltartott négy sebesült harcos gondozási és élelmezési költsége 1080 K. 8. Egyéb hadi segélyezés 165 korona. Összesen 87.510 korona 37 fillér. — Sebesültek érkezése. Mult szombaton délben ismét 149 beteg és sebesült katona érkezett városunkba. A katonákat ápolás cél­jából a tartalék hadi kórházakba osztották szét. — Katonai barakkórház. Az egészségügyi bizottság március 30 án ismét foglalkozott a ragályos betegek részére építendő katonai barak­kórház elhelyezésének ügyével. Az eddig ajánlott telkeken kivül dr. Darányi Árpád törzsorvos ajánlotta a gróf-uton a Vörös-hidon túl fekvő uradalmi telket is. A bizottság 5 szavazattal 4 szavazat ellenében magáévá tette ezt a javaslatot arra az esetre, ha a katonai parancs­nokság a vasúton túl felajánlott telket nem tartaná alkalmasnak. — „A német dobosok." E cim alatt dr. Wágner József székesfővárosi főgimn. tanár, akit mint Jókay-Ihász Miklós volt nevelőjét városunkban is sokan ismernek, egy indulót szerzett, melyet a nagy német császár magyar­barát fiának, Eitel Frigyes hercegnek ajánlott a herceg előzetes engedelmével. Az induló, melynek Eitel Frigyes hőstettéről szóló szöve­gét Lamperth Géza, a kiváló poéta irta, énekre és zongorára van letéve. A pompás, ritmusos kompozíció, melynek kíséretébe a Wacht am Rhein és a Heil Dir im Siegeskranz lelkes motivumai stílszerűen vannak bele szőve, azt hisszük, csakhamar népszerűvé lesz széles e hazában. A zenemű az előkelő Rózsavölgyi és Társa cég bizományában jelent meg. Ára 1 K 50 fillér; kapható Pápán Kis Tivadar könyv­kereskedésében. Az induló énekes szövegét itt közöljük: Előre, előre a hős had robog. Tramtara, rohamra pereg a dob. Pergeti névtelen paraszt fia, Egyszerű közlegény, nincs sarzsija. Van szive s hős szive dobog a dobban. Ropog a puska s a gránát robban. Elviszi jobb kezét, oda se neki! Tramtara, dobját a ballal pergeti. Szól szomszédjához a paraszt fia: „A dobnak nem szabad hallgatnia. Hogyha én elvérzem, Verd tovább, testvérem 1 Előre! Győzni fog Germánia." Előre, előre a hős had rohan. „Bajtárs, a bal kezem is oda van!" S kidől a sorból a paraszt fia. Végszavát hallja a császár fia. „Itt vagyok, bajtársam" s melléje dobban, S az ő szive dobog már tovább a dobban. Száz golyó, száz halál oda se neki! Tramtara, a dobot tovább pergeti. Szól szomszédjához a császár fia : „A dobnak nem szabad hallgatnia! Hogyha én elvérzem, Verd tovább, testvérem! Előre! Győzni fog Germánia." — A 37—42 évesek szemléje. Az 1873— 1877. években született s összeirt népfelkelők bemutató szemléje — mint értesülünk — f. hó végén lesznek úgy a Pápa városiak, mint a járásbeliek réázére. — A gabona- és lisztkés zletek elkobzása. A gabona- és lisztkészletek bevallásának, be­jelentésének itt van a legeslegutolsó határideje ! A földmivelésügyi minisztérium rendeletére vár­megyékben országszerte az alispán, városokban a polgármester megállapított három napot, mely idő elteltével aztán nincs többé kímélet az el­titkolók ellen. Mindazok, akiknek búzából, rozs­ból, árpából, vagy ezekből őrölt lisztből több készletük van annál, amennyi saját háztartásuk, vagy gazdaságuk céljaira újig elegendő, kötele­sek a fölösleges mennyiséget bevallani és a megjelölt három nap alatt bejelenteni a ható­ságnál. Akik ezt elmulasztják, az 1914. évi 50. t.-c. 9. §-a értelmében két hónapig terjed­hető elzárással, meg 600 koronáig terjedhető pénzbirsággal lesznek büntetve s tetejébe a hatóság elkobozza készletüknek azt a fölösleges részét, mely a házi, vagy gazdasági szükségle­tet meghaladja. A három nap eltelte után a pénzügyörök nyomozni fogják az elrejtett, vagy eltitkolt készleteket. De az ilyen hazafiatlan eltitkolókat a közügy érdekében bárki fel is is jelentheti. Az elkobzott készlet Vs'öd része a feljelentőt illeti. — Az árvák érdekében. A háború követ­keztében árván maradt kiskorúak érdekében Veszprém vármegye társadalmához intézett kérelemre újabbban a Veszprémi Takarók­pénztár két árva 1915. évi tartására 240 K, a Veszprémmegyei Takarékpénztár egy árva 1915. évi tartására 120 K, a megyei gyám­pénztárt kezelő veszprémi m. kir. adóhivatalba befizettek: Rosos István apátkanonok, veszprémi lakos egy gyermek tartásdijának fizetésére, Borsos Sándor birtokos, csajági lakos egy 7 éven felüli ref. vallású fiúgyermek ingyenes tartására, Zarjeczki Viktor plébános, fokszabadi lakos egy 12—14 éves róm. kath. leánygyermek felnevelésére és kiházasítására s Juhász József birtokos, küngösi lakos egy 10 éven felüli fiú­gyermek örökbe fogadására vállalkoztak. Ezen kivül az országos protestáns patronage egyesület Devecserben a „Balogh Dénes szeretetházát" is megnyitotta, hol 30 leány- és 20 fiugyermak nyer elhelyezést ós pedig a leányok 8 —14 éves, a fiuk 5—10 éves korig, az elhelyezést a vár­megyei árvaszék közvetíti. A nemes áldozat­készség külön dicséretre nem szorul, de minden esetre követendő például szolgál mindazok részére, kik a nagy nemzeti érdek megvalósítá­sára anyagi erőkkel rendelkeznek. Mentsük meg a háború következtében árván maradt gyerme­keket, tegye meg kötelességét mindenki oly an mértékben és módon, ahogyan azt auyagi hely­zete, vagy egyéb körülményei megengedik. — A főszolgabírói hivatal ügyforgalma. A pápai járási főszolgabírói hivatalba az 1914. évben postán beérkezett 9909 drb. közönséges, 538 ajánlott levél és 214 csomag összesen 10661 ügydarab tartalommal. A különböző iktatókba beiktattatott összesen 11817 ügydarab. A főszolgabíró elintézett 4604, az I. szolgabíró 1063, a II. szolgabíró 2499, a járási szám­vevőség 1369, a járás orvos 261, a járási m. kir. állatorvos 155, a járási iroda-segédtiszt 898, a két napidijas cselédköny és munkakönyv kiállításával együtt 958 ügvdarabot. — A vetések állása. A tavaszi magvak elvetése megyeszerte befejezéshez közeledik. Az erős téli fagyzk megporhanyították a leg­kötöttebb talajon is a hantokat, aminek ered­t ménye a gyors és szép munka. Sok helyütt az árpa, zab és tavaszi buza vetését befejezték és már a takarmánynemüeket vetik. Húsvét után kezdetét veszi a tengeri vetése is és a burgonyarakás. Áz őszi vetések, úgy a buza, mint a rozs, várakozáson felül jól teleltek, az enyhébb időjárás beálltával örömmel állapítják meg gazdáink, hogy az egérkár korántsem olyan nagy, mint eleinte hitték, mert nem a gyökeret rágták ki, hanem csak a levélzetet, amely újra hajt és ahol már fogasolták, szépen bokrosodik. Néhol csak a sok csapadéktól a fenékviz okozott könnyen pótolható károkat, — Halálozás. Basnetz Lajos nyug. honvéd huszár törzsőrmester m. hó 26-án hosszas betegeskedés után, életének 56. évében elhunyt. Özvegyet és három árrát hagyott hátra. Teme­tése nagy részvét mellett vasárnap délután ment végbe. — Öngyilkosság. Szekeres János lovász­patonai földmives m. hó 29-én elkeseredésében az egyik szőllőjének padlásán felakasztotta magát. Mire a keresésére indult hozzátartozói megtalálták, már meg is halt. — A házbéradó lajstrom a veszprémi kir. pénzügyigazgatóságtól érvényesítve leér­kezett. Az adózó közönség f. hó 6—14-ig a lajstromot a hivatalos órák alatt a városi adó­hivatalban betékintheti. — Aranyat vasért a következő hölgyek voltak szívesek az izr. nőegylethez küldeni: Horváth Károly 2 K, Lang (Gyömöre) 2 gyürü, 1 lánc, Fischer Róza 1 K, Politzer Elza 1 pár függő, N. N. 1 drb. melltű, Kiss Ágnes 1 gyürü, Kiss Ilona 1 K, Guth Janka 1 drb. karkötő, Grün Matya ezüst törmelék, N. N. 2 lánc, Nagy Teri ezüst törmelék, Lesinger Teréz (Rum) 1 K, 2 gyürü, Rosenfeld 2 K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom