Pápai Hírlap – XI. évfolyam – 1914.

1914-06-27 / 26. szám

— Tüzriasztás — utóbajokkal. Az országos tüzrendészeti szabályzat előírja, hogy évenként legalább is egyszer minden tűzoltó­testületben tüzriasztás tartassék. Mivel tüzesetek leginkább a nyári hónapokban fordulnak elő, Viz Feronc pápai tűzoltó-parancsnok meggyőző­dést akarván szerezni arról, hogy vész esetén a tűzoltók milyen gyorsan tudnak a védelmi munkálatokhoz felkészülni, a szabályzat inten­cióinak megfelelőleg e hó 10-én 6 óra 55 perc­kor tüzriasztást rendelt el, mit megelőzőleg az esetet 6 óra 52 perckor az őrtanyáról a rendőr­ségnek telefonon bejelenttette. A riasztás annak rendje módja szerint megtörtént, a parancsnok­ság megállapította, hogy a riasztást követő 10-ik percben az őrtanyáról — ha fogat állott volna rendelkezésre — mentésre kivonulhatott volna 1 parancsnok, 1 tiszt, 9 önkéntes és 8 fizetéses tűzoltó, ami mindenesetre megnyugtató eredménynek mondható, s a parancsnok lelki­ismeretességét bizonyítja, hegy vész esetére előre is tájékozódást szerezhettünk tűzoltóink készültségét illetőleg. Nem így fogta fel azonban a dolgot a rendőrség, amely Viz Ferenc pa­rancsnokot a járásbíróságnál közcsendháborí­tásért (?) feljelentette, annak ellenére, hogy a riasztás a rendőrséggel — igaz, hogy csa k néhány perccel megelőzőleg — közöltetett. A rendőrség a feljelentést valószínűleg arra ala­pítja, hogy vele a riasztás nem a hivatalos órákon belül közöltetett, viszont a parancsnok meg azzal érvel, hogy a riasztás csak akkor felel meg igazi céljának, ha az azzal összefüggő minden intézkedés momentán — akárcsak a hirtelen kitörő tűzvész — történik. Mi ugyan abban a véleményben vagyunk, hogy a tűz­biztonságunk érdekében önzetlenül fáradozó tűzoltó-parancsnokot az esetből kifolyólag nem érheti semmi baj, s ilyenkor tényleg eltekint­hetünk a paragrafusokba foglalt nehézkes bürok­ratikus eljárástól, mégis érdeklődéssel várjuk a julius hó 9-én tartandó tárgyalást, amikor bíró­ság állapítja meg, hogy a tüzriasztással történt-e olyan kihágás, amely „közcsendháborítás" fo­galma alá esik. — Tanitó-egyesületi közgyűlés. A Vesz­prémvármegyei Általános Tanító-Egyesület Vesz­prémben 1914. évi julius hó 1-én délután 5 órakor választmányi, illetve szakosztályi, julius hó 2-án délelőtt ^9 órakor rendes közgyűlést tart és aznap, valamint julius hó 3-án tanul­mányi kirándulást rendez. Az első nap programm­ján az elnöki megnyitó, Makay Zoltán, Szutter Dániel és Gubicza Lajos előadásai szerepelnek, második napon a gyűlést a vármegyeház díszter­mében tartják és ekkor elnöki megnyitót é3 üdvözlő beszédet mond Göndör Ferenc kir. s. tanfelügyelő, a régi magyar népoktatásról tart előadást dr. Békefi Rémig zirczi apát, az iskolai óvintézkedésekről, a fertőző betegségek ellen szól dr. Vadnay Szilárd tiszti főorvos, a párt­fogói tevékenységről tart előadást dr. Csákány Sándor kir. törvényszéki biró. A harmadik napon egész napos tanulmányi kirándulás lesz a Bala­tonon hajóval. — Záróvizsgálat. Az államilag engedélye­zett női kereskedelmi szaktanfolyam záróvizsgá­lata folyó hó 28-án délelőtt 10 órakor lesz az állami polgári leányiskola helyiségében, erre a vizsgálatra az érdeklődő közönséget meghívja az igazgatóság. x Veszélyes életkor a gyermek fejlődé­sében az első életév, amikor a zsenge szerve­zet erősbítésének okszerű támogatására egy megfelelő tápszer szükséges és ebben a vál­ságos időben minden anya a Nestlé-féle gyer­mek-lisztet használja, mert jóizü, igen tápláló és könnyen emészthető. Próbadobozokat telje­sen díjtalanul küld a Henri Nestlé cég, Wien, I., Biberstrasse 138. P. — Iparos-ifjak táncvigalma. A Pápai Iparos Ifjúság Önképző Egylete — mint mult számunkban jeleztük — 1914 julius hó 12-én, kedvezőtlen idő esetén julius 19-én, a kaszinó kerthelyiségében saját könyvtára javára világ­póstával, konfetti- és szerpentin-csatával egybe­kötött zártkörű táncvigalmat rendez. Belépődíj személyenként 1 kor., családjegy (3 személyre) 2'40 kor., tagjegy 80 fillér. Kezdete esti 8 óra­kor. Az a hölgy, aki a legtöbb levelezőlapot kapja és eladja, jutalomban részesül. A zenét Füredi Kálmán teljes zenekara szolgáltatja. — Pályázat alapítványi helyre. A kőszegi Kelcz-féle árvaházban egy alapítványi hely meg­üresedett, melyet — rokon hiányában — Pápa városa szokott betölteni. Erre az alapítványi helyre hirdet most pályázatot a város polgár­mestere. Pályázhat jó magaviseletű szegény pápai gimnázista, aki az alapítványi kamatok elégtelensége folytán képes 290 korona 12 fillért tartási dijban, 65 korona 20 fillért ruházati díjban és 27 korona 80 fillér tandíjat megfizetni. A pályázatok 1914 julius 2-ig a polgármesteri hivatalba beadhatók. — Állatbetegség. Kéttornyulak községben a ragadós száj- és körömfájás a szarvas­marhák közt fellépett, ez okból a heti és or­szágos marha- és sertésvásárokra ebből a községből hasított körmű állatok fel nem hajt­hatók. x Mereskovszki: Leonardo da Vinci. Azok közül a drámák és regények közül, melyek a reneszánsz-bői merítik tárgyukat, egyetlen egy sem vert olyan nagy port fel, mint Meres­kovszki Leonardo da Vinci-je. Egy csapásra lett világhírűvé és ma éppen olyan szenzációként olvassák, mint néhány évvel ezelőtt, első meg­jelenése idejében. És méltán. Most éppen olyan tökéletes, mint történeti korrajz, mint amilyen érdekfeszítő, mint regény. Nemcsak Leonardo da Vincinek, ennek a szellemóriásnak alakját rajzolja meg mesteri vonásokkal, hanem frappáns élethűséggel varázsolják elébünk Leonardo többi nagy kortársát, a reneszánsz világhíres művé­szeit, hőseit, politikusait. Mereskovszki megérteti velünk ennek a kornak rendkívüli erényeit és rendkívüli bűneit. Megérteti veliink embereinek végzetes szenvedélyeit és jellemeiknek szinte áthidalhatatlannak látszó szélsőségeit és ellen­téteit. Szinte beleszédülünk az események és emberek nagy tömkelegébe, a szinek kápráz­tató változatosságába. És csodálatos, hogy mint tudja Mereskovszki ezt az átláthatatlan sok­féleséget egységbe szorítani, és Leonardo körül akként csoportosítani, hogy alakja kiemelkedjék belőle, mint valami hatalmas szikla a millió hullámu tengerből. Hogy Mereskovszki stílusának szépségeit is tudjuk élvezni, az Hönigschmied Oszkárnak, a regény fordítójának érdeme. A világhírű munka az Athenaeum Könyvtár két legújabb köteteként jelent meg, az ismert Íz­léses kiállításban. Mindkét kötet borítéklapját, Basch Árpád finom munkája: Leonardo da Vinci arcképe díszíti. A két kötet ára 3 korona 80 fillér. Minden kövnykereskedésben kapható . SPORT. * Lovagló mérkőzések. Mult vasárnap nyertek befejezést az Esterházy-parkban azok a háromnapos lovagló-mérkőzések, melyek nem­csak a szaktekintélyek előtt voltak értékesek, hanem azokban a közönség is nagy gyönyö­rűségét találta. Természetesen a több százra menő közönség csak a vasárnapi díjugratásokat nézte végig, mert az előző napi versenyek nem igen adtak nagyobb látni valót, amennyiben azok díjlovaglásból és egy 40 kilométeres terep­lovaglásból állottak. A versenyen a közöshadsereg és a hon­védség bravúros lovastisztjei vettek részt, akik valóságos olimpiai lovasjátékot produkáltak. Versenybírák voltak: Gróf Bissingen Ferenc tábornok, gróf Lubienski János ezredes, gróf Esterházy Pál és gróf Széchenyi Péter. Részletes eredmények a következők: I. nap. Military díjlovaglás. Öt tiszteletdíj és pénzjutalom. Első: Lenk Béla hdgy Csitri, második: gróf Lubienski János ezredes Index (lov. Polinsky fhdgy), harmadik: Petrini Gusztáv szds Midinitte, negyedik: Biró László fhdgy, Ó-Baján és ötödik: Pethes Miklós fhdgy, Ma­cedón. II. nap. Military tereplovaglás. Táv. 40 km., 18 akadállyal. Négy tiszteletdíj és pénz­jutalom. Első: Solcz Dezső fhdgy, Leányka, második: Jovanovits Tódor hdgy, Isteni, har­madik : Rónai Horváth Jenő fhdgy, Fides és negyedik: Makay István hdgy, Mucus Beatrix. III. nap. Military idomító és ugrató­verseny. Idomító verseny. Hét tiszteletdíj. Első: Jakobovits Jenő fhdgy Mókus (lov. Lühe hdgy), második: Jakobovits Jenő fhdgy Remény (lov. Lühe hdgy), harmadik: Moys Elemér szds Magnézia, negyedik: Zaleba Szaniszló hdgy Qörz, ötödik: Botka József hdgy Érczliegyi hatodik : Csenkey Géza hdgy Darabont és hete­dik : Honthy Béla fhdgy Dálya. Díjugratás. 18 akadály. Tiz tiszteletdíj. Részt vett 27 lovas. 1. Szunyogh Béla szds Metál, 2. br. Baich Péter fhdgy Amanda, 3 Takács Gyula hdgy Ferkó, 4. Jansekovicl Rudolf fhdgy Halina, 5. Jovanovits Tódor hdg^ Isteni, 6. Éder Elemér hdgy Mavurneen, 7 Knapp Róbert Aeronnaut, 8. Jászay Gáboi Titania, 9. br. Baich Péter Zulipender és 10 Maczky fhdgy Derengős (lov. Makay hdgy.) * Football mérkőzés. Nagyszámú közön ség nézte végig a P. K. Ö. múlt vasárnap dél után a győri szakiskolai testedzők köre ellei játszott mérkőzését. Az eredmény 1 :1 (1:0; Az első félidő nyolcadik percében Böhm szé] gooljával, megszerzik a szakiskolaiak a vezetést amit a mérkőzés utolsó pillanatában szép éle lövéssel egyenlít ki Kis Ádám. Jók voltak pápaiaknál, mint rendesen Yendler a kapus Imre hátvéd és Grézló. — Holnap a gyöt szigetiek ellen fognak játszani. M. kir. anyakönyvi kiyonat Születtek : Jun. 19. Szalai Pál földmivelő és neje Szőllő Rozália, leánya: Irén, ref. Jan. 20. Meizer János földmivelő és neje Egyhi zas Emerencia, fia: Géza, rk. Juri. 21. Hosszú István napszámos és neje Hc váth Anna, leánya : Terézia, rk. — Fiegel István cipéí és neje Téringer Ilona, leánya: Ilona, rk. — Némel Gyula földmivelő és neje Trombitás Terézia, leányi Terézia, rk. — Polgár Ferenc földmivelő és neje Cse Terézia, fia : László, rk. — Schléger Károly napszámi és neje Bucsi Anna, leánya: Anna, rk. Jun. 23. Kurbel Gyula mázoló és neje Var Mária, leánya : Mária, rk. — Tocsek Antal kereskei és neje Mike Katalin, leánya: Margit, rk. — Ábrahá Imre csizmadia és neje Janik Mária, leánya; Ilona, r Meghaltak: Jun. 19. Gyenese Pál ny. vágóhídi felügyelő, rl 72 éves, tüdőtágulás. — Grafics Anna, rk., 17 év/ tüdővész. Jun. 20. Edvi Ferenc betegápoló, rk., 52 évi öngyilkosság. Jun. 21. Stark Rozália, rk., 9 éves, tüdővész. Özv. Pillér Imréné szül. Horváth Katalin, rk., 70 éves, rí Jun. 23. Boka Dénes, rk., 14 napos veleszületí gyengeség. — Szalai Irén, ref., 7 napos, veleszületi gyengeség. — Járó Ferenc, rk., 8 napos, általános ÍZZÍ — Drach Lázár cipész, izr., 64 éves, rák. — Moh Juliánná, rk., 3 hónapos, veleszületett gyengeség. Házasságot nem kötöttek. Felelős szerkesztő : Molnár Kálmán. A kiadóhivatal vezetője: Nánik Pál. Pápa, 1914. — Főisk. nyomda betűivel. Gabona-árjegyzék 1914 jun. 26-á Buza . I^ozs . Árpa . Zab. . Kukorica Burgonya Széna . Zsupp . Jó Kor. 28-20 „ 18-60 „ 17-40 „ 1620 „ 18 00 800 „ 7-C0 8-C0 Közép Kor. 27-00 „ 17-80 „ 15-70 „ 15 00 „ 1680 „ 700 580 „ 6'80 Alsó Kor. 21 * K » „ K „ lf az elasztikus cipősarok figyelje meg TARTÓSSÁGÁT

Next

/
Oldalképek
Tartalom