Pápai Hírlap – XI. évfolyam – 1914.

1914-01-03 / 1. szám

XI. évfolyam. I. szám. Pápa, Í9I4 január 3. f APA MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. r efor m át us roisKuu \* S&J — Szer^g/íztőség: Liget-utca 6. 0 v VT Lgész évre 12, félévre 6, negyedévre 3 K. Egyes szám ára 24 fillér. Laptulajdonos főszerkesztő: !>«• KŐRÖS ENDRE]. Kiadóhivatal: Petőfi-utca 13. szám, főiskolai nyomda. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban és Kis Tivadar, Kohn Mór fiai, Wajdits Károly urak üzletében is. SZEMLE. Nemzeti önérzet. Annak ötletéből, amit most e helyen széljegyzettel akarok kisérni, lehetne ugyan megint a fővárosi sajtóról pár barátságos szót ejteni, de ezt a témát máris többször voltam kénytelen előszedni, semmint szeretném. A ránk hajnalodott új év első nem­zeti botrányának regisztrálásánál ne azon üt­közzünk meg tehát, hogy a sajtó mily fölényes pózzal siklott keresztül rajta, hanem keressük azt a bizonyos nemzeti önérzetet, melyet annyi költő dicsőített s mely annyi parlamenti szónok lat b ombasztjaiban szállt — nagy fene szines szappanbuborékként — az égnek. Azonban illő már megmondani azt is, miről van tulajdon képen szó. Szó van erről: Magyar fővárosunk egyik hatalmas terén, a főváros által adományo­z^i^elken áll egy hatalmas szinház, úgy hívják, hogy Népopera. Ez a „művészeti" intézmény, mely nagyobb reklámmal dolgozik, mint a Barnum cirkusza, mert el tudta érni azt, hogy többet Írjanak róla a lapok, mint a többi összes pesti színházakról együttvéve, ez az opera dicső műit után, melyet bécsi, berlini német színtársulatok vendégszereplésével, alszegi ma­gyar eredeti operettek bemutatásával s végül a beszélő mozivak műsorába illesztésével terem­tett meg, 1914 január 1-én csúcsára jutott nemzeti missziójának, előadatván a Parsifalt saját tagjaiva! — Bihar,- .jf?r, Gábor síb, urakkal — német nyelven, k magyar művészet annaleseiben ehhez hasonló botrány még -soha­sem történt. Nem mintha ettől a német nyelvű előadástól a magyarságot féltenők, hanem azért, mert a külföld előtt olyan szine van a dolog­nak, mintha a Parsifalt — melyne/ tömör, nehéz nyelve miatt lefordítása tényleg igazi műfordítót kiván — magyar nyelven nem is le­hetne előadni! Ennek a mi nagyra tartott nyelvünk­nek sárba tiprása a magyar Népopera német nyelvű elő adása, meggyalázása nemzeti önérzetünknek. „De mit tür a szolgaságnaknépe? Mért nem kel fel?! . . Hát azért tür és azért nem kél fel, mert Márkus Dezső, a Népopera igazgatója, testvére ama Márkus Miksának, aki mint a Magyar Hírlap főszerkesztője, nemzeti küzdel­meinknek egyik dicső vezére. Éljen, éljen, s harmadszor is éljen a nemzeti küzdelem s vesszen, vesszen, harmadszor is vesszen a nemzeti önérzet! Yárosi gazdálkodásunk. Köztudomásu dolog, hogy árva- és alapítványpénzünket tavaly is és az idén is, e pénzdrága világban, 5 1/2°/o-os kamatra adta ki, illetve adja ki még j&a is a város egyes kivevőknek, a ki nem" vett összeg • pedig 4V2, legfellebb 5 Száza­lék haszonnal hever egyik-másik pénz­intézetünkben. Köztudomásu tény az is, hogy váro­saink sem a múlt évben nem kaptak, sem az idén nem kaptak 7 72, legjobb esetben 7°/o-ra kölcsönt, és ez a körül­mény indította a kormányt oly elhatáro­zásra, mely szerint 9 millió koronáig terjedő, olcsóbb kamatú kölcsönt szerez városainknak a magas percentes terhek enyhítésére. Városunkhoz is lejött ez ügyben a hivatalos fölszólítás a magas kamatú kölcsöntételek felterjesztésére. S már ott is vannak ezen irataink a belügyminisz­tériumban. Töj)b mint 400 ezer koronát tesz ki a kérdéses kölcsönök összege. S ha elgondoljuk az összes városaink ily jellegű terheit, akkor az a kormány által kilátásba helyezett 9 millió vajmi kis összegként guggol a szükséglet óriási halma mellett. S ebből aztán nem hely­telenül következtetünk arra is, hogy Pápá­nak is, de meg más városoknak is emlí­tésre sem méltó összegecske jut sege­delmük Bárhogy számítsuk is nekünk jő lesz, ha 30 -35 ezer boronát juttat a kormány segélyakciója. Oh, de mi ez a 400 ezer korona mellett! Hisz, ha szabatosan nem irja elő majd a kormány a küldendő összegnek hova fordítását, jó ideig azon veszekedhetnek bizottságaink és azon törheti a képviselőtestület is fejét, hogy tulajdonképpen mit is csináljanak e kölcsönnel, mfelyik cimü teher javára használják fel. Ez a segítség, noha jóindulat van benne, nem segítség. Célját elérni nem fogja még azon feltétel mellett sem, ha véletlenül nagy kamatdifferencia jelentkez­nék a két kölcsön között. Ámde ezt remél­nünk oly viszonyok között, amikor az államnak is óriási köícsöneinél 7, sőt 7|V2°/o-al kell megbirkóznia, egyáltalában hiu álmodozásnak tűnik föl. Ha a kormányban a városok anyagi helyzetét javítani akaró szándék lakozik, úgy fogja meg és ott markolja meg a dolog üstökét, ahogyan és ahol biztatóbb a várva-várt siker. Első sorban is, nem megakadályozni, hanem kényszeríteni kellene a városokat községi pénztárak létesítésére, ahova első sorban is kötelezöleg elhelyezendök lenné­nek az illető városok összes árva- és alapítványi pénzei. Hisz egy város esak nyújt e pénzekért annyi garanciát, mint akarmelyik jónevü bank avagy takarék­pénztár. Vájjon nem közgazdálkodási abszur­duni-e, hogy mig a városok kénytelenek az ő kezelésük alatti pénzeket 4, 472, legfellebb 5%• kai. gyümölcsöztetni idegen pénzintézetben, nekik, ugyanazon pénz­intézettől 6, 6 1/2, sőt most 7°/o-ra lehet kölcsönt nyerniök. Vagy, hogy városunkat is mutassuk be e világításban, nem megható gazdál­kodási eljárás van-e abban, hogy az árva­és alapítványi pénzeket mai nap 5V2 0,'o-al helyezik el magánosoknál, holott magának a városnak 7%-nál olcsóbb kölcsönt szereznie lehetetlen. És ha még ehhez hozzá vesszük azt, amit hozzá is kell vennünk, hogy ily olcsó pénzszállítással egyrészt az árva­és alapítványi érdekeket és célokat foszt­juk meg jogos és szükséges jövedelmük­től, másrészt ~ Leidéi uij«k jelénél magát a váróéi péi-ziLrt is 6—700 koronával évenként megkárosítjuk, akkor minden bővebb magyarázat nélkül is előttünk áll városaink gazdálkodásának egyik égő sebe. Mint az a bizonyos cica azt a bizo­nyos forró kását, éppúgy kerülgetik már hosszabb idő óta kormányaink a városi pénztárak megalkotására vonatkozó elha­tározó lépéseket. Most is, ámbár a jelen gazdasági válság megdöbbentette kormá­nyunkat és szinte kiált a helyzet az orvos­lás után, inkább csekély összegű kedvező kölcsönt igér a városoknak ahelyett, hogy az árva- és alapítványi pénzek gyümöl­csöztetöbb elhelyezését kötné ezek szivére és fölszólítaná őket pénztárak létesítésére. Ha ily intézkedések útjában nem bizonyos érdekkörök sérelme és tilta­kozása áll, — amit figyelemre méltatni elsőrangú súllyal nem is volna szabad, — hanem inkább a fontoskodó aggodalom a városi pénztárak vezetése ellen, ez ellen a legkönnyebben alkalmazhat a kormány óvórendszabályt azzal, hogy évenkint bizonyos időben, a miniszter szakembert küld ki e pénztárak átvizsgálására és teljes ellenőrzésére, akinek egész ellátását Magyarországi Képvilesö: Finger és Fia, Budapest, VI, Hajós-utcza 41 szám. A valódi (3sram drótlámpák kaphatók SPápán, ifi - Sísler JíCór üvegkereskedésében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom