Pápai Hírlap – VII. évfolyam – 1910.

1910-12-17 / 51. szám

ból a következő megyebizottsági tagok voltak jelen: Barthalos István, Bélák Lajos, Herbszt Ferenc, dr. Hoffner Sándor, dr. Kende Ádám, dr. Kőrös Endre, Mihályi István, Mihályi Sán­dor, Mohácsy Lajos, Szalóky Géza, Szalóky Tamás, Walla Géza. EGYESÜLETI ÉLET. = A Jókai-kör második est élyét tartotta múlt vasárnap. A műsort Pongrácz József ref. theol. tanár élvezetes stílusban megirt, tartal­mas felolvasásával nyitotta meg, melyet „Skóciai emlékek'' cimen ezen nép életéből, szokásaiból merítve, saját tapasztalatai alapján írt meg. (Karácsonyi számunkban közölni fogjuk.) Ez­után Bess Irénke Baka-Baitz Irma „Virágnyilás" cimű műdalát énekelte Trauner Margit nagyon ügyes kíséretével oly hatással, hogy még pár magyar dalt is el kellett énekelnie a közönség kívánságára. Kakas Irén Pásztor Árpádnak „A vándor" c. költeményét kitűnő hanghordozás­sal, teljes átérzéssel adta elő, amiért is méltó tapsokkal honorálták. Kiss Béla a „Losoncz pusztulása" c. darabot Erdélyi Dezső átiratában játszotta ezután cimbalmon kifogástalan techni­kával. Utána néhány magyar dalt is játszott. Végezetül ez estélynek kiválóan buzgó rende­zője, Bess Margit mondott el egy monológot ; közvetlen, biztos előadásával valóban rászolgált a közönség tapsára. Sok ily derék tagot a körnek! = A Leányegyesület 1910 dec. 18-án, azaz vasárnap délután 5 órakor rendezi előadó ülését a következő műsorral: 1. Szász Károly, Magyar zene. Szavalja Nádai Irénke. 2. Mos­kowsky. Guitarre. Zongorán előadja Weisz Fran­ciska. 3. Felolvasás, tartja dr. Scheiber Jenő. 4. Tompa Mihály, Egy házasság. Szavalja Krausz Irénke. 5. Mendelssohn, Ruy Blas nyitány. Zongorán 4 kézre előadják: dr. Fehér Dezsőné és Havas Ernőné. — Az alsóvárosi olvasókör f. hó 17-én, ma este 8 órakor saját helyiségében közgyűlést tart. $ = A Perutzgyári Önképzőkör f. hó 18-án, vasárnap, d. u. 5 órakor tartja gyermekfelruhá­zási ünnepélyét a volt Jókai-kör helyiségében. Műsor a következő: 1. Ének. Gyermekkar. Seelenfreund Albert vezetésével. 2. Tél Uram. írta Fekete Mihály, szavalja Gáncs Jolánka. 3. Mese-felolvasás. Tartja Kemény Béla. 4. A kis szobrász. Vígjáték 1 felvonásban, irta Muray Károly, előadják Takó Terus, Pauer János, Molnár Terus, Kardics Jani, Kovárczi Mariska, Herenkovics Eszti és Frankó Sándor. 5. Humo­ros vetített képek, Busch humoristától. Hely­árak : I. hely 40 fillér, II. hely 20 fillé-i. A VÁROSHÁZÁRÓL, > § Városi közgyülés. Pápa r. t. város kép­viselőtestülete f. hó 21-én d. u. 3 órakor a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: I. Horváth József kérelme, hogy a Somlói-uton fekvő háza mellett elvonuló vízlevezető csatorna helyett a város más vízlevezető csatornáról gondoskodjék. II. Városi tanács javasolja, hogy a munkás­gimnázium számára a város 400 kor. segély­összeget szavazzon meg. III. A magyarországi rendörtisztviselők egyesületének elnökének meg­keresése. IV. Városi tanács javaslata, hogy a kataszteri munkálatok további kiadásainak fe­dezésére a letéti kezelésben levő 2115 korona 46 fillér kölcsönpénz-felesleg rendelkezésére bo­csáttassék. V. A pénzügyminiszter megküldi az 1910. évre járó 1150 korona államsegélyt. Egyúttal a v. tanács beterjeszti az államsegély felosztására vonatkozó tervezetét. VI. V. tanács javasolja, hogy a vizvetéki forrástól a szolgálati medencéig 55.000 K költséggel még egy termelő cső létesíttessék. VII. Városi tanács beterjeszti a vízvezetéki szabályrendeletet módosítás végett. VIII. Több városi képviselő indítványt tesz, hogy a szervezeti szabályrendeletnek a városi főorvosi állásra vonatkozó szakaszai módosíttassanak. IX. Városi tanács beterjeszti a jéggyár ideigle­nes átvételéről felvett jegyzőkönyvet. X. Wein­berger Jenő üzlethelyiségének Winterstein Her­manra leendő átruházására javaslat. § A rendőr-alkapitányi állás szervezésére nézve a rendőrkapitány konkrét javaslattal já­rult a tanács elé. Ez állás szervezésének eszméjét lapunk vetette fel s csak megelégedésünket fejez­zük ki, hogy a hatóság is magáévá tette az eszmét. Semmiesetre sem lehet azonban másról szó, mint jogvégzett és lehetőleg jelenleg is rendőri szolgálatban működő egyénnek alkal­mazásáról. Az alkapitányi állás a bejelentő hivatal felállítása esetén e hivatal vezetőjének megfelelő megválasztásával nem is jelentene személyzetszaporítást, annál is inkább kívánatos tehát a szervezeti szabályzatnak minél előbb leendő megfelelő módosítása. § A köz gészségügyi bizottság f. hó 13-iki ülésében dr. Kövi József elnöklésével tárgyalta a hatóslgi orvosokról szóló szabály­rendeleti pont módosítása tárgyában beadott javaslatot s azt — hosszabb vita után — el­fogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. E tárgy­ban még a jogügyi bizottság véleményét is be­kérendőnek vélik. § A regále-bizottság folyó hó 16-án a polgármester elnöklete alatt ülést tartott, melyen több folyó ügyön kívül elintézte a fogy. adó­kezelő hivatalnokoknak fizetésemelésre irányúló kérelmét. Kimondta ugyanis, hogy 1911-re a községi fogyasztási adó után is 5% jutalékot ad s ezt oly arányban osztja szét a hivatalno­kok közt, mint az állami fogyasztási adókból járó jutalékot. § Előléptetés a rendőrségen. A polgár­mester Tér Ferenc, Tóth Gábor, Fülöp Lajos, Nagy János II. osztályú rendőröket I. osztályú rendőrökké léptette elő. HETI ÚJDONSÁGOK. — Az új pénzügyigazgató Pápán. A nemrég Debrecenből Veszprémbe áthelyezett új pénzügy igazgató, Faust Elek kir. tanácsos, kedden városunkba érkezett Hübner Béla szám­vizsgáló kíséretében és megrovancsolta úgy a m. kir., mint a városi adóhivatalt. A vizsgála­tot már csütörtökön be is fejezte s amint értesülünk, a tapasztaltak felett megelégedését fejezte ki. — Előléptetés. A földmivelésügyi m. kir. miniszter Marton Dénes pápai szőlészeti és bo­rászati felügyelőt a IX. fizetési osztályba lép­tette elő. — A ref. templomban holnap, a rendes vasárnapi istenitiszteleten Nagy Károly, kolozs­vári theol. igazgató, az erdélyi ref. egyházkerü­let főjegyzője, az ismert nevű egyházi szónok fog prédikációt tartani. — Hazug kalendárium. Tél apó nem akar ránk köszönteni. Egyik hét a másik után pereg le, mértföldes léptekben haladunk az ifjak és vének legkedvesebb ünnepe, a karácsony felé és a hangulathoz oly fölöttébb szükséges fehér­ség nem akar mutatkozni. Már-már igazán magam sem csodálkozom, ha az emberek meg­haragszanak az istenkére, mikor a kalendáriumot annyira kiforgatja. Hiába áll abban a decemberre, hogy téli hónap, nem láttunk a télből semmit se , ha csak a fölolvasó-esték es hangversenyek nagy számából nem következtetünk arra, hogy igazán tél van. Különben mindennek meg van a maga haszna, különösen ebben a cudar, drága ieőben, még annak is, hogy a hideg nem akar beállani ; megmarad a szénre való és bővebben jut a krisztkindlire . . . — Ada Adrienne vasárnap esti hangver­senye iránt nem tanúsította közönségünk azt az érdeklődést, amit méltán megérdemelt volna. Mert bár a művésznő nevét a hír eddig még nem kapta szárnyaira, azt eddigi sikerei alapján is sejteni lehetett, hogy igazi műélvezetet fog szerezni. Aminthogy így is történt. A bájos fiatal művésznőnek terjedelmes, nemes hang­anyag áll rendelkezésére, énektudása pedig ki­váló mesterek tüzpróbáján acélosodott. Hogy a drámai kifejezési mód, az előadásnak szinező árnyalatai még nem állnak rendelkezésére, azt csak az kifogásolhatja, aki nem tudja, hogy ennek tökéletesítéséhez évek kellenek, melyek még Ada Adriennek — előtte vannak. Egyéb­ként műsora nem volt a legszerencsésebb. Fő­kép azokat a semmitmondó magyar műdalokat, melyeket valószínűleg csupa patriotizmusból válogatott össze, cserélhette volna fel a nagy modern műdalköltők dalaival. Legnagyobb ha­tást a Pillangó kisasszony nagy áriájával ért el és a pajkos hangú „Lánykérés"-sel. A közönség igen­igen sok tapssal ünnepelte a fényes művészi pályának elébe néző jeles énekesnőt. A tapsok egy része Dienzl Oszkárnak is szólt, ki nem­csak kísérőként, de önálló számmal is szerepelt. •— Püspökbeiktatás. Fejes Istvánnak, a tiszáninneni ref. egyházkerület új püspökének f. hó 11-én végbement beiktató ünnepségén a dunántúli ref. egyházkerület küldöttségében Pápáról Németh István, egyházker. főjegyző volt jelen Sárospatakon. — Karácsonyi müvészesztély. A pápai Leányegyesület folyó évi dec. 25-én, vasárnap este 8 órakor a Griff nagytermében estélyt ren­dez, melyen városunk szeretett képviselője, dr. Antal Géza tart felolvasást. Monológot mond Geiger Edit. Lázár Boriska és Weisz Renée pedig dialógot adnak elő. Az énekszám betölté­sére sikerült Kormos Ilonkát, városunk egykori kedvenc primadonnáját, a budapesti Király­szinház művésznőjét megnyerni. Az estély prog­rammját tánc követi, melyről városunk arany­ifjusága gondoskodik és így annak fényes sikere már eleve biztosítva van. — Jegyek válthatók Kis Tivadarnál. Helyárak: I—II. sor 3 kor., a többi ülőhely 2 kor., állóhely 1 korona. — Köszönetnyilvánítás. Steiner Gyula magyar gencsi nagybérlő öt zsák burgonyát volt kegyes a „Pápa városi népkonyha" javára adományozni, melyért hálás köszönetét nyil­vánítja Sült Józsefné, elnök. — Figyelmeztetés a posta köréből. A karácsonyi és új-évi rendkívüli csomagforgalom­ban a küldemények késedelem nélküli kezelése csak úgy biztosítható, ha a közönség a csoma­golásra és címzésre vonatkozó szabályokat betartja. Különösen szem előtt tartandók a következők: Pénzt, ékszert más tárgyakkal egybe ­csomagolni nem szabad. Csomagolásra, faláda, vesszőből font kosár, vászon, vagy kisebb ér­tékű csomagoknál, erős csomagoló papir haszná­landó, s erős göbnélküli zsineggel átkötendő, s a keresztezés pontjain vésett pecsétnyo móval lepecsételendő. A címzésnél kiváló gond fordí­tandó a címzett vezeték és keresztnevének, polgári foglalkozásának, lakhelyének pontos ki­tételére, hasonló rendeltetési helyeknél a megye, vagy utolsó posta megjelölésére; a Wien- és Budapestre szólóknál ezen kivül a kerület, utca, házszám, emelet, ajtószám is kiteendő. A cimet a burkolatra kell irni, de ha ez nem lehetséges, akkor a csomaghoz erős zsineggel hozzá kötött fatáblára vagy bőrlapra írandó. Felette kívána­tos, hogy a feladó nevét, lakhelyét, valamint a cim adatokat feltüntető papírlap magában a csomagban is elhelyeztessék. A csomagok tar­talma úgy a csomag cimiratán, mint a szállító­levélen, kiváltkép a Wien- és Budapestre szólók­nál, szabatosan és részletezve irandó ki (pl. szalonna 2 kg., egy pulyka 3 kg., 2 liter bor, 1 sonka 3 kg., hurka 2 kg., kolbász 1 kg., stb.) A tartalom részletezése a fogyasztási adó ki­vetése czéljából szükséges, mely a gyors kézbe­sítést lényegesen előmozdítja. U/ITTMANN ICNÁr S őzt éS la é s tetőcserép gyára •VII I UltiIIII IITIlnU Borsosgyőr. Közp. iroda: Pápa. Készít legjobb minőségű tetőcserepet ,és különféle idomtéglát. Mintákat kívánatra bárhová díjmentesen kaid.

Next

/
Oldalképek
Tartalom