Pápai Hirlap – III. évfolyam – 1906.

1906-03-24 / 12. szám

István, lgonda János, Németh István, Hetyey N., Juhász Imre, dr. Adorján Gyula, Néhman Gábor, Saád Lajos, Borbély László és Gulyás Gyula 1—1 K ; N. N. ; Tóth István és Zsigmond Sándor 60-60 fill. ; Rhabovszki N. £0 fill. ; Molnár Irma és Forgács Róza 40—40 fillér. Fogadják a nemesszivü adakozók ez úton is hálás köszönetét az igazgatóságnak és tanuló ifjúságnak. A vas- és fémunkások országos szövetségének pápai helyi csoportja február hó 24 én tartott tánc­mulatságán fel ül fizetui szívesek voltak : Tóth József 5 K ; Binét Márkusz 4 K ; ifj. Mayersberg Samu 3 K; Pauer János 2 K ; Müller Márkusz, Leitner Jenő, Trauner Lipót, N. N., Goldstein József, Kristyán Gyula, Hoch Lajos, Pukecz Elek, Stern Ernő 1 — 1 K ; Kerlik Hermán, özv. Kovács Józsefné 80 — 80 fill.; Thurm Vilmos, N. N. 60- 60 fill.; Weisz József 40 fill. ; Németh József, Csecsonovics Károly 20 fillér. Mely szives adományokért a leghálásabb köszönetét nyilvánítja az egyesület vezetősége. Az a.-teveli ifjak műkedvelői előadásánál felül­fizetni szívesek voltak : Sült JSzsef és Jákói Géza 10 — 10 K, dr. Lővy László, Legény Ferenc, Kis Tivadar, Gyimóthy Dániel, Kis József esperes, Jákói Gézáné 2-2 K, Faa Mihály, Hanauer Zoltáu, Sziver, Rumpold János, özv. Kégli Józsefné, Kovács Mihálv, Puchinger József, Szaniszló Sándor 1 - 1 K, Ney Viktor 80 fill., Takács Ferenc 40 fill., N. N. 20 fill. A felülfizetőknek, Aebersold úrnőnek a felül­fizetők önkénytes gyűjtéséért, a szereplőknek, Sidó János tanító urnák a rendezésért köszönetét nyilvá­nítja az ev. ref. egyház nevében Seregély Béla leik. A pápai „ Wahrrnann Mór" (betegsegéiyző) egyesület téli kóstolója alkalmával felülfizetiek: dr. Kreisler Károly 20 K; Billitz Ferenc, Binét Márkus, Kieisler Józsefné, Kühne E. (Moson), N. N. 10-10 K.; Karlovitz Adolf, Wallenstein Dánielné 6 — 6 K ; Rapoch Vilmos, Szántó Károlyné 5— 5 K ; Barna Iguác, Guth Jakab, Himmler M. (Budapest), Kohn Jaques (Budapest), Kohn Lipót, Krausz J. M., Piatsek Gyula, Ungár Béla, Weiler Mihály 4-4 K; Braun Dezső, Klein Mór, Leitner Mór 3—3 K; dr. Kende Ádám, Rechuitz Henrik 2-60-2-60 K; Bőhm Bertalan (Eperjes) 2'40 kor. ; Gaál János, Glück Miksa, Goldberg Gyula, Goldstein Józsefné, Kelemen Salamon, Kellner Vdmos, Koréin Ernő, Koréin Vilmos, Koritschoner Lajos, Lázár Ádám, Leder Miksa (Bécs), Mannheim Ármin, N. N., Salzer biztosító, Sohwartz Márton, Singer Vilmos (Bécs), "Weisz Samuné, Wfciszmann Mór, Wittmann Ignác 2—2 K ; Steiner József, Weisz Józsefné. Wittmaun Mártonné 1*60—1*60 K; Singer Ferenc 1-40 K ; Altstádter Jakab, Galamb József, Irgalma­sok, Stein Vilmos 1-20-1-20 K; Balogh Jenő, Benedek Sándor, Deutsch József (Csorna), Deutsch Samu (Csorna), Erdős Sándor (B.-Sárkány), dr. Fehér D., Fischer H. (Bécs), Fischer S., Gaál S., Gold I., Gold Vilmos, Gottlieb Jenő, Hanauer Zoltánné, Kassai Sándor, Kellner Dávid, Kellner Jenő, Klein József, N. N., N. N., N. N., Ötvös Sándor, Ötvös Sándomé, Schleifer Ignác, Schlesinger Sándor, Schor -Ernő, Somló Zsigmond, Steinberger Lipótné, ifj. Steiner Mayer, Sült Józsefné, Weiszmann Berta, Weiszmann Hugó, Weiszmann Malvin, Weltner Dezső 1 — 1 K ; Kenessei 90 f; Karlik Hermán, Keszei Ferenc, Lővinger N., Pollátc Rudolfné, Saudek Miksa 80-80 f; Heimler Ede 70 f; Bauer Mátyás, Blau Sándor, Blazovits Gyula, Hirsch Mór, Hirschler Albert, Hoch Lajos, Kellner Ignác, Lang Ignác, Lichtenstein Mór (Győr), Lőffler Samu, Nagy (Tapolcza), Neumann J., Oesterreieher Gy. és Mór, Politzer Ferenc, Polónyi Gyuláné, Selinko Manó, Steiner Manó, Tausz Jenő 60—60 f; Krausz József, Rosenberg Fanni, Sternfeld Mór 50-50 f; Fürst Sándorné, Gold Mór, Hanauer Béláné, Kis Ti vadamé, Krausz Vilmos, Kuka Ferenc, Lővy Ignácné, N. N., Sarudy Györgyné, Schlesinger Sándorné, Schönfeld Samu, Steiner Ferenc 40 — 40 f; Spielmann Manó 30 f; Bettelheim Ödönné, Fischer József, Friebert Miksa, Krausz Adolf, Krausz Gáspár, N. N,, Révész Arnoldné, Schönfeld Adolf, Steiner Jakab, Steiner Salamon, Stern Samu, Weisz Ignác, Weisz Lipót, Zábor Lajos (K.-Hőgyész) 20-20 f; N. N. 10 f; ételeket küldtek : Bass Lajosné, Deutsch Ignácné, Dringler Gyuláne, Gold Ignácné, Gold Vilmosné, Kohn Miksa Mihályné, Lázár Jakabné, Lévai Béláné, Rosenberg Samuné, Schex Fülöpné, Schor Árminné, Schwartz Mártonné, Stein Vilmosné, Viz Ferencné, Weisz Józsefné; edényeket kölcsönzött: ifj. Eisler Mór; jegyeket árusítottak: Gold Vilmosné, Kaiser Gizella, Laufer Róza, Rosenberg Cila, Rottenstein Janka / Selinko Irén, Weiszmann Berta és Malvina ; sorsolás céljából díszes divánvánkost ajándékozott: Krausz Vilmosné; virágot, levelezőlapot és sors­jegyeket árusítottak: Deutsch Fanni, Kondor Ilka, Lang Olga, Mitzki Flóra (Budapest), Perl Mina, Rottenstein Hermina, Schiller Róza, Stern Boriska, Stricker Fanni, Weiszmann Ida. Fogadják mind annyian az egyesület leghálásabb köszönetét. A pápai ev. ref. énekegylet által február 25-én tartott táncmulatság alkalmával felülfizetni szivesek voltak : Jákóy Géza, Saáry Lajos, Zsilinszky Lajos 5-5 K; Kis Tivadar 4 K; Galamb József, Ihász Lajosné,' Illés Ferenc, Pethy Józsefné 3—3 kor. ; Brunner Fereno, Kis József, Pálffy József, Széky Aladárné, Tar Gyula, Török János 2—2 korona; Kreutz János 1-60 K; dr. Adorjáu Gyula, Borbély Jánosné, Bősze Mihály, Csajthay Karolin, Csányi János, Csurgay Lajos, Forgács Sándorné, Heroz Béla, Kardos István, Kardos Károly, Kis Gáborné, Kemenczky Lajos, Pintér József, Rapoch Vilmos, Szalisznyó Sándor, Szij Mihályné, Tóth János, Vághy János l-l K; Kiss István 80 f; Kiss Gábor 60 fill.; Csomasz Dénes 50 f; Antal Mihályné, Böröcz József, Ferenczy Miklós, Kovács István, Németh Mihály, Szalay" Ignác 40-40 fillér. Fogadják a jószívű felülfizetők az ének-egylet hálás köszönetét-. Köszönetet monduuk még a református leány-egylet tagjainak, kik szivesek voltak a reudezőjolvényeket elkészíteni. A rendezőség. — Cseléd-jlltallliaziis. Nagy József ihászi­marcaltői urodalmi cselédet, Győrfi Péter és Szita János alsó-görzsönyi gazdasági munkásokat a m. kir. földmívelé&ügyi miniszter 100 —100 korona pénzbeli jutalommal és elismerő oklevéllel tüntette ki. A „Vasárnapi Újság" március 18-iki száma, mely 30 képet közöl, Kossuth Ferencről ad bővebb közleményt, Hentaller Lajos cikkével, őt és környe­zetét feltüntető képekkel. Zichy Mihály műveiből további hetet, részben eddig nálunk nem ismert festményeket és rajzokat mutat be e szám. A szép­irodalmi részt Szabolcska Mihály és Zempléni Árpád költeményei, Szemere György elbeszélése s a „Regény­tár" mellékleten Molnár Ferenc eredeti s Leon de Tinseau franciából fordított regénye (mindkettő képek­kel szolgáltatják. További közlemények : tárcacikk a hétről, Kacziáuy Ödön „Becsali csárda" cimü művészi rajza, március 15-ikének 1849-iki ünneplése, a nőkérdés legújabb jelenségeinek ismertetése Zsoldos Benőtől, a kormány három új tagjának arcképe, aktualitásokra vonatkozó képek, három hangulatos tavaszi kép s a rendes heti rovatok: Irodalom és művészet, Közintézetek s egyletek, Sakkjáték, Kép­talány, Egyveleg stb. A „Vasárnapi Újság" előfize tési ára negyedévre négy korona, a „ Világkróuiká"­val együtt négy korona 80 fillér. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, IV. ker., Egyetem-utca 4. szám). Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap" a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fillér. — „Nópmívelós". E cim alatt új pedagógiai havi folyóirat indult meg Bárczy István és Weszely Ödön szerkesztésében. Az első füzet, mint kettős szám, 11 iven jelent meg s valóságos kötet, telve a legértékesebb tartalommal. E gazdag tartalomról lehe­tetlen röviden képet adni. Kiváló tudósok (Fináczy Ernő, Kármáu Mór, Riedl Frigyes), jeles irók (Gárdonyi Géza, Ambrus Zoltán, Benedek Elek) s a szakemberek egész sora (Te^ki Sándor gróf, Náray Szabó Sándor, Kriesch Aladár, Hajós Lajos dr,, Nagy László, Sztojanovits Jenő, Guttenberg stb.) irt cikket. A cikkek mellett különösen értékessé teszi a folyóiratot a sok rovat, melyben a szerzők minden külföldi és hazai pedagógiai eseményről és kérdésről alaposan és szakszerűen tájékoztatják az olvasót. A folyóirat felöleli a kisdedóvás!, népiskolát, polgári iskolát, továbbkébző iskolákat, a tanítóképzést és felnőtt nép művelését. A Franklin-Társulat a külső kiállításról is fényesen gondoskodott. Előfizetési ára e gazdag tartalomhoz és művészi kiállításhoz képest mérsékelt. Félévra 10 korona, pedagógusoknak és jegyzőknek 8 korona. — A Pesti Hil'lap még március hó végén megkezdi Lux Terka kedvelt Írónőnk Amire szület­tünk cimű regényének közlését, úgy hogy a jövő évnegyedben párhuzamosan hoz a lap egy eredeti és egy fordított regényt. A Pesti Hírlap tartalmassága ezzel is fokozódik, pedig tudvalevő, hogy különben is ez a leggazdagabb tartalmú napilap. Ugyancsak a jövő évnegyedben Tóth Béla, Gárdonyi Géza, Eötvös Károly, Szomaházy István, Lux Terka, Szabóné Nogáll Janka, Heltai Jenő, Kazár Emil s a lap jeles írói gárdája rendszeresen elbeszéléseket, tárcákat és karcolatokat fog írni, hetenkint és havonkint többször is. A Pesti Hirlap politikai iránya változatlan, radikális ellenzéki és minden irányban független. A Pesti Hirlap előfizetői kedvezményes áron rendelhetik meg a Divatszalon cimű kitűnő divatlapot. Megren­delések, mutatványszámok iránti kérelmek, előfizetési pénzek a kiadóhivatalhoz intézendők : Budapest, V., Váci-körút 78. A Pesti Hirlap ára április hóra 2 korona 40 fillér ; ápr.—május hóra 4 kor. 80 fillér, ápr. — juniusi negyedévre 7 korona ; a Divat-Szalonal együtt negyedévre 9 korona. x T. olvasóinknak becses figyelmébe ajánljuk hazánk egyik legnagyobb és legtekintélyesebb kereskedelmi cégének a Brázay Kálmán cégnek hirdetéseit. — Köztudomásu, hogy a Brázay sós­borszesz-szappan egészségi és kozmetikai szem­pontból felülmúlhatatlan, a Brázay-féle Kölni-viz jobb minden más kölni viz néven ismert pipere­cikknél, a Brázay sósborszesz pedig egész Európá­ban elismert nélkülözhetetlen háziszer. x „Sirolill-Iloehe" a creosot-gyógykezelésnek teljesen új utat nyitott, mivel ugyan maga is creosot­preparatum, de teljesen méregmentes és kellemes izü. Tüdő- és gégetuberculosusnál tehát legjobban ajánl­ható. Az orvosok egybehangzóan nyilatkoznak annak kiváló jó hatásáról ezen súlyos betegségek ellen. „Sirolin-Roche" minden gyógyszertárban kapható. Közgazdaság. Első Leánykiházasítási Egylet m. sz. Ezen inté­zet március hó 17-én tartotta 43. rendes közgyűlését szá­mos szövetkezeti tag részvéte mellett. A közgyűlést az intézet agg elnöke, Schwarz Ármin nyitotta meg, mire dr. Wittmann Mór alelnök vette át a közgyűlés további vezetését. Az előterjesztett mérleg és évi jelelentés, mely az 1905. évi kezelés hü és tiszta képét nyújtja, igazolja azt, hogy ezen üzleti év is az általános pangás dacára ked­vező volt, ami a következő számadatokból kitűnik: Biztosított tőkék és egyéb alapszabályszerü esedé­kességek címén 921.339-64 K fizettetett ki. A díjtartalék 1,205.005-57 koronával 11,366.373-50 koronára, a jutalék felemelési alap 36.367-52 koronával 514.317-38 koronára és a külön tartalék a 200.000 korona biztosítási alappal együtt, szintén 36.367-52 koronával 496*203 kor. 18 fillérre emelkedett. Tetemes leírások és az árfolyamkülömbözeti tar­taléknak 65.000 koronával való csorbítatlan meghagyása mellett, kezelési feleslegnek 72.735-04 korona maradt fenn, mely alapszabályszerűleg a fent említett két tartalékhoz csatoltatott. Új biztosítások szerezménye 14,760.800 kor. volt, ebből elfogadtatott 12,366.500 kor., elutasíttatott azonban 1,394.300 kor., a biztosítási állomány az év végével pedig 54,112.280 koronára rúgott. Díjbevétel az előző évvel szemben 266.836-70 koro­nával több, vagyis 2,758.799-52 kor., kamat és házbér­jövedelem 39.070-44 koronával több, vagyis 514.439-17 kor. volt. A hivatalnoki nyugdijalap 29.481-53 kor. emelkedést mutat és az év végével 193.014-81 koronával rendelkezett. Az igazgatóság indítványára a közgyűlés a hivatal­noki kar hü és buzgó szolgálatainak elismeréseül 6000 koronát szavaz meg a nyugdij-alap javára. A mérleg végösszege, mely 1,276.546-20 kor. emel­kedést tüntet fel, 12,796.010-40 kor. és fedezetét leli ma­gyar állampapírokban, elsőrendű záloglevelekben, 3 négy­emeletes bérpalotában, takarékbetétekben és saját köt­vényekre adott kölcsönökben. A mérleg és jelentés egyhangúlag és köszönettel tudomásul vétetett és a felmentvény megadatott. Az igazgatóság megbízatása lejárván, megejtetnek az új választások. Az igazgatóságba,választattak a követ­kező szövetkezeti tagok: Schwarz Ármin, dr. Wittmann Mór, dr. Reich József, Kohn Arnold, Herzfeld Zsigmond, Eisler József, Tsuk Sándor (régi) és dr. Szivák Imre, dr. Vázsonyi Vilmos (új). A felügyelő-bizottságba újból meg­választattak : dr. Alexander Bernát, dr. Simonyi Zsigmond, Héger József, Seifensieder József, Wertheimer Albert és dr. Bácskai Álbert. A választmányba 36 tag választattatott, részben a régi és részben új tagok. A jegyzőkönyv hite­lesítésére kiküldettek Havas Mór és Guttmann Izidor urak. — Havas Mór tag úr indítványára az igazgatóság­nak, különösen pedig Schwarz Ármin elnöknek, dr. Witt­mann Mór alelnöknek és Kohn Arnold vezérigazgatónak jegyzőkönyvi köszönetet és elismerést szavaztak. A közgyűlés berekesztése után az igazgatóság ala­kuló ülést tartott, melyen elnöknek Schwarz Ármin, al­elnöknek pedig dr. Wittmann Mór és dr. Szivák Imre választattak. A SCOTT-féle eljárás szerint a csukamájolaj emulgálása által készül a világhírű SCOTT-féle EMULSIÓ. A csukamájolaj régen kipróbált és gyógyító ereje valóban csak a SCOTT-féle EMULSIÓ-ban jut teljesen érvényre, mivel ezen formában a csukamájolajat mindenki szívesen veszi be. Által a az egész szervezet sokkal eró'sebb lesz és betegségek eseteiben a szervezet ellentálló képességét sokkal jobban növeli, mint a közönséges csukamáj­olaj. A SCOTT-féle EMULSIÓ jó izü és határozot­tan könnyen emészthető. A SCOTT-féle EMULSIÓ a legfinomabb norvégiai gyógycsukamájolajból készül mész és nátron hypophosphitok hozzáadásával. A SCOTT-féle EMULSIÓ valódiságának jele a „hátán nagy csukahalat vivő halász" védjegy. Kapliató minden gyógyszertárban. f Ezen lapra való hivatkozással és 75 fill. levél­bélyeg beküldése ellenében minta-üveggel bérmentve szolgál: Dr. BUDAI EMIL „Városi gyógyszertára" BUDAPEST, IV., Váci-utca 34/50. Egy eredeti üveg ára 3 kor. 50 fii 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom