Pápai Hirlap – II. évfolyam – 1905.

1905-01-14 / 2. szám

w II. évfolyam. 2. szám. Pápa, 1905 január 14. PAPAI MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Jókai Mór utca 856. sz. Előfizetési árak: Egész évre 12, félévre 6, negyedévre 3 K. Egyes szára ára 24 fillér. Laptulajdonos ós felelős szerkesztő: DK. KŐRÖS ENDRE. Előfizetések és hirdetések felvétetnek Kis Tivadar, KohnMőr fiai és Wajdits Károly urak üzletében, valamint a kiadóhivatalban. A városok érdeke. Abban a. nagy zajban, melyet a ma­gasra szökkent politikai szenvedélyek tá­masztottak, szinte nyomtalanul látszik meg­szűnni az a mozgalom, melyet Győr városa immár nem tudjuk hányadszor indított meg az iránt, hogy a városok terheinek egy része — és pedig a legjelentékenyebb: a közigazgatási személyzet fizetése — vétes­sék le a városokról, illetve kapjanak erre a városok éppúgy, mint a vármegyék, az államtól segítséget. Pedig ha van mozgalomnak jogosult­sága, úgy ennek vau, s ha van kérdés, melyet a mostani választások alkalmával a jelölteknek szívükre kell kötni s köve­telni tőlük, hogy egy okos város-fejlesztő politika szolgálatába is ajánlják föl erejü­ket : úgy ez a kérdés kétségkívül ilyen. Lacink nem pofikat Ir.p, y távol álí tőlünk az országos politika nagy kérdéseit érinteui akarni, de mint városunk érdekei­nek hü őre, kötelességet mulasztanánk, ha föl nem említenők azt, amit országunk jövő felvirágzása érdekében föltétlenül szükséges­nek tartunk: a városok igényeinek minden pártpolitikán felülálló figyelembevételét. Joggal mondhatjuk, hogy törvényho­zásunk eddig a városokat a lehető legmos­tohább elbánásban részesítette, egynek: a fővárosnak, kivételével. Míg erre ráhalma­zott mindent, a'ddig a vidéki városokat en­gedte küzködni s céltudatos erősítésük he­lyett engedte nyögni a legkülönbözőbb ter­hek alatt. / Elénk emlékezetünkben van még, hogy mikor a sör-, cukor- és szeszfogyasztási adók beszedésében változás állott be, a pénzügyminiszter kilátásba helyezte a váro­sok e címén megszűnt jövedelmének kár­pótlását. S miben állott ez a kárpótlás? Abban, hogy megengedték, hogy a városok a húsra és borra külön adót vethessenek ki, tehát saját lakosaikat ezeknél a cikkek­nél az elég súlyos fogyasztási adók egy­negyedrészével ujabban megterhelhessék. S élénk emlékezetünkben van az is, hogy másfél évvel ezelőtt kilátásba volt helyezve, hogy a városok saját szükségle­teik fedezésére megkapják a bor és hús fogyasztási adót minden bér nélkül s mi történt? drágábban kellett ujabb 3 évre bérbevennünk ez adók kezelési jógát, mint amennyiért eddig birt.uk. Maga a kormány belátta s Ígérte, hogy az 1899 : VI. törvénycikket csak kisegítőkép 3 évre szabad alkalmazni, s mégis 901-ben további 3 évre hosszabbította meg s épen így hosszabbította meg a mult évben, úgy hogy a városok jogosnak elis­mert érdeke lett is mellőzve lett. De nem soroljuk fel azt a számtalan többé-kevésbé súlyos és bántó intézkedést, mellyel a városok önkormányzati joga s fejlődése megbénítva van, ismeretesek ezek olvasóink előtt, s csak azért mutatunk rá a legkiáltóbbakra, hogy igazoljuk álláspontun­kat, mellyel egy oko; városi politika inau­gurálását s ürge-íj üli. r Az ami »|r érdekében szór­ványosan történt, nem elégíthet ki senkit. Egy-egy kaszárnya, tanintézet vagy gyár rendesen akkora hozzájárulást követelt a városoktól, hogy vannak városok, melyek az ily irányú városfejlesztésnek lettek kol­duski. Itt csak általános, az Összes váro­sokra kiterjedő céltudatos városi politikával lehet segíteni, s három évtized mostoha elbánását csak ezzel lehet jóvátenni. * Mert ne feledjük, hogy a városi lakos­ság nemcsak a közadók terén van arány­talanul nagyobb mértékben sújtva a falusi­nál, hanem a városi lakosság vállain nyug­szik az a teher is, melyet a falusi lakos­ság alig ismer: a kulturális, emberbaráti s egyéb áldozatot igénylő egyesületek és intéz­mények fenntartásának terhe. Megérdemli tehát, hogy azok a közszolgáltatási a terhek, melyek jelenlegi nagyságukban az ipar és kereskedelem fejlesztését megbénítják, sőt sokszor lehetetlenné teszik, csökkentessenek, s az egészséges városi élet fejlődésének alapjai megadassanak. Ez a pártpolitikán felülemelkedő állás­pont legyen a városunkban küzdő politikai pártoknak is különbség nélkül figyelmükbe ajánlva. © Báró Bánffy Dezső Pápán. 1905. január 13. Azóta hogy — immár több mint egy évtized ó:a — a sorsnak rendelese úgy hozta magával, hogy újsághasábokat kell tollúmnak rónia, talán még sohasem érezte magát ez a toll oly gyöngének, mint ma, midőn beszámolnom kell arról a feledhetet­len szép napról, amelynek tegnap Pápa városa részesévé lett s melyek fényességé­ről mé^ unokáiknak is dicsekedve fognak beszélni azok a boldog halandók, kiknek meg fog adatni közülünk, hogy unokákat ringathatnak térdükön. Mert úgy amint Pápa város őszbeborult hajú tiszteletreméltó aggastyánai elmondották, hogy ehhez ha­sonló ünnepi látványosságnak e város falai között még nem voltak szemtanúi, úgy bizonyára hosszú idő fog elteileni, míg az utánunk következők ily látványnak szemlélői és részesei lesznek. De nemcsak külsőségei, a külső dísz és pompa csillogása miatt volt feledhetet­len szép nap a tegnapi. Volt ennek a teg­napi napnak belső, lényegi tártalma is, amelynek ha részletes fejtegetésébe és ala­pos méltatásába e helyütt nem bocsátko­zunk, tesszük ezt nem csupán azért, mert az ünnep politikai jellege társadalmi irányú lapunk elé bizonyos, minden időkben tisz­teletben tartandó korlátokat emel, de tesz­szük azért is, mert a néplelkesedés elemi erővel biró kitörései úgyis ép oly kitöröl­hetetlenül bevésődnek Pápa város minden lakosának emlékezetébe, mint bevésődnek azok a szép, hazafias igék, melyek az ünnep keretében ihletett ajkakról elhangzottak. Az enthuziazmus, mellyel Pápa város közön­sége a hazaszeretet igéit, a nemes, az önzet­len hazafiság tanításait, magába fogadta, biztosítéka annak, hogy ennek a mi ősi városunknak lakosságát mindenkor, minden tényében a tiszta hazaszeretet fogja vezérelni. Ez vezérelte a múltban is, de az ily természetű ünnepek, mint aminő tegnap is lefolyt, sokat tesznek az érzelmek erősíté­sére, a hazaszeretet szent tüzének szítására. Előkészületek. Amióta köztudottá vált, hogy báró Bánffy Dezső, az országos Új-párt vezére és városunk képviselőjelöltje e hó l2-én tartja városunkban programmbeszédjét, azóta az itteni Új-párt vezető­sége részéről a lakosság széles rétegeinek első sorban azonban a helybeli ifjúságnak bevonásával nagy buzgalommal folytak az előkészületek az illusztris hazafi méltó fogadtatására. Az előkészü­letek azonban minden hűhó nélkül, zajtalanul és Sirc/iiL A legkiválóbb tanárok és or­vosoktól mint hathatós szer ; tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajainál úgymint idült bronehitis, szamárhurut lábbadozóknál influenza után és különösen ajánltatik. Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a köhögést és a köpetet és megszünteti az éjjeli izzadást. — Kellemes szaga és jó ize miatt a gyermkeek is szeretik. A gyógyszertárakban üvegenldnt 4='— kor.-ért kapható. — Figyeljünk, hogy minden üveg alanti céggel legyen ellátva: F. Hoffmann-La Roche & Co. vegyészeti gyár Basel (Svájc).

Next

/
Oldalképek
Tartalom