Pápai Független Kisgazda – III. évfolyam – 1947.

1947-01-04 / 1. szám

Üzletnyitás! Érteiítem Pápa és vidéke nagyérdemű közönségét, hogy Pápán, Jókai-u. 106. sz. aíaíí fii szer-, csemege- és vegyeskeresfeedést nyitotta m , Főíörekvésem, hogy szolid árak mellett pontos és figyelmes kiszolgálást biz­tosítsak kedves vevőimnek. Tisztelettel: Vince István kereskedő, Jókai-u. 105. P 1 Beszámoló az őszt labdarugó idényről. Nehéz körülmények között, sok fáradozás és áldozatkész munka után sikerrel járt az illetékesek fárado­zása, újjászervezték a városnak sok dicsőséget szerzett, népszerű csapa­tát, a Kinizsit. Megalakult a Máv DMTE. Mindenki nagy örömmel látta, hogy mégis sikerült a megoldhatat­lannak látszó rejtvényt megfejteni, s végre jó kezekbe került a sok ne­hézséggel és belső zavarokkal küzdő .egyesület vezetése. Megindult az őszi bajnokság, s mindenki csodát várt! Sokan nem tudták reálisan megítélni a helyzetet, s ezek most a bajnok­ság őszi fordulójának befejezésekor csalódottan állnak. Azok azonban, akik tárgyilagosan mérlegelik a hely­zetet, elismerőleg bólintanak, mert látják, hogy a bajnoki táblázat 3. he­lyezése, s a sok nehéz mérkőzés hő­sies küzdelme igenis elismerést ér­demel. Vegyük figyelembe ugyanis azt,, hogy a DMTE, bárhogy is latol­gatjuk a dolgokat, mégis csak. újonc csapat. Egy újonc egyesületnek pe­dig még ebben az osztályban is di­csőség a harmadik hely! Ha . végignézzük az őszi eredmé­nyeket, újra csak arra az eredményre jutunk, hogy a csapat szereplése dí­jattuár 2—5. CsitSrt.—vasfiraap. Pápán először! Az amerikai filmgyártás csodája január 6—7-ig. Hétfő—kedd. Hétfőn 3 előadás! Két lány az uccán Főszereplők: Tasnády Fekete Maria, Bordy Bella, Csoríos-Ajtay-Földényí Jan. 9—12. C«fitftrt5ktől-va«Arnapig elősaíör! Az ördög konyhája Amerll&arf $ppri2!lm. Figyelem ! . Új előadás kezdetek: hétköznap : lfc 5—Vs 7 , vasár- és ünaeptsap ty« 4S —Vz §., és 1j i 7 órakor, jegyelővétel délelőtt 11-től 1 ór*ig. cséretet érdemel, igaz, hogy voltak időszakok, amikor kellemetlen • meg­lepetést szereztek a szurkolótábor­nak, más alkalommal azonban olyan esetben is helyt álltak, amikor pedig a legvérmesebb szurkolók se remél­tek sikert A A védelem majdnem az egész idényben tartatékósan s-'erepe't, s ck okozták a csapat hullámzó forma­változásait A fedezetsor a csapat legjobb ré­sze. Minden mérkőzésen nagy mun­kát végzett a három half' s a táma­dások. előkészítésén és a védekezé­sen kívül arra is jutott erejükből, hogy a csatárok gó'képte-enréréi 'el­lensúlyozzák. Csernyák góljai bizony kisegítették párszor a csatársort. A támadósorban öt nagyszerű, fia­tal játékost ta'á'u k a'iknek az össz­munkájuk és a kapuralövés terén ke l javulniok, s nem lesz hiba a tavasz ­szál a Máv DMTE ötösfogatával. (Következő számunkban a Máv DMTE játékosok egyéni teljesítmé­nyét méltatjuk.) ml. amBmesamaamaam mnrrnmr i m m l UB ii i iTrrTTrn mwn Hirdetmény. Korcsma=bérbeadás. Az. adászíeveli közbirtokosság bérbe adja 3 évre nyilvános árveré­sen A magyar belügyminiszter úr Egerben, Nyíregyházán, Szombathe­lyen, Kaposvárott és Budapesten rö­vidített községi közigazgatási tanfo­lyamokat rendez. A tanfolyam 1947. évi február hó 3-án kezdődik, tartama 3 hónap. A tanfolyamra jelentkezhet­nek azok, akik a középiskola 8 osz­tályát sikeresen elvégezték, vagy akik a 200.080/1946. B. M. számú ren­delet alapján szervezett alkalmas­sági vizsgát« sikerrel létették. Jelent­kezhetnek, akik az 1900. XX. tc. 1. §~ában megkívánt 1 évi jegyzői iro­dai gyakorlattal rendelkeznek, kivé­telképpen felvehető a tanfolyamra az is, aki az egy évi gyakorlattal nem rendelkezik. A tanfolyamra jelent­kezők az erkölcsi, testi és szel­lemi alkalmatosságot igazolni köte­lesek. A már közszolgálatban álló mű­ködő személyeknek kérelmüket szol­gálati úton kell felterjeszteni és pe­dig hivatalfőnökük útján úgy, hogy a kérelmek a hivatalfőnök és főispán javaslatával 1947. évi január hó 10-éig a belügyminiszter úrhoz fel­terj eszthetők legyen ek. A közszolgálatban nem álló sze­mélyeknek kérelmüket ugyancsak 1947. évi január hó 10-éig kell köz­vetlenül a belügyminiszter úrhoz be­nyujtaniok. A kérelemhez csatolni kell az is­kolai bizonyítványt, az alkalmassági bizonyítvány számát, az irodai gya­korlatról szóló igazolást, a helyi nemzeti bizottság igazolását a poli­tikai megbízhatóságról és az egész­ségi állapotot megállapító hatósági orvosi bizonyítványt. A tanfolyam hallgatói beiratási díjat és tandíjat nem fizetnek, ellátási díj hozzájáru­lás címen napi 1.32 forint fizetendő. A pályázatra vonatkozó feltételek tü­zetesebben a polgármesteri hivatal­ban betekinthetők. Pápa, 1946 december 28. Kerekes János s. k ^ polgármester. községi korcsmáját, hentes- és mészárosüzlettel, mellék­helyiségekkel együtt f. hó 12-én dél­után 1 órakor. A helyiség elfoglal­ható január 15-én, — Feltételek megtudhatók a közbirtokosságnál i Adásztevelen. Pápa m. város polgármesterétől­8404-1Ö46™ Másolat, A Magyar Földmívelésügyi Mi­nisztérium 68.703/1946. II. 1. sz. rendeletével az ország tenyész- és igavonóállat vásárlásának és száll í­: tásának a háborús események követ­keztében átmenetileg s ükséges'sé vált : szabályozása tárgyában a Közellátás­ügyi Miniszter úrral egyetértő'eg ki­adott 1 22.908/1945. II. 1. számú ren­deletét, valamint ezzel kapcsolatosan kiadott valamennyi rendelkezését azonnali érvényességgel hatályon kí­vül helyezte és a szóbanlevő jószá­gok engedélyhez kötött vásárlásának ; és szállításának rendszerét megszün­tette. Budapest, 1946 november hó 13-án. Dobi Isüán sk. egy darab éves Eladó ház­Pápán, a belvárosban. Érdeklődni lehet Kossuth Laios­utca 15. szám alatt, az üzletben. fekete kan. Érdeklődni lehet a kiadóban. társulnék i!l. társbérlőt keresek. ., Érdeklődni lehet a kiadóban. Bakonyjákón | a szikvizgyár, földekkel együtt í ezer forint óvadék mellett, haszon­! bérbe azonnal kiadó. — Érdeklődni lehet Tapolcafőn. Főszeg-u. 12 a sz. u na, Cím a kiadóhivatalban. I I B Háiüíiyilatkozai. Mindazoknak, akik felejthe­tetlen jó férjem elhunytával rész­P vétükkel enyhítették fájdalma­mat, illetve temetésén megjelen­tek, ezúton mondok hálás köszö­netet. Özv. Zsámboki Lsiosné. Állami mnUnm kmmt ÍSMS dec. 27— 1947 jan. 1-ig. * Születtek: Bodor László magánmérnök éc Kiss Ida leánya: Zsnzsánna Piroska, év. —• Szakács Kálmán máv. vonattá sérő és Ovabronka ff éh fia: Kál­mán, ev. — Szabó László napszámcs és Németh Klára fia: halvaszületett. — Horváth Rozália háztartásbeli fia: Lajos. rk. — Fribert Mihály szÖvő­gyári tűzoltó és Varga Margit leá­nya: Ilona, rk. — Polinák Dezső vasgyári motorszerelő és Knapp Mária fia: Dezső Imre, rk. — Ba­ranyay József állami egdőmérnök Csány Valéria leánya: Ildikó Erika, eV. — Balogh Károly máv. pálya­munkás és Becker Margit fia: László rk. Házasságot kötöttek ; Száki István textilkereskedősegé l r rk. cs Papp Rozália női szabó, rk'. — Varga László szövőgyári mun­kás; ref. és Tarr Matild Mária női' szabósegéd, rk. — Pribék Károly földmí e-ő, rk. és Sziir Anna, rk. ­Horváth Károly szövőgyári munkás, rk. és Sági Erzsébet szövő gyári munkásnő, rk. — Illés Sándor föld­mívelő, ref. és Saraodai Mária, rk­— Ödor Gyula fonógyári munkás, ev. és Kovárczik Éva fonógyári mun­kásnő, rk. — Hanniker Géza Pál oki. gazda, rk. és Óvádi Ilona, ev. — Kapitár Kálmán városi villanyszerelő­segéd, rk. és Hülber Mária, rk. — Dr. Dolinay Endre Mihály ht. had­bíró főhadnagy, g_ kat. és Hajdú* Éva Róza egyetemi hallgató, rk. Meghaltak: Nagy Kálmán földmívelő, rk., 46 éves, szívizomelfajulás. — Mik­lós Károly szövőgyári munkás, ref., 58 éves, májrák. — Zsámboki La­jos nyug. máv. főkalauz, rk., 66 éves, zsugorvese. — Orbán Károly szabó, rk., 58 éves, epehólyagrák. — Mezei József asztalossegéd, rk., 35 éves, tüdőgümőkór. — Tompa Mihály nyug. év. lelkész, 76 éves, végbélrák. — Varga Károly kőmíves­segéd, rk., 54 éves, szívhüdés. — Özv. Balla Kálmánné Nóvák Amália, rk., 64 éves, agyérelmeszesedés. sa•aKSBHaaaBSSB tgBmmszsz&B&ssmmBmaasgs Laptulajdonos: FÜGGETLEN KISGAZDA, FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI PÁRT Felelős szerkesztő: SZALAY KÁROLY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pápa, Széchenyi-tér 5.—TELEFON: i 3— 14. m Kiadásért felel: SZALAY KÁROLY Nyomatott a Főiskolai Könyvnyomdában Pápa, Petőfi-utca 13. — Telefon: 12—82 Felelős vezető: Mirocz Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom