Református nőnevelő intézet, Pápa, 1909

I. Az iskolai év története

— 19 — g) Iskolalátogatások. Mindjárt a tanév elején látogatásával szerencséltette intéze­tünket egyházkerületünk kormányzója dr. Antal Gábor püspök űr, ki ez alkalommal főleg az internátusi élet iránt érdeklődött. Az intézetünket fenntartó egyházkerület nevében dr. Antal Gábor püspök, Czike Lajos főiskolai gondnok, Németh István egyházker. főjegyző és Dózsa József főiskolai segédgondnok urak november 18—20-ik napjain végeztek hivatalos látogatásokat úgy a polgári­ban, mint a tanítónőképzőben. Az állami felügyeletet a polgáriban Papp Sándor kir. tanfelügyelő és Györy Vilmos miniszteri iskola­látogató urak, a tanítónőképzőben Papp Sándor kir. tanfelügyelő úr gyakorolták. Az összes hivatalos látogatók tapasztalataik felett teljes megelégedésüket nyilvánították. Az intézet felszerelésének és gyűjteményeinek megvizsgálása céljából április hó 21-én a kultusz­kormány megbízásából látogatást tett intézetünkben dr. Bozóky Endre úr, a közoktatási tanács titkára. A legkisebb részletekre kiter­jedő vizsgálata befejeztével intézetünk egész berendezéséről, felszere­léséről s gyűjteményeiről, köztük főleg a modernül felszerelt gazdag fizikai múzeumról a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott. h) Iskolai ünnepek. Első iskolai ünnepélyünket az aradi vértanuk emlékezetére október 6-án tartottuk a következő műsorral: 1. Himnusz. Énekel­ték a t.-képzőint. növendékei. 2. Ábrányi: Október 6. Szavalta Szutter Mariska II. é. tk. n. 3. Lavotta: Szigetvárostroma. Zongo­rán : Krausz Adrienne II. é. tk. n., harmoniumon : Czukrász Margit IV. é. tk. n. 4. Emlékezés okt. 6-ról. Felolvasta Nussbaum Szabin IV. é. tk. n. 5. Magyar dalok. Énekelték a polg. isk. növendékei. 6. Váradi: Tizenhárom. Szavalta Ehrengruber Gizella IV. é. tk. n. 7. Magyar dalok. Énekelték Csép Vilma és Czukrász Margit IV. é. tanítónőképző-intézeti növendékek. Ünneppel ültük meg október 31-ét, a reformáció emléknapját. Az ünnep műsora a következő volt: 1. „Mindenkoron áldom" . .. Énekelték a tképző-intézeti növendékek. 2. Tompa: A gályarab fohásza. Szavalta Labancz Ida II. é. tk. n. 3. „Istenem". Énekelték a tképzőint. növ. 4. A reformáció emlékünnepén. Irta és felolvasta Vida Rózsi IV. é. tk. n. 5. Szózat. Bakodytól. Zongorázta Czukrász Margit IV. é. tk. n. 6. Magyar gályarabok éneke. Énekelte a III. 2*

Next

/
Oldalképek
Tartalom