Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiúiskolája, Pápa, 1926

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen! A polgári iskolákra korszakot alkotó változást fog hozni az a törvény, amelyet 1927. március hó 8-án és 9-én tárgyalt a kép­viselőház. A törvényjavaslat előadója jellemezte a polgáti iskola feladatait, amelyeket mi mindig hirdettünk, hogy a műveltségre nemcsak a nemzet felsőbb társadalmi rétegeinek, hanem a dolgozó polgárság tömegeinek is szüksége van. A polgári iskolai műveltség képesíti az iparost, hogy ipari termelvényei Ízlésesebb, minőségileg különb, értékesebb legyen, mint egy műveletlenebb munkás kezé­ből kikerülő ipari termék, a polgári iskolát végzett kereskedő látó­köre kiszélesedik és könnyebben megteremti üzleti összeköttetéseit, modora csiszoltabb lesz, és üzleti könyveinek, levelezéseinek le­bonyolításánál nem szorul idegen segítségre, de a gazda ifjúnak egész lényén is meg fog látszani a négy osztály csiszoló, nevelő hatása, ha speciális mezőgazdasági szakiskolát nem is végez, mert több fogékonysága lesz a mezőgazdaság módszerei iránt, gazdál­kodása belterjesebb lesz, körültekintőbb, számítóbb lesz, mint műveletlenebb társa. A polgári iskola tehát minden társadalmi osztályra és foglalkozási ágra vonatkozólag az élet iskolája, értel­mes polgárok tömegével akarja megajándékozni az országot. Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszterünk is a polgári iskolával elérendő, a jövő fejlődést előkészítő terveit fejtegette, szavaiban kegyelettel emlékezett meg Csengery Antalról, a polgári iskola megalkotójáról azzal, hogy az, amit Csengery a 60-as és 70-es években erről az iskolatípusról mondott, az életben tökéletesen bevált. A legszebb elismerés jutott osztályrészül Dulo- vits Árpád miniszteri tanácsosnak, aki — a miniszter szavai sze­rint — valóban nagy odaadással látta el az iskolaszervezés és iskolaépítés nagy munkáját és akinek támogatása nélkül ezt a nagy ügykört sikerrel nem is tudta volna intézni. Az uj törvény szerint a polgári iskola most már véglegesen négy osztályú lesz, miután belőle fejlődött ki a felső kereskedelmi és felső gazdasági iskola, amelyek mint külön iskolák tovább fej­lődnek. De a polgári iskola életereje a nép művelődésre törekvő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom