Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiúiskolája, Pápa, 1922

3 Az országos rajztanáregylet 1922. december 28-án tartotta városunkban vándorgyűlését, mely alkalomból a pápai ref. főgim­náziumban a helybeli és környékünkben közép és polgáriskolák rajzkiállitást rendeztek. Ami iskolánk rajzait Kirchmayer kollegánk rendezte és állította ki nagy szeretettel és hozzáértéssel. A tervszerű haladást és szakszerűséget a kiküldött bíráló bizottság elismerésé­vel tüntette ki és Franz Károly IV. osztályú tanulót 500 koronás díjjal, Filibér Sándor IV. oszt. tanulót dicsérettel jutalmazta. Az iskolai év végén rajzkiállitást rendeztünk iskolánkban, melyet nagyszámú közönség tekintett meg. November 21-én megtartottuk a szokásos Koréin Jenő em­lékünnepélyt. Január 14-én Petőfi ünnepélyt tartottunk, melyen Pollák Lajos tanár méltatta a nagy költő életét és műveit. Március 19—23. napjain Faragó János főigazgató ur az ál­talános tanulmányi eredmény megfigyelésére megjelent valámennyi tanár előadásáp, meghallgatta a tanításokat, átnézte gondos lelki­ismeretességgel az írásbeli dolgozatokat és a tanári értekezleten kifejtette gazdag tapasztalatokon alapuló, tanulságos megjegyzéseit, amelyek iskolánk iránti jóindulatáról tettek bizonyságot. Dr. Steiner József és Fischer Gyula urak, az iskolaszék volt elnökei is többször ellátogattak iskolánkba, hogy tanujelét adják az iskola iránt érzett szeretetüknek. funius 3-án tartották az 1912—13. évben végzett IV. osztályú tanulóink 10 éves találkozójukat. A halál gazdag aiatást tartott közöttük is, kiragadván közülök négyet a világháború téréin, név- szerint Bődéi Aladárt, Fellner Jenőt, Háry Imrét és Lukács Gyulát. A 31 tanuló közül 19 jelent meg, hogy a baráti kötelékeket fel­újítsák és szorosabbra fűzzék és öt év múlva újabb, találkozásra kötelezzék magukat. Miután elhunyt, volt tanáraik sírjánál lerótták a kegyelet- adóját, este társasvacsorával fejezték be a sikerült találkozót. Faragó karlársunk május havában óriási selyemhernyóte.iyész- tésre vállalkozott, melyben a tanulók seiege segédkezett. A tanul­ságos, de fárasztó munka bizonyára meghozza jutalmát, melyből az iskola felszerelése fog tekintélyesen gyarapodni. Május 3-án az igazgató, Láng, Pollák és Zala tanárok veze­tésével egész napos tanulmányi kirándulást rendeztünk Szombat­helyre, melyen 55 tanuló vett részt. Megtekintettük a Mayer-gyufa- gyár üzemét, a Doctor Móric-féle pamutszövőgyárat, a csont- és szarugyárat, a vármegyei múzeumot, délután a zsinór- és paszo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom