Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiúiskolája, Pápa, 1921

8lau Jtenrik jubileuma. A tanítvány szeretete és ragaszkodása adja a tollat kezembe, hogy Értesítőnk vezetőhelyén beszámolót adjak szeretett volt tanító- mesterem s iskolánk jelenlegi igazgatójának működése negyed- százados évfordulója alkalmával rendezett jubileumunkról. Külön­féle gátló körülmények, a forradalmi zavaros viszonyok miatt ugyan két évvel eltolódott a jubileumi 25 esztendő, de ez a körülmény csak hatványozta annak meleg, bensőséges tartalmát. Amidőn örök­ifjú mesterünk a mindenfelől egybesereglett növendékek között meg­jelent, szinte el sem akartuk hinni, hogy immár 27 év óta járja a tanítói pálya rögös és küzdelmekkel teli útját, úgy tűnt fel előttünk, mintha csak két éve lenne munkása a magyar kultúrának s a 25 esztendő . . . majd csak ezután következik. Midőn néhányan, a volt növendékek, magunk között megpen­dítettük az ünnepeltetés eszméjét, eleinte egy kis intim összejöve­telre gondoltunk, miután sajnos az akkori viszonyokat nem talál­tuk alkalmasnak arra, hogy nagyszabású, nyilvános ünnepséget rendezzünk. Tervünket még így is a legnagyobb titokban kellett tartanunk, mert tudtuk, hogy annak leghatározottabb ellenzője ép az ünnepelt lesz. „A kisded makk azonban merész sudárba szök- kenft’^s igy történt, hogy mire a készülő jubileumról tudomást szerzett a tanítványok és tisztelőknek a világ mind a négy táján tartózkodó serege, szinte megostromoltak bennünket azon kérésükkel, hogy igenis a nagy napot ünneppé kell avatni, ünnepévé a ma­gyar-zsidó tanügynek, mely Blau Henriknek oly nagyon sokat kö­szönhet s ezért nagyszabású, nyilvános jubileum keretében hajtsuk meg zászlónkat azon férfiú előtt, ki működésének hosszú ideje alatt mindenkor a kiváló pedagógus, a tanítványait gyermekként szerető atya és a megingathatatlan jellemszilárdság mintaképét mutatta. Mert Blau Henrik ama ritka, ideális, kiváló tehetségű férfiak közé tartozik, ki nem elégszik meg azzal, amit a rendeletek szigorú paragrafusai előírnak, hanem tudásának gazdag kincseit pazar kézzel

Next

/
Oldalképek
Tartalom