Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiúiskolája, Pápa, 1920

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. A békésebb viszonyukkal egj'iitt jár az iskolai rend. a tanítás nyugalma Országszerte a megszokott időben megnyílnak a különböző iskolák, hogy pótolhassák a mutatkozó nagy hiányo­kat és hogy a még mindig fenyegető szénszünet ellenére feldol­gozhassák a tanítás anyagát. A mi iskolánk, mely immár 22 év óta áll fenn, szintén ezen hatások alatt állott. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendeletére a beiratásokat augusztus 27-, 29., 30. napjain tartottuk és szep­tember 1-én az iskolaév ünnepélyes megnyitása után azonnal megkezdtük a tanítást, melyet a december 18-tól január 18-ig meghosszabbított téli szünettől eltekintve, zavartalanul folytat­tunk az iskolaév végéig. Rendes tanulóul beiratkozott az óv elején 112, évközben 1, összesen 113 tanuló, kimaradt 9, évvégén maradt 104 tanuló A beiratást megelőzőleg tartottuk a javító-, felvételi- és tantervkülönbözeti-vizsgálatokat. A polgári fiúiskolák részére kiadott uj miniszteri tanterv az idén már a harmadik osztályban is érvénybe lépett. Az iskolaév elején Salamon Teréz menekült és hozzánk beosztott nagyképzettségü kartársunkat a vallás- és közoktatás- ügyi minisztérium a miskolezi izr. polgári leányiskolához osz­totta be. Helyébe szeptember 16-án Pollák Lajost, a háborúban megrokkant tart. honvédhadnagyot, a soproni állami polgári iskolához beosztott hetyettes tanárt osztotta be a minisztérium. Pollák Lajos kartársunk, akit évközben állami polgári iskolai rendes tanárrá neveztek ki, beosztása után állását azonnal elfog­lalta és szorgalommal es lelkesedéssel töltötte be hivatását. Az egészségtan tanítására dr. Weltnei Sándor városi orvost, aki a világháborúba vonulása előtt ezeu tárgyat nagy sikerrel már tauitotta iskolánkban, újból sikerült megnyernünk és ezzel ismét szakemberre bízhattuk az egészségtan tanítását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom