Izr. Aut. Orth. Hitközség Polgári Fiúiskolája, Pápa, 1918-1919

3 12-ig, amidőn az iskola tanulóit osztályvizsgálat és a régi formák mellőzésével haza kellett bocsátanunk. A tanári testületben is nagyobb változás történt. Az iskola- fenntartó hitközség a rendszeresített IV. tanári állásra Láng Károly nyelv- és történettudományi szakra képesített tanárt, iskolánk volt tanítványát, választotta meg, aki állását szeptember 1-én foglalta el. Május 12 én Filipi Józsa Újbányáról menekült matematika és ter­mészettudományi szakra képesített tanárnőt osztották be hozzánk. Mindkét kartársban buzgó és lelkes tanárt nyert az intézet. Marton lg. L. hitoktatónk, aki 20 éven át nagy odaadással és lelkesedéssel töltötte be hivatását, hitközségi titkárrá választatván meg, február elején állásáról leköszönt. Helyette az iskolaszék Buxbaum Lipót és Nussbaum József kartársakat alkalmazta, akik működésüket azonnal meg is kezdték. Azonban Nussbaum kolle­gánk nemsokára súlyosan megbetegedett és Budapesten, ahol gyógyulást keresett, junius 19-én meghalt. Hült tetemét haza hozták. Őszinte gyászunkkal kisértük örök nyugvóhelyére, hol Buxbaum kartársunk vett búcsút tőle mindnyájunk nevében. Baum Lajos talmudtanítónk is megvált január végén állásától, amelyet a változott viszonyok miatt az év végéig nem tudtunk betölteni. Az 1919. év első napjaiban megválasztott iskolaszék alakuló ülésén dr. Steiner József, iskolánk jóakarója és lelkes barátja, aki 53 éven át viselte az elnöki tisztséget, az iskolaszéki tagok és a tantestület többszörös kérelmének ellenére sem vállalta tovább az elnökséget. A tanári testület csak kötelességét teljesíti, amidőn dr. Steiner József iránti hálájának és elismerésének ad kifejezést és szívből kívánja, hogy a saját szavai szerint »közkatonának állott« harcos sokáig örülhessen az általa virágzásnak indított pápai zsidó polgári fiúiskolának. Az iskolaszék elnökévé Fischer Gyulát választották meg, aki boldogult atyjától, néhai Fischer Adolf, volt hitközségi elnöktől, egykor tanítótól, örökölte az iskola iránti érdeklődését és szeretetét. Más veszteség is érte iskolánkat. Lőwenstein Adolf, volt hitközségi elnök és 40 év óta iskolaszéki tag, 1919 január 12 én, 80 éves korában történt elhalálozásával. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom