Katolikus Polgári Fiúiskola, Pápa, 1944

I. Az 1944-45«tanév története. 1. / I:-.' ' ' év kezdete.Tanéveleji vizsgálatok.-A tanévet "bevezető alakuló-érte­kezletet 1944.évi augusztus hó 31-«n,majd folytatólag szeptember hó 7~«n tartottuk meg.Ezt követően augusztus hó 31-én megtartottuk az írásbeli felvételi,-különbözeti- és magánvizsgálatokat.E vizsgálatok Írásijai szóbeli részét szeptember hó 1-én bonyo­lítottuk le.A nyilvános -és magántanulók javitóvizsgálataira szeptember hó 2-án kerül sor. 2. / Beírások. A beírásokat szeptember hó 7-én tartottuk meg.Ezen a napon felvé­telre jelentkezett 304 nyilvános-és 12 magántanuló.A tanév megszakítása előtt további 2 nyilvános tanulót vett fel az igazgató.A tanítást 7 osztályban összesen 3o6 beirt tanulóval kezdtük meg. 3»/ A tanév ne gnyitása. A tanévet szeptember hó 8-án ünnepélyes Veni Sancteval nyitottuk meg.Az iskolai megnyitó ünnepélyen az igazgató köszöntötte a tanulókat és vázolta előttük kötelességeiket.-Az osztályrendezéssel egybekötött első tanítási nap szeptember 11-én volt. 4./ A tanév megszakítása. 1944«évi október hó 16-án az iskola épületét a német megszállók kaszárnya céljaira lefoglalták.Ettől a naptól kezdve október hó 23-ig a kertvárosi állami népiskola épületében tanítottunk a délutáni órákban.A városunkat október hó 13-án ért légitámadás következtében tanulóink egybegyüjtése nagy nehézsé­gekbe ütközött.A vidéki tanulókat hazaengedtük s igy 7 induló osztály helyett csak 4 osztályban folyt az oktatói munka.Október hó 23-án a németek a kertvárosi népiskola épületét is igénybevették katonai célokra s igy otthon nélkül maradtunk.A légi-riadók és berepülésék következtében rendszertelenné váló iskolai munkát a VE!'.97oo/l944*szám rendeletével október hó 29-től megszüntette.Az 1945*évi március hó 26-án városunkat felszabadító orosz haderő az iskola épületet május hó 1-én átadta rendeltetésének s igy az 1944*évi október hó 23-án megszakított rendszeres oktatói munkát május hó 7-én újból megkezdhettük.Sajnos,tanulóink tekintélyes részének nem volt módjában a közle­kedési akadályok miatt a tavasszal folytatódó iskolai munkába bekapcsolódni.Kihurcolt leventéink az újrakezdés időpontjára még nem ±ix±xx±s*x* tértek viesze s igy össze­vont osztályokban összesen 175 tanulóval folyt a tanítás a tanév befejezéséig. 5»/ á .ártestület ' változásai^A tanév megnyitásától az iskola épületé­nek lefoglalásáig,október hó 16-ig az előző tanévi állandó tantestületi tagok mellett óraadók alkalmazása vált szükségessé.A felettes tanü&yi hatóság engedélye alapján Biró Károly heti lo órában,Kapuy Vitái heti 4*dr.Magasi Artur heti 7 és Szekeres La­jos heti 13 órában nyertek alkalmazást.-Zagyva Géza katonai szolgálatra történt be­hívása után rövid időre óraadói minőségben alkalmaztuk C ' . jós oki.középisko­lai rajztanárt.-A tanév megszakítása után iskolánkhoz nyert beosztást a VEi.részéről Párkányi J.Károly okl.középisk.raj ....... A tanítás szünetelése alatt egymás után h ívták be katonai szolgálatra Jászai József,Biró Károly,Cziráki Lajós,Párkányi J.Ká­roly és Szekeres Lajos tanártestületi tagokokat.A tanártestület állandó 'tagjai közül Andő József a tanév egész tartama alatt katonai szolgálatot teljesitett.-A taitás uj- rafelvétele alkalmával Pápa megyei város polgármesterének rendelkezése alapján,rész­ben a katonai szolgálatot teljesítő tanerők,részben a Németországba menekült tanárok pótlására két ideiglenes kisegítő tanerőt kaptunk Cságoly Anna székesfővárosi testne­velő tanár és Vargha István 1.áll.polgári iskolai c.ig^gató személyéhen.Mindketten nagy lelkesedéssel álltak a± iskola rendelkezésére és osztályrészük volt abban,hogy az iskolai mun .a a tanév végéig zavartalanul folyhatott.-Május hó 7~tői kezdődően a tanév végéig óraadóként működött iskolánknál heti 6 órában Nagy Kelemen bencés-tanár, aki lelkes segítőtársként kapcsolódott bele iskolánk munkájába.-Az iskolafenntartó az elmúlt tanévben ideiglenes állásban továbbra is alkalmazta Schleiszner János oki. középiácolai tanárt.­6./ Tanárok igazolása. Az ideiglenes nemzeti kormány elrendelte a tanügyi al­kalmazottak igazolását is.A rendelet végrehajtása során 1945*évi junius hó 23-án ke­rült sor iskolánk tanszemélyzetének igazolására.Pápa m.város I.sz.Igazoló—Bizottsága igazoltnak nyilvánította Veszély Lász.ló igi zgatót,Fehér László, Jászai József,Molnár Margit és Schleiszner János tanártesjüiéti tagokat.-özv.Horváth Istvánné Slezák Má­ria állami szóig.tételre beosztott tanárt,mivei szolgálati helyét kényszer nélkül elhagyva Németországba távozott az orosz haderő, bevonulása előtt s állomáshelyére a tanév egész tartamára nem tért vissza,állásvesztésre Ítélte.-Távollétükben nem történihetett meg Andó József és Zagyva Géza tanárok igazolása. 7»/ Tanártestületi értekezletek. A tanév megszakításáig minden előirt értekez-

Next

/
Oldalképek
Tartalom