Állami Polgári Leányiskola, Pápa, 1885

I. Adatok az iskola történetéhez. A pápai áll. segélyezett községi polgári leányis­kola a lefolyt tanévben pályafutásának tizenegyedik évét fejezte be. Az iskolaév ünnepélyes megnyitása 1885. évi szep­tember hó 9-én történt, — a tanítás kezdetét vette szeptember hó 10-én. Behatáskor jelentkezett 120 növendék, évközben elmaradt 15 növendék, s igy az év végén volt 105 növendék. A most lefolyt tanévben volt a pápai polgári le­ányiskolának logtöbb növendéke. A nagymóltóságú vallás- és közoktatási m. k. mi- nisterium rendelete folytán az „egészségtan“ mint kü­lön tantárgy vétetvén fel, a tantárgyak száma egy- gyel szaporodott; a városi iskolaszék felterjesztésére ezen tantárgy tanításával az intézet igazgatója bíza­tott meg. A magas ministerium az intézet igazgatójának kérelmére múlt évi október, november és deezember hónapokra szabadságidőt kegyeskedett engedélyezni; ez időre az iskolaszék indítványára György Etelka rendes tanitónő bízatott meg az igazgatóság vezetésével. Mint ideiglenes segédtanítónő működött s lefolyt tanév három hónapja alatt Balogh Gabriella okleve­les tanitónő. Intézetünket a lefolyt tanévben a városi iskolaszék tagjai, különösen pedig annak buzgó elnöke, tck. An­tal Gábor reform, főiskolai tanár több Ízben meglá­togatták. _______ 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom