Állami Tanítóképző Intézet, Pápa, 1909

7 d) A dohánygyárban intézetünk másodéves növendékei Illés Lajos, Zala István és Nánik Péter vezetése mellett voltak. Megtekintették a dohány különböző feldolgozá­sának módját. * Mindazoknak, akik intézetünk növendékei kirándulásának sikerét bármi módon előmozdították, e helyen is forró köszönetét mondok! Látogatások. Intézetünket a lefolyt tanévben gróf Apponyi Albert Hoitsy Pál országgy. képviselő társaságában meglátogatta. A látogatás bejelentés nélkül jött s így ő cxccllenciáját a teljes tanári testület nem várhatta és üdvözölhette. Volt miniszterünk megnézett mindent s a látottak felett teljes megelégedését fejezte ki. Örömének adott kifejezést a felett, hogy minisztersége idején több képző­intézeti igazgatót a pápai tanítóképző-intézet tanári testületéből nevezhetett ki. Szertáraink átvizsgálására a közokt. tanács dr. Bozóky Endre főreáliskolai igazgatót küldötte ki. Jelentésétől várjuk, hogy szertáraink az állam pénzügyi viszonyait tekintetbe véve ugyan, de az eddiginél nagyobb mértékben gyara­podhatnak. Intézetünk aránylag fiatal s a gyámolításra jobban rászorul, mint idősebb testvérei. A tanárok előadásait Papp Sándor kir. tanfelügyelő többször megláto­gatta. A tanárok rendesen végezték heti 1 órában a hospitálást. Az igazgató látogatásainak száma összesen 80 órát tett ki. Találkozó. Intézetünkben az első tanítóképesítő vizsgálat az 1900. évi júniusban volt. Azok, akik intézetünkben a IV. évfolyamot az 1899/1900. tanévben végezték, megígérték egymásnak, hogy 10 év múlva találkoznak. E találkozás folyó évi július hó 4-én megtörtént. A találkozásra megjelent Répay Dániel budapesti tanítóképző-intézeti tanár, intézetünknek akkori tanára s 16 volt növendék. Először gyászmisén voltak a r. kath. templomban, az elhunyt társak emlékének adóztak, majd megkoszorúzták Szoválliy Lajos igazgató sírját s megtekintették Soós Antal tanár nyugvóhelyét. Utána diszgyülés volt az állami tanítóképzőben, amelyen a régi tanárok közül megjelentek Kis József ref. esperes, Herz Dávid rajztanár, Tóth Pál tornatanár; Jankó László, Juhász Imre, Ligárt Mihály, az intézetnek jelenleg is tanárai. A volt növendékeket az intézet nevében az igazgató üdvözölte. Az egybegyűltek megtekintették az intézetet s azzal az óhajtással váltak el egymástól, hogy 10 év múlva újra visszajönnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom