Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1919

I. Fenntartó és kormányzó testület. A pápai ref. főiskola fenntartó testülete a dunántúli ref. egyházkerület, legfőbb kormányzó hatósága az egyházkerületet képviselő egyházkerületi közgyűlés, mely a főiskola fölött való felügyeletet s annak kormányzását közvetlenül a püspök, az egyházkerületi fögondnok, a főiskolai egyházi és világi gondnok, illetőleg a főiskolai igazgató-tanács, a gazdasági tanács s a főiskolai tanári kar útján gyakorolja. I. Püspök: Németh István, komáromi lelkész, Komárom. Egyházkerületi h. főgondnoki Chernel Antal, Tömörd. II. Főiskolai egyházi gondnok: Kis József, a pápai ref. egyházmegye esperese, pápai lelkész, Pápa. Főiskolai világi gondnok: Dr. Beöthy Zsolt, egyetemi tanár, a Kisfaludy-Társaság elnöke stb., Budapest. Örökös tiszteletbeli főiskolai gondnokok: Czike Lajos, kir. tanácsos, ószőnyi lelkész, tb. esperes. Ószőny, Komárom megye. Dr. Darányi Ignác, v. b. t. t. Budapest. A főiskolai igazgató-tanács tagjainak száma 26. III. Főiskolai gazdasági tanács. A főiskola mindennemű gazdasági ügyét a főiskolai gazdasági tanács intézi. A főisk. gazdasági tanács elnöke: dr. Horváth József\ ny. theol. akad. tanár, egyházker. tanácsbiró; jegyzője: dr. Baranyay Ferenc. A tagok száma 11. IV. A főiskolai tanári kart a theol. akadémiai és főgimn. tanárok alkotják. Gyűlésein Pongrácz József főisk. igazgató elnökölt, jegyzője Papp Zoltán főgimn. tanár volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom