Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1886

— 28 tus valódi tisztét emelték ki. Ott volt ugyanis a zsinaton a de­rék Rath Mátyás, ki mindjárt a legelső gyűlésen ki merte mondani a nagy többség zugó viharában, bogy „ő Magyarítottban semmi pal- ronatnsi jogot és semmi patronatus! el nem ismer A budai zsinat el­lenben a lengyel codex álláspontjára helyezkedett, a mely szerint az egyházigazgatás joga voltaképen csak a nemeseket illetőleg pal- ronusokat illeti '). Sőt egy ponton még korlátozza is a codex a pát- ronusok jogait;í), amit a budai zsinat egyátalában nem tett meg. Az egyházmegyei és egyházkerületi kétféle gyűlések (con- cistorium et conventus 8. 9- 10. 15. 16. kánonok) a lengyel synodus és consistorium mintájára lettek tervezve; a mindkét hitfelekezetüekből álló, s egyedül világi, elnökkel biró házassági törvényszék (11—14. kánon) szintén a lengyel vegyesconsisto- riutn utánzata. A tractualis vagy super1 ntendentialis ülésekben az elnök- lés joga következőleg állapíttatott meg: Református : Canon 10. Praesidium cura­tori secubari et seniori tractuali competit, ita tamen, ut in dog­maticis et ritualibus in casu paritatis suffragiorum decisi- vum votum soli seniori, in caeteris vero omnibus cura­tori competat. Canon 10. Consistorio snper- intendentiali praesidebunt supremus aut vicecurator se- cularis et superintendens, ita tamen, ut in dogmaticis v. ri­Agoslai : C««on 11. Praesidet vero tum senior, dum de ministri cujuspiam dissensu a doct­rina ecclesiae, augustana con­fessione comprehensa publica, publice proposito, aut de litur­giáé substantialibus agendum est, alias semper inspector. Canon 10. Consistorio super- intendentiali praesidebit in causis dissensum alicujus mi­nistri a doctrina publica evan- gelica augustana confessione ‘) Szeberényi i. m. 35 lap. ■-) Penes quem statutum (nobilitas) directorium continuo perseverabit (I. III. 4. §. 15.) 3) Non illi (patrono) competit jus exercendi jurisdictionem ecclesiasticam, nisi illud ipsi per singularem concessionem consistorii attributum fuerit. (II. XXII. 6. §. 1.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom