Református teológiai akadémia és gimnázium, Pápa, 1862

I. Tanárok s általuk a 2-ik félévben előadott tudományok. A) A theologiai, jogi, és bölcsészeti tanpályán. 1. Tóth Dániel, ez évi igazgató , előadta az uj szövetség -könyveibe bevezetést az I, — az egyháztörténet középkorát és keresztyén Symbolikát a II, — s a theologiai encyclopaediát, papi gondot és katechetikát a III. éves papnövendékeknek. 2. Tarczy Lajos, előadta a mértan 2-ik részét az I, — s a természettan 2-ik felét a II. éves bölcsészeknek. 3. Bocsor István, előadta a középkori történeteket az I, — ujabbkori történeteket a II. éves bölcsészeknek, — Magyarország történetének harmadik korszakát a III. éves bölcsészeknek és I, éves jogászoknak, — az európai államok Statistikájának második felét az I. II. éves jogászoknak, III. éves bölcsészeknek és I. éves theologusoknak. 4. Kerkapoly Karol, előadta folytatólag a logikát az I. éves bölcsészeknek, — a bölcsészeti erkölcs — és jogtant, társadalmi és állambölcsészetet, szépmiitant, vallásésztant és észtantörténetét a III. éves bölcsészeknek és I. éves jogászoknak, — az országtudományokat, jelesen a közgazdászat történe­tét, államháztartástant, bel-és külállamtant a II. éves jogászoknak. 5. Vali Ferencz , előadta az állattant, állatélettant és vegytant az I. éves bölcsészeknek, —• a növényboncztant, növényélettant és növény földrajzot a II. éves bölcsészeknek, — az általános oktatás­tant , nevelési módszertant és nevelés történelmének második felét a III. éves bölcsészeknek és csupán neveléstant tanulóknak. 6. Kotasz István, előadta a héber nyelvet és hermeneutikát az I, —• a homileticát a II, — a héber régiséget, ó és uj szövetség exegesis ét a II. és III. éves papnövendékeknek. 7. Kiss János, előadta a dogmatörténctet az I, — a hittant a II, — a protestáns egyházjogot a III. éves papnövendékeknek, s az egészu._egyházjogot-az..I, éves^jogászokiiak. 8. Szilágyi József, előadta a latin és görög irodalmat, olvastatván Tacitus Agricoláját, Homér Iliásáuak I. és XVI. énekét s Demosthenes Filep elleni első beszédét a II. — Horatius Satyr. II 6 , — Epíst. I. 1, 2, 10, Livius V. 31-ik fejezettől végig és Homer Odysseájának II, III. és IV-ik énekét az I. éves bölcsészekkel. 9. Gondol Gábor , előadta a római jog második részét és büntető jogot az I. éves jogászoknak s III. éves bölcsészeknek, — a magyar polgári magán-jog második felét a II. éves jogászoknak s I. éves papnövendékeknek, — és a váltó-kereskedelmi s bányajogot a II. éves jogászoknak. ÍO. Bali Albert, segédtanár előadta a ker. egyháztörténet középkorát az I, •— a magyar refor­matio s magyar irodalom történetét a II, — és a német nyelvet s irodalmat az I. II. éves bölcsészeknek. B) A gymnasiuinban. 1. Jády József, jelenleg igazgató s osztály tanár az Y-d osztályban. Előadta ugyanitt a vallás­tant , inagy. szónoklattant, a latin-görög-és németnyelvet, s az újkor történelmét és földrajzát. 2. Szép Gábor előadta a szám- és mértant, természettant, vegytant a IV. V. Vl-dik osztályban. 3. Baráth Ferencz osztály tanár a IV. osztályban, előadta ugyanitt a vallástant, a magyar- latin és német nyelvet, a középkor történelmét s földrajzát. 4. Szabó Károly osztálytanár a Vl-d osztályban, előadta ugyanitt a helv. confessiot, költészet­tant , latin- görög- és németnyelvet s magyarország történelmét s földrajzát. ő. Rózsa István segéd- s osztály tanár a III osztályban, előadta ugyanitt az egyház-történelmet, a magyar- latin- német nyelveket, az ó kor történelmét s földrajzát, a szám- mértan- és természetrajzot. 6. Mészáros Károly segéd- s osztály tanár a Il-ik osztályban, előadta ugyanitt a hit- és erkölcs­tant, a magyar-és latin nyelvet, az egyet. polg. földrajzot, a számtant, és természetrajzot. 7. Kovács Gábor segéd- s osztály tanár az I. osztályban, előadta ugyanitt a vallástant, a magyar­és latinnyelvet, a természeti és math, földrajzot, a számtant és természetrajzot. 8. A testgyakorlatot Bali Albert főisk. senior és s. tanár, •— az éneket Dobner Lajos, — a szépírást az I. II. osztályban s a rajzot minden osztályban Kacz Lajos tanitotta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom