Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Pápa, 1942

33 fl bejáró tanulók állandó késéseikkel sok zavart okoztak: maguknak, tár­saiknak és a tanítás nyugodt menetének is. Az igazgató minden kérése, amelyet a MÁV. üzletvezetőséghez intézett a vonatok alkalmasabb és pontosabb járatása végett, hiábavalónak bizonyult. ; Végül is úgy kellett intézkednie, hogy mindazok a tanulók, elsősorban a győri vonalon utazók, de bizonyos időszakban a csornai vonalon bejárók is lakást fogadjanak a városban. Hogy azonban a bejáró tanulók anyagi megterhelését a legkisebbre szorítsa, ősszel és tavasszal a naponkénti test gyakorlatokat 8-tól V2 9-ig terjedő időre tette, hogy a vonattal későn érkező tanulók inkább csak a testgyakorlatokról késsenek le, mintsem a rendes tárgyak ór árról. 1 Az 1943/44. isk. évtől kezdve bejárók csak azok lehetnek, akiknél a szülők vagyoni helyzete ezt indokolttá teszi. Az engedély iránti kérvényeket szegény­ségi, ül. vagyoni állapotot igazoló új keDetü hatósági bizonyítvánnyal keid ellátni'. Azok sem lehetnek bejárók, akiknek akár a magaviseletére, akár a tanulmányi előmenetelére a bejárás ,káros hatással volt. A bejáTás engedélyezése iránti kérvé­nyeket augusztus 15-ig kell az igazgatóságnak átadni. Iskolai ünnepély. Március 6. és 7-én zajlott le a Segítőegyesület céljaira ren­dezett jótékonycélú színielőadás. Az ifjúság Kisfaludy Károly örökszép vígjáté­kát A kérőket adta elő, mely uitán Somogyi Ernő: A kérők 1943-ban c. vidám paródiája következett. Az erkölcsileg és anyagilag egyaránt kitűnően sikerült előadáson az ifjúság minden egyes tagja tudása legjavát adta. Az előadás szüne­teiben Harsányi László VIII. 0. t. szellemes konferálása szórakoztatta a közön­séget. A két darab szereposztása a következő volt: I. A kérők. Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Kisfaludy Károly. Szereplők: Hősváry ezredes: Patyi Ferenc VII. o. t. és Virágh László VIII. o. t. Baltafy ka­pitány: Tóth Tamás V. 0. t. Máli, ennek leánya: Kollár Erzsike. Károly, foga­dott fia: Dömösi János VII. o. t. és Missura István VII. o. t. Lidi, fogadott leánya: Csizmadia Erz ike. Báró Szélházy: Gaál Zcltám VIII. o. t. Perföldy, ügyész: Dömösi János VII. o. t. és Róth István VII. o, t. Margit, Baltafy testvérnénje: Tóth Zsuzsa. Ferenc káplár: Mórocz Lászió VII. o. t. Tamás, Perföldy inasa: Borbély Kálmán VI. 0. t. János, Baltafy "inasa: Jankó László VII. o. t. Vilhelm, Szélházy inasa: Gaál József VI. o. t. Kertészek: Szabadkai Jenő VII. 0. t., Böröcz József VII. o. t. és Horváth Ignác VII. 0. t. II. A kérők 1943-ban. Vidám paródia 1 felvonásban. Irta: Somogyi Ernő. Szereplők: Gitta, fiatal özvegy méltóságos asszony: Tóth Zsuzsa. Lia, bátyjának leánya: Kollár Erzs'ke. Miett, bátyjának leánya: Csizmadia Erzsike. Halmos Ta­más dr., főszolgabíró: Tóth Tamás V. o. t. kissempthei és nagysempthei Sempthey Edömér cím- és jeliegnéiikülii miniszterelnökségi pótíogaimazó-heilyettes: Gaál Zoltán VIII. o. t. Mereő Miíklós dr. sebészorvos: Dömösi János VII. o. t. és Mis­sura István VII. o. t. Dr. Gyenge Gábor földbirtokos: Róth István VII. 0. 1(. és Dömösi János VII. 0. t. Ferelnc, háziszolga: Mórocz László VII. 0. t. Ezúton is megköszöni az intézet Tóth Zsuzsa, Csizmadia Erzsébet és Kollár Erzsébet kisasszonyok közreműködését. Az ő szereplésük nagyban hozzá­járult ahhoz, hogy sok diák tudott az 1.600 pengőt meghaladó tiszta jövedelemből ruhát és cipőt kapni. Az Országos Magyar Falusi Tehetségmentés intézőbizottsága a lkat. alap ter­hére 7 falusi versenyvizsgást csztott be initézetünlkhöz. Ezek a következő I. 0. tanulók voltak: Kerper B la (Mórichida, Győr m.), Ládonyi László (Apácatorna, Veszprém m.), Poleczki Lászió (Bácsa, Győr m.). Ponqráez Gyula (Pér, Győr m.), 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom