Pápa és Vidéke, 41. évfolyam 1-48. sz. (1944)

1944-10-15 / 42. szám

szor üdvözölve maradok hazafias j tisztelettel az A. 690-es táb posta-1 számról Mórocz József őrv. Gyarmathy Károly szkv. üzeni a pápai kislányoknak, ha idejük engedi írjanak tábori számára. Puha Antal honv. üzeni Gaál Má­riának Öreghegyre. Remélem hűen kitart az esküvőnk napjáig. Hauzer Alajos honv. üzeni Adász­tevelre rokonainak, jól van, sűrűbben ífjanak. Koppányi Gábor honvéd üzeni szüleinek, ismerőseinek Pápára, jól van egészséges, sokat írjanak. — Táb. postaszámaik: V. 828. * Kis János őrv. a Z. 448-as táb. ptsz-ról üdvözli összes ismerőseit. Jól van és több levelet vár. Varjas Sándor örv. Takácsin lakó feleségének, édesapjának és rokonai­nak, hogy egészséges. Jól érzi ma­gát és sok levelet vár. Bolla Lajos honv, üzeni Kéttornyú­lakra szüleinek, rokonainak és jó­barátainak, hogy jól érzi magát. — Táb. pt. A. 249. * Magyar lányokkal szeretnénk leve­lezni a frontról. Pálfy András őrm., Takács István örm., Németh István őrm., Szabó László őrm., Varga László őrm., Czimbalmos Barnabás őrm. — Táb. pt. D. 202. Takács Ferenc tizedes üzeni C.| 944 tábori számról Mórocz Iduska kisasszonynak Pápára. Jól van, ne aggódjon, ha kevés levelet kap ak­kor sem, mert mi is keveset kapunk. Sok szerető csókot küld a viszont­látásig Feri. * Budai Illés tizedes üzeni C. 944 táb. számról Pápára Viczai Pannika kisasszonynak. Jól van, ne aggód­jon, ha kevés levelet kap. A viszont­látásig sok szerető csókot küld Illés, Nagyontisztelendő P. Fejér provin­ciális ünnepélyes Requiemet mon­dott, az atyák pedig ugyan erre a szándékra kismiséket tartottak. Jó­tevőnk még halála előtt is a követ­kező nagyértékű ajándékokat adta: nagy ezüst kehely, dúsan és dísze­sen aranyozva, főpapi ornátus, mely áll három értékes miseruhá­ból, két dalmatikából, infulábtaíl, rohétumból és a főpapi misékhez szükséges más tárgyakból. A gyászmisék alkalmával a rend­ház a Nagyméltóságú jótevőjének tiszteletére nagyszerű ravatalt állított fel. Az egészet gyertyák világították meg és öt, a következő feírásokat tartalmazó értékes pi­ramis ékesítette: Az első piramist, amely a fej­nélálloít't fasz Acsády-család címere díszítette a következő felírással: Képében él. A második piramison látható volt a (győri) jezsuiták sekrestyéje a festőnek kinyújtott kezével, a püspöktől ajándékozott értékes or­nátussal. A felírás ez volt: Szent szolgálatra. A harmadik piramisra a mi (pá­pai) templomunkat festették ezzel a m egjegyzéssel:Kő a falról di­csőíteni fog. A negyedik piramis a győri je­zsuitáknál és karmelitáknál, a sü­megi ferenceseknél és nálunk Pá­pán nagy költségekkel felállított négy oltárt ábrázolta ezen felírás­sal: Amik Istené, Isten szá­mára adandók. Elől ,a két .piramis között a szarkofágra támaszkodó Párka 'ült. Gyűrűjéből gyémánt hullott. [Fe­lülről Acsády Ádám, ialulról meg koporsó kincse .Jeljegyzésű (betű­cseréből álló szavak ivoltak olvas­hatók. I Méltó fáradozásainkkal kiváló jó­tevőnkért Isten irgalmát kérni. Sze­rette a pálosrendet. Templomot épí­tett számunkra.. Vajha később is hasonló jótevőink támadnának!« Felhívás a menekültekhez I A Magyar Vöröskereszthez igen sokan fordulnak \oly érdeklődők, akik hozzátartozóik,, ismerőseik cí­mét kérik. A Magyar Vöröskereszt most tudakozóirodát állít fel és és felhívja a menekülteket, hogy lakcímüket nyilvántartásbavétel vé­gett a »Magyar Vöröskereszt mene­kültügyi tudósító szolgálatáéval (Budapest, 4. postafiók 335) egy posta levelezőlapon haladéktalanul közöljék. A levelezőlap címoldalán balról »menekült lakcím bejelentés« irandó. Mivel a levelezőlap egyút­tal kartotékként fog szerepelni, an­nak másik oldalán a szokástól el­térően nem hosszában, hanem szél­tében, lehetőleg írógéppel, vagy tin­tával, de nyomtatott betűkkjei a be­jelentő neve tüntetendő fel. Fel kell továbbá \ tűntetni bejelentést tevő személy foglalkozását, szüle­tési évét és édesanyja nevét, to­vábbá a régi és jelenlegi pontos lakcímét is. A hadigondozott pe­dig jelölje meg, hogy ő hadi (hon­védelmi) rokkant, özvegy, árva, vagy gondozott családtag-e? A le­velezőlapra mást írni nem szabad. Akik pedig lakcímét tudakolnak, azok válaszos postai levelezőlapot használjanak. Amennyiben válasz levelezőlap nem volna kapható, úgy a levelezőlaphoz egy másik postai levelezőlapot fűzzünk hozzá. A megcímzett válaszlapon fel kell tűntetni a kérdezett személy nevét, foglalkozását és a helységet, ahon­nan a kérdezett személy menekült. Akiknek pedig a már bejelentett lakcímük megváltozik, azok hason­lóan postai levelezőlapon jelentsék azt be. A címoldalon balról »Lak­cím változás« szavakat használják, a túloldalon pedig a fenti adato­kon kívül a megváltozott úi lak­címet is közöljék. A lakcím bejelentés és változás, továbbá az érdeklődés kizárólag csak postai levelezőlapon történ­hetik. Tekintettel arra, hogy a bekül­dött anyag feldolgozása több na­pot vesz igénybe, a tudósító szol­gálatnak a iközönség részére a pesti Vigadóban történő megnyitá­sát az újságokban közölni fogjuk. utóda végezte. A temetési menet­ben résztvettek a veszprémi székes­káptalan két kanonokja, pálos, je­zsuita, ferences és jnás szerzetes 1 atyák, Veszprém megyében hiva­talt és méltóságot ^viselők. A mi testvéreink szentély alatti kriptá­jának közepébe Oemették \el. Ide •kívánkozott temetkezni firár éle­téten és halála ^előtt is. A provinciát jótéteményeinek sok érdemeivel, a pápai ^rendházat pe­dig különösen a templom felépíté­sének bőkezű felépítésével halmozta el. Ezért a Nagy tisztelendő Pro­vinciális Atya a püspök lelkiüd­véért minden nagyobb rendházban ünnepélyes Requiemet, a 'kisebb rendházakban pedig kismisék el­mondását rendelte el. A pápai rendház számára ezt örök és meg nem szüntethető kötelezettséggel írta elő 1741. > évig visszame­nőleg. A pápai templomban ta teme­tést követő napon a mi atyáink és más papok szentmiséket 'mutattak be a Főpásztor lelkeüdvéért. Az ün­nepélyes Requiemet a temetést .végző nagyprépost — most már Veszprém — püspöke celebrálta. fi 18—48 évfolyambeli férfiak összeírása A személygazdálkodás Országos Kormánybiztosa a 18—48 évfo­lyambeli férfiak összeírását ren­delte el. Az összeírást a házcsoport­parancsnokok fogják elvégezni. Összeírandó minden 18 éves kortól 48 éves korig, — tehát az 1896 és 1926. év között született férfi éspedig külön külön kimuta­tásba a besorozott, de katonai szol­gálatot még -nem teljesített fér­fiak és végül külön kimutatásba a katonai bevonulásra tekintetbe nem jövő férfiak. Az összeírás október hó 15-én | — fog megtörténni, az ezen napi ál­lapotnak megfelelően. Összeiran­dók lesznek ezen a napon ideig­lenesen itt tartózkodók is. A fent jelzett évfolyambeliek az összes katonai és egyéb okmányai­kat készítsék elő, hogy az össze­írás minél zavartalanabbul történ­hessék meg. Az ideiglenesen itt tartózkodók hazaérkezüsékkor azonnal jelentkez­zenek az állandó lakhelyük szerinti népmozgalmi nyilvántartó hivatal­ban. Felhívás! Az Országos Nemzetvédelmi Szö­vetség ez úton szólítja fel Baj­társait, hogy a 3430/1944. M. E. sz. rendelettel életrehívott Nemzet­őrségbe azonnal jelentkezzenek. Vidéki városokban a Nemzet­védelmi Szövetség helyi vezetői­nél, az egyes községekben pedig a megalakult községi, illetve járási helyi csoportok vezetőinél kell je­lentkezni. Nemzetvédelmi Keresztes Bajt­társak! Magatartásunkon múlik Nemzetünk sorsa. Az idő elérkezett. Őrhelyeinkre kell állnunk. Jelentkezz Nemzetőrnek! Vitér Faragó Ede, az Országos Nemzetvédelmi Szövetség minisz­teri biztosa. Meejnyiltak a szívek és a szerető gondoskodás bőségét élvezték a városunkban ápolt sebesült honvédek vasárnap. Nagy nyüzsgés volt már a kora dél­előtti órákban a ref. kollégium ud­varán, ahová kosarakban, kocsikon érkezett a sok szeretetadomány. Vá­rosunk asszonyai, leányai készítet­ték a szeretetcsomag'okat, amelyeket a vezető testvér irányításával osz­tották szét sebesült honvédeink kö­zött. Amidőn a honvédek nevében ezen az úton hálás köszönetét fejezi ki a kórház parancsnoksága, csak azt kéri, hogy ezután se feledkezzenek meg értünk megsebesült, értünk szenvedő bajtársainkról és a Bajtársi Szolgá lat keretein belül minden lehetsé­gest megadhassanak honvéd-testvé­reinknek. Nagyobb adományokat adtak: A Magyar Vöröskereszt Pápa városi fiókja, a Perutz gvár b'szfviselőkara és munkásai, a Ranolder Intézet és a Ref. Nőnevelő. Adományokat (sütemény, kalács, kenyér, gyümölcs, cigaretta, bor, rum) adtak (felsorolás a beérkezés sorrendjében): Zsitvay Béláné, özv Csoknvai Károlyné, özv. Bertalanicsné, Weinrich Vilmáné, Su­gár Ernő, Seregély Gyulámé, Mészáros Ilona, vitéz Vida Elemérné, Sütő Kálmán­ná, Hajdú Zsigmondné, dr Adorján Gyu­láné, Szabady Jenőné, Nagy Jánosné, Sze­csődy Jenőné, Katula Károly, vitéz Far­kasházy Henrik. Bozóky Taszilóné, Galló Pálné, Nagy Gabriella, Földy Józsefné, Grundböck Sándor, Koch Károly, dr. Mé­száros Lajosne, Szöllőssy Sándorné, Bö­röczky Sarolta, Piaci kereskedők, Piaci termelők, Jónás Györgyné, Köves Jánosné, László István, Molnár Dénes, Polgár La­josné, Lóránt Ödön, Sólymos Antal,' Bo­eyai Jánosné, özv. Nagy Gáborné, Zala Istvánné, Szalay Gabriella, Székely Anna, Nyikora Alba, Nagy Lázár, dr. Peczhold Károly, Kari József, Kocsis Erzsébet, Vá­radi Lajosné, Hénel Gusztáv, Molnár Ig­nácné, Sándor József, Keszey Gyula, Keszey Ferenc, Madocsay Béláné, özv­Fritsch Emiiné, Katula Gyula, özv. Piatsch­né, Molnár Mihály, dr. Harasztosy Ernőné, Lakossy Istvánné, Molnár Sándorné, dr. Sulyok Dezső, Wohlmuthné Galamb Ilona, özv. Tóth Gézáné, Katula Károly, Nagy Sándor, Kunt Jánosné, Hamuth Jánosné, Pados Ferenc, Kovács János, özv. Kunt Józsefné, dr. Pongrácz József, Egyedy Béláné, dr. Papp Zoltán, Bartl Jenőné, dr. Vathy Gáborné, Marczelly Károlyné, Kochék, Móricz Dezsőné, dr. Csarmasz Ferenc, Csajtay Elemér, Puchinger Sándor, dr. Szkicsak Jenőné, Köcsky Lászlóné, Bodolay Gézáné, Martsa Dánielné, Mol­nár Antal, Dr. Rédei Tibor, Róth Mária, dr. Dióssi Ferencné, dr Panner Géza, Szathmáry Lajosné, özv. Schlamadinger Miklósné, Ajtay Ferencné, dr. Domonkos Géza, Kozlovszky Iván, Madarász Emiiné, Gereben Zoltánné, Hérincs Lajosné. Kum­mer János, Fodor Gizella, Horváth Teréz, Lipka Márta, Jers Lenke, Kutassy Mária és Erzsébet, Rab István, Böröczky Ede, dr. Csoknyay János, dr. v. Mezey Kálmán, Hajnóczky Ferencz, vitéz Karcsay Béla. Varga Dezsőné, Karlovitz Adolfné, dr. Tóth Istvánné, Nagy Sándor, Kiss Dezsőné, Bácsy Sándorné, Kiss Gáborné, özv. Szalay Miklósné, dr. Szentimrey Sándorné, Tuczai Sándor, dr. Boronszky Sándor, Keresztes Istvánné, özv. Pék Gyuláné, Martinkovics Béláné, Kecskés Dezső, dr. Kovács Istvánné, Dohánygyár, Levente­leányok, Leipnik-gyár, Stemmer Józsefné, Horváth Sándorné, Szeleczky Istvánné, Kraft József, Fábián Sándorné, özv. Szita Gyuláné, Kernya Istvánné, Horváth Jó­zsefné, Grácsmann Pálné, Kádár Etel. * Külön ki kell emelnünk a nagyon sok névtelen adakozót, továbbá Ta­polcafő községet, amelynek nagy szekér adományában gyümölcs és tésztafélék voltak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom