Pápa és Vidéke, 39. évfolyam 1-52. sz. (1942)

1942-06-21 / 25. szám

ÍREK őrffy-Bengyel Sándor Megdöbbenve hallottuk a szomorú hírt, hogy Gy őrffy-Bengyel Sándor, közellátásügyi miniszter tragikus hirte­lenséggel meghalt Nemrégiben közöltük lapunkban levelét, amelyet a Baros c­szövetség nyílt levelére irt és amelyben jelezte, hogy intézkedett a pápai köz­ellátásban tapasztalt visszaélések meg­szüntetésében. Erélyes, gyors utasításai miatt kifejeztük hálás köszönetünket s most szomorú szivvel búcsúzunk tőle. Temetése szerdán d. u. volt a Ke­repesi-úti temetőben. A szertartást Uz­dóczy Zadravecz István püspök végezte katouai és polgári előkelőségek jelen­létében. A kormány nevében Reményl­Schreller Lajos pénzügyminiszter bú­csúztatta. —o— j"sZÓLfiS PRL | szabómester 72 éves korában f. hó 18-án hajnalban örökre lehunyta szemét. Az egykor ragyogó kedélyű, keresztény és magyar életért harcoló fáradhatatlan harcos az utóbbi években mindjobban összeroppant. De igy is megmaradt. — mint ahogyan egész élete az volt, — egy darab múltnak és mindent megcáfoló pétLdjaképneik JA írnak az iparostársa­dalomnak volt tagja, akik Pápa város életében szerepet játszottak és a becsü­letes munkában mindenkor helyt álltak Élete és nagy családja örök cáfolata a kereszténytelen és magyartalan felfogás­nak. Tizenegy gyermekét fel tudta ne­velni, taníttatta őket, de mérhetetlenül sokat is dblgozott értük. Halála város­szerte mély részvétet kellett. Temetése 20-án d. u. 4 órakor volt a Kálvária te­metőben. Mi is fájó szivvél búcsúzunk Tőled, kedves Szólás bácsi. Nyugodj bé­kében. Ügyeletes gyógyszertárak. Június 21-ig a Városi, 22—28-ig a Michna gyógyszertár tart vasárnapi és éjjeii ügyeletes szolgálatot. Te Deum, A bencés gimnázium Te Deum-a f. hó 21-én délelőtt 1/2 9 órakor lesz a bencés templomban. Utána jó i'dő esetén az intézet udvarán, ellenkező esetben a tornateremben évzáró ünne­pélyt tartanak. CORSO Július 22 26., hétfőtől—péntekig Átalakítás miatt zárva Június 27-28., szombat—vasárnap. Budapesttel egyidejűleg! Budapest—Wien című zenés vígjáték felújítása Azurexpress Főszereplők: Páger Antal, Tolnay Klári, Szeleczky Zita, Vendrey Ferenc Előadások kezdete: hétköznap 1/2 7 és 3/ 4 9 óra­kor, ünnep- és vasárnap 4, 1/2 7 és 3/k 9 órakor. — Jegyelővétel mindennap 11—l-ig és egy órá­val az előadások kezdete előtt. Telefon: 11—33. Haiát >zás. Handl József ny. kir. já­rásbiróságii elnök, a II. oszt. polgári (hadi érdemkereszt tulajdonosa f. hó 14-én meghalt. Az elhunyt tevékeny részt vett városunk társadalmában. Hosszabb ideig voll egyházkozségtink világi elnöke is. Temetése 17-én volt. amelyen számo­san megjelenlek barátai, tisztelői köré­ből. R. i. p. Zeneiskolai beírat ás f. hó 22-én. hét­főn délután 4—6-ig. Beiratások a bencés gimnáziumban. A II—Vll. oszí. tanulók részére Te Deum napján, jún. 21-én az évzáró ünnepély után vannak az előjegyzések az osztály­főnököknél. Az I. o.-ra szóló beiratások jún. 26. és 27. napjain délelőtt 9-től 12-ig az igazgatónál. — Részletesebb tájékoz­tató a gimn. kapuján kifüggesztett hirde­tésen olvasható. Ra}^kr eálltás. A bencés gimnázium tanulóinak rajzkiállitása f. hó 18-án megnyílt. Megtekinthető mindennap d. e. 9—l-ig és d. u. 2—6nig. A Szent Anna templomban június 14-én, vasárnap délután a Jézus Szive Szövetség tagfelvételi tartott. A felvételi szertartást Fehér László igazgató vé­gezte. 90 új tag lépett be a Szövetségbe. Örvendetes jelenség, hogy városunk ka­tolikus társadalmából oly sokan megér­tik az engesztelő ima fontosságát és be­lépve a Jézus Szive Szövetségbe gyako­rolják az imaapostolkodást. A KLOSz pápai csoportja kedden este gyűlést tartott, amelyen az eddigi klubmama és ifjúsági vezető lemondott. A gyűlés után új klubmamává Szente Jánosné tanár úrnőt kérték fel. WERTHE1M KASSZA jutányosán eladó Cim a kiadóhivatalban. Füsttelen nap. Vaszar községiben rendezett füsttelen nap 481 P-t eredmé­nyezett, meíly összegért dohányt vásárol­tak és küldtek a harctéren küzdő honvé­dek számára. PAPA, Fő tér 23 sz. Bútort Nikodémnál v e g y e n ! 100 Raktári Varga-u. 2 Egy hősi halált halt tanító emléke. Még május havában szomorú gyászhírt hozott a tábori posta. Szolgálatának hű­séges teljesítése közben a keleti arcvona­lon hősi halált halt György József tarta­lékos zászlós, állami tanító, akinek em­lékét kegyelettel őrzi a pápai állami ta­nítóképző, melynek egykori tanulója volt. Az intézet vezetősége elhatározta, i hogy a hősi halált halt volt tanítvány nevét belevéseti a hősi halotti emléktáb­lába és egy emlékalbumot készijt. De nemcsak a képzőintézet gyászolja és őrzi kegyelettel emlékét, hanem mindnyájan megtört szivvel osztozunk a hősi halált halt György Jóska szüleinek bánatában. Derék, talpig becsületes fiatalember volt, akit mindenütt szerettek szimpa­tikus magatartásáért, közvetlensége pe­dig sok barátot, jódsmerőst szerzett. Bá­tor, harcos katona volt. Április havában ment ki századával a keleti harctérre, aho hősi; halált halt. Ugyanott temet­ték el. Ott piheni örök álmát György Jó­zsef, a fiatal tanító. A hazáért halt meg. Becsülettel harcolt, derék emjber (vtolt, igazi magyar, akinek az emlékle örökké élni fog mindnyájunk szivében. Talállak 1 drb. férfi sportsapkát; igazolt tulajdonosa a rendőrkapitánysá­gon átveheti. Képesítő-vizsgálatok. Ranolder-in­tézet tanítónőképzőjében a hó 15., 16., 17. napjain voltak a képesitő-vizsgála­tok. Elnökölt: Dr. Niszler TeodÓz, OSB. pannonhalmi perjel, kormányfőtaná­csos, kormányképviselő: Dr. Vanek Géza tanügyi tanácsos. A vizsgálaton népisko­lai oklevelet szerzett 18 növendék, kán­tori oklevelet 6. Vizsgálatok eredlménye: kitüntetéssel végzett 3, Füleki Mária, Schell Ilona, Zabó Erzsébet, jelesen 5 növendék, Kálmán I., Kőpataki G., Ley E., Németh E., Vadászi M. Jól képesítő­zött 10 jelölt. Tanítói alkalmasság szem­pontjából: 7 jeles, 11 a jó. A kántorképe­sitő jeles eredménnyel zárult. 60 éves házassági jubileum; Csen­des, szűk családi körben ünnepelték meg Nagy János volt uradalmi konyhaker­tész és feleségte házasságuk 60 éves év­fordulóját. A ritka szép jubilölim alkal­mával mi is jókivánságainkat küldjük. Intézeti inunka-kiáfl'tás az állami líceum és tanítóképző intézetben. A pá­pai m. kir. áll. liceum és tanítóképző in­tézet az 1941—42. tanévben a növendé­kek által készített munkákat június hő 21—28-jjg az intézet rajztermében kiállít­ja. Az egyes tantárgyak keretében elké­szített szemléltető eszközök és módsze­res munkák a tanítóképzés, a gyakorlati életre való nevelés és a munkáltató ok­tatás műhelytitkait mutatják be. — A kiállítás nyitva délelőtt 9—12-ig, délután 3—6 óráig. Belépődiij nincs 1 A kollégiumi rajzkiállítás folyló hó 21-én, vasárnap este zárul. A kiállítást számosan- meglátogatták. Cserkész-táborozás. A bencés gim­názium Corvin Mátyás cserkészcsapata a 20 éves jubileum alkalmával székely­földi nagy tábort rendez. Dr. Barabás Ince csapatparancsnok vezetésével 25 fiú az Ojtozi-szorostól a Békás-szorosig be­járja Háromszék és Csik megye minden szép vidékét. Indulnak jún. 2ö-án, vissza­érkeznek júl. 13-án. ft szépség hatalom, amely előtt térdet halt a világ Hormociih •szépségápolás „Hormocith B" krém — * Egyedárusítója: KARCZAGI nagy illatszertár Pápa Árverés. A m. kir, rendőrség pápai kapitánysága 1942. június 25-én délelőtt 11 órai kezdettel a 7^es számú szobában árverést tart, melyen puskák, pisztolyok és képeslapok kerülnek árverésre. A fegyvereket csak az vásárolhatja meg, aki az árverés napján érvényes fegyver­vásárlási engedéllyel rendelkezik. Szülők figyelmébe! Az anyakönyvi 'hivatal felhívja az érdékeit szülőket, hogy a gimnáziumi és polgári iskolai be­iratásokhoz szükséges állami anyaköny­vi kivonatokat — a torlódás elkerülése végett — idejekorán váltsák ka! Azf ügy­forgalom zavartalan lebonyolítása cél­jából a jelzett okiratok kizárólag csak június 22. és 23-án (hétfőn és kedden) dlélután 4—6 óra Iközött szerezhetők be. (Horthy Miklós Fő-utca 5. földszint.) Újabb horivéd'alakiilat indult csü­törtökön a keleti harctérre Pápáról. A katonák csoportját ünnepélyes külsősé­giek között búcsúztatták a város katonai és polgári hatóságainak jelenlétében. Az Esterházy kastély előtti téren sora­kozott a páncélos hadosztály utánpótlási csoportja, amely előbb szentmisén vett részt, majd letették az esküt. A román­nyelvű katonáktól Sálváry Gergely őr­mester tolmács útján vette ki az esküt. Dr. Uzonyi Kálmán h. polgármester a város közönsége nevében vett búcsút a harcba intfuló katonáktól. Bozóky Ta­sziló ezredes, városparancsnok a hely­őrség nevében búcsúzott a honvédtektől. Remélem. — mondotta, — nemcsak kül­sőleg, hanem belsőleg is felkészültetek az útra. Kötélességteiteket abban a szel­lemben hajtsátok végre bátran, büsz­kén, miként azt apáitok tették. Kirándfulás Várkeszőre. A Baross Szövetség Pápa és Vidéke Szervezetének Ifjúsági Tábora f. hó 28-án, vasárnap egésznapos kirándulást rendez Várke­szőre. Indulás regigei 4 óra 50 perckor. Jelentkezni lehet kedden este a Baross Szövetségben, vagy a Bedőcs papirke­reskedésben. Hirdessen a „Pipa es üidékr-faen Sikeres !inyképct*sH«s GEP, FILM, LEMEZ Kovács lm re FOTO-OPTIKA szaküzletében kapható. Pápán, Kossuth La|os-utca 21. CfflSI szám alatt. — Telefon: 12—35. Amatőr felvételek gondos és gyors kidolgozása. Megbízásait vidékről postán i s beküldheti Vöröskereszt hadikórház az Esterházy kastélyban Dr. Frank Richárd vezérőrnagy-orvos megszemlélte a hadikórház elhelyezését A Pápán felállítandó Vöröskereszt hadikórház céljaira £róf Esterházy Ta­más felajánlotta a Honvédelmi Minisz­tériumnak a pánai kastélyának! föld­szintjét és parkját. Azonkívül a sebesült katonák élelmezésének biztosítására is jelentékeny hozzájárulást ajánlott fel. A Honvédelmi Minisztérium ezt az Önkén­tes felajánlást elfogadta. A hadikórház elhélvezésére vonatkozóan, a HonvédleT­mi Minisztérium képviseletében f. h'Ó 18-ár» 11 órakor Pápára érkezett Dr. Franck Richárd vezérőrnagy orvos, Dr. Antalffv ezredtes orvos kíséretében és megszemlélte a kas tél vt. A pápai Vörös­kereszt választmánya részéről Dr. Her­mán n László. Dr. vitéz Mezey Kálmán rés Sülé Zsigmond fogadták a vezérőr­nagy orvost és Dr. vitéz Mezey Kálmán mint a pápai Vor : Ker. előadója tett je­lentést az eddiö* végzett munkáról. Az állomásparancsnoksáí? részéről BozÓky Tasziíő ezredles. állomásparancsnok és Esterházy Tamás gróf képviseletében Noll Ferenc központi igazgató, vettek reszt a szemlén. Dr. Franck Riehárti vezérőrnagy orvis a hadikórház elhelyezéséről pon­tosan és részletesen tá jékoztatta magát, a tapasztaltak alapján megélégedésénelk! adott kifejezést, a továbbiakra nézve megadta az utasításokat és gépkocsiján tovább utazbtt Veszprémbe. —TJm——— RajzJklá'lítás. A róm kat. polgári fiúiskolái rajz- és kézimunka kiállítás megho ss zab i t va június 29-ig. Élrlmezlési jegyeik szétosztása. Júl! h ró 1-től szeptember 30-ig érvényes cu­kor jegyeket, »finomliszt- és kenyérje­|gyeket«, az aug., szept. és okt. hónapoké­ra 'érvényes petróleumjelvekét az Élel­mezési igazolvány felmutatása ellenében minden élelmezési körzet résziére a Vá­rosházán június 20—27-e között osztják ki. Bővebb utasítás a hivatalos falraga­szokon olvasható. Jókai Mozgó Június 23 24., kedd-szerda. Pola Negri szenzációs filmje MOfZKVA—SANGHAI Rendezte: Paul Wegener Június 25-26., csütörtök-péntek. Dina Galli és Antonio Gandusio mulatságos bohózata LEGYÜNK FIATALOK Június 27-28., szombat—vasárnap. A német filmgyártás hatalmas alkotása H;\NS ALBERS főszereplésével CARL PETERS a tettek embere kalandos, izgalmas, érdekfeszítő exDediciós filmremek Június 29-30., kedd—szerda. Dmielle Darríeux és Charles Vanel nemzetközi nagydíjjal kittintetett filmje VAGYAK i Előadások kezdete: Hétköznapokon 1/47 és ; i/í 9. vasár- és ünnepnap 1/4 4, 6 és y 2 9 óra­kor. — Jegyelővétel délelőtt 11—l-ig, délután az előadások kezdete előtt 1 órával. Jegyren­delő telefonszám: 10—88. — A telefonon ren­delt jegyeket kérjük 1/4 órával az előadás kez­dete előtt kiváltani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom