Pápa és Vidéke, 38. évfolyam 1-52. sz. (1941)

1941-01-05 / 1. szám

PIPI ES VieftE pedig 181 halottat jegyeztek fel... 1831-ben Pápán és a hozzátartozó filiális falvakban 1674 halott volt... Csecsemőktől kezdve a 90 éves Dantz Erzsébetig valósággal megti­zedelte a lakosságot. Mintha az egyiptomi őldöklő angyal járt volna városunkban ... .A harangok folytonosan zfigtak, a gyóntató csengetyük folytonosan csöngtek, halálcsend uralkodék a városban." Szeptember 15-én 8, a kővetkező napon 10, 25 már 49 katolikus hívőt temettek... Szep­tember kőzepétől novemberig rava­taloróva vált az egész város. Az élet megdermedt és a halál őfelsége ural­kodott ... Az iskolákat bezárták és az ifjúságot hazaküldték. A templo­mokban a .szentbeszédek megszűntek részint, hogy az isteni szolgálatról hamarabb övéik közé térhessenek, részint mivel a lelkész uraknak idejük sem vala ezekre készülhetni folyto­nos gyóntatás és temetés miatt." Bezerédy Miklós plébános, Kulcsár István és Puska István káplánok állandóan a betegekhez jártak. Élet­veszélyes, de apostoli munkát végez­tek. Még a bejegyzéseket sem tudták pontosan és rendszeresen végezni, „őket a Gondviselés a bajtól meg­menté, noha a házban a gazdaasz­szony áldozat lett, mire kénytelenek valának a Prefectus Úrhoz járni ebédre". Megdöbbentő katasztrófa érte azonban az evangélikus hivőket. „Sikos István úr a Gyülekezetnek j 17 napokig volt rendes prédikátora." * 56 éves korában az .epemirigy" (kolera) áldozata lett... „A baj hirtelen kezdődött gyomor­fájással, mit fölül s alóli ürülés követett iszonyú görcsökkel s fáj­dalmakkal. Néhány óra múlva be­következett a halál, a test teljesen megfeketülvén." Szeptember 21-én .tizenkilenc óráig tartott szenvedé­sei után meghalt cholera nyavalyá­ban Márton István az idevaló re­formatum Collegiumban a Philoso­phiának és Mathesisnek 40 eszten­deig volt igen szorgalmatos és épü letes Professzora és ezen Collegium­nak megfundálója". A száműzetés­ből visszatért Collegium alapítóját 73 éves korában érte utói a gyorsan végző gyilkos ragály... Az izraeli­ták egykorú héber feljegyzései egy Pápára jövő fiatal katona tragédiá­ját örökítette meg. A hitközség szállójában az első éjszaka végzett vele a kolera, felesége a következő napon követte... Szüts Mihály adászteveli ref. jobbágy .a kukoricza földön megholt" kolerában ... Bor­zasztó és megdöbbentő tragédiák. Szinte kétségbeejtő a halottak szá­zainak adatait átolvasni... mennyi könny és tragédia rejtőzik mögöttük... A hatóságok tehetetlenül, az or­vosok pedig tanácstalanul állottak a járvánnyal szemben. .A vármegye Rába alispán elnöklete alatt választ­mányt nevezett, mely a szükséges dolgokat teszi meg a cholera eltá­volítására ... a sok tanácskozmány meg is volt, eredmény nélkül". A pápai humor ki ; is 5 figurázta az halt meg. Az új évben a sok tervezgetés után pótolni kell a mult hibáit 1 A legszomorúbb év tanúsága jelentse a legboldogabb esztendő eljövetelét, az életet megóvó és védő törekvé­sek megvalósulását, a haldokló vá­ros felébredését és haladást a mo­dern város útjain ... JQMimlct7 rl L£r OLCSÓN Mxy* eredménytelenséget... .Egy élces fő, református ügyvéd: Cholerát kergető deputáció czímfi színdarabot készített, melyben a személyek jel­lemzése olyan hű, hogy lehetetlen a mosolyt megtartani". A hatóságok rendelkezései országos felzúdulást idéztek elő. A Felvidéken véres fel­kelés is volt... Az orvosok nem ismervén a bajt, .csak tapogattak". Ápolót sem lehetett Pápán találni. Kezdetleges volt a védekezés. .Rabló eczettel — Ráuber Essing — hin­tették be magukat, mert ezt és a fokhagymát, s az úgynevezett Feste­tich cseppeket tartották óvszereknek, vizet pedig csak az ivott, kinek tel­jesen lehetetlen volt bort inni*. A zsidók pedig a járvány megszünte­tésére esküvői szertartást tartottak a Veszprémi-út melletti temetőjükben. Itt esküdött örök hűséget a fiatal Weisz ifjú jegyesének... A szörnyű csapás .novemberben megszűnt, útját másfelé folytatván". Negyed millió áldozat sírhantja je­lezte a borzalmakat... Nálunk több mint ezer, a lakosság egy tizede VESZELI FERENC P£S TÉUSZA KÜZL n TÉBEN HO A TU Y M ró-ue. Korcsolyapályát, de azonnal I Még a tél beállta előtt rámutat­tunk laptársunkkal, a Pápai Hírlap­pal együtt arra a nagy hiányra, ami városunk egyetlen korcsolyapálvájá­nak megszüntetésével előállott. Több ezer téli sportot kedvelő diák maradt egyszerre korcsolyapálya nélkül e ha kedvenc sportjának valaki mégis hódolni akar, gyalogolhat egy órát oda és egyet vissza, amig jeget talál, ahol azután sem öltöző, sem mele­gedő nincs és ebben a szigorú tél­ben egy kis élvezetért biztos meg­hűléssel kell fizetnie. Nem tudjuk megérteni a város álláspontját, hogy a ligeti labdarugó­pályát téli időre miért nem alakítja át korcsolyapályává. Hiszen ez még üzletnek is igen jó lenne és a befolyó jövedelem igazán ráférne a sporttelep rendbehozatalára. De a legfontosabb, hogy az ifjúság ezt az egészséges sportot egész télen űzhetné. Ezt még ezen a télen is szinte órák alatt meg lehet oldani. Csak a sport­egylet felöli részen kell egy keskeny földhányást húzni, vizet ereszteni a pályára és már készen is van a korcsolyapálya. Ha már végig kell szenvednünk a hideg tél minden szenvedését, legyen a télből legalább a fiatalságnak valami öröme is. Azonnali intézkedést követel Pápa város egész korcsolyázó közönsége. Lőtt vadat legmagasabb áron veszünk. Erdélyi fajalmát eladunk. stuhlmOller Árok-u. 7. és Eötvős-u. 5. — Telefon: 16-14. Szent Antal imalánc Városunkban valláskülönbség nél­kül sokan kapnak postai levelező­lapon — természetes névtelenül — Szent Antal imaláncot. A ióérzésűek olvasatlanul a papírkosárba vágiák, elvesek azonban megrémülve, hogy őket is utóiéri Szedő Miklós Marv Pickford, meg a csajápröc'ögei pri­madonna és a kurdcsibráki egvesült disznóhizlalda vezérigazgatója sze­rencsétlensége, Kf»enc«zer íemasonaK és legjobb barátnőiüknek és ismerő­seiknek tovább küldik. , Mondanunk se kell, hogy ez az ízléstelen hólabda-rendszer nemcsak babonaság, hanem durva támadás is az Egyház és egvik nagv Szentje ellen. Hogvan is volna lehetséges, hopv az a S*ent Antal, aki olvan nagv S7eretettel segít mindenkin, aki hozzáfordul. boss7Út állton azért, mert nem fria le valaki kilencszer azt az őrültséget, amit valaki zava­ros fővel és még rosszabb írással elWHdött másnak? Ezt a gúnyt ára*7*ó fArm ed vényt a francia szabadkőmíves píholv in­dította útra a kilencszázas évek ele­ien. hogy vele az Ecyhá'on és a, katolicizmuson üssftn. Körülbelül harminc évig iárta dicstelen pálva­futását ez a bolondság, amikor már az efész v'lágot beh*iÓ7ta. És űcry látsTott. hopv meprszön'k. amikor az ePviV eu rópai állam kor«»ánvelnőke a v*l*ságha juto*t posta fellendítésére megindította úíból ezt a badarságot. Sainálni való az epész dologban éppen az, hogy méí* katolikusok is feWnek ennek a badar^ámiak. O'vasat'anul a papírkosárba vágni a* üven lapokat és fi«velmeztetni mindpnkit, hopv ne döüftn be iWen ostobaságnak. Ez mindenki köteles­sége FVadö h*z «« fSId öreghegy-igali oldalán 1600 o-öl és a Kódistelek dül'őben 1600 D-öl kitűnő szántóföld és a Veszprém^ út 31. számú ház szabadkézből eladó. Érdeklődni lehet: Szalay Károlynál, Drach nyomdában. >341 lawlr Vasárnapi levél Kedves Szerkesztőm I Nem szívesen írok önmagamról, hacsak nem kényszerítenek rá mégis önleleplezésre kényszerű az a vastagon stilizált ukdz, amelyet egyik, magát megnevezni nem akaró tisztelőmtől kaptam. így ir ez a ked­ves felebarátom a szerkesztőség el­mére: „Ön, kedves Figyelő annyi badarságot összeírt már, hogy jog­gal vagyok kíváncsi a nevére! Ha érzésem nem csal, Ön egyik tagja az a. n. szerkesztőbizottságnak, s körülbelül tudom is, hogy kicsoda 1 Ha mégis van bátorsága, legköze­lebbi levele alá írja oda a nevét I' Eddig a levél Senki nem veheti zokon, ha ennyi szép szóra megnyi­tom az őszinteség eddig zárva tar­tott zsilipieit és hagyom magam ki­áramlani obligát inkognitómból. Leg­feltűnőbb megkülönböztető jegyeim az alábbiak: Élefkorom viszonylagos. Elseje kö­rül 18, a hónap végén 80 éves va­gyok. Ismerőseim határozottan csá­nvánnk tartanak. Bruttósúlyom 70 kg. Felülvezérelt, karddn-meg uaitd­sos és kissé agyonhajszolt egyéniség vagyok. A hölgyeknek nincs szeren­cséjük nálam, ennélfogva nőtlen és gondtalan életet élek. Ha nős volnék, volna két szőke leányom és egy barna any*som esetleg előrehaladott cukor­ba jom vaey idült bronchitlszem. Or­rom a színes irónhoz hasonló: he­gyes és piros. Felső állkapcsom bal zánfogából a Kossuth Lajns-ukai cúg rég kivitte a plombát. Azóta epy kissé tollheggyel rágok. Fizetésem vékony, de látóköröm széles, minek következtében szűkkeblű de bőmel­lénvű vegyok. Szemeimnek szférikus aberrációja van, csak nézni tudok velük, nem látni... Ami pedig az u n. „szerkeszti" bbottságot" Vleti, ön. kedves Tisz­telőm a sanda mészáros hibájába esetf. Nem oda vág. ahová néz. Hogy azonban idevágó személyi ,is­mereteit ne legven kénvfelen felfBs­tölni, készséggel megvallom magdtn­ról hogy a felelős szerkesztőhöz \ f­pest alnesonv, a hittanár-riporterlw képest magas, a gváripazgatól oi képest vékony, a felelős-kiadóhoz Ké­peit vastnp. a szolgabíróhoz képei buta az ön áUal rejtett civil-peda• góf*us Figyelőhöz képest okos vagyak A konferáló páternál lassabban, t te*»plomigazpa*ónál gyorsabban be­szélek; a topár-kritikusnál rosszab­bak a s?emüveaes káplánnál jobbak a szemeim. Ott lebegek valahol a szedópyerek és a loptufojdonos k8­zöW űrben teste'lenül és tehetségte­lenül Az az értésem, hogy mentbe­te'le»üt elkallódom ha nem kopnk a? öné^e" hasonló leveleket. E?ért igvkszem magnmét önbndarágaim­mal felszínen tartani Multamról csak annvH, hogy ősi favágó családbó származom... A nevemet majd akkor írom leve­lem alá ha ön is néwel-fémjelzett sorokkal tisztel meg. Ha ennyi ismertetőjel után sem is­mer rám, akkor, kedves Tisztelőm, ön vagv színvak, vogy felismerési képességében erőse» fogyatékos koca­vndósz. oki a puskáját a Figyelőre fogin és önmagát lövi meg vele... Egyebekben vogyok Szerkesztő Ur­nák erőshitű, de gyengén táplált tisztelője: FIGYELŐ Kiadó üzlethelyiség és raktár a F5-téretu Cím a kiadóban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom