Pápa és Vidéke, 36. évfolyam 1-54. sz. (1939)

1939-01-22 / 3. szám

1939 január 22 Pm ES ¥!ö£K£ 5 ^MOZI A mult hét utolsó műsora egy egészen sablonmentes, majdnem kifő gástalan film volt. A Fekete gyémán­tokkal olyan fi met kapóit a magyar filmgyártás, amely külföldi viszony­latban is megápja a helyét. Jókai halhatatlan müve pompás megjátszás­ban és csak kevéssé kifogásolható rendezésben élményt jelentett minden mozilátogató számára. Jávor hibátla­nul oldotta meg feladatát, mellette Szeleczky Zita a báj, kedvesség, gyen­gédség és az erény megtestesítője sokat fett a siker érdekében. Greguss meggyőző volt és drámai szerepében kitűnően alkalmazkodott a darab le­nyűgöző légköréhez. Mály Gerő va­lami különösen jó volt ebben a film­ben. Csortos, Köpeczi, Rózsahegyi, a magyar szinészet elismert tagjai tiszta karaktereket játszottak ki nem könnyű szerepeikben. Mindezek fölé emelkedett Törzs alakítása, melyhez foghatót még nem láttunk magyar filmen. Minden mozdulata, arcjátéka hanghordozása külön élmény volt a szemlélőnek. A rendezés jó volt, bár hibák azért csúztak be néhol, pél­dául nagyon visszatetsző volt, hogy a csilléslányok pont munka közben hófehér ruhában voltak. Meg kell említeni azt is, hogy a zene drámai darabokban még soha ennyire sike­rült nem volt, mint ebben a darab­ban. Ákom Lajos kitűnő munkát vég­zett. Bátran mondhatjuk^ hogy első­rangú film volt a hét utolsó műsora. Észak felé. A magyar akarat győ­zelméről, a legszebb diadalútról vetí­tett elénk sziveket megdobogtató ké­peket ez a film, amely a magyar fimgyártás lelkesítő szózata kell, hogy maradjon a szivekben és a filmezés történetében. Van-e szebb érzés mint a hazaszeretet, van-e csodálatosabb zene magyar füleknek, mint a haza­szeretet győzelmét zengő, szűnni nem akaró éljenzés ? Legendás katoná­ink lábai alatt dobog a nemrég még bilincsekben szenvedő Észak-nyugat és kelet és virág esőben hullnak a szemebői az örön könnyei. Vonulnak hosszú sorokban és sokezer képzelet visszaszáll a múltba, hogy megnyu­godjon a jelenben. Megnyugodjon pillanatnyilag, hogy annál fájóbban hasítson a szivekbe: Erdély és a többi szent magyar föld? Reméljük, hogy csak egy része ez a darab annak a sorozatnak, mely virágos utakat tár fel a Kárpátok bércéig, amelyben a Vezér a magyar zászlókat kitűzni a csúcsokra, hogy az egész világnak Bútorok 6 egyszerű és legmodernebb ki­vitelben úgy készen, mint ren­delésre PilDLNÉL Főiskola-utca 7. Mindennemű berendezési cikkek! Könnyített fizetési feltételek 1 J hirdesse, hogy győzött az Igazság! Húsz év meghurcoltatásáb n, kinzó poklában az első megnyugtató kép, az első boldog perc az amit megje­lenni láttunk vás non és felemelő tudat, hogy telt házak előtt, tíz elő­adás mei ett sem elég a jegy. Ekkora sikert még nem ért meg a Városi Mozgó! A Kísérő műsor is elsőran­gúan beleilleszkedett az ünnepi han­gulatba. Előzetes Jelentés Január 24—25-én. Bánatos utca. Tizenhat éven felülieknek mutatja be a mozi a jövő hét elején ezt a nagy­szerű regényt, amely ek főszereplői Dita Parlo, Albert Prejoan és Inkiji­noff. Egy fiatal leány életét mutatja be a film hatásosan és a lelkieket kidomborítva. Egy gazdag, rosszéktü nő igyekszik elrontani a szereplő lányt, de minden mesterkedése meg­Katolikus Bál február l én. törik a lány józan gondolkodásán, becsületességén. A darab rendezése különös franciás izt ad a történetnek és nagyszerű alkalmat juttat a fő­szereplőknek színészi tudásuk csil­logtatására. Dita Parlo önmagát múlja felül a filmben mindvégig hibátlanul játszva szerepét. Férfi partnerei mél­tóknak bizonyulnak hozzá. A dara­bon elejétől a végéig drámai feszült­ség u alkodík, izgalomban tartva a közönséget, annak ellenére, hogy a befejezés hepiend. Január 26—27-én. A veszélyes zóna. Egészen újszerű cselekménye miatt is figyelmet érdemel ez a fegy­vercsempészeiről szóló izgalmas, a rendezés szempontjából is kifogásta­lannak Ígérkező film. A háttér a japán­kinai háború borzalmasan zavaros és szörnyűségekkel tele világa, ahol emberek tűnnek el nyomtalanul a bűnözésektől szennyes külvárosok­ban. Ebbe a pokolba kerül egy bátor repülő, aki a fegyvercsempészekkel kénytelen tárgyalni megbízatása ér­telmében. A fiu beleszeret a csem­pészek kezében levő leányba, akiről azt hiszi, hogy az alvilághoz tartozik. Sok kaland után végre kiderül, hogy a lány több izben is megmentette a pilóta életét és viszont szereti, de a fegyvercsempészek áldozata. A férfi alakitója, Sanders, végül is mindent rendez és megmenti a lányt. Tele feszültséggel, izgalommal, nagyszerű képekkel a rendezés tökéletességét várhatjuk a filmtől. A darabban sze­repelnek még egy filmriporter és egy bolondos ujságiró-kisasszony és ezek bőven gondoskodnak a humorról. A néma filmek sztárja, Dolores del Rio különleges és kellemes jelenség, mig partnere Sanders elsőrangú sz ;nész és még sokat fogunk hallani róla. Január 28—29-én. Réztábla a j. kapu alatt. A franciás izű, jólsike­rült filmről nem kell sokat irni, h sz mindenki ismeri a regényt, amelyhez pontosan illeszkedik a szövegkönyv. Róbert Donát és Rozalind Russe! a főszereplői. A darab nemcsak szóra­koztat, de mind rendezés, mind meg­játszás szempontjából élmény lesz a megtekiníőknek. A jövő hét és az utóbbi hetek legnagyobb filmje lesz! Országos Társadalombiztosító Intézet -pápai kerületi pénztára. 4121/1938. szám. Hirdetmény. A pápai kerületi pénztárnál 6 drb cserépkályha (szétszedett állapotban) és I drb vaskályha (Kalór 172/a) kerül eladásra. A kályhák f. hó 23—25. közti idő­ben megtekinthetők d. e. 8—12 óra között. Venni szándékozóknak írásbeli ajánlatukat f. évi január hó 26-án d. e. 11 óráig Írásban, zárt borítékban kell a kerületi pénztárnál benyújtani. 0. T. I. pápai kerületi pénztára. Esterházy-utca 10. szám alatt 3 szobás, erkélyes május 1>re KIADÓ, esetleg március 1-én elfoglal­ható. Bővebbet Berger Ferenc és Fia cégnél, Korvin-utca. ARCZAGI név és a fényképezés egy elválaszthatatlan fogalom. Készítessen jó fényképet Kossuth L.-u. 32. sz. alatt. 3 darab igazolványkép 1'50P Hirdetmény. Az Alsógörzsönyi Közbirtokosság korcsmáját és boltját 3 évre f. évi február 5-én délután 2 órakor nyilvános árverésen ha­szonbérbe adja. Árverési feltételek: kikiáltási ár 250 pengő; bánatpénz 10%. Bővebbet Pethö István alsógör­zsönyi lakos, felügyelőnél. Közbirtokosság. JDHai MOZGÓ Jaunár 24—35., kedd—szerda. Csak 16 éven feliiiieknak | DITA PARLO, ALBERT PRE/EAN, 1NJISS1NOFF nagyszerű filmje Bánatos utca Kíváncsi Pinguin Világhiradó. Január 2«—27., csütörtök—péntek. Dolores Del Rio és Georg Sanders izgalmas kalandor filmje Veszélyes zóna Rendezte : Eugen Ford Sportparádé. Világhiradó. Január 28-29., szombat-vasárnap. A, /. CRONIN világsikert aratott regénye filmen Réztábla a kapu alatt Rendezte: King Vidor Főszereplők: Róbert Donát és Rosalin Russel Világhiradó. Előadások kezdete: Hétköznapokon »/«7 és Va9. vasár- és ünnepnapokon V«4, 6 és x/a9 órakor. Jegyelővétel délelőtt 11 -l-ig, délután az elő­adások kezdete előtl egy órával. Jegyrendelő telefonszám : 10-88. — A telefonon rendelt jegyeket kérjük V* órával az előadás kezdete elölt kiváltani. b mm m cipók Férfi és női készítése, hócipők vulkanizálása 1 6 Jó anyag! Olcsó ár! Berkynél Boldogasszony-útja 13. A nagyteveli hegyközség 900 hold vadászterületét 1939 február hó 5-én d. u. 2 órakor Hack Mihály elnöknél 3 éve kiadja. 2 2 Hack Mihály elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom