Pápa és Vidéke, 35. évfolyam 1-53. sz. (1938)

1938-12-04 / 49. szám

POLITIKAI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN YASARNfiP. Szerkesztőség: Horthy Miklós Fő-utca 21. Telefon: 11-90. Kiadóhivatal: Korvin-utca 3. Laptulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős szerkesztő: DR. NAGY GYÖRGY. Előfizetési ár: egész évre 8 P, félévre 4 P, negyedévre 2 P. Hirdetések milliméteres díjszabás szerint. Hasáb­miliméter a hirdetések között 4 fül., a szöveg között 5 fii!. K.R.L.O.T. Irta Dragovics István esp.-plébános Talán nem is tudja mindenki a sok rövidített szervezkedési név mel­lett, hogy mit jelent a „Kalot". Pedig ezt tudnunk kell és támogatnunk! — Mult számunkban rövid hir alakjá­ban megjelent, hogy Ugodon nov. 17—21-ig agrárifjúsági lelkigyakor­latos vezetőképző tanfolyam volt. A Bakonyaljának 17 községe képvisel­tette magát. Fényesen sikerült. Ezt a Kalot csinálta, illetve a Kat. Agrár­ifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága Szegedi ől. Szeged! Elfelejtettük? Onnét in­dult el Horthy Miklós fehér lován, hogy megszabadítsa ezt a szenvedő népet a kommunizmus rémes ural­mától. — Ugyancsak innét indult el ez a fehér-lelkes, nemzeti színű moz­galom és már több mint 1500 köz­ség agrár ifjúságát szervezte meg sok százezer taggal, hogy kialakítsa a krisztusibb embert, a műveltebb falut, az életerős népet és az önérzetes magyart. Ahány célkitűzés, annyi honmentő feladat különösen most! Senki sem tagadhatja, hogy agrár­ország vagyunk, hogy e haza lakos­ságának háromnegyed rész agrár népből áll. Az 5 holdas és azon fe­lülieket nem is említve, az 5 holdon aluliak, a törpebirtokosok, a föld­munkások, cselédek, kubikusok stb. maguk kitesznek 3 000,440, a fent­említettekkel együtt 6 és félmillió agrár foglalkozású lakost a 10 mil­lióból, úgyhogy bizony agrárnép vagyunk, akik kenyeret hoznak ki a haza szent földjéből, hogy minden­kit tápláljanak. De ez a nép nemcsak munkálta a haza földjét, hanem azt védelmezte, harcolt érte a legvészesebb tűzvonal­ban, erejével támogatta és ha most kell munka és erő, újra csak erre a népre támaszkodunk. És most kérdem, megtalálja-e ez a nép önmagát kulturális, szociális, társadalmi szempontból, megkapja-e azt a gondosságot, amire a megélhe­tés legfőbb cikkének termelésénél fogva joga van? Sok-sok irányzat, tömörülés volt már, hogy javuljon a helyzet, sok kérdés fejtörést és áldozatot követelt e nemzet vezéreitől: tisztviselői, ipari, kereskedelmi stb. kérdések, nem mél­tányos-e tehát, hogy az agrárország felvirágoztatása érdekében az agrár­néppel, különösen annak jövőt viselő ifjúságával foglalkozzunk. Ha a történelmet vizsgáljuk, a földmíves népről vajmi keveset talá­lunk, ez a társadalmi réteg évszáza­dokon át, mint a nemzet gyökere valósággal földalatti életet élt. A magyar történelem Anonymustól kezdve a világháborúig úgyszólván a nemesség történelmével foglalko­zik. Legfeljebb annyit tudunk a föld népéről, hogy a X. század első felé­től kezdve a földet verejtékesen mun­kálta, a szolgál mányokat megfizette majd később a XIV. század első felétől még sorsa a katonáskodás, vér és pénzbeli adózás is volt. Pedig mindig és mindenütt ott volt sok­szor szabadság, sőt szabad költöz­ködési jog nélkül is. Átvészelt tatárjárást, törökdulást, török igát, külső, belső széthúzást és zavart, pártoskodást, kuruc-labanc háborúkat, majd később az 1848-as szabadság ideje jött és nyomán a liberalizmus és féktelen kapitalizmus jármában nyögve, csak maradt és várt, — kitartott. Szinte hozzánőtt a mozdulatlan földhöz. Majd a világ­háború megtizedelése dacára csodá­lattal határos hősiessége — A kom­munizmus alatt újra jórészt rajta, mint gerincen tört meg a vörös uralom rémsége. Történelméből kitűnik, hogy min­den sorscsapás közt a legfőbb vo­nása megmaradt, amit a keresztény­ség nevelő hatása alatt Szent István­tól kezdve megtartott: a földhöz való életerős ragaszkodás, a szor­galmas, kenyeretadó munka. Az ő különleges helyzeténél fogva, szinte természetszerűleg kifejlődött életében az agrárközösség. Sajnos, a liberális szellemű gaz­dasági fejlődés és a nagytőke hatal­mával szemben nem tudta felvenni a harcot, eladósodott, elszegényedett. De mindennél borzasztóbb és na­gyobb kár érte, hogy lelkileg, erköl­csileg is dekadenciába esett. Szép hagyománya, szokása széthullott, lel­két megmételyezték és az ősi keresz­tény, magyar hazaszeretet helyett kozmopolita irányzatok is férkőztek hozzá. Hol van ma a megelégedés e nép fiaiban, hol az ősi népi vonások és kultúra? Hol a népköltészet, a nép­dal stb.? A nép most is a régi, jó világot emlegeti, pedig ennyi joga sohasem Az ifjúság tüntetése a kormány mellett A legutóbbi napok politikai ese­ményei Pápát sem hagyták érintet­lenül. Az ifjúság részéről mozgalom indult meg, hogy együttérzésüket juttassák kifejezésre vitéz Imrédy Bála kormánya mellett. A fiatalság a kormány iránti szimpátiájának kife­jezhetése végett röpcéduíákon az el­múlt hét szombatján este 7 órára gyűlést hívott egybe a Főtérre. A gyűlésen elég szép számú hallgató­ság és érdeklődő jelent meg. A Himnusz eléneklése után Boksay Endre tanár lelkes szavakban fejtette ki a gyűlés célját és méltatta a kor­mányérdemeit, majd kifejezésre juttatta a pápai ifjúság együttérzését az Im­rédy kormánnyal. Utána Beríalanits Tibor szavalta el Mécs Lászlónak a politikai válsággal kapcsolatban Sztranyavszkyhoz irt versét. Az ifjú­ság nevében Vargha István joghall­gató beszélt, vázolta a célkitűzéseit és hitet tett az ifjúság nevében, az Imrédy kormány reformtörekvései mellett, amelyek megvalósítását az ország érdekében szükségesnek tart­ják. A közönség zajos helyesléssel, éljen kiálltásokkal kisérte a szónokok beszédét. A tüntető gyűlés a Szózat eléneklésével ért véget, majd a meg­jelentek rendben elvonultak. | volt mégis úgy ahogy, a régi népi | tradíció romja él most is. Sajnos, a falu közönségét is meg­f mételyezte a modern valláserkölcs­telen irányzat, a bogárhátú házak népes családjaiba behatolt a romboló korszellem. Politikai életét nézve, mit látunk ? Teljes tájékozatlanságot, úgynevezett jogai mellett tűr, vár és remél a sok megígért eredményre. Természetesen az agrárifjúság sorsa ugyanaz volt és most is az, ami az agrár népé, mert itt folyik le az élete. Pedig lélektanilag véve a dolgot, ez a nép még most is jó, mert kon­zervatív ragaszkodásánál fogva, lel­kének mélyén még várja vehetőit, hogy Őt is részesítsék a kultúra és a civilizáció áldásaiban, e haza jó I sorsában úgy, mint a többit, hiszen többségben van. Amikor tehát ide terelem a figyel­met, teszem ezt azért, hogy jöjjön már reá ez a nemzet, ez az ország szívlelje meg első kötelességeit és teendőit, hogy itt még a legtöbb menthető, hogy itt még van funda­mentum, amelyre az ország stabili­zálódása felépülhet. Nem pártpoliti­káról van itt szó, hanem a történe­lem távlataiból és a jelen helyzetből ítélve hivom fel a figyelmet, hogy itt tenni kell és tenni érdemes, ke­resnünk kell az agrárnép és ifjúsága számára a kibontakozás útjait. És amikor most végre a sok ide­genszerű törekvés után megindult egy életerős és népi mozgalom, amely a világnézetek választékai kö­zött keresztény, népies és nemzeti alapon akarja a becsületes világné­zeti kérdést agrárnépünk elé tárni, amely főleg nevelni akarja népünk ifjúságát keresztény, erkölcsi, nem­zeti elveken alapuló világszemléletre, kultúrára és haladásra, ezek kapcsán a boldogulásra, akkor ezt a mozgal­mat támogatni kötelességünk. Ez nem szorul az egyletek szük keretei közé, hanem ennek az ifjúságnak Isten-adta tehetségeire akar építeni egy boldogabb jövőt, tehát pártolnia kell minden igaz, keresztény, ma­gyarnak. Kell-e szebb programm, rr int a Krisztusibb ember, a műveltebb falu, az életerős nép és az önérzetes ma­gyar típusának kialakítása. Ennek az ifjúságnak nagy igényei vannak kultúrátis, szociális, erkölcsi és tár­sadalmi téren egyaránt és ha mi nem elégítjük ki igényeit, máshol fogja keresni, ami nem kívánatos. Más vallási testvéreink is neveljék ebben a szellemben az ifjúságot, ez a mozgalom szívesen látja, hogy végre boldog legyen és egységes a magyar. Amikor azt láttuk, hogy civil em­berek apostolkodnak és az ifjúság­gal együtt lakva, beszélgetve mély didaktikai tudással, de egyszerű, közvetlen nyelven zárt lelkigyakor­laton és tanfolyamom szinte példa­adásszerűen viszik be a szent igaz­ságokat az ifjúság lelkébe, amikor láttuk a csillogó szemekből és a

Next

/
Oldalképek
Tartalom