Pápa és Vidéke, 34. évfolyam 1-52. sz. (1937)

1937-12-12 / 50. szám

POLITIKAI HETILAP. - MEGJELENIK MINDEN VASfiRNAP Seerkesztőség: Horthy Miklós Fő-utca 21. Telefonszám: 199. Kiadóhivatal: Csáky-utca 21. Telefonszám: 157. Lap­tulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős szerkesztő: DR. NAGY GYÖRGY. Előfizetési ár: egész évre 8 P, félévre 4 P, negyedévre 2 P. Hirdetések milliméteres díjszabás szerint. Hasáb­miliméter a hirdetések között 4 fill., a szöveg között 5 fill Az Eucharisztia fényes ünnepe városunkban Ezrek és ezrek hódolata az Eucharisztia előtt. Soha nem látott tömegeket mozgatott meg a propaganda nagygyűlésünk. Pápa katolikus társadalma felkészülten várja a Világkongresszus nagy napjait. Ünnep volt, katolikus ünnep volt az elmúlt vasárnap városunkban. A katolikus hitvallásnak olyan őszinte megnyilatkozása volt ez a demonstrá­ció, amely sokáig emlékezetes ma­rad minden résztvevő lelkében. Ha ezen a napon az emberszíveket meg­hőmérőzhettük volna, akkor boldogan állapíthattuk volna meg, hogy ebben a városban sohasem emelkedett ily magasra a hitnek, az öntudatnak és a lelkesedésnek a melege, mint ezen a nagy ünnepségen. A tömegek mély­séges meggyőződése, áhítatos hódo­lata és szívből fakadó demonstrációja az Eucharisztia iránt, fényes bizony­ság arra, hogy Pápa katolikus tár­sadalma átérzi a jövő évi Világkong­resszus óriási fontosságát s tudja kötelességét, mely nem lehet más, mint megújulni az eucharisztikus Krisztusban. Különösen felejthetetlen volt a fér­fiak gyűlése. A Jókai-mozgó nagy terme templomi hangulattal izzott. Meghatottság és szent áhítat lett úrrá a hatalmas férfiseregben. Akik végignézték a kemény férfiarcokat, azok érezték, hogy a boldogság és a szeretet sugaraiban ragyogtak, mert bebizonyosodott, hogy az Eucharisz­tia valóban a szeretet köteléke, mely egyedül képes minden rendű és rangú embert eggyéforrasztani. A gyűlésen gyakran felcsukló zokogások és a fér­fiszemek lefolyó drága könnycsepjei legszebben hirdették, hogy nem ve­szett el egészen a legdrágább kin­csünk: a rendithetetlen hit és a lo­bogó lelkesedés a szívek mélyéből. Reméljük és hisszük, hogy városunk katolikus életének irányítói ezt a lo­bogó lelkesedést gyümölcsözően tud­ják majd a jövőben kihasználni. A megjelenteket névszerint felso­rolni képtelenek vagyunk, mégis meg­jegyezzük, egypáran hiányoztak a nagy megmozdulásról. Gyűléseink a legnagyobb rendben folytak le. A nagy nap sikerét a rendezőbizottság lelkes munkája készítette elő Németh József apátplébános és dr. Hirt Mik- | lós kat. köri elnök fáradhatatlan irá- ! nyitásával. A rendezés nehéz tisztsé­gét dr. Csarmasz Ferenc és dr. Né­meth István ügyvédek látták el az Emerikána szolgálatra kész ifjúsági gárdájával. Ebben a munkában a m. kir. államrendőrség figyelmes és ud­varias segítségét külön is ki kell emelnünk és meg kell dicsérnünk. A fényes ünnepségekről a követ­kezőkben számolunk be részletesen. Szombat este 6 órakor a zsúfolá­sig megtelt nagytemplomban Németh József apátplébános fényes papi se­gédlettel Veni Szanktét intonált, majd Heti Imre központi titkár egy órás szentbeszédben, mindenkit magával ragadó lelkesedéssel beszélt az Eucha­risztia megalapításáról és az Oltári­szentség életünket megújító erejéről. A szentbeszéd után a kitett Oltári­Pontosan 11 órakor kezdődött. El­sőnek az állami tanítóképző intézet növendékei adták elő a Világkong­resszus himnuszát Marton Győző karnagy gondos betanításában és ki­dolgozásában. A megnyitó beszédet Németh Jó­zsef apátplébános mondotta, aki lel­kipásztori szíve egész melegével kö­szöntötte férfi híveit s magasztos szavakkal mutatott rá az Eucharisz­tiára, mint arra az egységre, amelyet senki sem erőszakol és kényszerit ránk s mégis minden hívőnek a szí­vét egybeforrasztja. Központ részéről elsőnek Hell Imre titkár szólalt fel, aki nemes pátosszal mondott ékes beszédet. Az eucharisz­tikus Világkongresszus a legnagyobb kitüntetése magyar hazánknak, mert Szentatyánk ezzel is megmutatta sze­retetét és nagyrabecsülését sokat szen­vedett magyar hívei iránt. A Vatikán őre tudja, hogy ennyi évszázad alatt nem tagadtuk meg hitünket és hű­ségünket Krisztus egyháza iránt. A | szentség előtt könyörgés és áldás ! volt, mely alatt a katolikus polgári fiúiskola növendékei szentségi éne­keket adtak elő. Vasárnap a 10 órai szentmisére egészen megtöltötték a mi derék fér­fiaink a nagytemplomot, mely után mindenki a gyűlés színhelyére sie­tett. Csak úgy feketedett az utca a sok néptől. Erre már minden talpa­lattnyi helyet elfoglaltak. Ismét ta­pasztalhattuk, hogy mennyire hiány­zik a városban egy nagyobb töme­get is befogadó kulturház. A rende­zőbizottság által felszerelt megafon kitűnő szolgálatot tett, mert több százan, akik künn rekedtek, így le­galább hallgathatták az előadásokat. Azonban így is kénytelenek voltak többen visszamenni, mert az előcsar­nokban sem jutott részükre egyetlen talpalatnyi hely. hitet adó szent királyunk 900 éves jubileumára a világ katolicizmusa Szent István földjén fog találkozni, hogy az ő ragyogó példájából mind­nyájan erőt merítsünk. Bemutatta ezután Szent Istvánt nem csak mint apostolt és országalapítót, hanem mint a legjobb édesapát és hűséges férjet is. Végül Szent István szelle­mének követelésére buzdította a hall­gatóságot. Huszár Károly v. miniszterelnök, az Akció Katolika országos vezére, mint a világkongresszus grandiózus méreteinek legalaposabb ismerője mu­tatkozott be. 35 éve volt először Pá­pán, mint a katolikus ügyek fiatal harcosa. Ha ez az ország az akkor hirdetett elveket követte volna, ak­kor nem jutottunk volna szomorú jelenünkbe. Azonban nem volt ered­ménytelen a 35 éves küzdelmünk. A katolikus öntudat ébredése és a hitélet erősödése olyan szép virág­zásba borította magyar hazánkat, hogy a jövő évben itt tartja a világ katolicizmusa nagy találkozóját. Meg­említette ezután, hogy az elmúlt he­tekben az egyik protestáns lap föl­vetette azt a kérdést, vájjon az eu­charisztikus világkongresszus sikere a protestáns egyháznak érdeke-e. A kérdésre nemmel feleltek. Mi katoli­kusok pedig kijelentjük, hogy még protestáns testvéreinknek is érdeke kongresszusunk sikere. Ma döntő harc folyik Krisztus és Lucifer kö­zött. Tehát aki Krisztus követője, annak érdeke, hogy megerősödjenek a hitet védő szellemek. A világ­kongresszus pedig be akarja bizo­nyítani, hogy most, amikor az új­pogányság üti fel a fejét, egyedül Krisztus hite válthat meg bennünket. Majd megemlékezett az előkészület óriási munkájáról s a férfiak rész­vételét kérte a nagy napokra. Ezután pilismaröti Bozóky Gyula ny. vezérkari ezredes beszélt. Puszta megjelenése is mély hatással volt hallgatóságára. A vitéz katona, aki a világháborút hősiesen küzdötte át, sok kitüntetéssel fölékesítve, mély­séges hitbői fakadó, megrázó szó­zatot intézett hittestvéreihez. Beszélt a kultúra csődjéről, a világválság okairól, azonban nem lehet a ke­reszténység bukásáról beszélni. Krisz­tus Király szociális uralmának az el­ismerése mentheti meg egyedül a csődöt mondott társadalmat. Sajnos, a mai világ keveset törődik a hittel. Pedig hit nélkül nincs élet. Az ál­dott életet egyedül az Eucharisztia adja nekünk. Elmerülni kell az Euc­harisztia mélységes szeretetében. Vé­gül mint igazi konfesszor, az élet­ből vett példákkal bizonyította be a hitnek mindent megújító erejét, mely példák alatt a kemény férfiak sze­meiből csendesen folydogáltak a könnyek. A gyűlés utolsó szónoka dr. Sulyok Dezső országgyűlési képviselő volt, aki záróbeszédében ismét megmu­tatta szép katolikus lelkét és mint ideális honatya megmutatta az utat, A férfiak gyűlése

Next

/
Oldalképek
Tartalom