Pápa és Vidéke, 33. évfolyam 1-52. sz. (1936)

1936-10-25 / 43. szám

A XX. század közszükség­leti cikke az írógép. Ha írógép, legyen MERCEDES mert megbízható, gyors­járatú, nagyteljesítményű. R Minden erszénynek megfelelő modellek! Előnyös fizetési feliételek! Kérjen még ma díjtalan ismertetést! I ÍRÓGÉP BEHOZBTALI RT. Budapest, V., Nádor-utca 24. Legolcsóbb a legjobb! Körzeteiárusító: Sugár Rrpád és Endre műszerész cég PÁPA, Kossuth Lajos-utca 16 Telefonszám : 217. 395 A gazdakamarák reformtörek­vései. A győri gazdakamara igazga­tósági gyűlésén is tárgyalták a Da­rányi íöldm. miniszter által kidolgo­zott uj kamarai novella-tervezetet, melynek egyik főpontja a külön gazdatiszti kamara felállítása volt. A gyűlésen részletesen letárgyalták a novella-tervezet egyes pontjait melyben még számos ujitást kíván­nak megvalósítani. A részletes vitá­ban Pápáról Ruip Jenő, Marcalger­gelyiről pedig Mohácsy Lajos dr igazgatósági tagok vettek részt. Cukorrépa forgalmiádó alap­jául szolgáló répaár. A m. kir. pénzügyminisztérium rendeletet adott ki, melyben a cukorrépa után fize­tendő forgalmiadó alapjául szolgáló répaárat az 1936—37 gazdasági év­re métermázsánként 1 P. 90 fillér­ben állapította meg. Az anyagi és eljárási jogszabályok továbbra is változatlanul érvényben maradnak. Sweizi meleg nadrág 88 fill. a CORVIN harisnyaházban. Pápa, Kossuth-ü. 21. Eljegyzési kárt yáin­kat, eskü­vői érte­sítésünket névjegye­i n k e t a Keresztény Nemzeti Nyomdában készíttetjük Pápa, Csáky utca 21 sz. Telefon 157 Az 1936. évi tavaszi állatössze­irás eredménye. A hatóságilag el­rendelt és a folyó év tavaszán tör­tént állatösszeirás eredménye most vált nyilvánossá, s ebből megtud­hatjuk, hogy vármegyénk területén volt 83.560 darab szarvasmarha, 21.938 drb. ló, 103 656 drb. sertés, 47.113 drb. juh, 766 drb. kecske, 168 drb. szamár és 56 drb. öszvér. Vármegyénk állatállománya a kamara területén második helyen áll, meg­előz bennünket Vas megye. Pannonhalmi Szemle folyó év 4. számában dr. Kühár Flóris Pan­nonhalmi Szt. Mór műveltségéről és pannonhalmi első iskola szelleméről ír kódexeinkalapján. Dr. Szunyogh Xavér a Szentmise szövegeinek érté­kelésérő), magyaráz^ elveiről, a litur­gia keletkezéséről kialakulásáról ír. Borbély Kamill az olasz ifjúság fa­siszta nevelést teszi mérlegre. Dr. Holenda Barnabás a világ laborató­ratóriumaiban az anyag belső életére vonatkozó kutatásokról számol be. Dr. Bognár Cecil a gyermekek tragi­kus belső omlásairól, a diáköngyil­kosságok lélektanáról ír. Dr. Vanyó Tihamér egyháztöténetírásunk meg­újulásáról számol be. Dr. Csóka La­jos most megjelenő müvében a Ra tio educationisnak, a magyar közok­tatásügy e ső állami kódexének /i777/ szerzőségét az eddigi felfogástól elté rően Kollár Ádámnak tuiajqonílja. Gazdag könyvismertetési rovat és ér­dekes rendi hirek zárják be a tartal­mas füzetet. Szerkesztőség és kiadó­hivatal Pannonhalma. Évi előfizetési ár 6 P A korunk szava legújabb száma október hó 15-én gazdag tartalom­mal megjelent. Széchényi György gróf Gömbös Gyuláról ír nekrológot. Katona Jenő pedig Levél a Villa Tim­berió-ból egy „reformkorszak alkony­án" címmel a Magyar hitleristák cimü könyvének záró fejezetét közli a dik­tatúrák múlékony voltáról. Pacelli bí­boros kardinálisról Liebscher Béla római cikke rajzol eleven arcképet. Ferdinandy Mihály Prágai levelében a mai magyar fiatalság csehszlovákiai szemléletét adja. Külön nagy cikk számol be Gurián Waldemár könyve alapján az Egyház életéről a hitleri Németországban és Delattre Pierre francia jezsuita Magyaroszágról írt könyve nyomán a francia katolikusok rólunk való fölfogásukról. Surbán Frank Zoltán Igy élnek a summások cimmel a magyar mezőgazdasági munkások életéről számol be. Az Idő sodrában cimü rovatban „a minden­kori hatalomnak tömjénező katolikus tipus"-ról, a Turul Szövetség falu­ankétjáról, a hercegprímásnak a tit­kos társaságok ellen mondott beszé d rői, a frank és líra sorsáról, a spa­nyol polgárháborúról, Róma béke­gondolatáról stb. találunk érdekes cikkeket. A számot gazdag könyv­rovat és szerkesztői üzenetek egészí­tik ki. A Korunk Szava előfizetési ár egy évre 8 pengő, félévre 4 pengő, egyes szám ára 40 fillér. Ingyen mu­tatványszámot küld a kiadóhivatal. A Korunk Szava szerkesztősége és kiadóhivatal Budapest II., Fő-utca 37/a. fsz. Nézze meg kirakatomat! Budapesten sem talál szebbel, jobbat, olcsóbbat, mint a győri bőröndösnél Pápa, Kossuth Lajos u. 22. M OZI II Lourdesi csoda mélységes vallásos érzelmet fakasztó komoly film. A vallásos hit megnyilvánulása s a sze­retet jut kifejezésre ebben a törté­netben. A főszereplők azonban nem. tudják teljes mértékben megjátszani szerepüket, mozdulatuk kissé dara­bos, nem élik bele magukat eléggé a helyzetbe. Egyedüli megkapóbb je­lenet csak a film utolsó jelenete volt. A szinkronizálás minden dicséretet megérdemel. A gólem-ben Harry Baur ismét csodálatos színészi alakítással mu­tatja be sokoldalú művészetét. A film kissé darabos, néha értelmetlen, de ettől eltekintve lenyűgözően izgalmas és minden tekintetben megérdemelte azt az érdeklődést, ami iránta a kö­zönség köréből megnyilvánult. Féltékenység meglehetősen gyenge és unalmas film. ízléstelen csókolód­záson és végtelen párbeszédeken kívül semmi sem történik az álmo­sítóan cselekménytelen filmben. Október 27—28. Az áruló hang. Francia bünügyi dráma, amelynek középpontjában egy operaénekes áll, aki abba a gyanúba keveredik, hogy felesége barátját megölte és ezért 10 évi kényszermunkára Ítélik, de a leánya kideríti ártatlanságát és meg­állapítja, hogy a gyilkos ki volt. Ez az erősen párizsias izü történet nagy hatást fog kiváltani. Okt. 29—nov. 1. Sárga csikó. Csepreghy Ferenc remek szinműve után írt élettől és erőtől duzzadó hatásos paraszt filmdráma. Frissen és elevenen hozza elénk a magyar falusi élet és annak kedves, ízes fi­guráit; büszke, dacos parasztot, a lókölőt, a cigányokat, a betyárokat, a csendbiztost, a koldusokat. A sze­replők a legkiválóbb magyar színé­szek : Csortos Gyula, Kis Ferenc. Rózsahegyi, Cselényi, Gárdonyi, Komár Juliska, Simon Marcsa stb. Ez a film is megmutatja, hogy a magyar filmgyártás milyen óriási lendülettel halad előre. Menetrendváltozás. A szokásos őszi-téli menetrendváltozás már élet­belépett, igy tehát a vonatok most már „téli" menetre d szerint közle­kednek úgy az Államvasutak, mint a Győr-soproni és más maganvasutak vonalain. Ezeket az uj meneirendeket tartalmazza a napokban megjelent közismert Zöld Menetrend, amely ez alkalommal is igen célszerű alakban, fehér papiroson szépen, könnyen ol­v.shaió nagy számokkal nyomva, olcsó 60 filléres áron került forga­lomba. Könyvkereskedésekben és tra­fikokban kahpató. Az egypengős Vas­úti Úimutató néhány nap múlva ugyancsak forgalomba kerül. Költözködik ? Villanyát szereltesse ! Csillárját, rádióját vegye ! SUGÁRNÁL Pápa, Kossuth-u. 16. Telefon : 217. Jutányos árak I 408 Részletfizetések! Burgonyának szesz főzésre használása. A m. kir. miniszter rendeletet adott ki, mely szerint a mezőgazdasági szeszfőzdék a részük­re kiosztott törzs és póttermelési ke­retet kizárólag burgonyából és a szeszfőzdével kapcsolatban levő föld­birtokon termelt, vagy termelési szer­ződéssel lekötött cukorrépából ter­melhetik ki. Névmagyarositási statisztika. Érdekes kimutatást készített el a Statisztikai Hivatal a névmagyarosi­tási mozgalom hatásáról. Sorravette az egyes közhivatalokat és értelmi­ségi osztályokat abból a szempont­ból, hogy a magyar nevek aránya mekkora haladást mutat. Legszebb eredmény Bácsbodrog megyében mutatkozik. A minisztériumok közül a legtöbb névmagyarosítás belügy­minisztériumban, legkevesebb a kui­tur és pénzügyminisztériumban tör­tént. Szép példát mutatott a posta, rendőrség, vasút és a városi tisztvi­selők, ellenben a középiskolai taná­rok semmi érdeklődést sem tanúsí­tanak ezen ügy iránt. Igen rossz az arány az ügyvédek és orvosok közt is. Reggel a fürdőszobában, dél­előtt a gyermekszobában, délután az úriszobában és este a hálószobában fűthet a Görhővel. Ismerteti Rapoch Vilmos cég Pápán. Gyermek­szemüvegek speciális elkészítése üauításoli olcsón és gyorson ftészülneli. Óvja szemét! Csak szakembernél vásároljon! Fotó cikkek, hő­mérők, lázmérők. FOTO—OPTIRil szaki átszerész PÁPA, Kossuth Lajos-u 21. Zeiss és Rodenstoch punktál üvegek egyedárusítója. Pápai Búza 16*00-16 50 Rozs 12 80-13-20 Árpa 14 00-1450 Zab 13-50—18 00 Tengeri új5 50-6*00 Burg 3 00-5 50 Széna 3 00—350 Szalma 1'20-1'40 M. hus 1*40-1-40 B.-hus 1-60-2 00 S-'hu» 1-60—160 Zsirszal. 1 68—1-68 Zsir 2 00-2 00 Vaj 2 40—3'00 teipménypiae. Túró 50-60 Tejfel lit. 0 70-0-80 Tojás 10 f (kgOOO) Tej 16—18 Fokhagyma 40—40 Vöröshagy. 08—80 Kelkáposzta 08—80 F.-káposzta 06-06 Bab 28—28 Zöldség 10-10 Sárgarépa 08-08 Nullásliszt Főzöliszt Kenyérliszt 34—31 32-32 25-26

Next

/
Oldalképek
Tartalom