Pápa és Vidéke, 31. évfolyam 1-52. sz. (1934)

1934-10-14 / 41. szám

ER pal mérsékli szappan sza ppa n, H uttet> q y Schicht„ szappan óra most j a Á háziasszony tehát megtakarít és továbbra is használ­hatja a változatlanul kiváló minőségű, régbevált Hutter szappant. Minden üzletben maris kapható: Hutter ABC szappan <Akg 25 fillér Hutter Szarvas szappan doboz nélkül 1A ka ...20 fillér i " "i ii i^ i'T YYiYiwuuimrm^ vúiuimau. Megalakult az ipartestületi betegsegélyző egyesület. szinte figyelmeztetésként hangzik számunkra, ne habozzunk az olasz barátság mellett, mikor Olaszország reprezentánsa mindig talál rá alkal­mat, hogy Magyarországra gondol­jon. A féléiéiül küldött köszönöm pedig az olasz barátság nagy jelen­tőségének elismerése volt, mind­azoknak nagyon is átlátszó csipkelő­désével szemben, akik Olaszország súlyát — mint a nemrég alakult nemzetbarát sajtóorgánum is — ál­landóan lekicsinyelni próbálják. * * * A legnagyobb izgalmat mégis csak a marseillei revolverlövések váltot­tak ki, melyek Sándor szerb király és Barthou francia külügyminiszter életét kioltották s amelyek távol­hatása ma még át sem érzékelhető. A magyar nemzet megütközéssel vette hírül ezt a gyilkos merényle­tet, mely mint politikai fegyver a magyar néplélektől annyira távol­esik és számára teljesen idegen s amelyet magasabb emberi érzéstől vezetetve el is ítél. fl 19-bsbíi gyűri ezred­ünnepélye. Zita királyné és Ottó örökös király koszorút küldött az emlékműre. Méreteiben hatalmas, lefolyásában impozáns ünnepély keretében tartotta a volt császári és királyi 19. közös gyalogezred felállításának 200 éves fordulóját. Az ezredet 1734-ben ala­pította gr. Pálffy, s rövidesen ezután résztvett a törökök, franciák, hollan­dok, németek, olaszok elleni nagy harcokban, majd a népek csatájában Lipcsénél, Bosznia okkupációjában, végül a nagy világháborúban s min­denütt diadallal hordozta meg az el­lenséges földeken zászlaját. Az ezred hivatalos nyelve is magyar volt hosz­szú ideig s a világháború alatt IV. Károly királyunk ezrede volt. Az ünnepélyt a városházán a tör­vényhatósági bizottság díszgyülése kezdte, hol dr. Bede Vince nagy­prépost, a törvényhatósági bizottság képviseletében üdvözölte az ezred megjelent tagjait és azzal zárta be­szédét, reményű, hogy rövidesen újból a megkoronázandó király ezrede fog lenni ez az ezred. A városháza elől a Széchenyi-térre vonultak az ünneplők századonként, — köztük 80—90 éves aggastyánok is, akik Boszniában jártak az ezred­del — hol dr. Haász tábori püspök misézett, majd a püspöki templom elé vonultak, hol a templom falában emléktábla örökíti meg az ezred em­lékét. Itt koszorúkat helyeztek el és­pedig elsőnek Zita királyné és Ottó király koszorúját a főispán, azután a különféle egyesületek és hatóságok koszorúját. Ugyanitt üdvözölte az ezred tagjait gr. Pálffy Dezső József, az ezredalapító késői leszármazottja családja nevében és a bécsi volt 19-esek kiküldöttei is. A mult vasárnap, október 7-én délután 3 órakor a Levente-Otthon nagytermében ta totta alakuló köz­gyűlését a Pápai Iparos Betegse­gélyző Egyesület. A gyűlést Hajnóczky Ferenc ipar­testületi elnök nyitotta meg. Beve­zető szavaiban elmondta, hogy mily régen vetődött fel ez a gondolat és mily nehéz akadályokon diadalmas­kodott, míg elérkezett ehhez a stá­diumhoz. A megjelentek előtt ismer­tette az egyesület alapszabályait, majd egy-két szóval kitért az intéz­mény nemes voltára. Utána a tisztikar megválasztása következett. Einök lelt Fa László építészmérnök, alelnökök: Steiner József mérnök és Böröczky Lajos. Az eddig elnöklő Hajnóczky Ferenc a közgyűlés előtt átadta tisztségét és kérte a helyébelépő új tisztviselő­ket, hogy szeretettel és odaadással küzdjenek az egyesület kifejlődésé­ért. Fa László meleg szavakkal kö­szönte meg a bizalmat, melyet sze­mélyéhez fűztek, majd Ígéretet tett a lelkes munkára. Steiner József a következő felszólaló, aki, mint hiva­tott szónok mutatott rá azokra a körülményekre, amelyek szükségessé teszik ezt az intézményt a csak ter­het és semmi kedvezményt nem él­vező iparosság számára. Felszó ítja az iparosságot, hogy latolgatást, ha­bozást félretéve lépjenek be az egye­sületbe, mert maga és családja ellen vét az az iparos, aki a napi pár fillért sajnálja ilyen nemes célra ki­adni. Az iparos betegsegélyző csak úgy működhetik, — mondja az al­elnök — ha minden iparos karöltve belép, mind az egyért s egy a mind­ért elve alapján. Majd az Ipartestü­let alelnöke, Szabó Sándor emelke­dik szólásra. Üdvözli az új tisztikart és áldásos munkát kiván. Ma;d Ta­más József rövid pár szóval vissza­tekint a múltba. Tallózása nyomán rámutat, hogy mennyi ellenséggel és rosszindulattal kellett megküzdeni az ötös bizottságnak, míg a mai ala­kuló közgyűlésig elérkezeti a nap. Lehetetlen, — mondja Tamás József — hogy az iparosság ne tegye ma­gáévá a betegsegélyző gondolatát, mert ő mint családos iparos tudja, hogy mit jelent egy tartós betegség, pláne, ha a családfő betegszik meg egy családban. Buzdít, lelkesít min­denkit a belépésre, hogy lehessen már egyszer bebizonyítani azt, hogy csak az iparosság kere'én belül le­het egy önzetlen és nem haszonra törekvő intézményt létesíteni, amely nek csak az lenne a célja, hogy se­gítsen a bajbajutott iparosokon. Az elnök zárószavaival fejeződött be a másfélórás alakuló közgyűlés. Ki Pi HÍREK. Esküvő* Dobó István m. kir. gaz­dasági segédtanár és merei Vajda Györgyi oki. gazdasági szaktanítónő folyó hó 18-án 12 órakor tartják es­küvőjüket a zirci apátsági templom­ban. Minden külön értesítés helyett. A Nemzetközi Cserkésziroda legújabb adatai szerint az egész vi­lágon 2,251.736 cserkészt tartanak nyilván. A földkerekség cserkészei­nek közel a fele az Egyesült Álla­mokat vallja hazájának. Az ameri­kai cserkészek létszáma kereken 970.000 fő, amiből kitelnék egy kis ország népessége. Magyarország 40 959 cserkésszer szerepel a kimu­tatásban. Felhívás a szülőkhöz. A pol* gármester felhívja a szülőket, hogy mindennapi iskolaköteles, valamint isniétlőiskolaköteles gyermekeiket f. hó 15-ig írassák be az iskolába, mert a be nem iratkozók felelős gond­viselői ellen kihágási eljárás indul. Előadások a felnőttek oktatá­sára. A Ker. Munkásegyesület leg­utóbbi választmányi ülésén elhatá­rozta, hogy a felnőttek oktatására s általában az iskolánkivüli népmüve­lődés fokozására az eddiginél is na­gyobb gondot fordít. Az ismeretter­jesztő előadások e hónap végén kez­dődnek. Kiváló fővárosi és helybeli előadók tudásuk legjavát díjtalanul adják a tanulni vágyó közönségnek. Az előadások pontos idejét majd meghívók útján ís közli az egyesület vezetősége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom