Pápa és Vidéke, 30. évfolyam 1-53. sz. (1933)

1933-03-05 / 10. szám

Pápa és Vidéke 6 1933 március P Az agglegény adó bevezetését ille­tőleg tárgyalások folynak a pénzügy­minisztériumban. New-Yorkban megalakult a Magyar Kötvénytulajdonosok Érdekeit Védő Egyesület. Elnöke Washburn Chi'ds, volt római nagykövet fett. A török hadügyminisztérium ré gebbi dohány tartozások fejében 400 nebézlovat vásárolt Magyarországon. A Török Fügetermelők Szövetsége megálltpodást kötött a magyarországi Lenz Testvérek déligyümölcs import céggel, hogy a füge és egyéb déli­gyümö'cs szállítmányok ellenértéke­képpen a hazai cég 1500 lovat ex portáljon Törökországba. Az olaigydrak 4%-os kamat mel lett folyósítanak — sajnos minimá­lis — kölcsönöket a gazdáknak és adnak kölcsön lenvetőmagot. Haj landók lenmsgtermelésl szerződése­ket is kötni a ga2dákkal, méter­mázsánként 26 pengős átvételi ár mellett. Egy győri lókereskedő 1500 vágó ­lovat 82állított Franciaországba. A szállítási költség a vételárnak közel 40% át tette ki. A mezőgazdasági kiállításon, mint már megemlítettük, a legkiválóbb hazai gazdaságok is résztvesznek és így igen nagyértékü tenyészállatok is kiállításra kerülnek. A vásár rendező­bizottsága az utazási kedvezmények mellett gondoskodott arról is, — érintkezésbe lépve ez ügyben az Idegenforgalmi Hivatallal — hogy a kiállítást látogató vidéki tanul­mányi csoportok olcsó elszállásolást és élelmezést kapjanak. Kéri azon­ban a rendezőség, hogy a résztvenni kívánó nagyobb csoportok hely­igényüket két héttel a vásárt meg­előzően jelentsék be az Idegenfor­galmi Hivatalnál Budapest, V, Deák Ferenc utca 2., mert elhelyezésük csak ez esetben biztosítható. A gyümölcsös telepítésének költ­ségeiről ír a Növényvédelem és Kertészet legújabb száma. Cikke­ket közöl még a torma műveléséről, a szabadföldi korai zöldségtermesz­tésről, a kipusztult őszi barackfák pótlásáról, a melegágykészítésről, a gyümölcsfa ültető gödrének trágyá­zásáról és a helyes ül'etésröl. A dú aan 51 uszlrált két szaklapból a Nö­vényvédelem kiadóhivatala (Buda­pest, Földmivelésügyi minisztérium) e lapra v?Jó hivatkozással egy slka= lommsl díjtalanul küld mutatvány­számot, Új könyv. Kincs Elek: A tele­pítés nemzeti jelentősége című köz­érdekű munkája megrendelhető: Mar­tineuTi R T. könyvkereskedésében Szomb 'hUyen. Á*a: 80 fillér és 10 fillér postaköltség. Küldhető bé Jyephpn ie. Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szol­gál felvilágosítással az «dó és könyvvitel szerkesztősége Budapest, VIII. ker. Rákóczi-út 11. sz. Tel. 32-2-60 A pápai kir. járásbíróság, mint telek könyvi hatóság. 1026/1933. tk. szám. flpuBPésI lurdetmínj-hivonat. A Pápai Takarékpénztár végre hsjtaíónak végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 795 P tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a pápai kir. járásbíróság területén levő, Pápán fekvő, s a pápai 896 sz. tkvi betét­ben + I. sor 607. hrsz. ingatlanra 4000 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1933. évi április hó 5 napján délelőtt 9 órakor a te­lekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem sdható el. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyam­mal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni lehessen (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908: XL. t.-c. 21. §-a). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb­bet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalé­káig kiegészíteni (1908: XLI. 21. §.). Pápa, 1932. f.bruár 9. napján. Kapossy s. k., kir. jbiró. A kiadmány hiteléül : Vass s. k., 128 tkvvezető. Pianino, Hoffmann-Cerny gyártmány, «DDDSZFEGYÍER, 16-os kaliberű, Steyer gyárt­mányú kakasos, eladó. Cím a kiadóhivatalban. I3l Egy jókarban levő, kitűnő hangú zongora olcsón eladó. Megtekint­hető Cser Béla pósiafőellenőrnél Liget uica 5. szám alatt. 130 Eladó a csúzi réten (Hodoska vendéglőnél) szép nagy, 4 házhelynek köny­nyen felosztható I IG gyümölcsös Bővebbet: Győri-út 10. az. alatt. Meghívó. A Pápai Hitelbank Részvénytársaság (ezelőtt Pápa Városi és Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság) 1933. ívi március hó 19-án délelőtt 11 árakor tartja Pápán, saját üzleti helyiségében Horthy Mihlós Fő-utca 9. szám alatt LU. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT melyre a t. részvényesek meghívatnak. Az alapszabályok 36 §-a szerint szavazati jogát csak az a részvényes gyakorolhatja, akinek neve legalább három hónappal a közgyűlés határ napja előtt a részvénykönyvben már be volt jegyezve és aki részvényét a közgyűlést megelőző harmadik nsplg, vagyis 1933. évi március hó 16-ig a részvénytársaság, vagy a Magyar Általános Hitelbank budapesti központi intézete, vagy a Magyar Általános Hittlbank győri fiókintézete pénztárainak valarr.e'yikénél elismervény ellenében let e. A közgyűlés tanácskozási tárgyai: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1932. üzletévről. 2 Az 1932 üzletévről 8zóló záró számadások tárgyalása, a mérleg meg­állapítása és a felmen'vények megadása. 3 Hüá ozat az 1932. évi nyereség hovaforditása iránt. 4 Elnök, iga7gatóság, felügyelő-bizottság és igazgató tanács választása. 5. Az igazgatóság jmslata az elnök és alelnök tiszteletdíjainak és a jelen­léti díjaknak 1933 évre leendő megállapítása iránt. A zárószámadások, az igazgatósági és fe'ügyelö-bizottsági jelentések a közgyűlést megelőző nyolc napon az intézet helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthe'ők. Kelt Pápán, 1933. évi február hő 17. napján. a Pápai HitBlbanh Részvénytársaság igazgatósága* Pápai Keresztény Önsegélyző és Hitelszövetkezet Pápa, Fő-tér 23. szám. (Emelet.) Alapíttatotts 1911-ben. Saját ház: Flórián-utca 12. Legbölcsebb előrelátás: a takarékosság! Mindenkinek módjában áll gondoskodni jövőjéről, ha rrem ellensége önmagának, mert a takarékosság útja a jóléthez és bol­dogsághoz vezet. Egyben nemzetmentő munkát is végez, mert takarékosságával a nemzeti vagyont növeli! A takarékosság ; hazaszeretet! Ezt a célt szolgálja a Pápai Keresztény Önsegélyző és Hitelszövetkezet, amidőn 1933. évi j'anuár hó 1-én megalakítja a XXIII-IK ÉVTÁRSULATOT. Az évtársulat 5 és 3 évre alakul. Egy törzsbetét után hetenként 50 fillér fizetendő, mely 5, illetve 3 év leteltével a törzsbetétrészekre aránylagosan eső osz­talékkal együtt visszafizettetik. Bárkinek jogában áll több törzsbetétet is jegyezni. A törzsbetétek havi részletekben is fizethetők. % is A takarékosságnak még a mai gazdasági viszonyok mellett ez a legkönnyebb, legkedvezőbb módja, mert heti 50 fillért mindenki nélkülözhet. Ha pedig kölcsönre szorul, minden heti 5q filléres törzsbetét után: 130, illetve 78 pengő kölcsönt igényel­het, amely az évtársulat lejártával kiegyenlítést nyer, de bármikor visszafizethető. Bővebb felvilágosítás nyerhető az üzleti órák alatt: Kedden, pénteken és vasárnap délelőtt 8—12-ig. Pápa, 1932. évi december hó. 57 1 Az Igazgatóság. B Hirdessen a Pápa és Vidékében 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom