Pápa és Vidéke, 28. évfolyam 1-53. sz. (1931)

1931-10-04 / 41. szám

A KatholUus Szemle októberi száma most jelent meg a szokott gazdag és változatos tartalommal. A tanulmányok közül kiemelkednek dr. Dombi Márk: Szent Terézia és a kath. lelkiség, továbbá Lukácsy Ist­ván: A magyar búza sorsa. Szép­irodalmi rész, folyóiratok szemléje, könyvismertetések és kritikák teszik teljessé ezüttal is magas nívójú kath. folyóiratunkat. Találtatott egy bőrtárca pénzzel; egy kézitáska. Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen átvehetik. Soffőr tanfolyam nyilik mep a Technológiát és Anyagvizsgáló Inté zeí keretében okt. 14-én este fél 7 órakor, az intézet (Budapest., VIII., József-körút 6) helyiségében. Bei'ás naponta d. e. 9—1 óra között az igazg. irodájában, ahol a felvétel­foez szükséges űrlapok a hivatalos órák alatt előzetesen beszerezhe­tők. Munkásmozgalom. Rovatvezető: Szalay Lajos. Többet tanulni! Munkásoknak, iparosoknak és föld míveseknek különösen meg kellene hallania e jelszót, mert éppen ők azok, akiket az élethivatás, a nehéz kenyérszerzés a tudás elsajátításában megakadályoz. A sze!!erni képzett­ségnek hiányát munkájuk közben kétszeresen kell érezrsiöfc, mikor min den lépésüknél az emberi szellem óriási erejét és hatalmát látják. Kü­lönösen manapság, mikor a szellemi munka, a számítás, a tudás járomba tiajtja a testi munkát és az egyázeiü dolgos ember értéke mindinkább háttérbe szorul. A munka igazi értékének emelé séhez, teljes érvényre juttatásához a szellem hatalma is szükséges. Ezt a hiányt igyekszik a Ker. Munkásegye­sület pótolni s kulturális feladatának te3z eleget, mikor tagjai részére ok­tató előadásokat rendez, Giesswein Sándor Önképzőköre szinigárdájával színdarabokat ad elő, dalárdájával az énekművészetnek szerez barátokat, jó könyvekben bővelkedő könyvtárá­val tudományok és szépirodalom megismertetését terjeszti és a tagok művelődéséi szolgálja. Az őszi és téli esték bő alkalmat nyújtanak arra, hogy a munkásság pótolja azon ismereti hiányait, miket rövid iskolaideje alatt nem szerez­hetett meg. A Ker. Munkásegyesület folyó hó 8 án, csütörtök este 7 óra­kor tartja ez évadban első ismeret­terjesztő előadását, melyre a tagok figyelmét felhívjuk és kérjük, hogy tömegesen jelenjenek meg. Előadó lesz Msgr. Németh József apátplébá­nos, elnök. Előadás után színielőadás. Belépődij nincs. Kikből áll a 33-as bizottság ? Az e őbbi kormány bőven adta a psnzí sok minden célra, az adóssá­gok felhalmozódtak, nem győzzük fi­zetni, takarékoskodni kell 1 Kik azok, akik ezt a takarékoskodást irányít ják ? A keresztény párt ülésén egyik felszólaló rávilágított erre a kérdésre. Kijelentette, hogy a takarékossági bizottság tagjai közül íöbb mint fele, 17-en, a nagybankok érdekkörébe tartoznak. Ezí eddig nem íud!uk ilyen világosan, de a végzett munkájukból sejtettük. Nekünk, ker.-szoc. munká­soknak egyetlen képviselőnk sincs ott. Németországban fontos szerepük van a kormányzásban a keresztény munkásmozgalom embereinek, ná­lunk a parlamentbe is csak mutatóul engedik be. Da ennek is mi vagyunk sz okai. A Ker. Iparossző vétség folyó hó 5-én este fél 8 órakor a Ker. Munkásegyesület helyiségében fon­tos ügyben értekezletet tart. Művezetők és szövőmesterek szakosztálya okf. 3-án, szombaton este 7 órakor tartja havi összejöve­telét, melyre az érdekelteket ez úton is meghívja az elnökség. A földmunkások és föld míve­sek Orsz. Szövetségének pápai cso­portja fclyó hó 4-én d. u. 4 órakor választmányi ütést tart. PORT. A VTC legyőzte a Kinizsit. VTC—Kinizsi 3:2 (1:0). Veszp­rém. Bajnoki. Biró: Vadász. A tartalékos Kinizsi felett a VTC győzedelmeskedett, Igaz, hogy nehéz és verejtékes munka után, de mégis győzött, s mi pápaiak megint szegé nyebbek lettünk egy illúzióval. A csapatok így sorakoztak fel: VTC: Dániel — Ruszka, Kálmán — Szlanovifs, Léber, Bitímannn — Füzes, Lang, Nóvák I, Nóvák II.. Molnár. Kinizsi: Tóth II. — Vörös, Kovács II. — Csiszlér, Böröndy, Unger — Tarr, Limperger, Király, Tóth I,, Osbóíh II. Az első félidő úgy indult, hogy a Kinizsi legázolja a VTC-t, a csatár­sora azonban a 16 oson belül túl­puha. A 27. perctől kezdve a VTC veszi át a játék irányítását, enyhe fölénybe kerül s a 40 percben Lang révén gólt ér el. A második félidő 2. percében Osbóth lövését Dániel kiej'i, a labdát pedig a jókor ér­kező Király belövi. A 8, perc meg­pecsételi a pápai csapat sorsát: Ko­vács II. egy magas labdát fejel, mi­közben meglökik s ő egyensúlyát vesztve, vállal a földre zuhan. El­törött a fculcscsoníja! Innen kezdve a végig 10 ernbe; rel játszó Kinizsi visszaszorul. A 15. percben Nóvák I, a 29. percben pedig Nóvák II. szerez gólt a hazai csapatnak. A Ki­nizsi a 42. percben szépít az ered­ményen, Tarr sarokrúgását Limper­ger a léc alá fejeli. Vadász jó biró volt. A Ny. L. A. Sz. I. osztályának bajnoki tabellája az 1931—32. évben. A csapat neve 8 S m S, o a — o c S S *& 0 0 I 3 ~ - i s í N " O t g cn o D. C •O a> -a w c Ű > < ic CL TSC DAC II. ker. SC DVE ETO SVSE VTC 8 SFC 1900 9 Kinizsi 10 TAC 11 Sz. Vasutas 14 6 1 — 10 6 117 6 1 2 8 10 2—64 2 2 14 15 5 — 4 1 4 1 3 ­6 6 9 12 6 8 6 10 1 2 8 11 1 Kovács II öt, aki a VTC elleni mérkőzésen oly szerencsétlenül esett el, hogy kulcscsonttörést szenvedett, az irgalmasok kórházában ápolják Pápán. Orvosi vélemény szerint négy hét múlva már játszhatik. ZSE—Perutzgyár 3:1 (2:0). Baj­noki. Pápa. Biró: Horváth. A ZSE technikásabb és lelkesebb játékkal gyűrte maga alá formánkívüli ellen­felét. Góllövők: Veiland (2) és Lé­ránt, illetve Németh. Jók a góllövők és Janzsó a PSC-bőI. Horváth biró csak kisebb hibákat követett el. A Ny. L. A. Sz. szombathelyi II. osztályá­nak bajnoki tabellája az 1931—32 évben. 43 A csapat 0J ^ neve 0J 1 SzSE 2 Z. MOVE 3 Sárvár 4 Tapolca 5 Kőszeg 6 CESE 7 Perutz 8 ZTE 9 Körmend 10 Testvériség 11 P. Vasutas* * Visszalépett. c Si o :S JB kj ÍN • 8 eo c a. o Q 3 — 3 — 3 ­2 — 2 — 2 — 1 1 1 1 2 3 2 — -o Q) W O <U T3 > < 1 9 1 16 1 7 1 8 1 3 cuo C $S « o 42 o. a C3 c X CL 1 4 2 5 3 5 2 6 6 3 5 — 11 — 14 — Vasárnap a Kinizsi a győri DAC csapatátlátja vendégül; a másod­osztályú csapataink szabadnaposak. Pápáról induló és ide érkező vonatok menetrendje. (Érvényes 1931. évi október hó 4-töl 1933. évi május hó 21-ig;0 Bwdapest—Győr—Pápa—Celldömölk—Szombathely és vissza. Sz. v. Sz.v. Sz. v. Sz. V. v. Gy.v. 21 3 5 7 3 Ti 8°* 1 240 1 630 20* 2 ui 9 4 8i 13" ll l 6i 1 650 1 84U 2« 615 957 13 3 0 1 8au 19 o v 357 739 ll 0 4 14 5 9 19** 1 95ó 409 715 ll 0 6 15 1 4 — 446 820 ll 4 0 15 5 7 — 20^ 538 827 11«2 16 1 2 — 20 2« 650 9 3 5 12 3 92 1 731 — 21 1 8 Állomások Sz. V. 5z. V. V. v. V. V. Gyv. 5z.v. Sz.v. 6 Mi 751 9°°4 ll 3 0 13 1 2 19% 21 5 5i 3 1 4i 330 603 746 — 10 5 1 16 4 5i 19 3 5! 213 555 636 — 1Q40 1 633 19 2 1 Q48 454 510 — 955 15 2 3 1 80B 035 452 — 7% 954 15 1 3 18 0 0 23 5 5 412 — 6 1 5J 929 1 438 1 730 23 3 3 403 — — 923 1 430 17 1 72 2213 300 — — §35 1 325 16 2 72 13 3 03 14 2 it Budapest Győr Győr papa Pápa Celldömölk Celldömölk Szombathely i Győr—Budapest közt gyorsvonat. 2 Celldömölk—Szombathely közt gyorsvonat. 3 Vasárnap nem közlekedik. 4 Komárom—Budapest közt gyorsvonat Pápa— Csorna—Sopron. M. v. T. v. sz. sz. M. v. Állomások M.v. M. v. T. v. sz. sz. M.v. V. v. M.v. V. v. Állomások V. v. M.v. V. v. M.v. 4&6 6oe 826 800 10oo 12 4 9 13 28 14' 4 16 1 8 i 111 Pápa a e é Csorna j i é v Sopron ||j i 743 637 5oo 12 06 lloo 915 1 505 1250 ll 2 0 551 7oo 902 ll 3 0 10 01 U44 1 459 1 830 15 2 & 1 629 1 827 20 5 8 18 15 20 1 0 1 I 1 Pápa é X 1 é Varsány 1 é (Bánhida) i é (Budapest) i | 7oo 5 1 & 854 754 548 23 3 0! 16 12 1 433 nio 805 | 845! 22 5 0 21 4 8 19 41 1 720 551 7oo 902 ll 3 0 10 01 U44 1 459 1 830 15 2 & 1 629 1 827 20 5 8 18 15 20 1 0 1 I 1 Pápa é X 1 é Varsány 1 é (Bánhida) i é (Budapest) i | 7oo 5 1 & 854 754 548 23 3 0! 16 12 1 433 nio 805 | 845! 22 5 0 21 4 8 19 41 1 720 Pápa—Celldömölk—Veszprém. Sz. v.lSz. v. •1 V. v. Állomások Sz.v Sz, v. 5z. V 40® 749 13 3 0i II! E Pápa é 9 5 52 1 80G 035 446 8i0 1 422, II é Celldömölk 1 92% 1 7ao 453 932 , 436 l Celldömölk é 740 15 5 1 20^ 720 I2 5 1 17 l g é Veszprém külső p. u. i l I 448 1 330 \7 M 735 13 4 0 1 7Í9 y « Veszprém i 1 1 428 13 n 1 6b8 i Vasárnap nem közlekedik. 2 Celldömölk—Pápa közt gyorsvonat. Pápa-Varsány—(Bánhida—Budapest)—Veszprém. 1 Budapest—Bánhida közt gyorsvonat. | 15 1 9 | _ i Varsány é I 705 — 1 — é Veszprém k. p. u. i 17 3 u — 1 — * é Veszprém i 16 14 1 407 13 5 1 Uú Wasuti Utmutató-t herjen, ha megbízható és olcsó menetrendet akar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom