Pápa és Vidéke, 28. évfolyam 1-53. sz. (1931)

1931-01-04 / 1. szám

Nagy választék: Férfi és női fehérnemüek­ben. — A legdivatosabb harisnyák, nyak­kendők, bőrkeztyűk, sapkák, eső- és nap­ernyők, sétaboíokban. — Csipkék, himzések és szalagokban. — Kötött, szövött és rövid­NEUBAUER FERENC nri és nöi dlvatáriiháza PÁPA, KOSSUTH LAJOS UTCA 32. SZAM. (A postapalotával szemben.) árúkban. — Menyasszonyi koszorúk és fátyo­lokban. — Bőröndök és bőrdíszműárúkban, t-t Nagy raktár kalapokban. :: Szabott árak. — Szolid és pontos kf­:-: :-: . szolgálás. :-: :-: :-: pedig forradalmakat készített. Előbbi megtört az orosz nép vallásos érzé­sén, uiőbbi pedig a kitűnő európai rendőrség éberságén. A Merapi vulkánkatasztrófa még most sem ért véget. A vulkán még most is ontja láváját s egész falukat puszííi el a föld színéről. A halottak száma meghaladja az 1500 at. Sokan az előbb, vagy utóbb bekövetkező bizfos halál elől önkéntesen vetnek véget éleíüknek. Bratinau Vintila, a román liberális párt elnöke, volt miniszterelnök az dmult héten meghalt. XI. Pius pápa karácsony szent estélyén állást foglalt a háború ellen. Joffre francia tábornok, a világ­háború francia fővezére haldoklik. Dél Walesben és a Ruhr vidéken hatalmas bányászsztrájk tőrt ki. Ha a közvetítőknek nem sikerül az ellen­felek között békéi létesíteni, úgy Európa két legnagyobb szénbányája be fog csukni. Ez természetesen meg­határozhatatlan kárt jelentene az ipari világra. ••• Új doktorok. Németh Istvánt és Pödör Istvánt, a helybeli bencés reálgimn. volt kiváló tanulóit a jog­tudományok doktorává avatták a Páz­mány Péter egyetemen. Gratulálunk, A Karácsonyi ünnepek a meg­értés, a szeretet és a vallásos meg­nyilvánulásnak fokozottabb és még soha nem látott méretei között zaj­lottak le városunkban. A máskor közönyös pápai polgárok tízezrei zarándokoltak a két ünnepnap alatt a templomokba, hogy ebben az agyonzaklaíott világban lelki ms?g­nyugvást leijenek. Míg is találták, A kis Jézus mindegyik szívébe be­vitte a békét, mely önkéntelenül is kiváltotta a megnyugvást a vadul kavargó, de Istenéhez megtért szi­vekből, Nagy szerepet vittek még a megbékéítetésben egyesületeink s a hivatalos város is, mert ott, ahol arra a legnagyobb szükség volt, flas­tromot helyezett az égő sebekre. Mansz. teadéíután. Január hő 6 án, kedden délután 5 órai kezdet­tel tartja a helybeli Mansz. januári teadélutánját a Sipiczky vendéglő külön termében, melyre úgy a Mansz. hölgyeket, mint az érdeklődő nem Mansz. tagokat is szeretettel várja az Elnökség. ENYESZET. Nincs szerelem, nincs imádat; Nincs ep'edés, nincs kívánat: Sáros hanttal már befedte Az enyészet temetője. Nincs hódolat, nincs döjfősség; Nincs hatalom, nincs szegénység; A pusztulás éjszakája Szemfedőjét vonta rája. Nincsen vétek, nincs bocsánat, Minden elmúlt, minden bánat. Kihalt már a nagy természet, Mindent betölt az enyészet. Dobó Endre. Meghívó. A „Turul" Szövetség .Enyingi Török Báüní" Bajtársi Törzsébe tömörült pápai egyetemi és főiskolai haligatők 1931. január hő 6 án, kedden este 9 órai kezdet­tel, a Griff szálló nagytermében íánc­e&télyt rendeznek. Személyjegy 2 pengő, csaiádjegy (3 személyre) 5 pendő. A zenét Füredi D3ne és ci­gányzenekara szoigíItatja. Megjele­nés : hölgyeknek legegyszerűbb, urak­nak sötét utcai ruhában. A jövedel­met diákjóléti célokra fordítják. Karácsonyi ünnepség Lovász* patonán. Kedves, bensőséges ünnepe volt dec. hő 21 én a Lovászpatonai Rőm. kath. Leánykörnek. Karácsonyi ünnepség keretében 32 szegény gyer­meket ajándékozott meg szeretet­csomaggal. Az ünnepélyen zsúfolásig megtelt az iskolaterem, bizonyítva azt, hogy ilyenkor igen szük s nagyon szükég volna egy kath. egyesületi házra, melynek létrejötte a vezetőség régi vágya. Az ünnepélyt szavalatok, énekszámok, pásztorjáték tarkítot­ták. Ki kell emelnünk Kováts József főjegyző nejének és Bogdán Linka postakiadónő szavalatait s Stirling plébános ielkes beszédét. De iegmeg­hatóbb volt a megajándékozott kis gyermekek szemében f Icsillanó könny­csepp és kedves köszönő szavaik. Az est iéirehozása Strobelné elnöknő és Józsy Béláné tanítónő érdeme, kiknek hűséges segítő társus volt Kovátsné főjegyzőné és Bogdán Linka. E kedves kis Ünnepély bizonyítéka, hogy jóakarattal, megértőssel a leg­kisebb faluban is kedvesen lehet enyhíteni a nyomort. Karácsonyi segély. A pápai ferences harmadik rend karácsonyi szegányakciőja az idán is szép ered­ménnyel végződött. Az ügybuzgó tagok lelkes munkáját dicséri a 200 pengő, 2 mázsa főző és finom liszt, 10 drb kenyér, 7 kg zsir, 14 pár cipő és 112 drb különféle ruhaado­mány. Ez a nemes, szociális itéz­mény összesen 94 szegénynek jutta­tott segélyt. A segélyezettek nevé­ben ez úion is hálás köszönetet mond nemesszívü adakozóinak a harmad rend. A nagy népszerűségnek örven­dett dr. Burka Kelemen ferences atya, aki a pápai rendházban és mint ok­leveles gimnáziumi tanár a helybeli bencés reálgimnáziumban évekkel ezelőtt működött, nemsokára befejezi — ahogyan amerikai levelezőnk érte sít — ottani misaiós működését és jan. 3 án hajóra száll hazafelé. Azt írják róla, hegy „felejthetetlen emlé­ket hagy a Sharon és Tarelíi magyar­ság szívében. Ö öm volt hallgatni akár missiós, akár világi beszédjeit. Kár, hogy hazamegy. Pedig itt is sok szükség van igazi magyar mis* siősra." Városunkkal foglalkozik a „Községfejlesztés" c havi lap. Meg­említi, hogy Pápa városa hossaile járatú kölcsönt vesz fel vízmüvei bővítésére, hogy az Esterházy ingat­lanok egyikén (?) színházat szándé­kozik építeni. Képet közöí a villamos távvezeték acélbetonos oszlopainak szerelésérői és az egyik transzfor­mátor állomásról Pápán. Megkezdődtek a népszámlá­lási és a nyilvántartási összeírások. Előbbit a városi hatóság, utóbbit a rendőrség végezteti. Ipari kihágás miatt indult eljá­rás két helybeli pékmester ellen. A terhekre rőt..cselekmény az, hogy 3 óra eiőU dolgoztattak alkalmazott­jaikkal"' Egyszerűsítik a peres eljárást. Az igazságügyrniniszter legújabb ren­deletével újra szabályozta a peres eljárást. Az egyszerűsítés legfontos­sabb része az, amely a 100 P érté­kű pareket a községi bíróságok ha­táskörébe utalta. E szerint tehát azon vitás ügyekben, melyek 100 P értéket meg nem haladnak, nem a járásbiró ságho*, hanem mindenütt a községi bírósághoz kell folyamodni. A ren­delet 1931. január hó l~én lép életbe. reáess A LEGJOBBAK ! » Kivégezték a Jókai utca rémét. A Jókai utcában sétálók élvezetéi hosszú időn keresztül egy vad kutya veszélyeztette. Hol ez, hol az alól a kapu alóí ugrott ki s tépett le egy két téli kabábot, vagy harapott meg egy-két kézfejet. Nemrég is két ily merényletet követett el. Egyiknek Birkás Lajos népzenész, a másiknak ifj. Grácsman Ferenc kőrníves pallér lett az áldozata. A feljelentések alap­ján az eljárás megindult, a garázda állatot ki is végezték. A öic klr. rendőrség pápai ka pitánysága, a magasban és meredek helyesen dolgozók testi épségének megvédése okából 1928, október hó 6-án 7903/1928. köz. szám alatt ki­adott rendeletét megújította. Érvénye egyenlőre 1931. december hó 31 ig tart. RendkivüSi alkalom i rr _• wo r (Baross-út sarkán) 25-30% al Seszámtja árait. Okvetlen tekintse meg raktárainkat! 653 Eljegyzés. Törkenczy Ilonkát el ­jegyezte Orbán József szigorló mér­nök. Névmagyarosítás. A m. kir. belügyminiszter Ondó József nyug. m. kir. áííamvasuti altisz béreimére megengedte, hogy családi nevét gyermekeivel együtt Andőra változ­tassa. Bejelentési kötelezettség. A m. kir. belügyminiszter 73.410/1— 1930. VI. számú körrendeleiével or­szágossá tette a bejelentési kötele­zettséget. A rc-ndeleí szerint tartozik minden 19 éves magyar állampol­gár állandó lakóhelyét, valamint 3 hónapon rMérjedő lakásváltoztatá­sát bejelenteni. A bejelentésnek azon év január 3! is* kell' Megtörténnie, amelyben a 18. életévét betölti. A be és kijelentések, be és kijelentő­lapok kitöltésével és községekben a jegyzői hivatalban, városban ped'g a rendőrkapitánysághoz való beszol­gáltatással történnek. A bejelentőla­pokban kitöltött adatok valódiságáért a szállásadó is felelős. A családfő nejét és 18 éven aluli gyermekeit egy törzslapon is bejelentheti. Ha valamely gyermeke azonban más nevet visel, vagy 19. évét megha­ladta, úgy részére küiőn bejelentő­lapot kdí kiállítania. A beköltözést 24 óra alatt, az elköltözést pedig még az elköltözés alatt kell bejelen­teni. Az összeírásról mindenütt a hatóságok fognak intézkedni. A ren­delet 1931. évi január hó 1-én lépett életbe. Az országgyűlési képviselő­választók 1931. évre érvényes és végleges névjegyzéke elkészült. Pápa megyei város és a járásbeli összes községek választópolgárainak név­jegyzéke dr. Konkoly-Tege Sándor kir. közjegyzőnél tekinthetők meg. Ugyanezzel kapcsolatban említjük meg, hogy a jövő évi összeírás is megkezdődik. Jót tesz! önmagával és rádiójával, ha ¥HL¥0 C8Öve í basznál. QRQHWULD VIDOR szaküzletében kapható. 542

Next

/
Oldalképek
Tartalom