Pápa és Vidéke, 22. évfolyam 1-52. sz. (1925)

1925-07-12 / 28. szám

Sporthír. A mult héten váro­unkban tartózkodott Hajós Alfréd ifiépítész az Országos Testnevelési anács megbízásából. Megtekintette Sportegyesületet, érintkezésbe lépett sportegyesületek és a Levente­gyesület vezetőségével. A tárgyalá­•k következményekép el fogja észíteni a sportpálya és a tribün­erendezésre vonatkozó terveket. Az pitkezést talán már a jövő tavasszal íeg lehet kezdeni. Az első feladat :sz a sportpálya kerítésének és egy jotbal pályának az építése, ezután övetkezik majd a tribünberendezés pítése. A költségekre az Országos 'estnevelési tanács 50 millió koronát zavazott meg. Az országos vásár. A folyó hó -én és 8-án megtartott országos ásárra felhajtottak 2290 szarvas­larhát, eladtak 1356 darabot; 1250 •vat, eladtak 460 darabot; 487 ;rtést, eladtak 320 darabot. Az ökör­ek és a húsnak való marha ára nelkedett; a tenyészállatok ára esett, gyszintén a sovány sertés ára is. Műkedvelők alakuló gyűlése, lult vasárnap tartotta a Pápai Mü­;dvelő és Kultúregyesület alakuló pülését. A gyűlésen szép számmal lentek meg. Az egyesület céljának i az alapszabályok ismertetése után legválasztották a tiszti kart. Elnök itt dr.Tenziinger József polgármester. Léderernét halálra ítélték. Az *ész ország jóérzésű közönségének egnyugvására a biróság Léderer uiztávnét, ezt az emberiségéből ki • ítközőtt félvilági hölgyet, kötél általi ilálra ítélte. Az iparosok és kereskedők intetése. A mult hétfőn délután —6 óráig az összes üzletek be­írtak, tiltakozásul az elviselhetetlen lóterhek miatt. Munkaközvetítés. A pápai ker.­;oc, szakszervezetek munkaközve­;ő irodája útján mintegy 100 szövő­it és szövőmunkást keresnek a idapesti textilgyárakba. Jelentkezni het Pápán, Fő tér 2. sz. alatt. Kultúrharc Csehországban. A prágai nuncius a cseh kormány val­lásellenes magatartása miatt elhagyta Prágát. Távozására különösen Husz János emlékének, a katholikusokra nézve bántó és tapintatlan megünnep­lése adott alkalmat. Magyarország jóreménnyel nézheti a cseh kultúr­harcot. 500 évvel ezelőtt is a Husz Jánost követő rabló zsebrákok fész­kelődtek a védtelen Felvidékre, mig a magyar élet halál harcát vívta a törökkel s a végük csúfos kifüstölés lett. Minden reményünk meg van, hogy Husz Jánosnak és zsebrákjainak szin­tén rabló, de kevésbbá vitéz unokái sem járnak jobban. Ismét a zsebtolvajok. Nem múlik el orszságos vásár, hogy egy­pár embert ne fosztanának meg az amúgyis kevés pénzétől. Ugyanis a f. hó 7-én és 8 án tartott országos vásáron is több lopás történt. Az ellopott összegek 4—5 millió korona között váltakoztak. A nyomozás folya­matban van. Külföldiek és optálást elmu­lasztott volt magyar állampol­gárok Magyarországon tartózkodá­sáról kiadott összes eddigi rendeleteket részben módosította a belügyminisz­térium legújabb rendelete. E rende­let sok ijedelemre és zavarra szol­gáltatolt okot. Ugyanis ezren és ezren ! vannak a volt magyar állampolgárok között is olyanok, kik tájékozatlan­ságból, vagy feledékenységből az op­tálást elmulasztották, s e miatt most külföldinek tekintetnek. De számtalan azok száma is, kik mint családfők, gazdák, gyárosok, iparosok külföldit tartanak szolgálatban, s az új ren­delet labirintusában nem ismerik ki magukat. A minisztérium hozzájáru­lásával az országos rendőrszaktan­foiyamok parancsnoksága most ma­gyar és német nyelven terjedelmes, teljes gondossággal és alapossággal szerkesztett füzetet adott ki. Cime: „Külföldieknek Magyarországra való beutazására, itt tartózkodására, le­telepedésére, honosításra és az optá­lást elmulasztottak visszahonosítására vonatkozó összes jogszabályok ma gyarázata." A terjedelmes füzet mind a hatóságoknak, mind a nagyközön­ségnek teljes tájékozást nyújt. A fü­zethez kérvényminta is van azok szá­mára, kik külföldieket tartanak al­kalmazásban. Ajánljuk mindazoknak, akiket illet. A füzet ára 25.000 K. Ez összeg beküldése ellenében az országos rendőrszaktanfolyamok pa­rancsnoksága (IX, Üliői-ut 47/49., Mária Terézia laktanya) bérmentve 1 küldi meg a füzetet, mely különben az összes rendőrszobákon is meg­szerezhető. Iparosok figyelmébe. Az Ipar­testület elnöksége érlesíti az iparoso­kat, hogy a junius 13 án tartott rend­kívüli választmányi ülésben hozott határozat folytán a rendes havi vá­lasztmányi ülések f. évi julius hótól kezdve az eddigi szokástól eltérőleg nem a hónap első szombatján, ha­nem első héifőjén tartatnak. Verekedés. Vasárnap délután néhány pálházi aratólegény részegen ment haza a pusztára. Amint köze­lebb értek a majorhoz, találkoztak két ruhaárusító cigánnyal. A legények­ből kitört a virtus, jobban mondva a bor és neki estek a két halálra­rémült cigánynak. Pofozták, ütlegel­ték őket, már komolyabb baj is lett volna, ha a megtámadottak futásnak nem erednek, hátrahagyva bugyro­kat. A városban jelentést tettek a rendőrségen és a rendőrség azonnal megindította a nyomozást és rövid idő alatt bekísérték a duhajkodó legényeket a rendőrségre. Szabadon bocsájtották őket, mert nem rablási szándékból támadták meg a két cigányt. Felülfizetések. A pápai Felső­városi Róm. Kath. Olvasókör f. évi junius hó 28-án tartott kertmegnyitó táncmulatsága alkalmával felülfizetni szívesek voltak: dr. Paupera Ferenc 250.000 K, dr. Tenzlinger József 100.000 K, Onódy Dezső 80.000 K, Mórocz Károly, Mészáros József 60-60.000 K, Cserkuti István, Bán Jenő, Ruip Jenő, Hadv. Iparosok Egy. 50—50.000 K, Németh Sándor, id. Mórocz József, Mórocz Antal 40— 40.000 K, N. N., id. Keresztes Jó­zsef, Orovics József, Miklós József, Zsigmond József 25—25.000 K, Varga Károly (Tevel), Mikóczi Ferencné, Csorna János, Keresztes István, Bálint Imre, Csuti József, Varga Károly, Zsemlevics Dezső, Polgár Ferenc, Kaiapács József, Babják Ferenc, Ke­resztes Gyula, Fábián Antal, Franc Károly, Kraszner Ferenc, Kardics Já­nos, Szalay János, Nemes Gyula, Szabó József, ifj. Sz3lai János, Ra­bovszki Miklós 20—20 000 K, Med­gyesi Antal, Ünn?p József, Kiss Pál, Fűzi József 5—5000 K-t. Ez úton há ­lás köszönetet mond az Elnökség. x A kisgazdaközönség figyel mébe! Átolvasva a Magyarorszá­gon működő sok bel és külföldi biztosító intézet névsorát, azt látjuk, hogy a gyárosoknak, malomtulajdo­nosoknak stb. külön-külön biztosító AUTOMOBIL ÉS PNEUMATIK R.-T. BUDAPEST, VI., Jókai-tér 5. SÜRGÖNYCIM: AUTOVAJDA. IIOTO - MOTOB • HEBÉHPáB ALKATRÉSZEK, FELSZERELÉSEK TEL. 86-36. PNEUMATIK. TEL. 175-98. . bakonybéli apátság. Irta: Kiss Sserafln. (Folytatás.) 7. A Guzmics halálával elárvult apát­ig csak 6 év múlva kapott új főt komáromi nemesi családból szár­azott, nagy képességű dr. Sárkány iklós személyében, aki már ekkor jyházi és tudományos folyóiratok­in közzétett tanulmányaival, melyek­in főkép az egyházi rend jogait vé­ilmezte, tisztes nevet vívott ki ma­ínak. Hosszú, 46 évig tartó ural­)dása alatt minden tehetségét apát­iga erkölcsi és anyagi színvonalának nelésében emésztette fö!. Amint az apáti széket elfoglalta, :onnal összeiratta birtokait, az el­myagolt és kiuzsorázott erdőket ndbehozta, lecsapolásokkal vizze­fős területeket tett termékenyekké, ipcevetéssel, lentermesztéssel és íkoricatermeléssel tett kísérletet. Kajáron — ahol legszívesebben és gtöbbet tartózkodott — új plébánia­és iskolaépületet emelt, magtárakat, pajtát, majorsági épületeket építtetett; Bakonybélben 6 házat és 2 rétet szerzett s az apátsági birtok jöve delmét annyira fokozta, hogy évről évre nagyobb összeggel járulhatott j a főmonostor költségeinek fedezésé­hez. Az ő nevéhez fűződik a bakony­béli emeletes iskolaépület létesítése (1873), 1878-ban pedig befejezte az apátsági templom restaurálását, me­lyet Kuesz Krizosztom főapát szen­telt föl szeptember 22-én, amikor a templomnak egy gyönyörű Mária 1 szoborral kedveskedett. Kedvenc gon­dolata volt, hogy a bakonybéli tégla­égetőt edénygyárrá fejjeszti, ez azon­ban megfelelő anyag híján csak rövid ideig működhetett. Kiváló szerepet játszott a politikai élet terén is. Már tanár és főapáti titkár korában — mint Győrvármegye táblabírája — sokat szerepelt a megye j gyűléseken, majd meg mint béli apát Veszprémmegye gyűlésein ragyog­tatta kiváló jogi tudását, nagy olva­sottságát és történelmi képzettségét. Az 1843/4 i országgyűlésen megin­dult vallási viták alkalmával ő szer­keszti meg az egyházi rend fölterjesz­tését, melynek védelmében az ország­gyűlésen is felszólalt, később pedig az egyházfők felkérésére ugyanebben az ügyben felirati javaslatot készít. Az utolsó rendi országgyűlésen még megjelent, de a szabadságharc ki­törésekor sokat zaklatott kolostorá­ból egy időre Bécsbe vonult vissza. Amikor pedig fölragyogott a szabad­ság napja, friss erővel igyekezett kiaknázni a béke áldásait apátsága javára. Sokat szerepel ismét a megye­gyűléseken és 1870-ben az autonó­miai kongresszuson egymásután aratja a szónoki babérokat. Ebben az időben előbb a veszp­rémi, majd a székesfehérvári püspök­ségek betöltésénél sűrűn és komolyan emlegetik nevét. Ha töri magát utána, bizonyára elnyerheti bármelyiket. De maga jegyzi meg emlékiratában, hogy ilyesmi után nem vágyódott. „Az ég látja — úgymond — nem óhajtom (a püspökség) terhét, elégelve, amit a Gondviselés eddig rám ruházott érdemem felül." Hivatalos részről nem is érte más kitüntetés, mint­hogy megkapta az osztrák Ferenc József-rend lovagkeresztjét. Annál többre becsülete rendtársainak oda­adó ragaszkodását, a szegényeknek, akiknek jótékony atyjuk volt, egy­szerű hálálkodását s azt a bizalmat, mellyel az egész környék betegei föl­keresték, mint híres homeopatát. Sárkánynak 1891-ben bekövetke­zett halála után a rendíagok bizalma Villányi Szaniszlót emelte a bakony­béli apáti székbe. Lelkes, hivatásáért rajongó benediktinus volt, kiváló gonddal művelte a történelmet s iro­dalmilag is sokat dolgozott e téren. Fehér Ipoly főapáté volt a gondolat, hogy a Rend a nemzet ezeréves fönn­állásának emlékére megíratja a Sz. Benedekrend monographiáját s a 10 kötetre számított hatalmas munka tervezetének előkészítésével Villányit

Next

/
Oldalképek
Tartalom