Pápa és Vidéke, 21. évfolyam 1-52. sz. (1924)

1924-01-20 / 3. szám

A Kaszinó f. hó 20 án, vasárnap délután 3 órakor tartja rendes évi közgyűlését, melyre a tagokat tiszte­lettet meghívja az elnökség. Tárgy: Általános tisztújítás. A választmány megválasztása. Az évi költségvetés megállapítása. Alapszabályok módo­sítása. Keresztény munkásifjak pápai csoportjának tagjai f. hó 20 án, va­sárnap d. e. 9 órakor a Ker. Munkás­egyesület helyiségében összejövetelt tartanak, me'yre az ifjúmunkások fi­gyelmét eiuttal is felhivja az elnökség, Cukorrépatermelők figyel­mébe. Egyizben már közöltük olva­sóinkkal a mull évi cukorrépatermés átadási feltételeit. Tekintettel arra, hogy a répatermelő gazdák egyrésze még mindig tájékozatlan ebben a kérdésben, újólag közöljük idevonat­kozóig a Felsődunántuti Mezőgaz­dasági Kamara cukorbizottsága ál­fal megállapított feltételeket. És pedig a legtöbb kedvezmény alapján 5 kg. cukor nagybani ára képezi a inult évi répatermés egyenértékét, levonva belőla a 42 °/« kincstári részesedést. A cukor átíag-ára az október, november, december és január havi nagzbani cukorárak alapján számí­tandó ki. A szokásos mellékszolgál­mányok a fenti árban figyelmen ki­vül vannak hagyva. A kistermelők átadott cukorrépájának ára a fenti nagytermelői árhoz aránylagosan iga­zodik. Bővebb és részletesebb felvilá­gosításért a Mezőgazdasági Kama­rához Győröt vagy pedig a Várme­gyei Gazdasági Egyesülethez kell fordulni. A répatermelők nagy tájé­kozatlanságukkal és indolentiájukkal Önmaguknak okoznak súlyos anyagi veszteséget ha a kérdést saját szem­pontjukból nem méltatják figyelemre. Közgyűlés. A pápai ipartestület az 1924. évi január hó 20-án d. u. 2 órakor a városháza nagytermében évi rendes közgyűlést tart. • rulnak elénk, — mégis azt kell mondanom, alapjában minden kor­szak egyet várt és kivánt a maga szépirodalmától: hogy lelkének meg­kötött energiáit ebben élje ki. Nem tréfa az, hogy némelyek olvasmá­nyaikban egy a valóditól független, meseéletet élnek: mint a kislányok, akik azzal mulatnak, hogy követke­zetesen valami szerepet, hercegnőt, vagy várkisasszonyt játszanak egy­más között. Nem túlzás az a meg­állapítás, hogy az élet terhe ellen manap is orvosság sokaknak a kép­zelődés színjátékát könnyen nekilen­dítő mozi: a leánynézőnek azzal a gazdag sorssra vergődő proletár­sorssal, a férfinak a kalandos meg­gazdagodás képeivel. Sőt a passzív meseéletnek a mozin kívül való ala­kulása is egészen természetes: az érzési dispositiójú női lélek álmaiban szövi tovább, az akarat tengelyű férfi a valóságban próbálja tovább élni: megdöbbentően embertelen gyilkos­ságban vagy minden titkosrendőrsé­get kifigurázó lopásötletben. (Folytatása következik.) Táncmulatság. A pápai ág. h. ev. férfi-énekkar és zenepártoló egyesü­let f. hó 20-án a Griff nagytermé­ben jótékonycélu zártkörű táncmulat­ságot rendez. Kezdete este 8 órakor. Személyjegy 4000 K, családjegy 10 000 K. Dohánygyári alkalmazottak Orsz. Szöv. pápai helyicsoportja f. hó 21 én d u. fél 5 érakor a Szentilonai­utcai helyiségben a kedvezményes ruha-akció megbeszélése céljából tag­gyűlés tart. Az elnökség. Közgyűlés. A pápai Lloyd-társu­lat f. évi január hó 27 én d. u. 3 órakor saját helyiségében rendes köz­gyűlést tart az alapszabályokban elő­irt tárgysorozattal. Erre a tagokat ezúton is meghívja az Elnökség. Rendőr bál. A M. Kir. Állam­rendőrség Pápai Kapitányságának őrszemélyzete 1924. évi február hó 2 án a „Griff" nagytermében a Pá­pai rendőrárvák felsegélyezésére és a rendőrkönyvtár javára jótékonycélu zártkörű táncmulatságot rendez. Személyjegy 5000 K, családjegy (háromszemélyre) 12 000 K. Jóté­konycélra való tekintettel a rendőr­ség szívesen fogad felülfizetéseket. Belépőjegy csak a meghívó felmuta­tása ellenében adatik ki. A zenét Horváth Karcsi teljes zenekara szol­gáltatja. Kezdete este 8 órakor. Keresztény Munkásegyesület választmánya f. hó 19 én, szomba­ton este pont 7 órakor az egyesület helyiségében választmányi ülést tart. Tekintettel a napirend fontosságára, kéretnek a válaszmány tagjai, hogy teljesszámban és pontosan jelenje­nek meg. Az elnökség. Az Idegenforgalmi és Utazási Vállalata R.-t. 1924 február 14­iki kezdettel társasutazást rendez Olasz- és Franciaországba. Az uta­zásra vonatkozó mindennemű felvi­lágosításokkal szívesen szolgál a Városi Menetjegyiroda Kossuth u. 22. (Pápai Leszámitolóbank Rt.) Elhalt vándor. F. hó 12-én reg­gel 7 órakor Vaszar községben az ottani községi istállóban Somogyi Károly 56 éves veszprémi illetőségű vándor elhalt. Miután a körorvos és a csendőrség megállapította, hogy természetes halállal mult ki, a bíró­ság a temetési engedélyt megadta s így Vaszaron eltemettetett. Betöréses lopás. F. hó 6-án virradóra eddig ismeretlen tettesek betörtek Dombó Mihály békási lakos zárt kamarájába, s onnan 1,254.000 K értékű sertéshúst elloptak. Vennék használt rm'Jlépprést. Liget ucca 42. szám. SZINH Á Z. Hangverseny. Bemutatkozó hangversenyre az ember bizonyos felfokozott érdeklő­déssel, de nem nagy lelkesedéssel szokott elmenni. Sokat lehet ilyenkor csalódni. Csalódtak azok is, akik hétfőn este a Városi Színház­ban az Iparos Ifjak Önképzőkörének hirdetett koncertjére összegyűltek, csalódtak, de kellemesen, mert töb bet, jobbat kaptak, mint várhattak. Egy kicsiny, de tisztán intonáló, pompás összjátéká, ügyesen szinező, egyszóval fegyelmezett zenekar és elég jó hanganyaggal rendelkező al­kalmi énekkar számai, nagyobbrészt a dirigens kedves apróságai, nagyon megérdemelt tapsvihart arattak. Hatvani Lajos tanítóképzőintézeti tanár, az önzetlen, fáradságot nem ismerő karmester a nehéz, sok oda­adást igénylő betanítással igazán alapos, jó munkát végzett. C*k el­ismerés, hála járhat érte. Da nem kevesebb elismerés illeti a közremű­ködöket, akik a nehéz napi munka után a kalapácsot, a gyalut letéve vagy a raktárból hazatérve lelkesen tudnak áldozni a zenéért sokszor éjszakát, fáradt idegeket. Csak előre a megkezdett jó úton ! Legyenek mi­nél többen, akik tanulnak tőlük! Nem hagyhatjuk szó nélkül Sághy Tamás tanár ügyes összeállítású, síeiíemes, a magyar dal mái íjáról tartott felolvasását, mellyel kapcso­latban sok elszomorító, de igaz húrt pendített meg a pápai sivár zenei állapotokra vonatkozóan. Bárcsak szélesebb rétegekben megfontolnák fölvetett gondolatait. Avagy PápJm az iskolákon kívül csak az iparos ifjaknak érdemes a város zenei kultúrájáért tenni vala­mit? ! /i.— d.— Állami anyakönyvi kivonat. Ssülettfik: Jan. 15. Korabik Dávid lakatossegéd és neje Gál Erzsébet, fia: Géza, rk. — An­tal József lakatossegéd és neje Györké Kornélia, leánya: Emilia, ev. Jan. 16. Takács Lajos városi számtiszt és neje Promintzer Ida, fia : Otló, rk. — K. Németh János géplakatos és neje Szán­kovics Rozália, leánya: Anna, rk. Jan. 17. Odor István kistőzsdetulajdonos és neje Magyar Ilona, fia: Gyula, rk. Meghallak: Jan. 11. Németh Lajos napszámos, ev., 56 éves, tüdőtágulat. — Vágner János napszámos, rk., 25 éves, bélcsavarodás. Jan. 12. Szalai Erzsébet, rk., 3 napos, éretlenség Jan. 14. Lengyel Imréné Sipőc Anna takács iparos neje, rk., 50 éves, gyomor­rák. — Bódai Pálné Ihász Mária ácssegéd neje, rk, 58 éves, agyvérzés. — Krausz Edit izr., 1 hónapos, görcsök. Jan 15. Kolompár Mária, rk., 10 hónapos, bélhurut. Jan. 16. Kis Tini városi szegény, ref., 56 éves, tüdőtágulat. Hftzasságot nem kötöttek. Felelős szerkesztő: Boksay Endre. Laptulajdonos és kiadó a pápai Kath. Kör. Ny. a Ker. Nemzeti Nyomda R.-t., Pápa. Termény- és állaíára& Papán. • Korona 0 205. Búza 116.000-118.000,115.003 117 000 K. Rozs 88.000 93.000 K, Árpa 90 000-96.000 K, Zab 98.000—100.000 K, Tengeri 90.000­92.000 K. Jármos ökör tarka, első minőségű 4—5 millió K. Jármos ökör tarka közép minő­ségű 3—4 millió K. Jármos ökör tarka alárendelt 2—3 millió K. Jármos ökör tarka kimustrált 2—3 millió K. Magyarfaju tinó 2 éves korig 0—0 millió K. Magyarfaju tinó 3 éves korig 0—0 millió K. Magyar­faju tinó 4 éves korig 0—0 millió K. Tarka tinó 2 éves korig 1—2 millié K. Tarka tinó 3 éves korig 2—3Va miilié K. Tehén friss fejős 2Vs—4 millió K. Telién borjas (hasas) 2Vs—4 millió K. Tehén le­vágásra 1—3 millió K. Üsző 2 éves korig 1—2 millió K. Üsző előhasu 2—3 millié K. Borjú szopós Vs— 3/< millió K. Borjti választott Va—1 millió K. Igásló L-rendi 0-0 K. Igásló Il.-rendü 1-3 millió K. Kocsiló nehéz 1—5 millió K. Kocsiló könnyű 1—4 millió K. Vágóló l/a—1 millió K. Csikó 1 éves korig 0—0 K. Csíké 2 éves korig 1—3 millió K. Csikó 3 éves korig 1—4 millió .K. Sertés kan »/«—1»/* millió K. Sertés koca 3/4—I millió K. Seríés süldő 1 évesig Vz— 3/* millió K. Sertés választási malac 90—250 ezer K. Sertés hizott 100-125 kg.-ig 7500-8500 K. Sertés hizott 125—150 kg. -ig 8000—9000 K. Sertés hizott 150-200 kg.-ig 8009— 9500 K. Veszprém vármegye alispánjától. 27996/1923. iktszám. A Pápa r. t. városnál elhalálozás folytán megüresedett városi pénztár­noki állásra s az ennek betöltése folytán megüresedhető ellenőri, al­számvevŐi, számtiszti vagy más ál­lásra ezennel pályázatot hirdetek. A pénztárnoki állás a IX fizetési osztályba, az ellenőr és alszámvevői áílás a X ik, a számtiszti állás a XI. fizetési osztályba, s valamennyi a IV. lakbér fizetési osztályba vannak sorolva. A képesítés a szervezési szabály­rendelet 93. §-ában van megállapítva s akik eddig hasonszakban műkőd ­tek, ugyanezen §. szerint képesíté­süket nem tartoznak igazolni. A pályázat beadásának határnapja 1924 január hó 31. napjának déli 12 órája, ezentúl beérkező pályázati kérvények figyelmen kivüi hagyat­nak. A pályázati kérvények Pápa r. t. város polgármesterénél nyújtandók be. A választás kitűzése iránt külön fogok intézkedni. Veszprém, 1924 j nuár 4, Dr. Bibó s. k. 23 alispán. Pápa r. t város adóhivatalától. 26/1924. Hirdetmény. A veszprémi m. kir. pénzügyigazgatóság 55450 II. 1923 sz. körrendelete alapján Pápa r. t. város adóhivatala felhivja mind­azon adózókat, akiknek bármiféle foglal­kozásból származó jövedelmük van, hogy az 1924 évre kivetendő általános kereseti­adóhoz szükséges vallomásukat 1924 feb­ruár hó végéig Pápa város adóhivatalánál adják be mert a később érkezők vagy akik a veszprémi kir. pénzügyigazgatóság által lesznek felszólítva még külön 25 bírságot fognak fizetni. Azok pedig akik a veszprémi m. kir. pénzügy igazigazgatóság felszólítása dacára sem adják be vallomásukat 50°/o os bír­ságot fizetnek. A vallomási ivek Pápa város adóhivatalánál a hivatalos órák alatt 1924 február 1-töl beszerezhetők. Pápa, 1934 január 15. Városi adóhivatal. GAZDAASSZONY, ki a ház­tartás minden ágában Jár­tas, ajánlkozik plébániára, esetleg mag «n úriember­hez. Belépés március l-re. Cim megtudható: Stern Ernő könyv­nyomdájában. Telefon-szám: 146. Egy asztalos-segéd felvé­tetik Kondor János aszta­los mesternél Nemesszalö­kon. 3a

Next

/
Oldalképek
Tartalom