Pápa és Vidéke, 20. évfolyam 1-52. sz. (1923)

1923-10-14 / 41. szám

működésemben, ott leszek mindenütt, ahol a liberalizmus és ellenségeink dlen harcolni kell. Nem kell a libe­rális lapok simogatása, nem törődöm azzal, hogy mit mondanak ők: hanem, &ogy mit mondanak a mieink! Az eszmének új harcosai lesznek. Tovább lógunk szántani, vetni, de fogunk síi még aratni is. Eljön ismét a aap, mely nekönk erőt, rájuk vere­séget jelent. Eljön e nap, midőn valóban győz a keresztény gondolat I A Veizprémvármegyei Aga xá&z- és Lovaregylet a mait va­sárnap szépen sikerült kocsi- és lóversenyt rendezett. Délelőtt folyt le a kocsiverseny a lovassági lak­ianyában, majd délután a lovassági gyakorlótéren a lóverseny, amelyen számos dij került eldöntésre. A si­került versenyt nagyszámú közönség aézte végig. Tóth László a bíróság előtt. Ismeretes olvasóink előtt az a haj­meresztő borzalmas bűntény, amelyet Tóth László 22 éves kőbánya-munkás, agodi lakos 1921 szeptember 10 én éjjel követett el: előre megfontolt szándékkai meggyilkdita Schwarcz Dezsőné korcsmárosnét oly módon, hogy fejszecsapásokkal megsebezte, ^najd megfoiyíoita oly erővel, hogy a nyakcsigolyáját is eltörte, azután ,92.000 korona készpénzét elrabolta. Közben Tóth László sok apróbb­nagyobb betöréssel és lopással ter iielte bűnös lelkét. így követte el a kisiődi kettős rablógyilkosságot. Ké­sőbb a gyömőrei és nagyteveli róm. kath. templomokba tört be, ahonnét kelyheket és több egyházi felszerelést iopott el. A veszprémi kir. törvény­szék f. hó 5-én tárgyalta Tóth László monstre bűnügyét, aki hármas rabló­gyilkosságot és 22 rendbeli lopást és betörést követett el. A kir. tör­vényszék reggel 9 órától este 10 óráig tárgyalta a nótárius bűnügyet Csajághy Károly kir. Kúriai biró elnöklése alatt. A vádat dr. Kiss Ernő kir. ügyész képviselte. A törvényszék a fiatal gonosztevőt korára való te­kintettel nem büntette halállal, ha­nem életfogytiglani fegyházra itélte. Az ügyész súlyosbításért, a védő a büntetés enyhítéséért fellebbezett. A közönség figyelmébe. Ujab­ban több izben előfordult, hogy a személyszállító vonatokat megdobál­ják. Figyelmezteti a rendőrhatóság a lakosságot, hogy az ilyen cselekmény a büntető törvénykönyvbe ütközik s szigorú büntetést von maga után. A cukor ára. Hogy szerencsét­len hazánkban sok nyomorúságunk mellett is jobban és olcsóbban élhet­nénk, fényesen beigazolódótt a most kezdődő cukoridénnyel. A hazai cu­kor eltűnt a piacról, mert a gyárak telhetetlen vagyonosodási mániájuk­ban a cseh cukornál jóval magasabb árat álmodtak meg. Most azonban engedni kénytelenek s az árakat, melyeket szépen kigondoltak, ilyen külső kényszer hatása alatt vissza­csinálják. Követésre méltó példa. Váltig azt hangoztatjuk, hogy elesettségünk­ből és megaláztatásunkból csak úgy és akkor lesz feltámadás, ha az utá­nunk jövő új generáció hazafias és vallásos nevelésben részesttl s az ifjúság lelkét, szivét megtéltjük fana­tikus, szent ideálizmussal, mely faji­ságunk és ezeréves nemzeti multunk­ból fakad. A lelkek terén azonban igen keveset tettünk abban az irány­ban, hogy az ifjúság, főleg az iparos generációnak hazafias és keresztény szellemben valé nevelését előbbre vigyük. A munkás ifjúság ezrei ma­napság ép úgy ki vannak szolgáltatva a reájuk leselkedő szociáldemokráciá­nak, mint annnak előtte és senki sem veszi észre azt a veszedelmet, mely a lelkileg megmételyezett ipari munkás­ság részéről fenyegeti az országot. A kaposvári ipartestület elöljárósága ez ügyben szigorú utasítást adott ki, melyben kötelezővé teszi, hogy az iparostanoncok vallásuk ünnepnap­jain az isteni tiszteleten megjelenje­nek. Az istentiszteletről való távol­maradás — mondja a felhívás — esetről-esetre igazolandó, mert az igazolatlan mulasztás szigorú bünte­tést von maga után. Az 1884. évi XVII. t.-c. érteimében minden iparos­mester köteles időt engedni arra, hogy tanonca vallása ünnepnapján az istentiszteletet látogassa. — Felhívjuk a hirre a pápai ipartestület figyelmét! Keresztény-szociáüeta Párt pápai pártszervezetének szervező­bizottsága f. hó 16 án, kedden este 8 órakor a Ker. Munkásegyesület helyiségében értekezletet tart, ame­lyen a közgyűlés idejének meg­határozása és a pártszervezeti élet állandósítása képezi a megbeszélés célját. Felkérjük a Ker.-szoc. Párt tagjait, hogy ezen tanácskozáson tömegesen vegyenek részt, A ve­zetőség. Gazdasági cselédek és gaz­dasági munkások Jutalmazása. Három olyan mezőgazdasági cseléd, ki példás és hűséges viselkedése mel­lett legalább 25 esztendőt töltött egy munkaadónál, illetve gazdaságban, továbbá két oly gazdasági munkás, ki megbízhatósága, szorgalma és jó­zansága által munkástársai közül ki­váit, pénzbeli jutalomban és oklevél­ben fog részesülni. A mezőgazdasági munkásoknál a szolgálati idő kimu­tatása nem szükséges. A jutalmazásra javaslatba hozandó egyének nevét, lakhelyét és személyi adatait a pol­gármesteri hivatalhoz kell benyújtani október 20-ig. Uj bélyegilletékek. A városi tanács az új pénzügyminiszteri ren delet alpján az új bélyegilletéket a következőkben állapította meg: a) bizonyítványokért 1000 K, b) máso­latok, kiadványok, kivonatok drb.-ként 2000 K, hitelesítésért ivenként 1000 K, c) vízvezeték csatlakozási, építési kér­vény és csatorna csatlakozási kérvény után 2000 K, d) építési bizotts. jkv. ntán 2000 K, e) lakhatási engedélyek iránti kérvény után 2000 K, f) város­sal kötött szerződések után ivenként 1000 K, g) a v. hatóság előtt aláirt s általa hitelesített s záradékolt szer­ződések után ivenként 1000 K, h) ipar­igazolványok, iparengedélyek, ható­sági engedélyek kiadását kérelmező beadványok után ivenként 4000 K, i) honosítás, községi kötelékbe való felvétel, vagy a községben való le­telepedés megengedését kérő bead­ványok után 10.000 K, j) nagykorú­sítás iránt benyújtott kérvényekért ivenként 1000 K, k) az iparhatóság által kiadott bizonyítványokért 50 K, 1) ipari és mezőgazdasági munka­könyvekért 100 K, m) közig, árverés után a jkv. bélyegilletéke ivenként 2000 K, n) bármely beadvány, aján­lat stb. után a bélyegilleíék 2000 K. A tanács a jelen véghatározatát f. évi okt. 1 ével kezdődő hatállyal léptette életbe. Élelmicikkek tájékoztató árai Veszprém vármegye területén: háj 1 kgr. 12.000 K, zsirszalonna 1 kgr. 10.200 K, sertés zsir 12.000 K, szilva I. r. 600 K, II. r. 500 K, szőlő I. r. 800 K, II. r. 700 K, tehén tej literje 400 K, tej tel 1 liter 2000 K, turó 1 kgr. 1000 K, tea vaj 12.000 K, köpült vaj 9000 K, birka sajt 5000 K, tojás drb.-ja 300 K, lencse 1 kgr 1100 K, bab 1100 K, mák 4000 K. étkezési faj-burgonya 220 K, egyéb burgonya 200 K, káposzta 300 K, kelkáposzta 250 K, zöldpaprika apró drb. 20 K, tölteni 30 K, vöröshagyma 1 kgr. 300 K, sárgarépa 200 K, petrezselyem 1 kgr. 200 K. A megálla­pított árakban a forgalmi adó már ben foglaltatik és annál magasabb összeg a fogyasztóktól semmi esetre sem követelhető. Azok az élelmi­cikkek, melynek tájékoztató ára most kg ként állapíttatott meg, csak súly­mérlegen mérve árusíthatók. Találtatott 1 szatyor, benne raha és élelmiszer; pénz és tárca. Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen átvehetik. Állami anyakönyvi kivonat. Születtek c Okt. 5. Simon József napszámos és neje Mészáros Juliánná, leánya: Margit, rk. Okt. 8. Bakos István cserepes és neje Vámos Rozália, leánya: Katalin, rk. — Mészáros József kómives és neje Bolla Karolina, fia: József, ref. — Lengyel Gá­bor szitás és neje Nagy Margit, leánya : Magdolna, ref. Okt. 9. Virág Béla asztalos és neje Cserge Hona, fia : Endre, rk. — Fein Samu szabó és aeje Stern Rozália, leánya: Ilona, izr. Okt. 10 Krikker István asztalos és neje Fóris Mária, leánya: Ilona, rk. Meghaltak: Okt. 6. Stein Jenő, izr., 3 hetes, vele­született gyengeség. Okt. 8. Tóth István cipész, rk., 60 éves< szivbaj. Okt. 9. Hábli Pál csizmadia, rk , 46 éves, tüdővész. Házasságot kötöttek : Okt. 6. Kopft Gyula napszámos, rk. és Szalai Anna dohánygyári munkásnő, rk. — Varga Ferenc kőmives, rk. és Fekete Karolina dohánygyári munkásnő, ev. — Bajner József cipész, rk. és Mézes Rozália, rk. Okt. 9. Zsuffa László pénzügyminiszteri számellenőr, rk. és Holbok Margit ev. Felelős szerkesztő: Boksay E&dre. Laptulajdonos ás kiadó a pápai Kath. Kör. Ny. a Ker. Nemzeti Nyomda Rt, Pápa, Száz millió koronát, hatvan millió, ötven millió, negyven millió koronát is nyerhet az új m. kir. osztálysorsjátékon. Hivatalos árak: egész 4000 K, fél 2000 K, negyed 1000 K. Rendeljen levelező-lapon, oktober 20-ig, mert a sorsjegykészlet a nagy kereslet folytán elfogy. A rendelt sorsjegyeket és hivatalos játéktervet azonnal küldi Benkő-Bank Részvény­társaság. Budapest, VE., Andrássy-ut 6#. 5683/1923. fliwési hirdeíiBénf. A városi képviselőtestület 3493/1923. sz. véghatározata alapján közhírré teszem, hogy a Pápa város közönsége tulajdonát képező s a pápai 2883. sz. betétben A 2-8., 1©—15. sor 1367/3-, 1367/9- é« 1368/3-, 1368/8 hrszámok alatt felvett: Hl. ö.i.sz. háromszobás lakó­ház; IS., 32., 30.. 37. és 35. ö. t. CjKreobíut 2 drb. bett6sz«­bás ikerlakőlntz ; 16., 20., 24,, 28., 33. és 37. ő. i. asE. egyenkint 2 drb. egy­szobás ikerlakóház a városháza nagytermében 1923. évi októ­ber hó 25-én d. e. 9 órakor megtartandó nyilvános közigazgatási árverés utján el fognak adatni. Kikiáltási ár a háromszobás házra né2ve 200 q buza, a kétszobás lakásokat magá­ban foglaló ikerházra nézve 150 q buza, az egyszobás lakásokat magában foglaló ikerházra nézve 100 q buza, illetőleg ezeknek pénzbeli egyenértéke, mely össze­geken alul ajánlat nem tehető. A kikiáltási ár 10°/o-a az árverezők által az árverés megkezdése előtt kész­pénzben leteendő. Az árverési ajánlatok elfogadása felett a városi képviselőtestület határoz, mely­nek bekövetkeztéig az ajánlattevők lekötve maradnak. A részletes árverési feltételek a polgár­mesteri hivatalban a hivatalos órák alatt betekinthetők. Pápa, 1923 október 8-án. Dr. Tenzlinger József 647 polgármester. Szombathelyen a vasút közelében jobb forgalmú csemege-üzlet (Falatozó) italméréssel, árúval, az üzlettől különálló szoba konyhás lakással együtt átadó. Cim a kiadóhivatalban. 648 GÉPELADÁS. A Pápa és Vidéke „Hang/a" Ker. Fogyasztó, Termelő és Értékesítő Szövetkezet zárt Írásbeli ajánlattal megtartandó ver­senytárgyalás utján elad : 1. 2 drb. henger-rovátkoló gé­pei, 1 drb. henger-cslszoló gépet és egyéb, ezekhez tar­tozó felszerelési tárgyakat. 2. 1 drb. 10 lóerős dynainó gé­pet. A zárt Írásbeli ajánlatok f. évi okt. hó 18-án d. e. 12 óráig adhatók be a Szövetkezet Főtéri irodájában. Külön ajánlat teendő az 1. tétel alatti tárgyakra és külön ajánlat a 2. tétel alattira. A zárt írásbeli ajánlat beadásával egyidejűleg az 1. tételre vonatkozóan 1,000.000 korona, a 2. tételre vonat­kozóan 500.000 korona bánatpénz fize­tendő be. A részletes feltételek a Szövetkezet irodájában megtekinthetők és ugyanott megtudható, hogy az eladandó tárgyak hol szemlélhetők meg. 645 Pápa és Vidéke „Hangya" Keresztény Fogyasztó, TermeWS és Értékesítő Szövetkezet Igazgatósága.

Next

/
Oldalképek
Tartalom