Pápa és Vidéke, 16. évfolyam 1-222. sz. (1921)

1921-03-26 / 70. szám

192,1 március 20. PAPA ÉS VIDÉKE 3. ha elvisz a Keresztény Munkás­egyesület húsvét másnapján délután 4 órakor tartandó ház! mulatságára. — Rézgálic szétosztás. A szőlősgazdák által előjegyeztetett rézgálic már meg­érkezett. Szétosztása április 2-án kez­dődik meg a városi fogyasztási adó­hivatalban délelőtt 8—12-ig. A szét­osztásra kerülő rézgálic ára 53 korona kilogrammonként. — Az Ébredő Magyarok Egye­sülete pápai csoportja hivatalos óráit vasárnap, kedden és csütörtökön dél­után fél 3—4 óráig tartja, mely idő alatt az igazolásra jelentkezőket, uj belépőket és bármilyen ügyben érdeklődőket szíve­sen látja az egyesület vezetősége. közgazdaság. Nagy áresések. (A szőlőföld, a sertés és a zsir, a ló, a bor. a nyers­bőr, a méz, a fa árának esése.) Budapesti tudósítónk jelenti: A szőlőgazdaságok­ban a háború és a két forradalom, majd az oláh megszállás óriási eltoló­dásokat okozott. A szőlő átlagos ára 1912-ben 1800 korona volt kat. hol­danként, 1914-ben 2000, 1915-ben pe­dig már 5000 korona volt egy kat. hold szőlő, az árak 1916-ban 6500 koronára, 1917-ben 7000 koronára emelkedett. 1920-ban már 60.000 ko­rona, 1921-ben pedig 80.000 korona a szőlőföld katasztrális holdja. Alig kezdődött meg a külföldi pénz­piacon a magyar korona ertékének ja­vulása, már is óriási áresések történtek az állatpiacon. Ennek nemcsak az az oka, hogy nagy a kínálat, különösen sertésekben, hanem az is, hogy Amerika egy kilogramm sertést már 25 centért, csaknem 60 koronáért tud adni. Ha a dollár leesik 130 koronáig, akkor az amerikai zsir ára 50 korona lesz kilo­grammonként. A borpiacon is nagy áresés van. Szinte napról napra lesz olcsóbb a bor. A földmivelésügyi miniszterhez beér­kezett jelentések szerint bort senki sem vásárol, bár a termelök és a borkeres­kedők a bor árából szívesen engednek. Különösen a 9 és 10 fokos borok ára esett. A 9 fokos bor hektoliterenként ma 2300, a 10 fokos bor ára pedig 2500 korona. A nyersbőr ára is rohamosan esik. A marhabőr ára egy hónap alatt 80 koronával, a borjubőr ára 90 koroná­val, a juhbőr ára a felével lett olcsóbb. A tüzelőfa ára váratlan esett. Az ár­esés itt vagononként meghaladja a 15—16.000 koronát. A fa árának esé­sét a magyar korona érték emelkedése és a szokol, a lei és a dinár értékének esése idézte elő. A fakereskedők a felhalmozott készleteket nem tudják el­adni. Mivel pedig ujabb faszállittnányok várhatók, a fa árának további áresése elkerülhetetlen. A méz, a tojás és a baromfi ára ugy a vidéken, mint a fővárosban esik. Szakkörökben a jövő hétre nagyarányú áresést várnak különösen tojásban, mert a tojás árának hozzá kell igazodnia az egyre hanyatló húsárakhoz. SZÍNHÁZ. Kapunyitás. Még négy nap csak s az ötödik nap este a kissé kicsinosított, megszépített pápai szinház kitárja ka­puit a színházba özönlő közönség előtt, fél 8-kor fölszalad a színpad függönye s ezzel az aktussal kezdetét veszi a tavaszi szini szezon. „Egy évi távollét ulán — Írja Bodonyi Béla színigazgató az előleges színházi jelentésében — ismét eljöttünk Pápára, hogy a városi szinház kapuit megnyitva, utat nyissunk a tavaszi színházi sze­zonnak. Lelkes melegséggel, hazafias üdvözlettel köszöntjük ez alkalommal újra Pápa város nagyérdemű közönsé­gét, amelynek kulturszeretete bizonyára erős támaszunk lesz ebben az eszten­dőben is, hogy sikeresen közreműköd­hessünk mi is a magyar kultúra szol­gálatában szegény, rombadőlt országunk újraépítésénél. — Jöttünk, hogy felde­rítsük az arcokat, hogy szórakoztassuk a szó, a dal és tánc erejével. Ehhez a munkánkhoz kérem az idén is a nagyérdemű közönség szives pártfogá­sát, hogy, mint a magyar színjátszás napszámosai, fennen lobogtathassuk to­vábbra is a magyarság zászlóját,. A társulat a következőkből áll: Bo­donyiné Király Boriska, drámai szende. — Füredi Ilonka, táncos szubrett. — Homokai Qabriella, anyaszinésznő. — N. Nádasi Mici társalgási színésznő. — N. Megyeri Olga, naiva. — Sz. Havasi Emma, komika. — Tömöry Nusi, tán­cos szubretti — Völgyi Nusi, koloratur énekesnő. Férfiak: Békefi Lajos, táncos komikus. — Bodonyi Béla, jellemszinész. — Érczkövy Károly, baritonista. — Kor­mos Ferenc, táncos komikus. — Nagy Pál, énekes bonvivánt. — Parlagi Béla, operette buffo. — Rogoz Imre, apaszi­nész.,— Solti Ernő, tenorista. — Szécs­kai Árpád jellemszinész. — Telekán Valér, tenorista. Karmesterek: Lillich Miklós és Beck Nándor. — A társulat kórusa 10 kar­dalosból és 9 kardalosnőből áll. Az idényben szinre kerülő darabok: Asszonyfaló, Cigánygrófnő, Csárdás­királynő, Debrecenbe kéne menni, Ezüst sirály, Hermelines nő, Jókedvű paraszt, Kisgróf, Leányvásár, Mágnás Miska, Nebántsvirág, Pacsirta, Stambul rózsája, Tatárjárás, A falu rossza, Taifun, Ve­lencei kalmár, Sárga csikó, Baccarat, Charlie nénje, Csókpiruiák, Csöppség, Folt, amely tisztit, Heidelbergi diákélet, Gyermektragédia, Kis lord, Loute, Nagy­mama, Szerelem vására, Trilby, Venger­kák és az időközben szívre kerülő fő­városi újdonságok. A színházi helyárak a következők lesznek (a zárójelben levő szám a vasár- és ünnepnapi helyárakat jelzi): Nagypáholy 180 (200), kispáholy 160 (180), támlásszék 1—6. sor 40 (42), 1. rendű zártszék 32 (34), II. rendű zártszék 24 (26), emeleti erkély I. sor 40 (42), II. sor 30 (32), karzati ülőhely 1—3. sor 20 (22), 4—6. sor 16 (18), erkély álló 10 (12), karzati álló 6 (8). — A városi tanács határozata értelmé­ben ezekhez az árakhoz még 10 szá­zalékos vigalmi adó járul. A péntek esti szezonnyitó előadáson az „Ezüst sirály"-1, Buttykai nagysikerű operettjét ujitja fel a társulat. A zenét a nagykanizsai házi ezred 18 tagu ze­nekara szolgáltatja. SCŐHYMESPOLC. Részletes Növénytermelés. (Irta: Gődényházi Tar Gyula füldmivesiskolai igazgató.) — Nem is olyan régen, a karácsonyi számunkban, ismertettük Tar Gyula egy könyvét, az Általános Nö­vénytermelést. Akkor nem is gondoltuk, hogy a szerző oly hamar beváltja igé­retét s húsvétra a nyilvánosság elé bocsátja müvének második részét is. Örömmel állapítjuk meg, hogy ezúttal kellemesen csalódtunk s a Főiskolai Nyomda gondos és szép kiállításában megjelent a Részletes Növénytermelés is. Akik a munka első részét megsze­rezték, azoknak nem kell külön aján­lanunk a folytatását. Meggyőződhettek róla, hogy nem ok nélkül ajánlottuk mindenkinek, aki mezőgazdasággal fog­lalkozik. A Részletes Növénytermelési is olyan ember irta, aki nemcsak köny­vekből ismeri a gazdasági élet minden vonatkozását, hanem az elméletet a gyakorlatban is kipróbálta, tehát amit mond és ajánl, azt mindenki nyugod­tan követheti. Ennek a könyvnek is megvan az a nagy előnye, amelyet nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy igazán világos, könnyen érthető az előadása, ugy hogy megértése nem okoz semmi nehézséget. Meglepő benne az a körül­tekintő gondosság, mely a . növény­termeléssel kapcsolatban felmerülhető legapróbb dologra is kiterjed. Az Általános Növénytermelés-ben arrÖl volt szó, hogyan kell megmunkálni a földet általában s hogyan kell jól és okosan végezni az egész év folyamán felmerülő gazdasági munkákat. A most megjelent Részletes Növénytermelés sorba veszi az egyes gazdasági növényeket s mindegyiknél elmond mindent, ami csak szükséges ahhoz, hogy az illető növényt az adott viszonyok közt a lehető leg­nagyobb haszonnal termelhessük. Elő­ször a gabonaféléken megy végig ala­pos részletességgel, utánnuk a hüvelye­sek különböző fajtáira vezet át bennünket, majd a kapás-növények kerülnek sorra, ezeket az olajat adó növények követik, részletesen szól ezek után a sokféle szálas takarmánynövény termeléséről, mig végül a kereskedelmi növények (kender, len, dohány) tárgyalásával fe­jezi be mondanivalóját. A könyv szerzője elismerésre méltó munkát végzett. Reméljük, fáradozása nem volt hiábavaló s a tanulni vágyó ifjabb gazdanemzedék nagy haszonnal forgatja majd mind a két könyvét, ugy hogy hamarosan sor kerül a második kiadásra. „Pannónia." Ezzel a cimmel uj politikai, társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági folyóirat indult meg Győ­rött. Iránya: küzdeni a végsőkig a keresztény és nemzeti Magyarországért. Reméljük, ebben a küzdelmében Dunán­tul egész lakossága támogatni fogja. Fő célja az irodalmi decentralizáció megteremtése, hogy nekünk is legyen kialakult véleményünk, ne csak a sok­szor hamis vágányra tért Budapest után szaladjunk, nem gondolkozva, hanem vakon elfogadva azt, amit belénk kény­szerit. A lap eddig megjelent két száma a nivós igényeket is kielégíti. A lap előfizetési ára egész évre 240 K, negyed évre 60 korona. Szerkesztőség és kiadó­hivatal Győr, Ujkapu-uíca 5. sz. A „Magyar Nép" a legváltozato­sabb tartalmú és legolcsóbb képes családi lap. A hét eseményeinek hü tükre írásban és képben. Most kezdi közölni Rákosi Viktornak, a kiváló író­nak „Két pap" cimü regényét. Mutatvány­számot szívesen küld a kiadóhivatal: Budapest, VIII. ker. Szentkirályi-utca 30. szám. Herczeg Ferenc képes irodalmi folyóiratának Uj Idők- nek hetedik száma közli Rákosi Viktor, uj hosszú humoros elbeszélését a Lábak regényét, melyet Rákosi Jenő olvasott fel nagy sikerrel a Kisfaludy Társaság utolsó ülésén és Pékár Gyula cikkét, amely­ben a kiváló iró a pesti nyelv magyar­talanságait és pongyolaságait állítja pellengérre. Iván Ede a műkincsek hamisításáról mond el sok érdekes dol­got. Illy János érdekes novellát, Szath­máry István, a Petőfi Társaság uj tagja, Boross Sándor, Varságh János verseket irtak a lap uj számában, amelyben folytatódik Surányi Miklós gyorsan hí­ressé lett művészi és érdekes regénye: A mester és a Cinege II. cimü vidám német detektívregény. Több aktuális cikk, a Szerkesztői üzenetek és a szép­ségápolás gazdag rovata, Mühlbeck Károly szellemes fejlécei, Benczúr Gyula több képének reprodukciója teszi teljessé az Uj Idők uj számát, amelyet mutat­ványképpen kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy ut 16. Az Uj Idők előfizetési ára ne­gyedévre 60 korona. $pom. Húsvéthétfői mérkőzés. Húsvéthétfőn délután három órai kezdettel a vásártéri pályán a tanítóképző mellett barátságos mérkőzést rendez a Pápai Football Club a győri „Hungári Sport Egylet" első csapatával, amely Győrnek egyik legelső footballcsapata s a tavaszi mér­kőzéseken szép győzelmeket aratott, igy érdekes küzdelemre van kilátás. — Helyárak: fenntartott ülőhely 25, ülő­hely 20, állóhely 15, gyermekeknek és katonáknak 8 korona. R városi sporttelep ügye erős léptek­kel halad a megvalósulás felé. A sport­telep céljaira május derekán a helybeli középiskolák nagyszabású torna-ünne­pélyt, egy héttel később pedig nagy­szabású kerületi itjusági athlétikai ver­senyt rendeznek a szomszéd városokkal karöltve. Szerkesztői üzenetek. K. A. Bakonytamási. A küldött cikket kö­szönettel vettük, hozzuk. Múltkori küldeményét azért nem tudtuk közölni, mert későn kaptuk a vasárnapi számhoz, aktualitása miatt pedig később már nem hozhattuk. Két kérését tel­jesítettük. Köszöntjük I — P. F. C. Egy héttel előbb történt dolgokra napilap vissza nem térhet. Ezután kinnt leszünk mindig, de csak rövid hirt hozhatunk a korlátozott terjedelem miatt. Anyakönyvi kivonat. Szillettek: Márc. 16. Studringer Ferenc cipész és neje Hápl Ilona leánya: Ilona, rk. Márc. 17. Lévai Katalin napszátnosnő leá­nya : Erzsébet, rk. — Vilig Ferenc napszámos és neje Szakács Rozália fia: József, rk. Márc. 19. Giczi József napszámos és neje Berkes Mária, fia: József, rk. Márc. 21. Szij Gábor vasúti málházó és neje Baki Eszter, fia : halvaszületett. — Fodor Gyula városi napidíjas és neje Becsei Karolin leánya: Ilona, rk. Márc. 22. Nagy István földmivelő és neje Pap Zzófia leánya: Mária, rk. — Perger István napszámos és neje Barbély Borbála fia: István, rk. Márc. 23. Fein Dezső divatárukereskedő és neje Glück Hermina fia: László, izr. — Pitzer Pál városi kézesitö és neje Stilet Ro­zália fia: Pál, rk. — Fintér József asztalos és neje Király Lidia leánya: Ilona, rk. Meghaltak: Márc. 21. Zsilinszky Károly Őrnagy, rk„ 37 éves, tüdőhurut. — Karsai Péter napszámos, ref., 72 éves, tüdötágulat. Márc. 22. Fodor Ilona, rk., 1 napos, éret­lenség. — Bódai Imre, rk., 8 hónapos, tüdő­vész. Házasságot kötöttek: Márc. 22. Bohus Béla villanyszerelő, ev. és Nagy Zsófia, ref. Márc. 23. Lőwi Antal ékszerész-segéd, izr. és Goldberg Sarolta varrónő, izr. Kiadó: Ker. Nemzeti Nyomdavállalat. Laptulajdonos: a Pápai Ker. Szoc. Párt. Köszönetnyilvánítás. Azok a jóbarátok és ismerő­sük, kik fiam temetésén részt vettek, vagy fájdalmunkat bár­mily módon enyhíteni igye­keztek, fogadják ez uton hálás köszönetünket. Özv. Zsilinszky Lajosné és családja. Egy uj kocsi akácfából, diófa aggyal és talppal csinos kivitelben, • vasalatlanul eladó. Bővebbet Major-utca 8. sz. a. VÁROSI MOZI Vasárnap, március hó 27-én és hétfőn, március hó 28-án négy előadás, d. u. 7«3, 7*5, 6 és 8 órakor bemutatásra kerül: A levágott kéz. Serao Matild világhirü re­génye filmen 6 felvonásban. Bal megelöil • kle.gltö műsor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom