Pápa és Vidéke, 10. évfolyam 1-52. sz. (1915)

1915-05-02 / 18. szám

1915 május 2. PÁPA ÉS VIDÉKE. 7. — Népfelkelési szemlék. A tegnap­előtt, tegnap és ma lefolyt népfelkelési szem­lén a sorozóbizottság tagjai voltak: Weidner­Diesel Ernő, m. k honvéd-alezredes, katonai elnök, Oszlányi József, cs. és k. főhadnagy, dr Décsy Imre segédorvos és Kemény Béla v. tanácsos, illetve Bélák Lajos, pápai járási főszolgabíró. — Kereszt a Győri-úton. Ott, hol a Győri-útról az utak a Kálvária és a Witt­mann major felé elágaznak, az u. n. Kerekes­kápolnával szemben, özvegy Unger Jánosné, pápai magánzó értékes kőkeresztet óhajt fel­állíttatni, természetesen a maga költségén. A kereszt már meg is van rendelve Krausz kőfaragónál, sőt már munkában is van. A kiszemelt terület azonban uradalmi terület, s most az iránt fordulnak gróf Esterházy Pál úrhoz, hogy a kérdéses, alig néhány ölnyi helyet az emelendő kőkereszt céljaira díj­talanul átengedni szíveskedjék. — Kérelem. A Pápa városi Nő­egyesület f. hó 2.-án, azaz ma a vak katonák és a helybeli szegények javára nyilvános gyűjtést rendez. Felkérjük a hazafias közönséget, hogy gyűjtésünkhöz filléreivel hozzájárulni szíveskedjék. A választmány. — Az Erzsébet-liget és a nagy­közönség. E kies és megbecsülhetetlen ligetünket a napokban öltöztették nyári köntösébe. A fákat megnyesegették, a kiszáradt és legázolt gyepes részeket újból felásatták és bevetették fűmaggal. Mit tesz a közönség az ottani őr és a jóizlésű emberek bosszantására? A fá­kat tördeli, a padokat bepiszkítja, meg­faragja, a felásott részeket összetapossa. A rongálásban különösen elöljárnak azok a gyermekek, akik mamáikkal sétálni mennek. Persze több mama összetalál­kozva, összeáll tereferélni, a gyerme­keit elfeledi. Azok lótnak-futnak a liget minden irányában, a sétálást lehetetlenné teszik, a növényzetet pusztítják. Aki ezt nem hiszi, menjen köznapon d. u. 3 óra után a ligetbe s látni fogja a gálába öltözött mamákat, nó meg a drága cse­metéket is. A nagyközönségnek kellene a ligetet megőrizni. — Templomszámadás. Mult csütör­tökön megtartották a marcaltői templom­számadást s ezzel a pápai esperesi kerület minden plébániáján immár megvolt az előírt kolláció. Varga Sándor, a marcaltői új plé­bános, bár alig van ott néhány hónapja, az uradalom képviseletében megjelent Wimmer számtartó és az egyházi hatóságot képviselő Kriszt Jenő esperes elé nemcsak a templom­szántadást terjesztette teljes rendben, hanem tanúságot tett arról is, hogy a templom, valamint a plébániaépület csinosításához, tisztántartásához kiváló érzékkel bír. — Bevonulási hirdetmény. A napok­ban érkezett meg és csütörtök óta közhírré tétetett Pápán is a honvédelmi miniszter 5000 számú hirdetménye, amely az idei nép­fölkelési szemlén alkalmasoknak talált 1891. és 1895. évben született, azaz 20 és 24 éves népfelkelők behívásáról szól. Az említettek május 15-én tartoznak bevonulni. Az Ausztriá­ban sorozottak közül az 1896. évben szüle­tettek is tartoznak bevonulni. — Kiadóhivatalunk elköltözvén a régi lakásáról, a holnapi naptól kezdve a Csatorna-utca 8. sz., Fábián-féle emeletes házban lesz, amint az lapunk homlokzatán is olvasható. Minden a kiadóhivatalt közvet­lenül érintő levelezéssel és egyéb küldemény­nyel ezentúl tehát az új címre szíveskedjék fordulni. — A katona fohásza nálunk nem lehet más, mint az ősi magyar fohász: »Magyarok Nagyasszonya segíts minket!« Ezt a fenkölt gondolatot mintázta meg plakettszerűen Lukácsy Lajos szobrász­művész s annak másolata lapunk nyom­tatója, Stern Ernő könyvnyomdájának a Főtéren levő üzlethelyiségének kiraka­tában látható. Megrendelhető vidékre szállítva 5 K-ért, kerettel 7 K-ért a művésznél Budapesten, I., Várbazár, vagy megbízottjánál Steinmassier K.-nál I., Csaba-utca 12. Külön megjegyezzük, hogy lapunk kiadóhivatala nevében Stern Ernő is szívesen közvetíti a megren­deléseket. — Ajánljuk e szobadíszt t. olvasóink szives figyelmébe. — Az egyházi hét. A veszprémegyház­megyei Directorium alapján közöljük a kö­vetkező nyolc nap adatait: az egyes napok ünnepeit, vagy szentjeit, végül a szentség­imádások helyeit. (Május 2.-9.) Május 2. vasárnap, Húsvét utáni 4-ik vasárnap (meg­emlékezés sz. Athanáz püspök-, hitvalló- és egyháztudorról). Május 3. hétfő, sz. Kereszt feltalálása (megemlékezés sz. Sándor, Evencz és Teódul vértanuk-, továbbá Juvenál püs­pök- és hitvallóról). Május 4. kedd, sz. Mó­nika özvegy. Máj. Ö^szerda, ötödik sz. Piusz pápa és hitvalló. Máj. 6. csütörtök, sz. János a latin kapu előtt (népiesen: olajba főtt János). Máj. 7. péntek, sz. Szaniszló püspök és -vér­tanú. Máj. 8. szombat, sz. Mihály arkangyal megjelenése. Máj. 9. vasárnap, Húsvét utáni 5. vasárnap (megemlékezés sz. Gergely püs­pök-, hitvalló- és egyháztudorról). A szent­ségimádás helyei: Somogyvár, Osztopán, Ga­rnás, Geszti, Hetes, Kaposvár, Toponár és Bőszénfa. — Irtsunk. Irtsuk a cserebogarakat, melyből most igen sok van. A kenyérszük világban kétszeresen kell óvni a gyümölcs­termést. Legjobb összetiporni a cserebogarat, de kitűnően bevált szer a leforrázás is. A baromfiak egyebekben kitűnő csemegének tartják a cserebogarat, melyet ezért össze­szedni is érdemes. Az iskolásgyerekeket ki kellene oktatni és buzdítani, hogy fokozot­tabb mértékben lássanak hozzá a csereboga­rak irtásához. Magyar Kultúra. Társadalmi és tudo­mányos szemle. (Megjelen havonként két­szer: 5-ikén és 20-ikán. Évi ára 12 korona. Budapest, VIII., Horánszky-utca 20. sz.) — — Katonatemetés. Pénteken délután ismét katonatemetés volt Pápán. Vrankoca György nevű görög keleti vallású sebesült volt az illető, ki az itteni kórházban meghalt és a mondott időben a mizeriek kórházából az alsóvárosi temetőbe temettetett. A teme­tést, megfelelő pap hiányában, a két főgimn. énekkara és Soós Pál irg. r. áldozár végezte, míg Mátrai Guidó bencés tanár gyászbeszédet mondott az irgalmasok kórházának udvarán. Ny. b! — Gyászhír. Somogyi István, pápai m. k. pósta- és távirdaaltiszt neje sz. Pásztor Zsuzsánna 48 éves korában meghalt. Teme­tése szép egyházi gyászpompa kifejtése és nagy részvét mellett tegnap délután folyt le a Batthyány-utcai gyászliázból a Kálváriái temetőbe. Ny. b! — Közszemlére. Pápa r. t. város f. é. IV. o. kereseti adó kivetési lajstroma f. hó 11-ig a városi adóhivatalban a hivatalos órák alatt betekinthető. — Kanyarójárvány. A szomszédos Vaszar. községben dr Rechnitz Ede körorvos nagyszámú kanyaróbeteg gyermeket talált. A járvány igen rossz indulatu s máris sok gyermek halt meg a betegség következtében. M. kir. anyakönyvi kivonat. 1915 április 16—30-ig Született: Rozman Antal gépész és neje Olgyai Franciska leánya Erzsébet, rk. — Horváth Mihály kőmives és neje Makai Mária leánya Rozália, rk. — Meisner József hentes és neje Eisen Fáni leánya Ilona, izr. — Benke Ist­ván kovács és neje Varga Mária fia László, rk. — Ajer József molnársegéd és neje Bali Julianna leánya Jolán, rk. — Mayer Ábrahám edénykereskedő és neje Ungár Katalin fia Miksa, izr. — Jezerniczki Ferenc földmivelő és neje Barabás Eszter leánya Mária, ref. — Epstein Sándor mészáros és neje Stern Irén leánya Sarolta, izr. — Bozzai Károly cipész és neje Bognár Jolán fia Károly, ref. — Arany János cipész és neje Németh Anna fia Tivadar, rk. Házasságot nem kötöttek. Halálozás: Csányi Gizella ref. 16 éves, tüdővész. Klein László izr. 23 hónapos, megfulladás. Pados Jánosné szül. Kiss Róza földmívelőnő rk. 67 éves, érelmeszesedés. — Tóth József kádár rk. 79 éves, tüdőtágulás. — Weltner Károly magánzó izr. 78 éves, érelmeszesedés. Pető Anna cseléd rk. 20 éves, öngyilkosság. Kovács Imre kocsis ev. 18 éves, tüdőgyulladás. Balázs Henrik korcsmáros izr. 51 éves, mell­hártyalob. — Patyi Mária ev. 8 éves, tüdő­vész. — Ancsicskó Imre csizmadia 36 éves, rk., tüdővész. — Özv. Csuti Péterné sz. Biczó Erzsébet napszámosnő rk. 65 éves, tüdőtágulás. Szerkesztői üzenet. Akik mutatványszámot kaptak, amennyiben előfizetni lapunkra nem óhajtanak, szíveskedjenek azt visszaküldeni. Kurtz Gyula ajánlja kitűnő ZONGORÁIT. Kivánatra jutányos áron kölcsönöz, javit és hangol zongorát és pianinót. Pápa, Főtér. YTYYTTYYYYYYYYYY

Next

/
Oldalképek
Tartalom