Pápa és Vidéke, 10. évfolyam 1-52. sz. (1915)

1915-10-10 / 41. szám

1915 november 14. PÁPA ÉS VIDÉKE 5. Legjobb minőségű i! őszi kelmék és mosóáruk I! • • • • igen nagy választékban megérkeztek Barna Ignác céghez. ezért papságomnak és híveimnek figyelmébe ajánlom« — irja a püspök. A lap szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest, VIII. Baross-utca 34. sz. Melegen ajánljuk A Szívet t. olvasóink szives figyel­mébe; különösen kath. körök és egyesületek, kongregációk és hasonló társulatok szinte mulasztást követnek el, ha a lapot nem járatják. — Magyar Kultúra. Társadalmi és tudo­mányos folyóirat. (Megjelen havonként két­szer: 5.-én és 20.-án, legalább 3 ívnyi terje­delemben). A keresztény nemzeti kultúrát szorgalmazó, öntudatos és cselekedni kész katholicizmus orgánuma. Több tagból álló szerkesztőbizottság szerkeszti, melynek nevé­ben a szerkesztésért Bangha Béla S. J. felelős. Legújabb száma most jelent meg a követ­kező gazdag tartalommal: Tanulmányok: Energetika. Dr. Platz Bonifác. — Modern vallásosság — keresztény vallás. Martinovich Sándor S. J. — A magyar irók és a há­ború. Ifj. Gonda Béla. — Tárca: Az északi sarkkörön túl. Gerely Józsa Jolán. Pajzs és kard: Hozzászólás a »katholikus intelligencia nevelésének« problémájához. Ragány Berta­lan. — A »Világ« a Máriakongregáció ellen. Irta —r. — Kitűnő szemlék és kritikák. — Napló rovata: A szadkőmivesség hivatalos megbélyegzése. — Szabadkőmivesek a teme­tőben. — Ének a göndörhaju zsidólányokról. Előfizetési ára: egész évre 12 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K; tiz példány egy címre ren­delve: egész évre 8 K, félévre 4 K, negyed­évre 2 K. Egyes szám ára 70 fillér. Meg­rendelhető: Budapest, VIII., Horánszky-utca 20. szám. Gyászrovat. Perényi százados gyásza. Pereni és nyaláb! báró Perényi Ödön, m. k. honvéd­huszárszázadosnak jelenleg pápai lakosnak édes anyja 72 éves korában Feldbachban meghalt. Az özveggyé lett báróné, aki később tövisi Rács Béla, m. k. honvédhuszáralezre­desnek lett a neje, családi néven kőrösszeghi és adorjáni gróf Csáky Fernandine. Az el­hunyt föúrnőt okt. 3.-án ideiglenesen Feld­bachban temették el. Az elhunytnak lelki üdvéért többek között a pápai plébániatem­plomban is szolgáltatnak gyászmisét, még pedig jövő csütörtökön, okt. 14.-én délelőtt 9 órakor. Ny. b! Elhalt körjegyző. Vegele Lajos dr., veszprémi szentszéki jegyző és püspöki iktató fivére, Vegele József, orosztonyi körjegyző a napokban meghalt Nagykanizsán. Özvegyet és több árvát hagyott hátra. Október 4.-én temették el nagy részvét mellett. Megjelent a pacsai járás jegyzői kara testületileg; ott volt Pálfy László főszolgabíró is. A temetést teljes asszisztenciával Rieffling Alajos, orosz­tonyi plébános végezte. R. i. p! Ress Kálmán temetése mult vasár­nap délután '/ 25 órakor katonai dísz mellett ment végbe. Számtalan koszorú fedte a hős főhadnagy ravatalát, mely felett Kriszt Jenő esperes megható imát mondott. Hétfőn libe-­rás gyászmise volt az elhunyt lelkiüdvéért, mely alkalommal a tumba előtt virág- és növénydísz között elhelyezték a hős érdem­jeleit. Ny. b! Hálanyilvánítás. Mindazok a kedves ismerőseink és jóbarátaink, kik a haza védel­mében elhunyt felejthetetlen jó Kálmán fiam ravatalára virágot küldtek vagy részvétüknek bármi módon kifejezést adtak, ez úton fogadják leghálásabb köszönetünket. Özv. Ress Lajosné és gyermekei. A Dunántuli Hirlap c. győri lap­társunk kiadóhivatali főnökének, Krumpek Sándornak a temetésén, mely október 6.-án ment végbe Győrött, dacára a szakadó eső­nek, rendkivül sokan jelentek meg a gyász­háznál. Ott volt Fetser Antal, győri püspök is; a temetést pedig BalicSíLajos dr, prelátus­kanonok végezte. Az elhunyt az Egyház­megyei Könyvsajtó üzletvezetője volt. Hírek. — Főigazgatónk megbízatása. Városy Tivadart, a győri tankerület fő­igazgatóját a vallás- és közoktatásügyi miniszter a dunántuli ref. egyházkerület főhatósága alá tartozó pápai ref., illetve a dunántuli ág- hitv. ev. egyházkerület főhatósága alá tartozó soproni és felső­lövői ev. főgimnáziumok meglátogatá­sával s az állami főfelügyelet gyakorlá­sával bizta meg. — A király nevenapján, mult hétfőn városunk hivatalos középületein és sok magán­házon nemzeti zászlók lengedeztek. A hiva­talos istentiszteleten, mely d. e. 9 órakor volt a nagytemplomban, a misét Kriszt Jenő esperes, a Ferenc József-rend lovagja, celeb­rálta Kreutzer Ferenc káplán és Horváth Agnell atya, valamint egy ferencrendi laikus asszisztenciája mellett és azon jelen voltak a tisztikar, a hatóságok és a tanintézetek képviselői. A városi tanács nevében Mészáros Károly polgármester, a Ferenc József-rend lovagja és Kemény Béla v. tanácsos jelentek meg. Az összes katholikus tanintézetek, a r. k. bencés főgimnázium kivételével, testü­letileg vettek részt a misén. A főgimnáziumot dr. Teli Anasztáz igazgató, Lengyel Zénó és Mátrai Guidó tanárok képviselték. Az áll. tanítóképzőt Kraft József tanár képviselte, az intézet kath. növendékei pedig a kóruson előadták a második számú korális misét, gradualéra és offertoriumra elénekelvén a Szózatot és a Himnuszt. Képviselve volf még a felmérési felügyelőség, pósta, földmives­iskola, dohánygyár stb. — Október 6.-án városunk középü­letein gyászlobogók hirdették, hogy az aradi vértanuk emlékét kegyelettel őrizzük 66 év után is. A bencés templomban a r. k. fő­gimnáziumi ifjúság részvételével y,8 órakor, a plébánia templomban pedig 9 órakor gyász­mise volt. Utóbbin jelen voltak a hitközségi iskolák testületileg, a kóruson pedig az áll. képezde kath. növendékei elénekelték a ko­láris Requiemet. Délután 3 órakor az áll. tanítóképzőben gyászünnepély volt. — Varga Rezső, volt pápai dohány­gyári osztályvezetőt, kit innét nemrég aligaz­gatóvá neveztek ki Pécsre, a pénzügyminisz­ter Pécsről a munkácsi m. k. dohánygyárhoz helyezte át. — A hivatalos lapból olvassuk, hogy az igazságügyminiszter Mayer Károly felső­pulyai járásbirót Zircre helyezte át, továbbá dr. Kenessey Pongrác tb. főszolgabírót, enyingi lakost a veszprémi ügyészség kerületébe ideig­lenes ügyészségi megbízottul nevezte ki. — Aranymise. Wajdits Gyula, pécsi prelátuskanonok a napokban mondta arany­miséjét Máriacellben. Érdekes, hogy mikor aranymiséjéhez készült, nem is sejtette, hogy a sekrestyében Plank Kamill, németbólyi plé­bános, kinek annak idején ő volt a manu­duktora, várja, hogy most manuduktora le­hessen az aranymiséjén; sőt ott volt még két egyházmegyebeli esperes is, Svetics és Koch, kik segédkezni jöttek el Máriacelibe anélkül, hogy az aranyinisés tudott volna felőle. Rokonságából a főpap három nővére volt jelen. — Egyházi emlékeztető. Okt. 16.-án, azaz . szombaton a veszprémi székesegyház kivételével az egyházmegye összes konszek­rált, azaz püspök által felszentelt templomai­ban megülik a templomszentelés évfordulóját. E szerint a pápai nagytemplomban is e na­pon és nyolcadán megváltozik az egyházi hét egyházmegyei beosztása. Nevezetesen szom­baton, okt. 16.-án nem a B. Sz. M. szombati ünneplése, hanem a templomszentelés évfor­dulójáról vétetik a mise; vasárnap, okt. 17.-én megemlékezés történik a templomszentelés nyolcadáról stb. Megjegyezzük, hogy az a rendelkezés, mely szerint a székesegyház ki­vételével egyházmegyeszerte egy napon tar­tandó a templomszentelés ünnepe, újabb keletű és idén, először jelent meg a Direc­toriumban. Mondanunk sem kell, hogy az ünnep elsőosztályu ünnep nyolcaddal. — A stryji hadikórházban fekszik nagybetegen Szetitgyörgyi Ferenc, bakony­szentiváni tanító, ki mint a soproni honvéd­gyalogezred zászlósa május óta vitézül harcolt az északi harctéren.

Next

/
Oldalképek
Tartalom