Pápa és Vidéke, 8. évfolyam 1-53. sz. (1913)

1913-11-16 / 47. szám

1913 november 16. PÁPA ÉS VIDÉKE. Dr. KORODI SIMON FOGORVOS legújabb villanyos eszközökkel felszerelt fogorvosi és fogtechnikai műterme Pápa, Jókai Mór utca 16. sz. (Blum-ház). TE ZoyA mindenféle lemez nélküli, lemezes és gyökérbe illeszthető inűfogakat, arany és platina fogkoronákat. Mindenféle fogtömés. Erzéktelenített foghúzás. Hibás állású fogak helyrehozatala. Fogfehérítés. Figyelmeztetés! Miután a munkák nem lesznek elküldve, hanem felügyeletem mellett, elsőrangú segédekkel saját műtermemben készíttetnek, nem kell azokra napokig várni s már 4 óra alatt a legbiztosabb sikerrel átadhatok. Javítások 3 óra alatt. Rendelés d. e. 8-tól d. u. 6-ig. § Dr. Sugár Jenő orvos Berlin­ből megérkezett és f. hó 15-től kezdve rendelését uj lakásán Kossuth Lajos-u. Matus-féle házban folytatja. — Esküvő. Horváth Lajos fiatal, agilis lelkű szabó iparosunk, ki hosszú idő óta a Keresztény Munkás Egyesület karmestere és főkönyvtárosa, ma vezeti oltár elé bájos menyasszonyát Kovács Margitot. — A Katolikus Népszövetség gyűlést tart ma délután fél négy órakor a belvárosi iskolában. Ugyanekkor átvehetik a tagok naptáraikat is a jövő évi tagdíj befizetésével. A gyűlés tárgya a Népszövetség fejlődése és hatása. Lehetőleg minden tag ott legyen! — A Pápai Leányegyesület ma dél­utáni előadása a következő műsorral: 1. Vágner Lohengrin. Hattyúdal, zongorázza Fischer Edith. 2. Hajnal uram. Melodráma. Szavalja Sauer Oszkár, zongorán kiséri Veisz Zoltán. 3. Felolvasás. Tartja dr. Kőrös Endre. 4. Alkony. Baka-Baitz Trmától. Énekli Frauendienst Mariska, zongorán kiséri Gáty Lenke. 5. Moskovski. Valzer Asdur zongorán előadja Gáty Lenke. 6. Beszélgetés. Előad­ják Kohn Irma és Ábelesz Bözsi. — Nyugalmazott járás-őrmester. A honvédelmi miniszter Szőcs Mihály, helybeli csendőr-járás-őrmestert — saját kérelmére — november elsejétől nyugalomba helyezte. Pontosan, lelkiismeretesen töltötte be min­denkor nehéz hivatalát, amelyért nem egy­szer méltó elismerésben volt része fellebb­valói részéről. Kedves, előzékeny, megnyerő modorával sok tisztelőt szerzett a civilek között is. Őszinte szívből kivánjuk, hogy jól megérdemelt nyugalmát nagyon soká élvez­hesse. — A József Kir. Herceg Szanatórium Naptára, A jövő évre szóló naptárak sorát rendkívül szép kiadású naptárral nyitja meg a József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület. Az egyesület naptára diszes vászonkötésbe kötve, tábláján az egyesület szanatóriumának szin- és olaj festésű képével, 16 ivre terjed és meg lehet találni benne minden naptári rovatot. Szellemi része pedig elsőrendű. A szövegrészt rendkívül szép képek diszítik. A díszmunkának is beváló naptár mindössze 2 korona. Melegen ajánljuk olvasóink figyel­mébe. Megrendelhető Budapesten a Józseí Kir. Herceg Szanatórium Egyesületnél IV. Sütő-utca 6. — Használt a szép szó. Pápai Lajos h. állatorvos a mult héten hivta össze együt­tes tanácskozásra a henteseket és mészáro­sokat és felszólította őket, mielőtt a város komolyabb eszközökhöz nyúlna, szállítsák le a húsárakat. A felszólításnak meg is lett, ha nem is fényes, de kellő eredménye, ameny­nyiben a mészárosok és hentesek leszállítot­ták a húsárakat kilogrammonkint 16 fillér­rel. Természetesen ennek megfelelően olcsóbb lesz a zsir és a szalonna is. — Eötvös-ünnepély. A pápai főiskolai ifjúsági képzőtársulat ma Eötvös-emlékünne­pet rendez a következő programmal: i. Megnyitó beszéd. Mondja dr. Kapossy Lucián tanárelnök. 2. Vár és kunyhó. Irta b. Eötvös József, szavalja Bakó Béla I. é. pn. 3. Eötvös József a költő. Felolvasás. Tartja Szabó Imre ifjúsági elnök. 4. Bucsu. Irta b. Eötvös Jó­zsef, szavalja Tóth Sándor VIII. o. tan. 5. Végrendelet. Szöllösy Attilától. Énekli a fő­iskolai énekkar Tóth Lajos főisk. ének- és zenetanár vezetése mellett. 6. Eötvös emlé­kezete. Irta Váradi Antal. Szavalja Besse Zoltán II. é. pn. 7. Brahms: Magyar táncok. Előadja a főiskolai zenekar Tóth Lajos fő­iskolai zenetanár vezetésével. Kezdete dél­után fél 5 órakor. — A ker. Munkásegyesület estélye. Mult vasárnap tartotta a ker. Munkásegye­sület első felolvasó-estélyét tartalmas és vál­tozatos műsorral. Vezéri Jánosnak ügyes szavalata és Genfi Gyulának komikus elő­adása után Tomor Árkád beszélt a jó sajtó pártolásáról; majd Frisch Juliska szavalta el kedvesen a »Mária mécsese« c. költeményt. Nagy derültséget keltett Árki Rózsika a I »Falusi liba« megszemélyesítésével, továbbá Fers Mátyás a »Szoáré a Bástya-utcában« c. monológgal. A jól sikerült estélyt Enessey I. kacagtató előadása (Csodacirkusz) zárta be. — Adófizetési felszólítás. Felszólíttat­nak mindazok az adózók, akik adótartozá­sukat f. hó 15-ig be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt f. hó 26-ig annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárás meg fog indíttatni. — Uj homokbánya. A város Gáncs Vince Sávoly pusztai birtokából 40 ezer négyszögöl területet vett meg homokbánya céljaira. A v. ügyész a felvételi szerződést mult szombaton terjesztette be a városi ta­nács elé. — Hűen teljesített éjjeli szolgálat. Szép, hatalmas komondor őrködik Nagy Já­nos kisjenői lakos portája körül, különösen éjjelenként. Hogy milyen hűen teljesíti éjjeli szolgálatát, azt bebizonyította kedden reggel, amikor a ház körül settenkedő Kiss Gábor, dologtalan facér kőműves segédet ép akkor csipte el, amikor a padlásról néhány ko­szorú kukoricát cipelt lefelé. A kutya oda­állt a létrához és oly veszettül fogta el a tolvajt, hogy a házbeliek felébredtek rá. A gazda, amikor a lámpával kiment, Kiss Gá­bor még mindig a létrán győzködött a ku­tyával. Alaposan helybenhagyták az enyves­kezü kőműves segédet s azután futni en­gedték. — Nagy szerencsétlenség a Rábán. Marcaltő és Várkesző közt f. hó 13-án dél­után a Rába hidja a falu marhacsordája alatt leszakadt. Mintegy 40 darab marha a folyóba zuhant és ott pusztult el. — Benzin robbanás. Veszedelmes és könnyen végzetessé válható benzin robbanás történt pénteken délután fél 4 óra tájban a Hungária-szálló pincéjében. Fränkl Mór por­tás és a háziszolga lementek a pincébe és gyufát gyújtottak, melytől az ott levő benzin felrobbant. A portás és a háziszolga ala­posan összeégve tudtak csak nagynehezen kimenekülni. A vizsgálat megejtésére azon­nal kiment a hatóság részéről Hoffstädter Dezső és Weltner Sándor dr. v. alorvos. — Megint a villanyfürészelőről. Nem egyszer kifogásoltuk, hogy az utcán füré­szelnek fát villanyfürésszel, amitől még a legbárányabb természetű fiakkeros lovak is felizgulnak. Szerdán délután ismét szemtanúi voltunk egy ilyen esetnek a Jókai Mór-utcá­ban, közvetlen a ref. főiskola közelében. Egy molnár kocsi haladt el az éktelen lármával dolgozó gép mellett, melytől a lovak annyira megvadultak, hogy a kocsisnak csak nagy erőfeszítésébe került azok megfékezése. Mi­előtt még komolyabb szerencsétlenségek nem történnek, ismételten felhívjuk a rendőr­kapitányság figyelmét erre az állapotra. Ne engedélyezzék az utcán való íürészelést. — Az Árok- és Tüzoltó-utcák rende­zése. Az Árok- és Tüzoltó-utcák rendezése céljából több házat kell a városnak megvenni. Erre a célra ez ideig 17.500 koronára van a városnak szüksége. Négy tulajdonos, még pedig Franc Józsefné, Politzer Mór, Gemei­ner Antal és Binét Adolfné tulajdonát képező házak, illetve telkekre megindítják a kisajá­títási eljárást. § Ház-eladás. Böröllön, sarok­épület (Kereszt mellett) cserépzsindelyes mely áll két szobából, konyhából, élés­kamrából és a szükséges melléképüle­tekből, minden órán eladó. Üzletnek nagyon alkalmas. Érdeklődni lehet ugyan­ott a tulajdonosnál. — Vakmerő tolvaj. Göttbaum Sán­dor állami vasúti hivatalnok biciklijéről csü­törtökön, azalatt mig bent a borbélyüzletben borotválkozott, eddig ismeretlen tettes levette a lámpáját és odébb állott vele. A rendőr­ség erélyesen nyomoz a vakmerő tolvaj után. — Betörő. Grünwald testvéreknél ked­den virradóra valami betörő járt, amennyi­ben a kasszán erőszak nyomait fedezték íöl. A nyomozás már kiderítette a tolvajt, akit lapunk zártakor, ismeretlen helyen való tar­tózkodása miatt, nem tudtak előállítani. — Megvadult lovak. Erdős, Péter noszlopi gazda lovai szántás közben meg­vadultak és irtózatos iramodással vágtattak árkon-bokron keresztül a község felé. Benn a községben fogták el a már több sebből vérző lovakat, melyek közül az egyiknek felépüléséhez semmi remény sincs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom