Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013)

Komáromi Egyházmegye

Komáromi egyházmegye Születési anyakönyvből: 8. 1936. október 28. - 1936. november 19. - Barna Gás­pár - férfi - törvényes - Rátz Jenő lelkész és Szlatinszky Emília Sarolta - Dunaradvány - keresztszülők: Rátz Dezső és Komlóssyné Szlatinszky Margit - keresztelő lelkész: Vendégh Béla negyedi segédlelkész90 - szülésznő: Téglás Jó- zsefné. DUNASZERDAHELY Pöőr József lelkész 1911. július 15-én születtem a Veszprém megyei Nagygyimót községben, földműves szülőktől. 1913-ban Adorjánházára költöztünk, ott végeztem az elemi iskola öt osztályát. Apámnak kilencedik gyermeke vagyok. Közülünk hárman meghaltak. 1922. szeptemberben iratkoztam be a pápai református kollégiumba, s 1930. július 30-án érettségiztem általános elégséges eredménnyel. Ugyancsak Pápán végeztem a teológiát is. Az első alapvizsga után, 1932. de­cember 1-én már a pápai egyházmegye esperese91 mellett Nagypiriten teljesítet­tem segédlelkészi szolgálatot, mint III-ad éves teológus. Ugyanakkor a tanítónő92 betegsége alatt a három alsó elemi iskolásokat is tanítottam, s mint ilyen 1933. július 1-én lelkésztanítói oklevelet szereztem a pápai magyar királyi állami taní­tóképző intézetben. Az első lelkészképesítő vizsgát mint dudari helyettes tettem le 1934. szep­tember 7-én. Teljesítettem még szolgálatot Csajágon mint helyettes lelkész, Csöglén segédlelkész, Pápadereskén mint lelkésztanító, Perőcsényben és Ador- jánházán mint lelkésztanító. 1937. február 1-től 1940. november 1-ig Zalaeger­szegen 272 község missziói iskola lelkésze és hitoktatója. Onnan Ipolypásztóra kerültem, s 1941. január 1-én a dunaszerdahelyi fiókegyházba. A második lelkészképesítő vizsgát 1936 szeptemberében tettem le. Dunaszerdahelyen megszerveztem az anyaegyházat, s 1942. szeptember 15- én első rendes lelkipásztorként megválasztottak. Irodalmi munkásságom nagyon kevés. Mindössze néhány újságcikk. Jelenleg a helybéli gimnázium és polgári hitoktatója is vagyok. Még mint nőtlen ember élek. 90 Vendégh Béla 1936-tól szolgált segédlelkészként Negyeden. TtREL 1.8. d. 9. Negyed. 129. 91 Jakab Áron 1867. január 2-án született Penyigén (Szatmár vm.), apja, Jakab Antal Penyigén volt lelkipásztor 1864-1919 között. Gimnáziumi tanulmányait Sárospatakon, a teológiát Pápán végezte. Segédlelkész volt Dudaron, Csetényben, Pázmándfalun, Nagyacsádon, Adásztevelen, Nosz- lopon, majd Nagypiriten. Noszlopon helyettes lelkészi szolgálatot is ellátott. Ott nősült 1895-ben, feleségül vette Fáber Ilonát. 1895-től nagypiriti lelkész volt. 1927-1940 között töltötte be a pápai egyházmegye esperesi tisztét. 1942. január 1-vel nyugalomba vonult, továbbra is Nagypiriten élt. DREL1.1. u. Nagypirit. 2,12. DRELII. 35. a. 1942. aug. közgy. Esperesi jelentés. XI-XII. TÓTH 1927. 61. ZOVÁNYI1977.457. DPL1942.171. !i“ Jakab Elvira tanítónő 1896-ban Nagypiriten született, Jakab Áron lelkész leánya volt. 1917-től tanított Nagypiriten. DREL 1.1. u. Nagypirit. 12. Egyházkerületi Névtár. 1926. 47.1928. 52. Egyete­mes Névtár. 1930-32.84.1935.97.1941.121.-267-

Next

/
Oldalképek
Tartalom