Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 13. Jubileumi kötetek 2. (Pápa, 2013)

Pápai Egyházmegye

Pápai egyházmegye BAKONYSZENTKIRÁLY Szalóky Béla lelkész A Veszprém megyei Nagypiriten születtem 1894. július 11-én. Édesapám Szalóky Károly, édesanyám Burján Lídia. Elemi iskolába szülőfalumban jártam. Középiskolai tanulmányaimat a pápai kollégiumban végeztem 1906-1914-ig. Pá­pán végeztem a teológiát is az 1914-1918-as években. Teológiai tanulmányaim elvégzése után 1918. június 21-én a Veszprém megyei Mihályházára kerültem se­gédlelkésznek helyettesi jogkörrel és felelősséggel Fazekas József idős, beteges lelkész mellé.17 Itt működtem 1926. szeptember 1-ig. Működésem alatt szerezte be a gyülekezet nagy áldozatkészséggel két szép harangját, s látta el orgonáját új sí­pokkal. Mihályházáról 1926. szeptember 1-én a Győr megyei Mezőőrsre helyeztettem segédlelkésznek Szijj Sámuel18 mellé. Itt szolgáltam 1928. március 14-ig, miután február 12-én a bakonyszentkirály-cseszneki társegyház lelkészéül választott meg. Állásomra március 18-án iktatott be Jakab Áron esperes. 1929. szeptember 25-én nősültem feleségül vévén Nyolczas Mária tanító­nőt.19 Házasságunkból Zsuzsánna nevű leányunk született. Szalóky Béla lelkipásztor 17 Fazekas József 1842. május 16-án Kiskeszin (Fejér vm.) született, apja Fazekas József földmű­ves, anyja Horváth Zsuzsanna volt. Elemi iskoláit szülőhelyén, majd a gimnáziumot Pápán végezte. A VI. osztályban segédtanító volt Pátkán, majd a teológia első évében Balatonfüreden. 1 Ví évet a buda­pesti teológián végzett, majd visszatért Pápára. Tanulmányai végeztével rektor volt Kömlődön (Ko­márom vm.), 1871-1872 között káplán Kálozon, majd 1872-ben Tapolcaion. 1873-tól a tápi gyüleke­zetben, 1881-1927 között Mihályházán szolgált. Felesége Tóth Ilona volt. 1927. szeptember 1-én hunyt el 86 éves korában. DREL I. 1. u. Mihályháza. 3, 2-29. Tapolcafő. 4. Táp. 3, 9-10. DREKK O. 394t. 180-181. TÓTH 1927.54,97. DPL1927.155. 18 Szijj Sámuel 1863. május 29-én született Nagyigmándon (Komárom vm.), apja Szijj Sámuel, anyja Csonka Éva volt. Tanulmányait 1876-1887 között Pápán végezte (a gimnáziumot és a teológiát is). 1887-től a tatai egyházmegyében szolgált segédlelkészként: Tatán, Étén, Ószőnyön, Szendén, Ácson, Nagysápon, majd Naszályon. Az 1889. szeptember 22-én Léván tartott egyházkerületi közgyű­lésen szentelték lelkésszé. 1893-tól helyettes lelkészként, majd 1896-tól rendes lelkészként működött Szendén. 1906-1915 között Szapon volt lelkész, ahonnan Mezőőrsre választották meg, ott 1928-ig szolgált, akkor nyugalomba vonult. 1941-ben hunyt el. Felesége Várady Mária volt. DREL I. 1. u. Mezőőrs. 2,12. DREKK 0. 394t. 251. TtREL I. 8. d. 7. Ete. I. 5. d. 11. Szap. 13. Szend. 9. DREL II. 35. a. 1914. Esperesi jelentés. 8. TREL Kgy. jkv. V. 60,69,130,191,226,237,272,278,303,338,344,378,416. VI. 250. TÓTH 1927.53. VÁRADY 2001.413 (Szendén hibásan 1888-tól!). VÁRADY 2002.668. 19 Nyolczas Mária a Pápai Református Nőnevelő Intézet tanítónőképzőjében szerzett tanítói ké­pesítést 1921-ben. 1923-tól tanított Bakonyszentkirályon, az akkor megszervezett II. tanítói állást töltötte be. DREL II. 35. a. 1924. 9, 13,15. Pápai Református Nőnevelő Intézet értesítői. 1921/21. 12. Egyházkerületi Névtár. 1926.46.1928.49. Egyetemes Névtár. 1930-32.83.1935.95.1941.119.-565-

Next

/
Oldalképek
Tartalom