Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 2. I. sz. lelkészi anyakönyv

1798ban. Viseltem a’ prédikátori hivatalt Rédén, A[dász] Tevelyen, most pedig Nyárádon folytatom. Magam saját kezével. Én, Varga József, ez idő szerént nagy pirithi prédikátor, a’ ki a’ pápai nemes colle- giumban végeztem oskolai futásomat, születtem Tapoltzafőnn tekintetes Veszprém vármegyében. A’ prédikátori szent hivatalra fel szenteltettem Aranyosonn 1815dlk esztendőben. Viseltem a’ prédikátori hivatalt Ajkánn nyoltz esztendőkig, onnan jöttem Nagy Pirithre 1823dlk esztendőben, hol fojtatom hivatalomat. Magam kezével. Én, Kóczán József, ez idő szerint Adorjánházi és egerallyai egyesült ekklesiáknak prédikátora, születtem Adás Tevelen Veszprém vármegyében. Tanulásomat végeztem a debretzeni collegiumba és a jénai universitásba. Prédikátori hivatalra fel szentel­tettem a rév komáromi püspöki gyűlésben 1801. junius 10dlkén. Ajkán voltam prédi­kátor hét esztendeig, a felljebb meg nevezett ekklesiámban pedig töltöm most a tizenhetedik esztendőt. Manu propria. Seregélly Dániel mezző laki prédikátor, a’ papai reformatum collegiumban végezvénn oskolai futásomat, minekutánna papi tudományomnak nevelésére á goettingai universitasba ki mentem volna, onnét esztendő múlva lett viszsza jövetelem utánn méltoságos Szilassy Jósef feö curator és septemvir eő nagysága úr fijának házi nevelöjjévé, és azutánn mezőlaki prédikátorrá tétettem, és ezenn szent hivatalra az átsi püspöki gyűlésben 1824dlk esztendőbenn, máius 24d‘kén felszenteltettem. Manu propria. Keserű János ürögi születésű, ez idő szerént csöglei interimalis, de már az gör’sönyi ekklé’siában rendes lelki tanítónak kineveztetett prédikátor, a’ pápai reformatum collegiumban végezvén prédikátori tudományomat, ott a’ collegium’ seniora is lévén, a’ prédikátori szent hivatalra felszenteltettem Átson 1824. esztendőben, maius 24d,kén" tartatott püspöki gyűlésben. Magam kezével. Én, nemes Nagy János, takátsi születés, ez idő szerént padragi prédikátor, a’ pápai nemes collegiumban végezvén oskolai futásomat, ’a prédikátori szent hivatalra fel szenteltettem a’ komáromi püspöki gyűlésben 18l6dlk esztendőben, akkor már ordi- náltatva lévén á pápai venerabilis tractus által á k[ét] tjornyú] laki szent ekklesiában rendes prédikátornak, innét menvén Padragra 1820dlk esztendőben. Magam saját kezével. Ezek, hogy előttem és magok által az illető tiszteletes atyák által jegyeztettek fel, bizonyítom. Pápán, 1824d,k esztendőben, februárius 2dlk napján. Tóth Ferentz manu propria generalis nótárius és a pápai egyházi megyének esperestje [Pecsét.] i* 77 i*

Next

/
Oldalképek
Tartalom