Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 2. I. sz. lelkészi anyakönyv

prédikátori szent hivatalra felszenteltettem 1803dlk esztendőben, május holnap I4dlkén Szent Gálon, s az olta a fent irt szent királyi szent ekklesiában folyatom hiva­talomat, melly mater ekklésia edgyesülve van Tsesznekkel. Filiái: Varsány, Szent László, Tamási, Oszlop és Gitz, mind tekintetes Veszprém varmegyeben. Magam saját kezével. En, Németh Janos, ez idő szerént homok bödögei prédikátor, takátsi születés, minek- útánna a’ prédikátori szent hivatalra Pápán, 1795dlk esztendőben, junius holnapnak 16dlk napján tartatott püspöki gyűlésben fel szenteltettem volna, prédikátori hivatalomat folytattam a’ két tornyú laki ekklésiában tizenhárom esztendeig. Ezen homok bödögei ekklésiában most tizenhetediket töltöm, melly mater ekklésiához tartozó fdiak: Gyimót és Vanyola. Manu propria. En, Mező János, debretzeni születés, ez idő szerént adás teveli prédikátor, minek- utánna a prédikátori szent hivatalra Rév Komáromban 1801ben, junius I6dlkan tartott püspöki gyűlésben fel szenteltettem volna, prédikátori hivatalomat folytattam Homok Bódogén 6, Padragon pedig 9 esztendeig, most pedig folytatom azt ezen adás teveli szent ekklésiában 9 esztendőktől fogva. Magam saját kezével. Én, nemes Által Ferencz, pápai születés, a’ prédikátori szent hivatalra az adás-teveli püspöki gyűlésben 1785dlk esztendőben, augusztus 31dlk napján fel szenteltetvén vi­selem ezen prédikátori szent hivatalt szakadatlanul a’ felső és alsó egyesült gőr’sőnyi reformata szent ekklesiában 40 esztendők alatt, lévén a pápai venerabilis tractus consistoriumának 28 esztendeig rendes nótáriussá. Magam kezével. Én, Kovács Ferentz, tekintetes Veszprém vármegyében takátsi születés, a prédikátori szent hivatalomra fel szenteltetvén Rév Komáromban 1822dik esztendőben, május 31 dik napján, viselem ezen prédikátori szent hivatalomat az atsádi reformata szent ecclesiában, a’ hol már felszenteltetésem előtt másfél esztendeig interimalis pré­dikátori hivatalt viseltem. Manu propria. Én, Szalai János, homok bődőgei születés, a’ prédikátor szent hivatalra fel szen­teltetvén a’ pápai püspöki gyűlésben 1795dlk esztendőben, junius I6'k napján, ezen prédikátori szent hivatalomat szakadatlanul folytatom azolta a’ mihályházi reformáta ekklésiában, mellynek filiája Nemes és Por Szalók. Magam kezével. Én, Botos Mihály, tekintetes Fehér vármegyében seregélyesi születés, a prédikátori szent hivatalra a’ tóth vásonyi püspöki gyűlésben 1810dlk esztendőben, május 28dlkin felszenteltetvén, szent hivatalomat azolta szakadatlanul fojtattam elsőben ugyan Aj­* 75 i*

Next

/
Oldalképek
Tartalom